Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 18.6.1996. Uredba o potvrđivanju Ugovora o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRAVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KULTURNOJ, PROSVJETNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, potpisan u Zagrebu 21. veljače 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O KULTURNOJ, PROSVJETNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA     VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«)

- u želji za jačanjem i razvijanjem prijateljskih odnosa između dviju zemalja i njihovih naroda;

- uvjerene da razmjena i suradnja u području prosvjete, kulture i znanosti kao i u drugim područjima doprinosi boljem uzajamnom upoznavanju i razumijevanju između hrvatskog i britanskog naroda;

- odlučne u primjeni odredaba Završnog dokumenta Helsinške konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji i Pariške povelje o novoj Europi;

Ugovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke poticat će razvoj odnosa između dviju zemalja u području kulture, prosvjete i znanosti tako što će:

- poticati i omogućavati izravnu suradnju, kontakte i razmjenu ljudi, ustanova i organizacija koje se bave kulturom, prosvjetom i znanošću u dvjema zemljama;

- poticati i omogućavati studij i učenje hrvatskog jezika i književnosti i jezika i književnosti Velike Britanije potičući osnivanje katedri i lektorata navedenih jezika na svojim obrazovnim ustanovama;

- poticati i omogućavati suradnju i razmjenu nastavnih metoda i materijala, nastavnog programa i ispita;

- dodjeljivati školarine i stipendije i koristiti druga sredstva za poticanje studija i istraživanja;

- poticati suradnju na raznim područjima znanosti, uključujući razmjenu znanstvenika; provedbu zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata, organiziranje zajedničkih znanstvenih seminara, konferencija i drugih znanstvenih skupova, razmjenu publikacija i informacija i sve ostale oblike suradnje o kojima će se ugovorne stranke ili pojedine relevantne institucije obiju zemalja naknadno dogovoriti;

- poticati suradnju na području tehnologije, računalstva i informacijskog menadžmenta.

Članak 2.

Ugovorne stranke poticat će i omogućavati izravne kontakte u području književnosti, likovnih umjetnosti, kazališta, filma, televizije i radija, arhitekture, muzeja i galerija, knjižnica i arhiva, te u drugim područjima kulture.

Članak 3.

Svaka ugovorna stranka poticat će na svojem teritoriju osnivanje kulturenih i informacijskih centara druge ugovorne stranke radi organiziranja i obavljanja djelatnosti koje su svrha ovog ugovora i pružat će sve pogodnosti u granicama svojeg zakonodavstva i svojih mogućnosti u cilju pomaganja takvih centara. Izraz »kulturni i informacijski centri« obuhvaća škole, institucije za učenje jezika, knjižnice, dokumentacijske centre i druge institucije vezane uz ciljeve ovog ugovora.

Članak 4.

Ugovorne stranke poticat će razmjenu lektora između sveučilišta i ostalih obrazovnih ustanova i organizacija u dvije zemlje, kao i sudjelovanje učitelja i studenata u odgovarajućim tečajevima koje organiziraju takve ustanove.

Članak 5.

Ugovorne stranke razmotrit će mogućnost uzajamnog priznavanja svjedodžbi, kvalifikacija, diploma i akademskih zvanja.

Članak 6.

Ugovorne stranke omogućavat će razmjenu informacija o mjerama zaštite nacionalne baštine.

Članak 7.

Ugovorne stranke poticat će izravnu suradnju tiskovnih i nakladnih organizacija u dvijema zemljama.

Članak 8.

Ugovorne stranke će sukladno svojim zakonima poticati međusobnu zaštitu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva od strane svojih nadležnih vlasti.

Članak 9.

Ugovorne stranke poticat će međusobne kontakte mladeži i izravnu suradnju između organizacija mladeži dviju zemalja.

Članak 10.

Svaka ugovorna stranka poticat će suradnju između sportskih organizacija i sudjelovanje u sportskim priredbama u dvjema zemljama.

Članak 11.

Ugovorne stranke omogućavat će na odgovarajuće načine nazočnost seminarima, festivalima, natjecanjima, izložbama, konferencijama, simpozijima i susretima u područjima pokrivenim ovim ugovorom, a koji se održavaju u jednoj ili drugoj zemlji.

Članak 12.

Ugovorne stranke poticat će izravnu suradnju i razmjenu između nevladinih organizacija u svim područjima na koja se ovaj ugovor odnosi.

Članak 13.

Sve djelatnosti pokrivene ovim ugovorom bit će u skladu s važećim zakonima i propisima u državi ugovorne stranke u kojoj se one odvijaju. Svaka ugovorna stranka jamčit će drugoj ugovornoj stranci, u granicama zakona i djelovanja, sve moguće olakšice za ulazak osoba i uvoz materijala i opreme potrebne za ostvarivanje programa ili razmjene u područjima koje pokriva ovaj ugovor.

Članak 14.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske bit će u ime Vlade Republike Hrvatske odgovorno za provođenje ovog ugovora.

Britanski savjet bit će glavni posrednik Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u primjeni ovog ugovora.

Članak 15.

Predstavnici ugovornih stranaka sastajat će se, po potrebi ili na zahtjev jedne ili druge ugovorne stranke, kao Mješovita komisija radi razmatranja provedbe ugovora.

Članak 16.

Ovaj ugovor privremeno se primjenjuje od dana njegova potpisivanja.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem kojom se stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni svi potrebni zakonski postupci za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga ostaje na snazi do isteka šest mjeseci od dana kada jedna ili druga ugovorna stranka primi pismenu obavijest diplomatskim putem o prestanku njegova važenja.

Prestanak važenja ovog ugovora neće utjecati na završetak onih zajedničkih projekata koji su započeti u skladu s ugovorom, a nisu dovršeni za razdoblje važenja ovog ugovora.

Svjedočeći o gornjem, dolje potpisane i od svoje Vlade ovlaštene odgovarajuće osobe potpisale su ovaj ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležna su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/95-01/10
Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.