Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 18.6.1996. Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE NARKOTIČNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZ     MA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996.

Broj: 01-96-1001/1
Zagreb, 21. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTUZAKONITE TRGOVINE NARKOTIČNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TERORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, potpisan u Republici Turskoj, u Ankari, nadnevka 7. studenoga 1995. godine na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPU-BLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TUR-SKE U BORBI PROTIV MEĐUNARODNE PROTU-ZAKONITE TRGOVINE NARKOTIČNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, MEĐUNARODNOG TE-   RORIZMA I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske (u daljnjem tekstu: Ugovorne stranke),

izravno surađujući preko Ministarstva unutarnjih poslova obiju država, izražavajući svoju spremnost za pojačanje i poboljšanje već postojećih prijateljskih odnosa i odnosa suradnje između dviju država,

izražavajući svoju zabrinutost zbog opasnosti od širenja međunarodnoga organiziranog kriminala, međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima i međunarodnog terorizma,

vodeći računa o bliskoj povezanosti između međuanrodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i međunarodnoga organiziranog kriminala,

djelujući iz želje za poboljšanjem suradnje između dviju država, suglasne su sa sljedećim člancima:

Članak 1.

U sklopu svojih ovlaštenja i sukladno nacionalnim zakonodavstvima i odredbama ovoga Ugovora, Ugovorne stranke će surađivati u borbi protiv međunarodnoga organiziranog kriminala, međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i prihotropnim tvarima i međunarodnog terorizma.

Članak 2.

a) razmjenu podataka u svezi sa svim vrstama organiziranog kriminala, a poglavito glede pitanja iz područja borbe protiv organiziranog kriminala, kao što je:

- krijumčarenje oružja, streljiva, radioaktivnih i eksplozivnih sredstava;

- izgubljena i ukradena prijevozna sredstva neovisno o vrsti;

- krijumčarenje kulturnih i prirodnih predmeta i antikviteta;

- krijumčarenje vrijednog kamenja i ruda;

- pranje novca, krivotvorenje novca, vrijednosnica i dokumenata;

- gospodarski kriminal;

- protuzakonita migracija i trgovina ljudima;

- krijumčarenje ljudi.

b) Sukladno Konvenciji o narkotičnim drogama iz 1961. godine i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. godine, a u svezi s borbom protiv međunarodne trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima:

- razmjena podataka o konkretnim činjenicama i osobama;

- razmjena podataka i suradnja u novim metodama korištenim u proizvodnji droga, njihovu prijevozu, prikrivaju i rasparčavanju;

- razmjena podataka o međunarodnoj trgovini narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima i o novim metodama za borbu protiv nje;

- razmjena filmova, brošura, rezultata istraga, studija i istraživanje o metodama borbe protiv širenja narkotika, koje su pripremljene kako bi se upozorila javnost;

- suradnja i razmjena podataka o izvješćima u svezi s podrijetlom i analizama uzoraka dokumenata istrage, te prijenos tih podataka drugoj Ugovornoj stranci bez posebne zamolbe ukoliko je to u interesu obiju Ugovornih stranaka;

- međusobna potpora i poticanje na međunarodnoj razini za borbu protiv narkotika kako bi Ugovorne stranke polučile djelotvornije rezultate.

c) U sklopu ovlaštenja obiju Ugovornih stranaka u području borbe protiv međunarodnog terorizma:

- razmjena podataka o terorističkim skupinama koje se pripremaju i provode terorističke akcije;

- razmjena podataka o terorističkim prijetnjama i metodama borbe protiv njih;

- razmjena podataka i iskustava o usvajanju prijeko potrebnih mjera glede sigurnosti i zaštite u željezničkom, cestovnom, morskom i zračnom prijevozu kao i znanstvenom i tehničkom razvoju u ovom području;

- izvješćivanje druge Ugovorne stranke u slučaju ustanovljenja zemlje podrijetla bilo kojeg oružja, strlejiva radioaktivnih i eksplozivnih materijala upotrijebljenih u terorističkim akcijama.

Članak 3.

U sklopu ovoga Ugovora, Ugovorne stranke će, na isti način:

- razmjenjivati iskustva o rabljenju kriminalističke tehnologije i uporabi metoda i sredstava kriminalističke istrage;

- opskrbiti jedna drugu privatnim i drugim publikacijama u svezi s pitanjima koja obuhvaća ovaj Ugovor;

- međusobno se pomagati u obuci osoblja i izmjeni stručnjaka;

- surađivati u istragama koordiniranim policijskim metodama, uzimajući u obzir krivični zakon koji postoji u njihovu pravnom sustavu kao i njihovo zakonodavstvo u svezi s izručenjem i osiguranjem materijalne i organizacijske potpore, ali i potpore u osoblju;

- žurno prenijeti jedna drugoj bilo koji podatak primljen s poticajem i djelatnostima koje su se pojavile na njihovu teritoriju ili u inozemstvu, a usmjerene su na drugu Ugovornu stranku;

- poduzeti zajedničke djelotvorne mjere za sigurnost njihovih diplomatskih izaslanstava;

- razmjenjivati podatke preko odgovarajućih tijela vlasti, o novim oblicima kriminala kao i o mjerama usvojenim sa svrhom njihova sprečavanja;

- brojeve telefona i fakseva razmjenivati u najkraćem roku sa svrhom izravne suradnje i pomoći u pitanjima opisanim u ovom Ugovoru;

- Ugovorne stranke mogu postaviti časnike za vezu u svojim veleposlanstvima, pod uvjetom da su oba časnika imenovana istog dana, u svrhu poboljšanja suradnje i osiguranja razmjene tehničkih podataka o djelatnostima u području borbe protiv naprijed navedenih krivičnih djela;

- Ugovorne stranke će vratiti drugoj Ugovornoj stranci zaplijenjene kulturne i prirodne predmete koji su ilegalno uvezeni u zemlju a pripadaju drugoj Ugovornoj stranci.

Članak 4.

Svaka Ugovorna stranka može potpuno ili djelomice odbiti bilo koji zahtjev druge Ugovorne stranke u slučaju da je to u suprotnosti s njezinim ustavno-pravnim poretkom, sigurnošću ili drugim osnovnim interesima njihove države ili osnovnim načelima njihova zakonodavna sustava. U slučaju da su Ugovorne stranke donijele takvu odluku, moraju jedna drugu obavijestiti o svojoj odluci navodeći razloge za odbijanje zahtjeva.

U provedbi suradnje uključene u ovaj Ugovor, od osnovnog su značenja nacionalni pravni propisi obiju zemalja.

Nijedna Ugovorna stranka ne smije objaviti ili prenijeti trećoj zemlji povjerljive podatke u svezi s drugom Ugovornom strankom ako za to ne posjeduje suglasnost druge Ugovorne stranke.

Tijela odgovorna za provedbu izravne suradnje sadržane u ovom Ugovoru su:

- za Republiku Hrvatsku: središnje službe Ministarstva unutarnjih poslova,

- za Republiku Tursku: Ministarstvo unutarnjih poslova

Članak 5.

Ovlašteni predstavnici dvaju Ministarstava sastat će se najmanje jedanput godišnje ili po potrebi, naizmjence u Hrvatskoj ili Turskoj, kako bi raspravljali o pitanjima sadržanim u ovom Ugovoru.

Članak 6.

Ovaj Ugovor neće ometati provedbu obveza Ugovora stranaka sadržanih u drugim međunarodnim i međusobnim sporazumima i poveljama kojima su već obvezane.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupit će na snagu razmjenom nota koje potvrđuju da su Ugovorne stranke ispunile sve uvjete koje zahtijevaju njihovi odgovarajući zakonodavni sustavi kako bi započela primjena Ugovora.

Ovaj Ugovor ostati će na snazi jednu godinu i prešutno će biti obnovljen za isto razdoblje ako jedna Ugovorna stranka pismeno ne obavijesti drugu Ugovornu stranku o nakani da ga prekine diplomatskim putem, i to najmanje tri mjeseca prije dana prestanka valjanosti ovoga Ugovora.

Svaka izmjena ovoga Ugovora stupit će na snagu po primitku obavijesti u kojoj Ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu, pismeno, diplomatskim putem, kako su ispunjeni svi zahtjevi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom radi njezine primjene.

Članak 8.

Ugovor je sastavljen u Ankari dana 7. studenoga 1995. u dva izvorna primjerka, svaki na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, oba jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u interpretaciji, engleski tekst će odlučiti.

U potvrdu gore navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/94-01/19

Zagreb, 17. svibnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.