Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 28.5.1996. Uredba o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o uporabi zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima unutar teritorijalnog mora i luka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA O UPORABI ZEMALJSKIH INMARSAT POSTAJA NA PLOVILIMA UNUTAR TERITORIJALNOG MORA I LUKA

Članak 1.

Potvrđuje se Međunarodni sporazum o uporabi zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima unutar teritorijalnog mora i luka.

Članak 2.

Tekst Međunarodnog sporazuma o uporabi zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima unutar teritorijalnog mora i luka, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

MEĐUNARODNI SPORAZUM O UPORABI ZEMALJSKIH INMARSAT POSTAJA NA PLOVILIMA UNUTAR TERITORIJALNOG MORA I LUKA

UVOD

Države ugovornice (u daljnjem tekstu »Ugovornice«) ovog Sporazuma,

Želeći postići ciljeve, predviđene u Preporuci 3 Međunarodne konvencije za uspostavljanje međunarodnog pomorskog satelitskog sustava, 1975-1976, i

Odlučivši poboljšati komunikacijski sustav za nesreće i sigurnost života na moru i učinkovitost i upravljanje plovilima,

Suglasile su se o sljedećem:

Članak 1.

(1) Prema odredbama ovog Sporazuma i u skladu s navigacijskim pravima prema međunarodnom zakonu, Ugovornice će dozvoliti u svojim teritorijalnim morima i lukama rad odobrenih zemaljskih postaja na plovilima, koje pripadaju pomorskom komunikacijskom svemirskom sustavu, kojega ostvaruje Međunarodna pomorska satelitska organizacija (INMARSAT) i koji se propisno instalira na plovilima, pod zastavom bilo koje druge Ugovornice (u daljnjem tekstu »Zemaljske INMARSAT postaje na plovilima«).

(2) Ova dopuštenja će se uvijek odnositi na uporabu frekvencija za pomorsku pokretnu satelitsku službu od zemaljskih INMARSAT postaja na plovilu i bit će predmetom usuglašavanja s odgovarajućim odredbama Radijskih propisa (RR) Međunarodne telekomunikacijske udruge i s uvjetima naznačenim u članku 2. ovog Sporazuma.

Članak 2.

(1) Zemaljske INMARSAT postaje na plovilima će moći raditi pod sljedećim uvjetima:

a) neće štetiti miru, dobrom poretku i sigurnosti obalne države;

b) neće uzrokovati štetne smetnje drugim službama radijskih komunikacija, koje rade unutar graničnog teritorija obalne države;

c) dat će prednost odašiljanju signala za nesreće i sigurnost u skladu s odgovarajućim međunarodnim konvencijama, i posebno Radijskim propisima (RR) Međunarodne telekomunikacijske udruge;

d) mjere zaštite trebaju se sprovesti prema odgovarajućim pravilima sigurnosti za vrijeme rada zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima u prostoru u kojem ima eksplozivnih plinova, posebno za vrijeme radova, koji se odnose na naftu i druga zapaljiva sredstva;

e) zemaljske INMARSAT postaje na plovilima nadzirat će inspekcija vlasti obalne države na njen zahtjev, bez nanošenja štetnih posljedica navigacijskim pravima prema međunarodnom zakonu.

(2) U ovom Sporazumu, »Obalna država« označava državu u čijem teritorijalnom moru i lukama radi zemaljska INMARSAT postaja na plovilu, u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

Članak 3.

Ugovornice mogu, bez štetnih posljedica za navigacijska prava prema međunarodnom zakonu, ograničiti, suspendirati ili zabraniti zemaljsku INMARSAT postaju na plovilima u lukama i područjima teritorijalnog mora, koje one označe. Bez štetnih posljedica glede stupanja na snagu ovih ograničenja, suspenzija ili zabrana, koje određuje Ugovornica, to treba prijaviti Depozitaru ovog Sporazuma što je prije moguće.

Članak 4.

Bez štetnih posljedica za komunikacije glede nesreća i sigurnosti, dozvola koja se odnosi na stavak (1) članka 1. ovog Sporazuma može se ograničiti u pravima, koje dopušta zastava države prema stavku (1) članka 1. unutar svog teritorijalnog mora i luka u odnosu na plovila obalne države.

Članak 5.

U ovom Sporazumu se ništa ne može odrediti što bi spriječilo Ugovornicu da dopusti rad bilo kakvih dodatnih uređaja u odnosu na rad zemaljskih INMARSAT postaja na plovilima.

Članak 6.

Ovaj Sporazum se neće primjenjivati na ratna plovila i druga državna plovila, koji rade u nekomercijalne svrhe.

Članak 7.

(1) Svaka država može postati Ugovornicom ovog Sporazuma uz:

a) potpis; ili

b) potpis, koji je predmet ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja, kome slijedi ratifikacija, prihvaćanje ili odobrenje; ili

c) pristupanje ili pristanak.

(2) Ovaj Sporazum će se moći potpisati u Londonu od 1. siječnja 1986., sve dok ne stupi na snagu, nakon čega će biti otvoren za pristupanje ili pristanak.

Članak 8.

(1) Ovaj Sporazum će stupiti na snagu trideset (30) dana nakon datuma kada dvadesetpet (25) država postanu Ugovornice.

(2) Za državu, koja je deponirala instrument ratifikacije, prihvaćanja, odobrenja, pristupanja ili pristanka nakon datuma na koji ovaj Sporazum stupa na snagu, ovaj Sporazum će stupiti na snagu na dan tog depozita.

Članak 9.

Ugovornica se može povući iz ovog Sporazuma u bilo koje vrijeme prijavom Depozitaru. Ovo povlačenje će se ostvariti devedeset (90) dana nakon dana u kojem je Depozitar primio pisanu prijavu o povlačenju od Ugovornice.

Članak 10.

(1) Generalni direktor INMARSAT-a bit će Depozitar ovog Sporazuma.

(2) Depozitar će posebno prijaviti odmah svim Ugovornicama ovog Sporazuma:

a) svaki potpis ovog Sporazuma;

b) datum stupanja na snagu ovog Sporazuma;

c) svaki depozit instrumenta ratifikacije, prihvaćanja, odobrenja, pristupanja ili pristanka;

d) datum na kojega je država prestala biti Ugovornica ovog Sporazuma;

e) bilo koje druge prijave i komuniciranja glede ovog Sporazuma.

(3) Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Depozitar će poslati ovjereni preslik Generalnom tajniku Ujedinjenih naroda radi registracije i objavljivanja u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda. U isto vrijeme, Depozitar će poslati ovjereni preslik ovog Sporazuma Međunarodnoj telekomunikacijskoj udrugi i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.

Članak 11.

Ovaj Sporazum je sačinjen na jednom originalu na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, s ujednačenim autentičnim tekstovima i deponirat će se kod Depozitara, koji će poslati ovjerene preslike Ugovornicama.

UZ SVJEDOČENJE O TOME niže potpisani, koji za to imaju ispravnu ovlast svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

SAČINJENO U LONDONU na ovaj šesnaesti dan listopada godine tisuću devetsto osamdeset pete.

INTERNATIONAL AGREEMENT ON THE USE OF INMARSAT SHIP EARTH STATIONS WITHIN THE TERRITORIAL SEA AND PORTS

PREAMBLE

The States Parties (hereinafter referred to as »Parties«) to this Agreement,

Desiring to achieve the objectives envisaged in Recommendation 3 of the International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, 1975-1976, and

Having decided to improve the distress and safety of life at sea communications, and the efficiency and management of ships,

Have agreed as follows:

Article 1

(1) Pursuant to the provisions set forth in this Agreement and in accordance with navigational rights established under international law, Parties shall permit in their territorial seas and ports the operation of approved ship earth stations appertaining to the maritime space communication system provided by the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) and properly installed aboard ships flying the flag of any other Party (hereinafter referred to as »INMARSAT Ship Earth Stations«.

(2) Such permission shall at all times be restricted to the use of maritime mobilesatellite frequencies by the INMARSAT Ship Earth Station and shall be subject to compliance by the INMARSAT Ship Earth Station with the applicable Radio Regulations of the International Telecommunication Union and the conditions set forth in Article 2 of this Agreement.

Article 2

(1) The operation of INMARSAT Ship Earth Stations shall be subject to the following conditions:

a) it shall not be prejudicial to the peace, good order and security of the Coastal State;

b) it shall not cause harmful interference to other radio services operating within the boundaries of the Coastal Statežs territory;

c) ist shall give priority to distress and safety transmissions in accordance with relevant international conventions and, in particular, the Radio Regulations of the International Telecommunication Union;

d) safeguard measures shall be taken, subject to relevant safety regulations, during the operation of INMARSAT Ship Earth Stations in an area containing the presence of explosive gases, in particular during operations relating to oil and other inflammable substances;

e) INMARSAT Ship Earth Stations shall be subject to inspection by the authorities of the Coastal State at the latteržs request, without prejudice to the navigational rights established under international law.

(2) In this Agreement, »Coastal State« means the State in whose territorial sea and ports the INMARSAT Ship Earth Station, subject to the provisions of this Agreement, is operating.

Article 3

Parties may, without prejudice to navigational rights established under international law, restrict, suspend or prohibit the operation of INMARSAT Ship Earth Stations in ports and areas of territorial sea specified by them. Without prejudice to the entry into force of such restriction, suspension or prohibition, as determined by the Party, it shall be notified to the Depositary of this Agreement as soon as possible.

Article 4

Without prejudice to distress and safety communications, the permission referred to in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement may be limited to the rights which the flag State grants under paragraph (1) of Article 1 within its territorial sea and ports to the ships of the Coastal State concerned.

Article 5

Nothing in the present Agreement shall be construed as preventing the granting of any wider facilities by a Party in respect of the operation of INMARSAT Ship Earth Stations.

Article 6

This Agreement shall not apply to warships and other government ships operated for non-commercial purposes.

Article 7

(1) Any State may become Party to this Agreement by:

a) signature; or

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

c) accession or adhesion.

(2) This Agreement shall remain open for signature in London from 1 January 1986 until it enters into force and shall thereafter remain open for accession or adhesion.

Article 8

(1) This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date on which twenty-five (25) States have become Parties.

(2) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval, accession or adhesion is deposited after the date on which this Agreement enters into force, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.

Article 9

A party may withdraw from this Agreement at any time by notification to the Depositary. Such withdrawal shall take effect ninety (90) days after the date of receipt by the Depositary of the Partyžs written notification to withdraw.

Article 10

(1) The Director General of INMARSAT shall be the Depositary of this Agreement.

(2) The Depositary shall, in particular, promptly notify all Parties to this Agreement of:

a) any signature of this Agreement;

b) the date of entry into force of this Agreement;

c) any deposit of instruments of ratification, acceptance, approval, accession or adhesion;

d) the date on which a State has ceased to be a Party to this Agreement;

e) any other notifications and communications relating to this Agreement.

(3) Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall transmit a certified copy to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. At the same time, the Depositary shall transmit a certified copy of this Agreement to the International Telecommunication Union and to the International Maritime Organization.

Article 11

This Agreement is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all the texts being equally authentic, and shall be deposited with the Depositary, who shall send a certified copy to Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT LONDON on this sixteenth day of October of the year One Thousand Nine Hundred and Eighty Five.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodniom novinama-Međunarodni ugovori".

Klasa: 018-05/93-01/13

Urbroj:5030114-96-2

Zagreb 18.4.1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.