Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 18.10.1996. Uredba o potvrđivanju Trgovinskog ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU TRGOVINSKOG UGOVORA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Trgovinski ugovor, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike, potpisan u Zagrebu, 5. ožujka 1996. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i češkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

TRGOVINSKI UGOVOR
IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike (u daljem tekstu: ugovorne stranke) u cilju razvijanja trgovinskih i gospodarskih veza između dvije države, a u skladu s međunarodnom praksom i normama te svjetskim gospodarskim procesima, vjerujući da će ovaj Ugovor poslužiti kao okvir budućeg razvitka trgovinskih odnosa, dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke će se uzajamno pomagati i olakšavati razvoj trgovine između Republike Hrvatske i Češke Republike, koja će se ostvarivati u skladu s odredbama ovog Ugovora, kao i zakonima i propisima svake od država ugovornih stranaka.

Članak 2.

Ugovorne stranke će uzajamno primjenjivati klauzulu o najvećim povlasticama u skladu s načelima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i s odredbama Općeg ugovora o carinama na izvoz i uvoz proizvoda i davanjima s jednakim učinkom, te o postupcima i formalnostima vezanim uz izvoz i uvoz proizvoda koji potječu iz njihovih zemalja.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na:

a) povlastice koje je jedna od ugovornih stranaka dala ili će dati nekoj od ugovornih država za unapređenje pograničnog prometovanja i trgovine;

b) povlastice koje je jedna od ugovornih stranaka dala ili će dati trećim zemljama temeljem njihova članstva u ugovorima o području slobodne trgovine, carinskoj uniji, ili temeljem njihova sudjelovanja u sličnom regionalnom ekonomskom ugovoru ili drugoj zajednici.

Članak 3.

Ugovorne stranke će međusobno poštivati klauzulu o najvećim povlasticama u pomorskom prometu, korištenju luka i tranzitu robe.

Odredbe stavka 1. ovog članka neće se odnositi na brodove korištene za priobalni ili regionalni promet.

Članak 4.

Ukoliko kao posljedica nepredviđenog razvoja i djelovanja obveza, koje su obje ugovorne stranke preuzele prema odredbama ovog Ugovora, dođe do uvoza nekog proizvoda u tako povećanoj količini i pod takvim uvjetima da bi to ugrozilo domaću proizvodnu granu na vlastitom teritoriju, koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode, ona ugovorna stranka koja smatra da je time oštećena ima pravo poduzeti zaštitne mjere u skladu s odredbama Općeg ugovora o trgovini i carinama (GATT 1994.) i pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Ugovorne stranke mogu u suglasnosti s odredbama Općeg ugovora o carinama i trgovini (GATT 1994.) i pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) primijeniti odgovarajuće mjere, kako u slučajevima dokazanog dumpinga kod uvoza proizvoda iz druge Ugovorne stranke tako i kod dokazanog subvencioniranja uvezenih proizvoda.

Članak 5.

Uzajamne isporuke roba i pružanje usluga će se ostvarivati na osnovu ugovora između pravnih i/ili fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: subjekti) država ugovornih stranaka, u skladu s važećim propisima dotične ugovorne stranke.

Nijedna od ugovornih stranaka neće biti odgovorna za trgovinske dogovore i obveze iz stavka 1. ovog članka koje su sklopile fizičke ili pravne osobe.

Članak 6.

Sva plaćanja koja se odnose na isporuku roba i pružanje usluga, pa tako i uzajamni transfer plaćanja koji nema trgovački karakter, vršit će se u konvertibilnoj valuti i bez suvišnog odugovlačenja u skladu s pravnim propisima država ugovornih stranaka i odredbama međunarodne bankovne prakse.

Članak 7.

Ugovorne stranke će, u skladu s međunarodnim ugovorima kojima su vezane pružati jedna drugoj pomoć u organiziranju velesajmova, javnih izložbi i promidžbenih akcija, te poticati sudjelovanje subjekata obiju država u ovim akcijama.

Ugovorne stranke će, u skladu s pravnim sustavom važećim u svakoj od država ugovornih stranaka, osloboditi od carina i ostalih pristojbi s jednakim učinkom uvoz sljedećih proizvoda koji su porijeklom iz država ugovornih stranaka:

a) promidžbeni materijal, besplatne uzorke,

b) sajamske izloške, alate i proizvode koji su potrebni za nastupanje na sajmovima i trgovačkim izložbama, a koji nisu određeni za prodaju.

Članak 8.

Ugovorne stranke će poticati razmjenu informacija o pravnim propisima, poglavito o onima koji se odnose na trgovinski sustav dviju država.

Članak 9.

Za postizanje ciljeva ovog Ugovora ugovorne će stranke ustanoviti Mješoviti odbor sastavljen od predstavnika odgovarajućih organa država ugovornih stranaka. Mješoviti odbor će se sastajati prema potrebi, temeljem zahtjeva jedne od stranaka, naizmjence na tlu jedne od država ugovornih stranaka.

Prvenstveni zadaci Odbora:

- ocjenjivati provođenje ovog Ugovora i davati preporuke za ostvarivanje njegovih ciljeva,

- predlagati ostale mjere za unapređenje trgovinskih odnosa između država ugovornih stranaka.

Članak 10.

Ugovorne stranke se obvezuju da će uzajamno riješiti posebnim sporazumom pitanja izravnanja salda dugovanja i potraživanja koja proističu sa osnova kliringa.

Članak 11.

Ovaj Ugovor može se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obiju ugovornih stranaka.

O usuglašenim izmjenama i dopunama Ugovora, ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu pismeno, diplomatskim putem.

Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Ovaj Ugovor važi pet godina od dana njegova stupanja na snagu, a nakon toga se prešutno produžuje na slijedeća jednogodišnja razdoblja. Ukoliko jedna od ugovornih stranaka odluči otkazati ugovor, o tome mora diplomatskim putem izvijestiti drugu ugovornu stranku najkasnije šest mjeseci prije isteka roka važenja Ugovora.

Nakon prestanka važenja ovog Ugovora, njegove će se odredbe primjenjivati i nadalje na sve neispunjene obveze i ugovore koji su sklopljeni na osnovu i za vrijeme važenja ovog Ugovora.

U potvrdu gore navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Sastavljen u Zagrebu dana 5. ožujka 1996. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i češkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE ČEŠKE

Mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Vaclav Klaus, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vlade Predsjednik Vlade

Republike Hrvatske Češke Republike

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 303-03/95-01/12
Urbroj: 5030114-96-4
Zagreb, 10. listopada 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: