Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 18.6.1996. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o turističkoj suradnji
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRAVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o turističkoj suradnji, potpisan u Tirani dana 1. ožujka 1994. godine, na hrvatskom i albanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Albanije,

u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«

vođene zajedničkom željom za produbljivanjem postojećih prijateljskih odnosa, te potrebom razvoja sveobuhvatne i mnogostruke međunarodne suradnje na području turizma,

svjesne sve veće važnosti turizma, ne samo za gospodarstvo dviju država, već i za razumijevanje između dvaju naroda,

u namjeri da turistička suradnja bude učinkovita i na dobrobit oba naroda odlučile su zaključiti ovaj Ugovor,

i dogovorile o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će, u okviru svojih mogućnosti, razvijati i potpomagati međusobnu suradnju između poduzeća, organizacija i ustanova, te drugih odgovarajućih institucija obje države na području turizma, te poduzimati za to potrebite mjere.

Članak 2.

Suradnja iz članka 1. obuhvaća:

1. Poticanje međusobne turističke razmjene, organiziranje pojedinačnih i grupnih turističkih putovanja, uključujući i putovanja za mladež, poduzetih sa svrhom oživljavanja turističkog prometa u oba smjera.

2. Marketinške aktivnosti na promociji turizma u obje države.

3. Razmjenu informacija i publikacija o razvoju turističke ponude u obje zemlje, te bitna pitanja privatizacije i problema koji se javljaju kod ulaganja stranog kapitala.

4. Razmjenu iskustava na području turizma i zajedničko istraživanje tržišta.

5. Razmjenu statističkih podataka o turizmu.

Članak 3.

Osobito pozorno razmotrit će se mogućnosti međusobnih ulaganja i uvjeti realizacije konkretnih projekata te mogućnosti razmjenjivanja i uvođenja menadžerskog »know-how-a« u turistička poduzeća obiju država.

Članak 4.

Ugovorne stranke dat će potporu međusobnim posjetima i razmjeni novinara s radijskih i TV postaja, kao i drugih sredstava javnog priopćavanja radi boljeg obavješćivanja javnosti o turističkim potencijalima dviju zemalja.

Članak 5.

Ugovorne stranke će nastojati što više olakšati i pojednostaviti granične formalnosti za turiste iz država ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ugovorne stranke se obvezuju pružati pomoć turistima druge države potpisnice ovog Ugovora, u okvirima njihova zakonodavstva.

Članak 7.

Ugovorne stranke su se dogovorile da će za ostvarivanje ciljeva ovog Ugovora osnovati mješovitu Radnu grupu za turizam, sastavljenu od predstavnika vlada obje države.

Radna grupa će se sastajati jednom godišnje, naizmjenično u svakoj od dviju država potpisnica ovog Ugovora.

Radna grupa posebice se:

- brine za provođenje ovog Ugovora,

- procjenjuje rezultate suradnje za proteklo vremensko razdoblje,

- osigurava razmjenu informacija glede promjene propisa u državama ugovornih stranaka,

- predlaže konkretne aktivnosti i druge oblike međusobne suradnje za sljedeće vremensko razdoblje.

Članak 8.

Nositelj promičbenih aktivnosti u ime Ministarstva turizma Republike Hrvatske je Hrvatska turistička zajednica koja se obvezuje najmanje jednom godišnje organizirati predstavljanje turističkog potencijala Republike Hrvatske u Republici Albaniji.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti kojom ugovorne stranke izvjeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu u skladu s nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Članak 10.

Ovaj Ugovor se sklapa na rok od pet godina, od dana njegova stupanja na snagu. Nakon toga Ugovor će se prešutno produžavati za slijedeće jednogodišnje razdoblje, ukoliko ga šest mjeseci unaprijed ne otkaže jedna od ugovornih stranaka diplomatskim putem.

U potvrdu gore navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Tirani, dana 1. ožujka 1994. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i albanskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako valjana.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-05/94-01/01
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.