Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 18.6.1996. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipini o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRAVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FILIPINA O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Filipina o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisan u Zagrebu 7. ožujka 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FILIPINA O ZNANSTVENOJ I          TEHNOLOŠKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Filipina (u daljnjem tekstu: »Ugovorne stranke«):

- želeći pospješiti prijateljske veze koje postoje između dviju zemalja putem suradnje na području znanosti i tehnologije na osnovi načela ravnopravnosti i obostrane koristi;

- spoznajući prednosti koje će oba naroda imati od pojačane znanstvene i tehnološke suradnje;

- spoznajući potrebu za zajedničkim odgovorom na tehnološke potrebe razvoja kao sredstva za jačanje gospodarskih veza;

- dijeleći želju za poduzimanjem svekolikog i intenzivnog programa razvoja odgovarajućih tehnologija u prioritetnim područjima

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke razvijat će u skladu sa svojim zakonima i propisima znanstvenu i tehnološku suradnju na međusobno dogovorenim područjima.

Članak 2.

Predmetna znanstvena i tehnološka suradnja među Ugovornim strankama poticat će se putem formuliranja i provedbe programa za razvoj odgovarajućih tehnologija. Program će biti podupiran potrebnim sredstvima koja uključuju:

1. Provedbu zajedničkih znanstvenih i tehničkih projekata;

2. Razmjenu stručnjaka i tehničara radi studija, savjetovanja i razmjene mišljenja;

3. Razmjenu opreme, instrumenata, pribora i drugog materijala koji je potreban za provedbu odredaba predmetnog Ugovora;

4. Organiziranje školovanja, specijalizacije i obostranih stipendija na znanstvenim i tehničkim područjima;

5. Organiziranje znanstvenih i tehnoloških skupova i sastanaka;

6. Razmjenu znanstvenih i tehnoloških informacija, publikacija, filmova i ostalih sličnih materijala;

7. Osiguranje potrebne potpore radi provedbe zajedničkih projekata;

8. Provedbu ostalih oblika suradnje sukladno obostranom dogovoru Ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke osim toga izražavaju spremnost, da prema potrebi, u najvećoj mogućoj mjeri potiču razmjenu tehnologija između gospodarstvenih subjekata, uključujući zaključivanje ugovora o tehnološkoj suradnji.

Članak 3.

U svrhu provedbe znanstvene i tehnološke suradnje navedene u članku 2., Ugovorne stranke su sporazumne ugovoriti pojedine projekte sukladno odredbama ovog Ugovora.

Ugovaranje će uslijediti putem Zajedničkog povjerenstva čije članove postavljaju Ugovorne stranke na načelu jednake zastupljenosti.

Članak 4.

1. Članovi Zajedničkog povjerenstva obiju Ugovornih stranaka iz članka 3. sastat će se na zahtjev bilo koje od Ugovornih stranaka. Zahtjev za sastankom uputit će se diplomatskim kanalima. Zajedničko povjerenstvo razmatra pitanja od obostranog interesa u svezi s provedbom predmetnog Ugovora, uspostavlja program suradnje usmjeren na proširenje znanstvenih i tehnoloških veza i predlaže odgovarajuća rješenja za bilo koje probleme koji proizlaze iz provedbe ovog Ugovora.

Članovi povjerenstva razmatrat će razvoj znanstvenih i tehnoloških veza između dviju zemalja u bilateralnom i multilateralnom smislu. Povjerenstvo daje preporuke svojim vladama o načinu unapređivanja ciljeva ovog Ugovora i boljem postizanju znanstvene i tehnološke suradnje.

2. Programi suradnje navedeni u stavku 1, sadržavat će detaljan opis zajedničkih aktivnosti, način provedbe aktivnosti, doprinos suradnih ustanova, njihova prava i obveze, financijske uvjete za postizanje svrhe aktivnosti na način raspolaganja zajedničkim vlasništvom i ostalim pravima stečenim u toj suradnji.

Članak 5.

U skladu s domaćim pravnim sustavom i na osnovi uzajamnosti Ugovorne stranke pružit će državljanima druge Ugovorne stranke svu potrebnu pomoć u svezi ulaska, boravka i aktivnosti na teritoriju druge Ugovorne stranke u svrhu provedbe predmetnog Ugovora i olakšavanja obavljanja njihovih zadataka.

Sukladno domaćem pravnom sustavu i na osnovi uzajamnosti gostujući stručnjaci, istraživači i tehničari u provedbi zajedničkih programa i projekata:

1. izuzeti su od poreza na prihod na ime osiguranja i naknada koje će dobivati za svoje usluge u svezi rečenih programa;

2. mogu uvesti, bez carine i drugih poreza, svoj namještaj i osobne stvari, uključujući jedno vozilo za svakog stručnjaka tijekom šest mjeseci od njihovog stupanja na dužnost u okviru projekata i programa, pod uvjetom da se svaki predmet nakon njihovog boravka ponovo izveze. Ukoliko se stručnjak, tehničar ili znanstvenik tijekom svog boravka ili po njihovom svršetku, riješi uvezenih predmeta, isti će biti predmetom uobičajenih lokalnih carinskih dadžbina, pristojbi i poreza.

3. Ugovorne stranke će im dati identifikacijske isprave kojima se jamči potrebna suradnja nadležnih tijela radi obavljanja njihovih djelatnosti, a koju Vlada svake Ugovorne stranke uobičajeno pruža ili daje.

Članak 6.

Svaka Ugovorna stranka će, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom, dati ovlaštenje za bescarinski uvoz materijala i opreme potrebne za izvršavanje projekata.

Takva se oprema ne može ustupiti drugoj zemlji osim u skladu s uvjetima koje nameću važeće odredbe u navedenoj zemlji.

Članak 7.

Ugovorne stranke postaju zajednički vlasnici bilo kojih izuma, tehnika, postupaka i ostalih korisnih rezultata koji proizlaze iz djelatnosti ovog programa. Podliježući obostranom sporazumu, Ugovorne stranke mogu ih registrirati sukladno svojim patentnim zakonima i zakonima o zaštiti autorskih prava. Nijedna Ugovorna stranka neće proslijediti informacije o predmetnim djelatnostima trećim osobama bez prethodne suglasnosti druge Ugovorne stranke.

Članak 8.

Odredbe ovog Ugovora mogu se mijenjati samo uz suglasnost obiju Ugovornih stranaka.

Članak 9.

Predmetni Ugovor stupa na snagu danom uzajamne obavijesti Ugovornih stranaka diplomatskim putem o ispunjenju nacionalnim zakonima predviđenih uvjeta za stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi pet godina i prešutno se produžuje za razdoblje od jedne godine, ukoliko ga jedna od Ugovornih stranaka prethodno ne otkaže šest mjeseci prije isteka njegove valjanosti.

Projekti koji su započeti prije isteka ovog Ugovora, ali još nisu u potpunosti provedeni, realizirat će se sukladno preostalim novčanim sredstvima odobrenim za provedbu svakog pojedinog započetog projekta.

Sačinjeno i potpisano u Zagrebu, 7. ožujka 1995. na hrvatskom i engleskom jeziku pri čemu se obje verzije smatraju izvornim tekstom.

U potvrdu navedenog, potpisnici ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 630-01/94-01/05
Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.