Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 28.5.1996. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske, potpisan u Oslu 6. ožujka 1996. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I
VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Švedske,

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i Međunarodnog sporazuma o tranzitu zračnog prometa otvorenih za potpis u Chicagu, 7. prosinca 1994. godine, i

želeći sklopiti Sporazum, u skladu s rečenom Konvencijom, u svrhu uspostavljanja redovnog zračnog prometa između njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

1. U svrhu ovog Sporazuma:

a) »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, a u slučaju Kraljevine Švedske, Švedska Administracija Civilnog Zrakoplovstva, ili u oba slučaja bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije gore rečenih vlasti;

c) Izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je imenovan u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma;

d) Izrazi »teritorij«, »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje navedeno u člancima 2. i 96. Konvencije;

e) Izraz »Sporazum« označava ovaj Sporazum, Dodatak uz njega i bilo koju njihovu izmjenu;

f) Izraz »Dodatak« označava Dodatak ovom Sporazumu ili njegove izmjene u skladu s odredbama stavka 2. članka 17. ovog Sporazuma. Dodatak čini sastavni dio ovog Sporazuma i svako pozivanje na Sporazum podrazumijeva pozivanje na Dodatak, osim ako drugačije nije određeno;

g) Izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika i prtljage, i uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za druge usluge koje pruža prijevoznik u svezi s zračnim prijevozom, i uključujući nadoknadu i uvjete ponuđene agentima, ali isključujući nadoknadu ili uvjete za prijevoz pošte;

h) izraz »korisničke naknade« označava naknade nametnute zračnim prijevoznicima od strane ovlaštenih vlasti ili dozvoljenim od njih da budu nametnute za pružanje postrojenja i sredstava zračnih luka ili zračno-navigacijskih sredstava, uključujući odnosne usluge i opremu, zrakoplovima, njihovim posadama, putnicima i teretu.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava za obavljanje međunarodnog zračnog prometa od strane određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke:

a) da leti bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) da se zaustavlja na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) da se zaustavlja na teritoriju na točkama navedenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja međunarodnog prometa putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

3. Ostali zračni prijevoznici svake ugovorne stranke, drugi od onih određenih sukladno članku 3. ovog Sporazuma, također će uživati prava navedena u stavku 1. a) i b) ovog članka.

Članak 3.

ODREĐIVANJE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati pismenim putem drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja zračnog prometa na utvrđenim linijama, te da povuče ili zamijeni takvo imenovanje.

2. Po primitku takvog imenovanja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavaka 3. i 4. ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće operativne ovlasti.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika koji je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti.

4. Ugovorna stranka ima pravo odbiti izdati ovlast za letenje zračnom prijevozniku iz stavka 2. ovog članka ili mu utvrditi takove uvjete koje smatra nužnim, u svakom slučaju kada ne raspolaže dokazima da se stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika održava na teritoriju druge ugovorne stranke i da je zračni prijevoznik utjelovljen i ima osnovno mjesto poslovanja na tom teritoriju.

5. Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može u bilo koje doba započeti sa zračnim prometom na utvrđenim linijama, uz uvjet da zračni prijevoznik ispunjava primjenjive odredbe ovog Sporazuma.

Članak 4.

OPOZIV, UKIDANJE I POSTAVLJANJE UVJETA

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo zadržati ili opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2. ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava:

a) u bilo kojem slučaju kada nije uvjerena da se stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika održava na teritoriju druge ugovorne stranke, koja je imenovala zračnog prijevoznika, i da je zračni prijevoznik utjelovljen i da ima osnovno mjesto poslovanja na tom teritoriju;

b) u slučaju propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) u slučaju da zračni prijevoznik inače propusti letjeti sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Ukoliko trenutno povlačenje ili ukidanje operativnih ovlasti navedenih u stavku 1. ovog članka, ili nametanje uvjeta u svezi s tim, nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristit će se samo nakon konzultacija s drugom ugovornom strankom.

Takve konzultacije održat će se u roku od 30 dana od datuma kada druga ugovorna stranka zaprimi takav pismeni zahtjev.

Članak 5.

KORIŠTENJE ZRAČNIH LUKA I SREDSTAVA

1. Ugovorna stranka neće nametnuti određenom prijevozniku druge ugovorne stranke korisničke naknade više od onih nametnutih svojim vlastitim zračnim prijevoznicima koji obavljaju promet između teritorija ugovornih stranaka.

Bilo koja naknada zračno-navigacijskog sredstva nametnuta međunarodnom prometu kojeg obavljaju zračni prijevoznici ovlašteni od jedne ugovorne stranke, bit će razumno odnosni na trošak usluge koja se pruža određenom zračnom prijevozniku i naplaćivana u skladu s odgovarajućim smjernicama izdanim od Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

2. Kada obavljaju ugovoreni promet, isti ujednačeni uvjeti će se primjenjivati na zračne prijevoznike obiju ugovorenih stranaka u korištenju zračnih luka kao i svih drugih sredstava pod njenim nadzorom.

3. Svaka ugovorna stranka poticat će konzultacije o korisničkim naknadama između svojih nadležnih vlasti za utvrđivanje naknada i zračnih prijevoznika korisnika usluga i sredstava koje pružaju te vlasti, kada je to moguće kroz predstavničke organizacije zračnih prijevoznika. Prethodna obavijest o bilo kojem prijedlogu za izmjenu tih naknada dat će se njihovim korisnicima u svrhu omogućavanja davanja njihovih mišljenja prije utvrđivanja naknada. Svaka ugovorna stranka će dodatno poticati svoje nadležne vlasti za utvrđivanje naknada i njihove korisnike u svrhu razmjene odgovarajućih informacija glede tih naknada.

Članak 6.

CARINSKE OBVEZE

1. Zrakoplovi određenog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke koji obavljaju međunarodni zračni promet, kao i njihova standardna oprema, rezerve goriva i maziva i zrakoplovne zalihe (uključujući hranu, napitke i duhan) ukrcane na takvom zrakoplovu, bit će izuzeti od svih carinskih davanja, inspekcijskih pristojbi te ostalih pristojbi i poreza po dolasku na teritorij druge ugovorne stranke, pod uvjetom da ta oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu do trena kada se izvezu.

2. Izuzev naknada zasnovanih na trošku za pružene usluge, sljedeći predmeti također će biti izuzeti od davanja, pristojbi i naknada navedenih u stavku 1. ovog članka:

a) zalihe zrakoplova unijete u ili isporučene na teritoriju ugovorne stranke i ukrcane na zrakoplov, u razumnim granicama, predviđenim za uporabu na odlazećem zrakoplovu angažiranog u međunarodnom zračnom prometu određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi, uključujući motore, unijeti na teritorij ugovorne stranke radi održavanja ili popravka zrakoplova koji se koristi u međunarodnom zračnom prometu određenog prijevoznika druge ugovorne stranke; i

c) gorivo, mazivo i potrošni tehnički materijal unijeti u ili isporučeni na teritoriju ugovorne stranke za upotrebu na zrakoplovu kojim određeni prijevoznik druge ugovorne stranke leti u međunarodnom zračnom prometu, čak i onda kada se te zalihe koriste na dijelu puta koji ide preko teritorija ugovorne stranke na kojemu su ukrcane.

3. Oprema i stvari iz stavka 1. i 2. ovog članka, mogu biti podložni carinskom nadzoru i kontroli odgovarajućih vlasti.

4. Izuzeća predviđena ovim člankom također će se primjenjivati u slučajevima kada određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke uđe u dogovor sa drugim zračnim prijevoznikom za posudbu ili zamjenu na teritoriju druge ugovorne stranke predmeta utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, uz uvjet da ti drugi zračni prijevoznici uživaju ista izuzeća od strane druge ugovorne stranke.

Članak 7.

USKLADIŠTENJE OPREME I ZALIHA ZRAKOPLOVA

Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

Članak 8.

ULAZNE FORMALNOSTI

1. Putnici u tranzitu preko teritorija ugovorne stranke podlijegat će samo pojednostavljenoj carinskoj i ulaznoj kontroli. Prtljaga i roba u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih i ostalih sličnih davanja.

2. Zakoni i propisi ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodnu zračnu plovidbu ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

3. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, dopuštenje, tranzit, imigraciju, graničnu i carinsku kontrolu te sanitarnu kontrolu bit će poštivani od strane određenih prijevoznika druge ugovorne stranke i od ili u ime putnika, posade, robe i pošte u tranzitu, po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

Članak 9.

ODREDBA O KAPACITETU

1. Postojat će pravične i jednake mogućnosti za određene prijevoznike svake ugovorne stranke za obavljanje zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku ovog Sporazuma.

2. U obavljanju zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku ovog Sporazuma određeni prijevoznici svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese određenih prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo zračnom prometu koji potonji obavlja.

3. Zračni promet kojeg obavljaju određeni prijevoznici imat će, kao svoj glavni cilj, osiguranje kapaciteta razmjernog sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika, pošte i tereta koji počinje ili završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

Članak 10.

STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti ugovorne stranke pružat će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili ostale statističke podatke koji se uobičajeno traže u svrhu pregleda tržišnih kretanja. Takvi podaci sadržavat će sve informacije potrebne za utvrđivanje obima prometa koji ti zračni prijevoznici prevoze u ugovorenom prometu.

Članak 11.

TARIFE

1. Tarife će biti uspostavljene na razumnim razinama, uvažavajući relevantne faktore uključujući troškove prometovanja, razumni povrat uloženih sredstava, karakteristike prometa, interese korisnika i tarife drugih prijevoznika.

2. Nijedna zrakoplovna vlast neće zahtjevati od svojih određenih prijevoznika da konzultiraju druge zračne prijevoznike prije prijavljivanja tarifa na odobrenje, niti će one spriječavati takve konzultacije.

3. Tarifa prijavljena u skladu s odredbama ovog članka može biti odobrena u bilo koje vrijeme od strane zrakoplovnih vlasti ugovorne stranke sa one teritorije sa koje će tarifa biti primjenjivana (princip zemlje polaska). Prijava tarife nadležnoj zrakoplovnoj vlasti mora se izvršiti najkasnije četrnaest (14) dana prije predloženog datuma stupanja tarife na snagu. Ovo vrijeme može biti skraćeno uz suglasnost rečenih vlasti.

4. Određeni prijevoznici dužni su prijaviti predloženu tarifu za prijevoz između teritorija ugovornih stranaka kod zrakoplovnih vlasti sa koje teritorije će se tarifa primjenjivati u takvoj formi kakvu te zrakoplovne vlasti mogu zahtjevati. Kada je određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke prijavio tarifu kod zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke, sa koje teritorije će se tarifa primjenjivati, takva tarifa bit će smatrana odobrenom ukoliko, unutar četrnaest (14) dana nakon datuma prijema prijave, zrakoplovne vlasti ove druge ugovorne stranke ne iskažu pismeno neodobravanje prvoj ugovornoj stranki.

5. U odobravanju tarifa, zrakoplovne vlasti ugovorne stranke mogu u svojem odobrenju uvoditi takve datume njihovog trajanja kakve smatraju potrebnim. Kada tarifa nema ograničenja u trajanju, ona će ostati na snazi u redovnom vremenu trajanja, ukoliko se ne povuče od mjerodavnog zračnog prijevoznika ili zračnih prijevoznika, ili ukoliko se ne zamjeni drugom prijavljenom tarifom i odobrenom prije isteka roka trajanja.

6. Određeni prijevoznici imaju pravo da slijede u primjeni odobrenu tarifu bilo kojeg zračnog prijevoznika između istih mjesta na linijama između teritorija stranaka.

Primjena tarife u skladu s ovim stavkom bit će prijavljena, iz informativnih razloga ne kasnije od njezina datuma stupanja na snagu, kod zrakoplovnih vlasti sa koje teritorije će se tarifa primjenjivati.

7. Zrakoplovne vlasti na čiji teritorij će se tarifa primjenjivati mogu, samo u informativnu svrhu, zahtijevati prijavljivanje predložene tarife na takav način na koji te zrakoplovne vlasti to mogu zahtijevati.

8. Zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu, u bilo koje vrijeme, zahtijevati konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke o primjeni odredbi ovog članka. Takve konzultacije će biti održane unutar trideset (30) dana od prijema takvog zahtjeva.

Članak 12.

PRIJENOS PRIHODA

Svaki određeni prijevoznik imat će pravo promijeniti i doznačiti u svoju zemlju, na zahtjev, ostvaren višak prihoda u odnosu na lokalne troškove. Promjena i doznačavanje bit će dozvoljeno bez ograničenja u skladu sa nacionalnim zakonima i deviznim propisima koji su na snazi, po tečaju promjene primjenjivog za tekuće transakcije koji je na snazi u vrijeme kada su prihodi podnijeti na promjenu i doznačavanje, i neće biti predmet nikakvih naknada osim onih normalno primjenjivih od banke za izvršenje takvih promjena i doznačavanja.

Članak 13.

ZASTUPANJE PRIJEVOZNIKA

1. Svaka ugovorna stranka daje određenom prijevozniku druge ugovorne stranke, na osnovama uzajamnosti, pravo održavanja na svojem teritoriju zastupnika, uključujući uredsko, administrativno, komercijalno i tehničko osoblje koje može biti nužno za zahtjeve određenog prijevoznika.

2. Određeni prijevoznici ugovorne stranke imat će pravo prodaje prijevoznih dokumenata na teritoriju druge ugovorne stranke, bilo direktno ili putem zastupnika. Ugovorna stranka neće ograničavati pravo određenih prijevoznika druge ugovorne stranke da prodaje, a bilo kojoj osobi da kupuje, takav prijevoz u lokalnoj ili slobodnoj konvertibilnoj valuti. Niti će ugovorna stranka ograničavati pravo određenim prijevoznicima da plaćaju u lokalnoj ili bilo kojoj slobodnoj valuti njihove lokalno ostvarene troškove.

Članak 14.

ODOBRAVANJE REDOVA LETENJA

1. Zračni prijevoznici određeni od ugovornih stranaka obavijestit će zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke o svojim planovima prometa najkasnije trideset (30) dana prije započinjanja prometa. Plan će posebno sadržavati red letenja, frekvenciju usluga i tipove zrakoplova koji će se koristiti.

2. O svakoj izmjeni u planu prometa u kasnijem vremenu, također se mora podnijeti obavijest.

Članak 15.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Svaka ugovorna stranka potvrđuje da njihova obveza prema drugoj ugovornoj stranki na zaštiti sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Svaka ugovorna stranka će posebice djelovati sukladno odredbama o zrakoplovnoj sigurnosti Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpise u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., i Protokola o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama otvorenim za međunarodni zračni promet, dopunskog Konvenciji o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, sačinjenog u Montrealu 23. rujna 1971., potpisanog u Montrealu 28. veljače 1988. godine.

2. Ugovornoj stranki će, na njen zahtjev, pružiti svu potrebnu pomoć druga ugovorna stranka radi sprečavanja otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

4. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u gornjem stavku 3., a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

Članak 16.

KONZULTACIJE

Ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije o provođenju, tumačenju ili izmjenama ovog Sporazuma ili pridržavanju Sporazuma. Takve konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti, počet će unutar perioda od šezdeset (60) dana od dana kada druga strana zaprimi pismeni zahtjev, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

Članak 17.

IZMJENE

1. Svaka izmjena ovog Sporazuma dogovorena između ugovornih stranaka stupit će na snagu kada bude potvrđena sukladno ustavnim zahtjevima obiju ugovornih stranaka te potvrđena razmjenom diplomatskih nota.

2. Izmjene Dodatka mogu biti napravljene direktnim dogovorom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

3. U slučaju zaključenja bilo koje višestrane konvencije u svezi zračnog prometa, obveznoj za obje ugovorne stranke, ovaj Sporazum bit će izmijenjen u svrhu usklađenja s odredbama te konvencije.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma i njegovog Dodatka, ugovorne stranke će u prvom redu nastojati riješiti taj spor međusobnim dogovorom.

2. Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje međusobnim dogovorom, one se mogu složiti da spor upute na rješenje nekom arbitru, ili spor, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, može biti podnesen na odluku arbitražnom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca, jednog imenovanog od svake ugovorne stranke a treći imenovan od tako dva imenovana suca. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitražnog suca u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka obavijesti od druge ugovorne stranke putem diplomatskih kanala kojom se traži arbitraža nad sporom, dok će treći arbitražni sudac biti imenovan u daljnjem roku od šezdeset (60) dana. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje arbitražnog suca u navedenom roku, ili ukoliko treći arbitražni sudac nije imenovan u navedenom roku, od predsjednika Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva bilo koja od ugovornih stranaka može zatražiti da imenuje arbitražnog suca ili suce kako već slučaj nalaže. U svakom slučaju, treći arbitražni sudac bit će državljanin treće zemlje i djelovat će kao predsjednik arbitražnog suda, te će odrediti mjesto gdje će se arbitraža održati. Ukoliko predsjednik smatra da je državljanin države koje se ne može smatrati neutralnom u sporu, najstariji zamjenik predsjednika koji nije isključen na tim osnovama izvršit će imenovanje. Arbitražni sud donijet će svoju odluku većinom glasova.

3. Troškovi arbitražnog suda bit će ravnopravno podijeljeni između ugovornih stranaka.

4. Ugovorne stranke se obvezuju poštivati bilo koju odluku donesenu sukladno stavku 2. ovog članka.

5. Ukoliko, i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ili imenovani prijevoznici bilo koje ugovorne stranke ne udovolje donesenoj odluci prema stavku 2. ovog članka, druga ugovorna stranka može ograničiti, ukinuti ili povući bilo koja prava ili povlastice koje je dala putem ovog Sporazuma ugovornoj stranki u prijestupu.

Članak 19.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum i njegov Dodatak i bilo koja kasnija izmjena bit će registrirani kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 20.

UKIDANJE

Ugovorna stranka može obavijestiti drugu ugovornu stranku o svojoj odluci o otkazu ovog Sporazuma; takva obavijest bit će istovremeno upućena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. U tom slučaju Sporazum prestaje važiti istekom roka od dvanaest mjeseci od dana primitka obavijesti od druge ugovorne stranke, ukoliko se obavijest o otkazu ne povuče prije isteka tog perioda. U slučaju nedostatka potvrde primitka od druge ugovorne stranke, smatrat će se da je obavijest primljena četrnaest dana nakon primitka iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Sporazum će stupiti na snagu kada ugovorne stranke obavijeste jedna drugu razmjenom nota da su ispunjeni ustavni uvjeti ugovornih stranaka za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

2. Sljedeći Sporazumi između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske nisu na snazi između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske:

- Sporazum o zračnom prometu od 18. travnja 1958.;

- Razmjena nota od 23. listopada 1963. i 26. prosinca 1963. o izmjenama Dodatka Sporazuma o zračnom prometu.

SAČINJEN u Oslu dana 6. ožujka 1996. godine, u dva izvorna primjerka na engleskom jeziku.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, u posjedu pravomoćne ovlasti od strane njihovih odgovarajućih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

DODATAK A

1. Linije na kojima će prometovati određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Vlade Republike Hrvatske:

Stupac 1 Stupac 2

Mjesta u Hrvatskoj Stockholm i jedno drugo mjesto u Švedskoj

Dodatno mjesto u Švedskoj bit će određeno od strane zrakoplovnih vlasti Republike Hrvatske.

2. Ništa neće spriječiti određenog prijevoznika ugovorne stranke da opslužuje druga mjesta od onih određenih u ovom Dodatku uz uvjet da ne obavlja komercijalna prava između tih mjesta i teritorija ugovorne stranke.

3. Obavljenje prava 5-e slobode mora biti dogovoreno između nadležnih zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

DODATAK B

1. Linije na kojima će prometovati određeni zračni prijevoznik ili prijevoznici Vlade Kraljevine Švedske:

Stupac 1 Stupac 2

Mjesto u Švedskoj Zagreb i jedno drugo mjesto u Hrvatskoj

Dodatno mjesto u Hrvatskoj bit će određeno od strane zrakoplovnih vlasti Kraljevine Švedske.

2. Ništa neće spriječiti određenog prijevoznika ugovorne stranke da opslužuje druga mjesta od onih određenih u ovom Dodatku uz uvjet da ne obavlja komercijalna prava između tih mjesta i teritorija ugovorne stranke.

3. Obavljanje prava 5-e slobode mora biti dogovoreno između nadležnih zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN RELATING TO AIR SERVICES

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Sweden,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation and the International Air Services Transit Agreement opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and

Desiring to conclude an Agreement, in conformity with the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between their respective territories; Have agreed as follows

Article 1

DEFINITIONS

1. For the purpose of this Agreement:

(a) »Convention« means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;

(b) the term »aeronautical authorities« means, in the case of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications; and in the case of the Kingdom of Sweden, the Swedeish Civil Aviation Administration or in both cases any person or body authorized to perform the functions presently exercised by the above-mentioned authorities;

(c) the term »designated airline«, means an airline which has been designated in accordance with Article 3 of this Agreement;

(d) the terms »territory«, »air service«, »international air service«, »airline« and »stop for non-traffic purposes« have the meaning laid down in Articles 2 and 96 of the Convention;

(e) »Agreement« means this Agreement, the Annex attached thereto, and any amendments thereto;

(f) »Annex« means any Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 17 of this Agreement. The Annex forms an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex except otherwise provided;

(g) the term »tariff« means the prices to be paid for the carriage of passengers and baggage, and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for other services performed by the carrier in connection with the air transportation, and including remuneration and conditions offered to agencies, but exluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

(h) the term »user charge« means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by them to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.

Article 2

TRAFFIC RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of international air services by airlines designated by the other Contracting Party:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party,

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes,

(c) to make stops in the said territory at the points specified in the Annex to this Agreement for the purpose of taking on and discharging in international traffic passengers, cargo and mail, separately or in combination.

2. Nothing in paragraph 1 of this Article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo, and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that Contracting Party.

3. The airlines of each Contracting Party, other than those designated under Article 3 of this Agreement, shall also enjoy this rights specified in paragraph 1 (a) and (b) of this Article.

Article 3

DESIGNATION OF AIRLINES

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating air services on the specified routes and to withdraw or alter such designations.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay grant to a designated airline the appropriate operating authorization.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an irline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions, as it may deem necessary, on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2, in any case where it is not satisfied that effective control of that airline is maintained in the territory of the other Contracting Party and that the airline is incorporated and has its principal place of business in the said territory.

5. When an airline has been so designated and authorized, it may begin to operate air services on the specified routes provided that the airline complies with all applicable provisions of this Agreement.

Article 4

REVOCATION, SUSPENSION AND IMPOSITION OF CONDITIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to withhold or revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting party, or to impose such conditions, as it may deem necessary, on the exercise of these rights:

(a) in any case where it is not satisfied that effective control of that airline is maintained in the territory of the other Contracting Party, which has designated the airline, and that the airline is incorporated and has its principal place of business in the said territory;

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting these rights; or

(c) in the case that the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation or suspension of the operating authorization mentioned in paragraph 1 of this Article or imposition of the conditions therein is essential to prevent futher infringements of laws and regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party.

In this case consultations shall be held within thirty (30) days from the date the other Contracting Party receives such request in writing.

Article 5

UTILIZATION OF AIRPORTS AND FACILITIES

1. A Contracting Party shall not impose on a designated airline of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating between the territories of the Contracting Parties.

Any air navigation facility charge imposed on international traffic performed by airlines licensed by one of the Contracting Parties, shall be reasonably related to the cost of service rendered to the airline concerned, and levied in accordance with the relevant guidelines issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

2. When operating the agreed services, the same uniform conditions shall apply to the use by the airlines of both Contracting Parties of airports as well as of all other facilities under their control.

3. Each Contracting Party shall encourage consultations on user charges between its competent charging authorities and the airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlinesž representative organizations. Reasonable notice of any proposals for changes in such charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning such charges.

Article 6

CUSTOMS DUTIES

1. Aircraft operated on international air services by a designated airline of either Contracting Party, as well as its regular equipment, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on bord the aircraft up to such time as they are re-exported.

2. With the exception of charges based on the cost of the service provided, the following items shall also be exempt from duties, fees and charges referred to in paragraph 1 of this Article:

(a) aircraft stores, introduced into or supplied in the territory of a Contracting Party, and taken on board, within reasonable limits, for use on outbound aircraft engaged in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party;

(b) spare parts, including engines, introduced into the territory of a Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party; and

(c) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in the territory of a Contracting Party for use in an aircraft engaged in an international air service of a designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on a part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.

3. Equipment and supplies referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be required to be kept under the supervision or control of the appropriate authorities.

4. The exemptions provided for by this Article shall also apply in situations where a designated airline of one Contracting Party has entered into arrangements with other airlines for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, provided such other airlines similarly enjoy such exemptions from the other Contracting Party.

Article 7

STORAGE OF AIRBORNE EQUIPMENT
AND SUPPLIES

The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only the approval of the customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

Article 8

ENTRY CLEARANCE REGULATIONS

1. Passengers in transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than a very simplified customs and immigration control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

2. The laws and regulations of a Contracting Party relating to the admission to, stay in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of both Contracting Parties without distincition as to nationality, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of that Party.

3. The laws and regulations of one Contracting Party regarding entry, clearance, transit, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the designated airlines of the other Contracting Party and by or on behalf of passengers, crew, cargo and mail, upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such a Contracting Party.

Article 9

CAPACITY PROVISIONS

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of each Contracting Party to operate air services on any route specified in the Annex to this Agreement.

2. In the operation of the air services on the routes specified in the Annex to this Agreement the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the intersts of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the air services which the latter airlines operate.

3. The air services provided by a designated airline shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, mail and freight, coming from or destined for the territory of the Contracting Party designating the airline.

Article 10

EXCHANGE OF STATISTICS

The aeronautical authorities of either Contracting Party shall, on request, provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party such periodic or other statements of statistics, as may be reasonably required for the purpose of reviewing market developments. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the airlines on the agreed services.

Article 11

TARIFFS

1. Tariffs shall be established at reasonable levels, dure regard being paid to all relevant factors including costs of operation, reasonable return on investment, characteristics of service, the interests of users and the tariffs of other airlines.

2. Neither of the aeronautical authorities will require their designated airlines to consult other airlines before filing tariffs for approval, nor will they prevent such consultations.

3. Any tariff filed in accordance with the provisions of this Aritcle may be approved at any time by the aeronautical authorities of the Contracting Party from whose territory the tariff is to be applied (country of origin principle). Such filing is to be received by the aeronautical authorities at least fourteen (14) days before the tariffžs proposed date of effectiveness. This time limit may be reduced, subject to the consent of the said authorities.

4. The designated airlines are required to file a proposed tariff for carriage between the territories of the Contracting Parties with the aeronautical authorities from whose territory the tariff is to be applied in such a form as those aeronautical authorities may require. When a designated airline of one Contracting Party has filed a tariff with the aeronatucial authorities of the other Contracting Party, from whose territory the tariff is to be applied, such tariff will be treated as having been approved, unless within fourteen (14) days after the date of receipt of filing the aeronautical authorities of the latter Contracting Party have served a written notice of disapproval to the former Contracting Party.

5. In approving tariffs, the aeronautical authorities of a Contracting Party may attach to their approval such expiry dates as they consider appropriate. Where a tariff has an expiry date, it shall remain in force until the due expiry date, unless withdrawn by the airline or airlines concerned, or unless a replacement tariff is filed and approved prior to the expiry date.

6. The designated airlines have the right to match the approved tariffs of any airline between the same points on routes between the territories of the Parties. A matching tariff in accordance with this paragraph shall be filed for information purposes not later than its date of effectiveness with the aeronautical authorities from whose territory the tariff is to be applied.

7. The aeronautical authorities into whose teritory a tariff is to be applied may - for information purposes only - require filing of proposed tariffs in such a way as those aeronautical authorities may require.

8. The aeronautical authorities of either Contracting Party may, at any time, request consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party on the application of the provisions of this article. Such consultations shall be held within thirty (30) days from receipt of the request.

Article 12

TRANSFER OF EARNINGS

Each designated airline shall have the right to convert and remit to its country on demand local revunues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance shall be permitted without restrictions, in accordance with the national laws and foreign exchange regulations applicable, at the rate of exchange applicable to current transactions which is in effect at the time such revenues are presented for conversion an remittance, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

Article 13

AIRLINE REPRESENTATION

1. Each Contracting Party grants to a designated airline of the other Contracting Party, on the basis of reciprocity, the right to maintain in its teritory representatives including office, adminitrative, commercial and technical personnel as may be necessary for the requirements of the designated airline concerned.

2. The designated airlines of a Contracting Party shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party, either directly or through agents. A Contracting Party shall not restrict the right of the designated airlines of the other Contracting Party to sell, and of any person to purchase, such transportation in local or in any frelly convertible currency. Nor shall the Contracting Parties restrict the right of the designated airlines to pay in local or in any feely convertible currency their locally incurred costs.

Article 14

APPROVAL OF FLIGHT SCHEDULES

1. Airlines designated by a Contracting Party shall submit their traffic programmes for approval to the aeronautical authorities of other Contracting Party at lest forty-five (45) days prior to the beginning of the operation. The programme shall include in particular the timetables, the frequency of the services and the types of aricraft to be used.

2. Any alterantion made in an approved air traffic programme at a later date shall also be submitted for approval.

Article 15

AVIATION SECURITY

1. Each Contracting Party reaffirms that its obligation to the other Contracting Party to protect the security of civil aviation against unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Each Contracting Party shall in particular act in conformity with the aviation security provisions of the »Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft«, signed at Tokyo on 14 September 1963, the »Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft«, signed at th Hague on 16 December 1970, the »Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation«, signed at Montreal on 23 September 1971, and »Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Vilonce at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971«, signed at Montreal on 24 February 1988.

2. Each Contracting Party shall be provided at its request with all necessary assistance by the other Contracting Party to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the applicable aviation security provisions estabished by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944. Each Contracting Party shall require that operators of aircraft of its registry or operators of aircraft their principal place of business or permanent residence in tis territory and the operators of aiports in its territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraff and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo, mail and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airport or air navigation facilities occurs, each Contracting Party shall assist the other Contracting Party by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

Article 16

CONSULTATIONS

Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation or amendment to this Agreement or compliance with the Agreement. Such consultations, which may be between aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty (60) days from the date the other Contracting Party receives a written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

Article 17

AMENDMENTS

1. Any amendments to this Agreement agreed by the Contracting Parties shall come into force when approved in accordance with the constitutional requirements of both Contracting Parties and as confirmed by an exchange of diplomatic notes.

2. Amendments to the Annex to this Agreement may be made by direct agreement between the competent aeronautical authorities of the Contracting Parties.

3. In the event of the conclusion of any multilateral convention concerning air transprot by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be deemed to be modified so as to conform with the provisions of such convention.

Article 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement of the dispute by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to an arbitrator, or the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In all cases, the third arbitrator shall be a national of a third State, shall act as president of the tribunal and shall determine the place where the arbitration will be held. If the President considers that he is an national of a State which cannot be regarded as neutral in relation to the dispute, the most Senior Vice-President who is not disqualified on that ground shall make the appointment. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes.

3. The expenses of the Tribunal shall be shared equally between the Contracting Parties.

4. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

5. If and as long as either Contracting Party fails to comply with any decision under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default or to a designated airline in default.

Article 19

REGISTRATION

This Agreement and its Annex and any subsequent amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 20

TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 21

ENTRY INTO FORCE

This Agreement will enter into force when the Contracting Parties have notified each other by exchange of notes that the constitutional requirements of the Contracting Parties for the entering into force of this Agreement have been complied with.

The following Agreements between the Kingdom of Sweden and the Socialist Federal Republic od Yugoslavia are not in force between Sweden and Croatia:

- Air Services Agreement of 18 April 1958

- Exchange of notes of 23 October 1963 and 26 December 1963 concerning amendments of the Annex to the Air Services Agreement

Done at Oslo on 6 th March 1996 in duplicate in the English language.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

ANNEX A

1. Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Government of the Republic of Croatia:

Column 1 Column 2

Points in Croatia Stockholm and one other point in Sweden

The additional point in Sweeden will be selected by the aeronautical authorities of the Republic of Croatia.

2. Nothing will prevent a designated airline of either Contracting Party to serve other points than those specified in this Annex provided that no commercial rights are exercised between those points and the territory of the other Contracting Party.

3. The exercise of any 5th freedom rights would have to be agreed upon between the competent aeronautical authorities of the Contracting Parties.

ANNEX B

1. Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Government of the Kingdom of Sweden:

Column 1 Column 2

Points in Sweden Zagreb and one other point in Croatia

The aditional point in Croatia will be selected by the aeronautical authorities of the Kingdom of Sweden

2. Nothing will prevent a designated airline of either Contracting Party to serve other points than those specified in this Annex provided that no commercial rights are exercised between those points and the territory of the other Contracting Party.

3. The exercise of any 5th freedom rights would have to be agreed upon between the competent aeronatical authorities of the Contracting Parties.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/93-01/10
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 9. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>