Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 19.7.1996 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reprogramiranju dugova, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O REPROGRAMIRANJU DUGOVA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

Proglašavam Zakon o potvrdivanju Sporazuma o reprogramiranju dugova, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: O1-96-1270/1

Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

0 POTVRĐIVANJU SPORAZUMA 0 REPROGRAMIRANJU DUGOVA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, sklopljen 20. veljače 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, sklopljenog 20. veljače 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM

0 REPROGRAMIRANJU DUGOVA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Francuske, s ciljem provedbe preporuka iz uskladenog zapisnika sa sastanka u okviru Pariškog kluba koji je održan 21. ožujka 1995. godine, dogovorile su slijedeće:

Članak I

Vlada Republike Hrvatske osigurat će otplatu duga definiranog u Članku II ovog Sporazuma koji proizlazi iz platnih obveza bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

U skladu s odredbama ovog Sporazuma, nastavit će se primjenjivati odredbe sporazuma o konsolidaciji dugova sklopljenih 28. lipnja 1984. godine, 6. lipnja 1985. godine, 28. studenog 1986., te 15. rujna 1988. godine između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ, te napose financijskih uvjeta na koje se odnose Članci III i IV sporazuma o konsolidaciji dugova sklopljenih 28. lipnja 1984. i 6. lipnja 1985., Članci IV, V i VI sporazuma o konsolidaciji dugova sklopljenog 28. studenog 1986., te Članci III. IV i V sporazuma o konsolidaciji dugova sklopljenog 15. rujna 1988. godine.

Vlada Republike Hrvatske potvrduje da je u potpunosti upoznata s odredbama sporazuma o konsolidaciji dugova koji su sklopljeni 28. lipnja 1984., 6. lipnja 1985., 28. studenog 1986., te 15. rujna 1988. godine između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ.

Članak II

DEFINICIJA DUGOVA KOJE JE PREUZELA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Dugovi Republike Hrvatske prema Republici Francuskoj nastali su, u skaldu s ovim Sporazumom, na osnovi dugova bivše SFRJ koje su dugovali ili za koje su jamčili subjekti smješteni na

(*) Privremena procjena 100% izvomih potraživanja

teritoriju Hrvatske, ili vladina tijela ili tijela koja su bila pravno ovlašteni djelovati u njihovo ime, ili preko banaka (»rasporedeni dugovi«).

Te dugove čine slijedeći iznosi:

a) komercijalni krediti za koje je garanciju dala Compagnie Fran~aise d'Assurance pour le Commerce Eterieur (COFACE), s izvornim dospijećem od više od jedne godine, za koje je sklopljen ugovor ili neki drugi financijski aranžman prije 2. prosinca 1982. godine, od kojih se:

- 106.996.478,75 francuskih franaka (*) odnosi na dospjele otplate glavnice od 1. siječnja 1984. do uključivo 31. prosinca 1984., koje nisu plaćene, a koje je Banque de France refinancirala u skladu s Člankom II spora~uma o konsolidaciji sklopljenog 28. lipnja 1984. između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju primjene prihvaćenog Uskladenog zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenog na dan 22. svibnja 1984. godine (Dodatak II);

- 134.784.996,38 francuskih franaka (*) odnosi se na dospjele otplate glavnice od l. siječnja 1985. do uključivo 15. svibnja 1986., koje nisu plaćene, a koje je Banque de France refinancirala u skladu s Člankom II sporazuma o konsolidaciji sklopljenog 6. lipnja 1985. između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju primjene prihvaćenog Uskladenog zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenog na dan 24. svibnja 1985. godine (Dodatak II);

-97.252.5.00,15 francuskih franaka (*) odnosi se na dospjele otplate glavnice od 16. svibnja 1986. do uključivo 15. svibnja 1987., koje nisu plaćene, a koje je Banque de France refinancirala u skladu sa Člankom II sporazuma o konsolidaciji sklopljenog 28. studenog 1986. između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju prihvaćenog Uskladenog zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenog na dan 13. svibnja 1986. godine (Dodatak III);

- 79.316.046,90 francuskih franaka (*) odnosi se na dospjele otplate glavnice od 16. svibnja 1987. do uključivo 31. ožujka 1988., koje nisu plaćene, a koje Banque de France refinancirala u skladu sa Člankom III sporazuma o konsolidaciji sklopljenog 28. studenog 1986. između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju prihvaćenog Uskladenog zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenog na dan 13. svibnja 1986. godine (Dodatak IV);

- 78.891.294,30 francuskih franaka (*) odnosi na dospjele otplate glavnice i kamate koje proizlaze iz sporazuma o konsolidaciji koji su sklopljeni 28. lipnja 1984., 6. lipnja 1985., te 28. studenog 1986., te koje dospijevaju od 1. travnja 1988. do ukIjučivo 30. lipnja 1989., koje nisu plaćene, a koje je Banque de France refinancirala u skladu sa Člankom II sporazuma o konsolidaciji sklopljenog 15. rujna 1988. između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju prihvaćenog Uskladenog zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenog na dan 13. srpnja 1988. godine (Dodatak V);

- 105.323.539,23 francuskih franaka (*) odnosi na dospjele otplate glavnice i kamate koje dospijevaju od 1. travnja 1988. do uključivo 30. lipnja 1989., koje nisu plaćene, a koje je reprogramirala Compagnie Fran~aise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE) i koje dospijevaju direktno ovoj instituciji u skladu sa Člankom IV sporazuma o konsolidaciji sklopljenog 15. rujna 1988. između Vlade Republike Francuske i Saveznog

izvršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju prihvaćenog Uskladenog zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenog na dan 13. srpnja 1988. godine (Dodatak VI);

- 63.651,40 francuskih franaka (*) odnosi na iznose koji su ostali neplaćeni, u glavnici i kamati na komercijalna potraživanja koja dospijevaju od 1. siječnja 1984. do uključivo 15. svibnja 1986. slijedom COFACE spisa br. 047757 FCI, a na rečene iznose iz glavnice odnose se sporazumi zaključeni 28. lipnja 1984. i 6. lipnja 1985. između Vlade Republike Francuske i Saveznog im~ršnog vijeća Skupštine SFRJ na temelju prihvaćenih zapisnika sa sastanka Pariškog kluba sastavljenih na dan 22. svibnja 1984. godine i 24. svibnja 1985. godine, ali nisu refinancirani (Dodatak VII). Ti će iznosi biti reprogramirani u ovom Sporazumu.

b) komercijalni krediti za koje je garancije izdala Compagnie Fran~aise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE), za koje je sklopljen ugovor ili neki drugi financijski aranžman, s izvomim dospijećem od više od jedne godine, u skladu sa ugovorom o ostalim financijskim aranžmanima koji su sklopljeni prije 2. prosinca 1982. godine, a koji nisu prethodno konsolidirani, od kojih se:

- 62.029.745,91 francuskih franaka (*) odnosi na dospijeća od 1. srpnja 1989. do uključivo 31. prosinca 1994. godine, koja nisu plaćena (Dodatak VIII).

Ugovori s garancijom iz stavaka a) i b) ovog Članka nabrojeni su u Dodatku A ovog Sporazuma,

c) Komercijalni krediti za koje je garancije dala Compagnie Fran~aise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE), zaključeni poslije 2. prosinca 1982. godine, od kojih se:

- 80.825.024,31 francuskih franaka (*) 10.784,78 njemačkih maraka i 55.012,80 nizozemskih guldena odnosi na dospijeća koja nisu plaćena na dan 21. ožujka 1995. godine (Dodatak IX);

- 32.071.025.78 francuskih franaka (*) i 135.443,94 njemačkih maraka odnosi na dospijeća koja nisu plaćena 22. ožujka 1995. ili koja će dospjeti (Dodatak X).

Ugovori s garancijom iz stavka c) ovog Članka nabrojeni su u Dodatku B ovog Sporazuma.

2. Podrazumijeva se da su dugovi koje su preuzeli ili za koje su jamčili pravni samoupravni subjekti smješteni na teritoriju Hrvatske, bez obzira na njihov sadašnji vlasnički status, uključeni u »rasporedeni dug« kako je gore specificirano, te su navedeni u Dodacima A i B.

3. Podrazumijeva se da svi krediti navedeni u gore spomenutim Dodacima čine, na osnovi ovog Sporazuma, dugovanja Republike Hrvatske prema Republici Francuskoj.

U slučaju zajednički ustanovljene pogreške u procjeni, ugovorne stranke će moći zajednički izmijeniti pogrešno procijenjene iznose.

Dodaci spomenuti u stavku 1 ) ovog Članka čine sastavni dio Sporazuma.

UVJETI REPROGRAMIRANJA

Članak III

DUGOVANJA O KOJIMA SE RADI

I. Reprogramirani dug Republike Hrvatske prema Republici Francuskoj u smislu ovog Sporazuma sastoji se od:

a) komercijalnih kredita za koje je garancije dala Compagnie Franpaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE), s izvornim ugovorenim dospijećem od više od jedne godine, u skladu s ugovorom ili ostalim financijskim aranžmanima koji su zaključeni prije 2. prosinca 1982;

b) otplate koje proizlaze iz sporazuma o konsolidiranju koji su sklopljeni između Francuske i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 28. lipnja 1984., 6. lipnja 1985., te 28. studenog 1986. godine;

c) otplate koje proizlaze iz sporazuma o konsolidiranju koji je sklopljen između Republike Francuske i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 15. rujna 1988. godine;

2. Reprogramiranje će se primijeniti na:

a) 100%-tni iznosi glavnice i kamata (osim zateznih kamata) koji dospijevaju uključivo do 31. prosinca 1994. godine i nisu plaćeni na dugovanja u gore spomenutim stavcima 1/a), 1/b) i 1/ c);

b) 100%-tni iznosi glavnice (osim zateznih kamata) koji dospijevaju od 1. siječnja 1995. do uključivo 31. prosinca 1995. i koji nisu ptaćeni na dugovanja u gore navedenim stavcima 1/b) i 1/c);

3. Ukupan iznos dospijeća i zakašnjelih uplata iz gornjih stavaka 1/ i 2/ procijenjen je na dan potpisa ovog Sporazuma, na 401.059.452,51 francuskih franaka''':

- 62.093.397,31 francuskih franaka (*), za zakašnjela plaćanja glavnice i kamata koji dospijeva na komercijalne kredite iz gornjih stavaka 1/a i 2/a (Dodatak XI);

- 6.652.101,88 francuskih franaka (*), za zakašnjela plaćanja kamata u mirovanju koje treba platiti COFACE-u na temelju sporazuma o konsolidaciji koji je sklopljen 15. rujna 1988. godine i koji su navedeni u gornjim stavcima 1/c) i 1/a) (Dodatak XII);

- 26.285.042,50 francuskih franaka (*), za dospjele otplate glavnice koje treba platiti COFACE-u na temelju sporazuma o konsolidaciji koji je zaključen 15. rujna 1988. godine i ko_ji je naveden u gornjim stavcima 1/c) i 2/b) (Dodatak XIII);

- 256.448.066,47 francuskih franaka (*), za zakašnjela plaćanja glavnice i kamata koje treba platiti banci Banque de France na temeiju sporazuma o konsolidaciji koji su zakijučeni 28. lipnja 1984., 6. lipnja 1985., 28. studenog 1986. te I5. rujna 1988. godine i koji su navedeni u gomjim stavcima 1/b), 1/c) i 2/ a (Dodatak XIV);

- 49.580.844,35 francuskih tianaka"'~, za dospjele otplate glavnice koje treba platiti banci Banque de France na temelju sporazuma o konsolidaciji koji su zaključeni 28. studenog 1986. i 15. rujna 1988, godine koji su navedeni u gornjim stavcima ( 1/ b), l/c) i 2/b) (Dodatak XV).

U slučaju zajednički ustanovljene pogreške u procjeni, ugovorne stranke će moći zajednički izmijeniti pogrešno procijenjene iznose.

Gore spomenuti Dodaci čine sastavni dio Sporazuma.

4. U slučaju da su nakon 2. prosinca 1982. u ugovorima koji odgovaraju dospjelim plaćanjima iz gomjeg stavka 1/a) izvršena, ili će biti izvršene bilo kakve promjene koje bi imale za posljedicu povećanje obveza Hrvatske prema Republici Francuskoj, nove obveze nroistekle iz toga ne bi bile pokrivene odredbama ovog 5porazuma.

5. Ovaj Sporazum ni na koji način ne utječe na prava i obveze koje proizlaze iz općeg prava, niti na obveze koje su ugovorne strane prihvatile iz ugovora navedenih u ovom Sporazumu, uz rezerw glede odredaba iz Članka VII.

Članak IV

REFINANCIRANJE

Dug Republike Hrvatske naveden u Članku III, stavci 1/b, 1/

c) i 2/, osim dospijeća koja treba platiti COFACE-u prema sporazumu o konsolidiranju koji je zaključen 15. rujna 1988. godine, refinancirat će Vlada Republike Francuske , pod slijedećim uvjetima:

a) Ugovorne strane su sporazumne da će Dodaci XIV i XV, koje su valjano potpisale, imati vrijednost izvješća o dospijećima koja će biti refinancirana;

b) PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. D. dat će Banque de France, sporazumom koji će biti zaključen između ove dvije institucije a koji se spominje u Članku IX ovog Sporazuma, dozvolu za terećenje njenog računa za iznos dospijeća koje se refinancira, a koja su navedena u Dodacima XIV i XV ovog Sporazuma. Banque de France će obavijestiti PRIVREDNU BANKU ZAGREB D. D. o tim terećenjima;

c) Da bi omogućila isplatu vjerovnika, Banque de France (djelujući za račun Vlade Republike Francuske) stavit će u svojim knjigama na raspolaganje PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D. (koja djeluje za račun Vlade Republike Hrvatske) sredstva koja odgovaraju 100%-tnim dospijećima koja se refinanciraju.

Banque de France će istovremeno teretiti PRIVREDNU BANKU ZAGREB D. D. za iznose tih sredstava i kreditirati odgovarajuće francuske vjerovnike za odgovarajuće svote.

Iznosi koji dospijevaju između datuma potpisivanja ovog Sporazuma i 31. prosinca 1995. godine bit će refinancirani, prema gore utvrdenim odredbama, onako kako dospijevaju.

d) U slučaju izmjene Dodataka XIV i XV. potpisanih u skladu sa Člankom III stavkom 3/, Banque de France će, ukoliko se to pokaže potrebnim, zatražiti od PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D. dopunski nalog za isplatu za koju je potrebna dozvola za terećenje njenog računa za refinanciranje odnosnih dospjelih iznosa razlikujući glavnicu od kamata. Banque de France obavijestit će PRIVREDNU BANKU ZAGREB D. D. o tim terećenjima. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. D. navest će u zasebnim izvješćima dospijeća koja se odnose na svaku od prethodnih konsolidacija navedenih u Članku III stavak 1/.

Na temelju toga, Banque de France će potom refinancirati odgovarajuće iznose primjenjujući odredbe gornjeg stavka (c).

Članak V

OTPLATA REFINANCIRANIH DUGOVA

l. Vlada Republike Hrvatske otplatit će ukupni iznos duga iz Članka II, stavci 1/b), 1/c) i 2/ ovog Sporazuma, koji je opisan u Dodacima XIV i XV ovog Sporazuma i koji će biti refinanciran prema Članku IV na slijedeći način:

Članak VI

REPROGRAMIRANJE

Dugovi koje Republika Hrvatska, po kreditima navedenim u gomjem tekstu u stavci 1/a) i 2/a) Članka III te po sporazumu o konsolidaciji zaključenome 15. rujna 1988., spomenutome gore u stavcima 1/c i 2/ Članka III, duguje COFACE-u, bit će reprogramirani. Obroci će se isplaćivati izravno Francuskom osiguravajućem društvu za vanjsku trgovinu (Compagnie Fran~aise d'Assurance pour le Commerce Exterieur - COFACE) kako slijedi:

Članak VII

KAMATE

1. Na iznose konsolidirane ovim sporazumom Vlada Republike Hrvatske platit će kamate prema sljedećoj stopi:

a) za kredite koji su izvorno ugovoreni u francuskim francima, prosječna mjesečna kamatna stopa pri isplati zajmova koje garantira država i asimiliranim (TMO - taux du marche obligataire - francuska kamatna stopa tržišta obligacijama) na zadnji kalendarski mjesec prije odnosnog obračunskog razdoblja, uvećana za maržu od 0,4% godišnje uključujući sve troškove i pristojbe. Kao TMO se uzima ona stopa koju je objavio Nacionalni institut za statistiku i ekonomske studije (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques - INSEE);

b) za kredite koji su bili ugovoreni u drugim valutama, mjesečni prosjek tromjesečnog LIBOR-a njemačke marke tijekom posljednjeg kalendarskog mjeseca prije odnosnog obračunskog razdoblja, uvećana za maržu od 0,5% godišnje uključujući sve troškove i pristojbe. Uzima se mjesečni prosječni LIBOR koji je objavio MMF (IMF).

Ove stope se primjenjuju i zamjenjuju store predviđene izvornim ugovorom od izvorno predviđenih datuma dospijeća iz ugovora sve do datuma isplate konsolidiranih iznosa.

a) Kamate će se izračunavati na osnovi godine od 365 dana, počevši od dana dospijeća prema izvornom ugovoru, do datuma

isplate konsolidiranih iznosa, za tromjesečna obračunska razdoblja, zaključno do 31. siječnja, 30. travnja, 31 srpnja i 31. listopada svake godine, ako je potrebno meQukapitalizacijom kamata dospjelih do 31. siječnja svake godine;

b) Kamate dospjele prema gornjim odredbama plaćat će se 31. siječnja, 30. travnja, 31. srpnja i 31. listopada svake godine, a prva isplata bit će izvršena 31. listopada~ 1995.

Međutim, kamate za razdoblje između 1. siječnja 1995. ili za otplate prema ugovoru ako dospijevaju kasnije, i datuma refinanciranja plaćat će se u roku od mjesec dana nakon slanja fakture PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB D. D. s njihovim obračunom.

c) U slučaju da ove kamate ne budu plaćene na dan dospijeća, na njih će teći kamate po povišenoj stopi, kao što je određeno u stavku 4/ ovoga članka.

a) Što se tiče plaćanja predviđenih u Članku X. stavak 5/a) u daljnjem tekstu, ove se kamate prim~jenjuju po stopama i na način određen u stavcima 1/ i 2/ ovog Članka od izvornih ugovornih rokova dospijeća do stvarnih datuma plaćanja, uvećane za 1 poen, do 31. prosinca 1994.

b) Što se tiče plaćanja predviđenih u Članku X, stavak 5/b u daljnjem tekstu, ove se kamate primjenjuju po stopama i na način određen u stavcima 1/ i 2/ ovog Članka. Ove kamate, uvećane za 1 poen, primjenjuju se od izvornih ugovornih ćokova dospijeća do stvarnih datuma plaćanja.

4. U slučaju kašnjenja bilo kojeg plaćanja koje je predviđeno ovim sporazumom, bit će naplaćene kamate na temeljuvgore opisanih osnova, uključujući i plaćanje niže predviđeno u Članku X, stavak 5/, izvršeno nakon rokova predviđenih u Članku X, stavak 5/, uvećane za jedan poen.

Članak VIII

OBRAČUNSKE JEDINICE I JEDINICE PLAĆANJA

Sve obveze proizašle iz ovog Sporazuma bit će izražene u valutama u kojma su bili izraženi izvomi zajmovi i krediti; isto će biti i s plaćanjima koja se odnose na te obveze.

OPĆE ODREDBE

Članak IX

Banque de France i COFACE (prema onome što ih se tiče) s jedne strane, i PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. D. s druge strane, zadužene su od svojih vlada za primjenu odredaba ovog sporazuma. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. D. će, posebice, za račun Vlade Republike Hrvatske, izvršavati sve obveze povjerene Narodnoj banci Jugoslavije prema sporazumu o konsolidaciji dugova zaključenima 28. lipnja 1984., 6. lipnja 1985., 28. studenog 1986. i 15. rujna 1988. između Vlade Republike Francuske i Saveznog izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ako PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. D. ne bude mogla izvršiti svoje obveze prema ovome Sporizumu, preuzet će ih Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Način plaćanja svih dugova iz ovog Sporazuma, navedenih u stavcima 1/b) i 1/c) i 2/ Članka III gore, i opisanih u Dodacima XIV i XV, kao i u stavku 5/a) Članka X dolje, te kamata na te dugove, bit će određeni sporazumom između Banque de France i PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D.

Načini plaćanja svih dugova iz ovog Sporazuma, navedenih u stavcima 1/b) i 1/c) i 2/ Članka III gore, opisanih u Dodacima XI, XII i XIII, kao i u stavku 5/ Članka X dolje, te kamata na te dugove, bit će određeni sporazumom između COFACE i PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D.

Članak X

Prema odredbama Uskladenog zapisnika 21. ožujka 1995.: 1. Da bi se osigurao jednak postupak s inozemnim javnim i privatnim vjerovnicima, Vlada Republike Hrvatske se obvezuje zatražiti od inozemnih vjerovnika, posebice od banaka i od isporučitelja reprogramiranje otplata ili refinanciranje pod uvjetima sličnim uvjetima predviđenim ovim Sporazumom, za kredite s rokovima koji se mogu usporediti i obvezuje se da neće vršiti diskriminaciju između različitih kategorija vjerovnika.

2. Vlada Republike Hrvatske se obvezuje da će od svake od zemalja - vjerovnica koje nisu sudjelovale u izradi Uskladenog zapisnika o reprogramiranju otplata ili refinanciranju od 21. ožujka 1995. tražiti da .potpišu sporazume o uvjetima koji se mogu usporediti s uvjetima iz ovog Sporazuma. Vlada Republike Hrvatske suglasna je da tim zemljama vjerovnicima neće odobriti uvjete otplate pod za njih boljim uvjetima od uvjeta s kojima su se složile zemlje - vjerovnici koje su potpisale Uskladeni zapisnik 21. ožujka 1995.

3. Vlada Republike Hrvatske suglasna je da će u najkraćem roku pregovarati o reprogramiranju ili refinanciranju sa svim ostalim vjerovnicima o dugovima s uvjetima koji se mogu usporediti. Vlada Republike Hrvatske će pismeno obavijestiti predsjedavajućeg Pariškog kluba, najkasnije do 31. listopada 1995., o postignutom napretku u pregovorima s ostalim vjerovnicima.

4. Vlada Republike Hrvatske će obavještavati predsjedavajućeg Pariškog kluba o odredbama svih bilateralnih sporazuma potpisanih s vjerovnicima navedenim u stavcima 1/, 2/ i 3/ gore.

5. Vlada Republike Hrvatske se obvezuje da će platiti sve dospjele i neplaćene rate do 21. ožujka 1995. po osnovi konsolidiranih iznosa, zajmova, kredita ili prema ugovorima ili drugim financijskim aranžmanima, plative u gotovini, a koje je dala ili za koje jamči vlada Republike Francuske ili njezine odgovarajuće institucije, ne zadirući u provođenje ovog Sporazuma, kako slijedi:

a) zatezne kamate nastale do 31. prosinca 1994. i kapitalizirane tog dana, na dugove navedene u stavcima 1/ i 2/ Članka III gore, bit će obračunate po stopama i prema odredbama Članka VII gore. Ove stope primjenjuju se od datuma dospijeća određenih u izvomom ugovoru do 31. prosinca 1994. Odgovarajući iznosi bit će plaćeni u 10 jednakih uzastopnih polugodišnjih obroka, prvo plaćanje treba biti izvršeno 31. srpnja 1996., a posljednje 31. siječnja 2001. One same će nositi kamate počevši od 1. siječnja 1995., prema uvjetima predviđenima u stavku 3/ a) Članka VII gore.

b) Ostali iznosi bit će plaćeni što je prije moguće, u svakom slučaju najkasnije do 31. listopada 1995. Zatezne kamate bit će naplaćene na ove iznose prema uvjetima predviđenima u stavku 3/ b) Članka VII gore.

6. Odredbe sadašnjeg Uskladenog zapisnika primjenjivat će se pod uvjetom da Vlada Republike Hrvatske i nadalje ima ugovor s MMF-om o najvišim nivoima kredita. U tu svrhu, Vlada Republike Hrvatske suglasna je da MMF obavijesti predsjedavajućeg Pariškog kluba o stanju odnosa Republike Hrvatske s Međunarodnim monetarnim fondom.

Članak XI

Ovaj sporazum stupit će na snagu na dan primitka pismene obavijesti diplomatskim putem, Vlada Republike Hrvatske obavještava Vladu Republike Francuske da su obavljene sve formalnosti ratifikacije da bi ugovor stupio na snagu.

U skladu s odredbama Članka IV.2 Uskladenog zapisnika od 21. ožujka 1995., Vlada Republike Hrvatske nastojat će ispuniti sve ove formalnosti u najkraćim rokovima, a u svakom slučaju do. 31. listopada 1995.

Prije datuma stupanja na snagu i od datuma potpisivanja ovaj Sporazum će se primjenjivati u cijelosti.

SASTAVLJENO U PARIZU, 20. VELJAČE 1996. U DVIJE VERZIJE -- NA FRANCUSKOM I HRVATSKOM, OD KOJIH SU OBJE S VRIJEDNOŠĆU IZVORNIKA.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Republike Francuske

Božo Prka Jean Lemierre

Ministar financija Direktor Trezora

Ministarstva gospodarstva

i financija

Prilog A COPACE

DMTI - Konsolidacija otplata V. BLUM

REPUBLIKA HRVATSKA

Popis polica koje je izdala agencija COFACE tijelima na hrvatskom teritoriju za komercijalne kredite s izvornim dospijećem od više od jedne godine, u skladu s ugovorom ili drugim financijskim aranžmanom sklopljenim prije 2. prosinca 1982. godine.

Ove police uključene su u Prilog I, II, III, IV, VI, VII i VIII ovog Sporazuma.

Prilog B COFACE

DMT1 - Konsolidacija otplata - V. BLLIM

REPUBLIKA HRVATSKA

Popis polica koje su izdala ili za koje su garantirala tijela s hrvatskog teritorija u skladu s ugovorom ili drugim financijskim aranžmanom sklopljenim prije 2. prosinca 1982. godine.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku na temelju Sporazuma o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske podmiruju se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu i Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/93-O1/OS

Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.