Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 28.5.1996. Konvencija o međunarodnom priznavanju prava na zrakoplovu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. svibnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZNANSTVENOJ, TEHNIČKOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ČILE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o znanstvenoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike i Vlade Republike Čile, potpisan 28. studenog 1994. godine u Santiagu, u izvorniku na hrvatskom španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O ZNANSTVENOJ, TEHNIČKOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ČILE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Čile, u daljnjem tekstu »Ugovorne stranke«;

Želeći učvrstiti tradicionalne prijateljske veze koje postoje između dvaju naroda;

Svjesni zajedničkog interesa za unapređenjem i poticanjem tehničkog, tehnološkog i znanstvenog napretka i obostrane prednosti koja proistječe iz suradnje na područjima od zajedničkog interesa;

Svjesne važnosti uspostavljanja mehanizma koji će doprinijeti razvitku ovog procesa i potrebe primjenjivanja posebne tehničke, tehnološke i znanstvene suradnje koja ima utjecaj na gospodarski i društveni razvitak obiju zemalja;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Primjenjujući ovaj Ugovor kao okvir, Ugovorne stranke ovime se obvezuju pripremiti i primijeniti, uz suglasnost obiju stranaka, programe i projekte tehničke, tehnološke i znanstvene suradnje.

2. Izvršavanje ovih programa i projekata podrazumijeva sudjelovanje organizacija i tijela javnog i privatnog sektora obiju zemalja, a ukoliko je potrebno i sveučilišta, znanstvenih i tehničkih istraživačkih tijela i nevladinih organizacija. Važnost provedbe nacionalnih razvojnih projekata i složenih regionalnih razvojnih projekata također bi se trebala uzeti u obzir.

3. Pored toga, Ugovorne stranke mogu, ukoliko to smatraju primjerenim, sklapati dopunske ugovore o tehničkoj, tehnološkoj i znanstvenoj suradnji, u skladu s ovim Ugovorom kao okvirnim.

Članak 2.

1. Izvršavajući ovaj Ugovor, Ugovorne stranke zajednički će sačiniti dvogodišnje programe, sukladno prioritetima obiju zemalja, a u cilju njihovih gospodarskih i razvojnih planova i strategija.

2. Svaki program detaljnije će odrediti svrhe, ciljeve, financijske i tehničke izvore, radne rasporede kao i područja u kojima će se projekti provoditi. Nadalje, on će detaljnije odrediti obveze, uključujući i one financijske prirode svake Ugovorne stranke.

3. Svaki program ocjenjivat će se s vremena na vrijeme na zahtjev koordinirajućih tijela koja su navedena u članku 7.

Članak 3.

U provedbi programa i projekata koji se izvršavaju prema ovom Ugovoru, Ugovorne stranke mogu, ukoliko to smatraju primjerenim, podupirati i tražiti sudjelovanje i financiranje međunarodnih, globalnih i regionalnih tehničkih suradnih organizacija, kao i institucija trećih zemalja.

Članak 4.

U svrhu ovog Ugovora, suradnja između dviju zemalja može obuhvatiti slijedeće:

a) zajedničku ili koordiniranu provedbu istraživačkih i/ili razvojnih programa

b) upućivanje stručnjaka

c) slanje opreme i materijala koji su potrebni za izvršavanje određenih projekata

d) provođenje programa školovanja za profesionalnu izobrazbu

e) dodjelu specijalističkih stipendija

f) stvaranje i funkcioniranje istraživačkih instituta, laboratorija i centara za izobrazbu

g) organiziranje seminara i konferencija

h) pružanje savjetodavnih usluga

i) razmjenu znanstvenih i tehnoloških informacija

j) razvoj zajedničkih suradnih aktivnosti u trećim zemljama

k) bilo koji drugi oblik suradnje o kojem se dogovore Ugovorne stranke.

Članak 5.

Pored mogućnosti proširenja suradnje radi ostvarivanja ciljeva za koje Ugovorne stranke drže da su primjereni, ovo su područja od zajedničkog interesa za obje strane:

- planiranje i razvoj

- okoliš i prirodna bogatstva

- tehnološke i stvaralačke inovacije

- energija

- prijenos tehnologije

- informatika

- elektronika

- rudarstvo

- ribarstvo

- poljoprivreda i agroindustrija

- luke

- prijevoz i komunikacije

- stanovanje i urbanizam

- turizam

- zdravstvo i socijalna zaštita

- trgovina i investicije.

Članak 6.

1. Radi koordinacije djelatnosti, a u cilju provođenja ovog Ugovora i postizanja najboljih uvjeta za njegovu provedbu, Ugovorne stranke osnovat će Zajednički odbor sastavljen od predstavnika obiju stranaka, koji će se sastajati naizmjenično svake dvije godine u Zagrebu i Santiagu. Ovaj Zajednički odbor obnaša slijedeće dužnosti:

a) procijeniti i odrediti prioritetna područja gdje bi bilo korisno primijeniti posebne tehničke i znanstvene suradne projekte;

b) analizirati, procijeniti, odobriti i pregledavati dvogodišnje, tehničke i znanstvene suradne programe;

c) nadgledati kvalitetnu provedbu ovog Ugovora i Ugovornim strankama davati prijedloge koje smatra primjerenim.

2. Pored odredaba iz članka 1., bilo koja od stranaka može u bilo koje vrijeme podnijeti drugoj strani na razmatranje i naknadni pristanak u okviru Zajedničkog odbora, posebne tehničke i znanstvene suradne projekte. Također, Ugovorne stranke mogu uz međusobnu suglasnost i kad smatraju potrebnim, sazvati posebne sastanke Zajedničkog odbora.

Članak 7.

1. Neovisno o odredbama iz prethodnog članka, i polazeći od toga da postoji stalan mehanizam za planiranje i provedbu ovog Ugovora, Ugovorne stranke odlučile su osnovati radne grupe za suradnju na nacionalnoj razini, kojima koordiniraju ministarstva vanjskih poslova obiju zemalja.

2. Poslovi ove radne grupe su:

a) pripremiti tipične globalne i sektorske prijedloge tehničke suradnje obiju zemalja;

b) predlagati Zajedničkom odboru dvogodišnji program ili njegove dopune određujući posebne projekte koji se trebaju razviti kao i sredstva potrebna za njegovu provedbu i

c) pratiti provedbu projekata oko kojih su se stranke suglasile, osiguravajući sredstva potrebna za njihov završetak u određenom roku.

3. Radna grupa bit će sastavljena od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile, od drugih nadležnih osoba izravno povezanih sa specifičnim temama, te isto tako od članova tehničkih nacionalnih institucija, sveučilišta i predstavnika privatnog sektora.

Članak 8.

Troškove putovanja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke, što podrazumijeva slanje osoblja, kao što stoji u članku 6. ovog Ugovora, snosit će strana šiljateljica. Troškove stana i hrane, lokalnog prijevoza i drugih troškova potrebnih za provedbu programa snosit će strana domaćin. Drugačija rješenja mogu se ugovoriti izričito u programima ili dopunskim ugovorima.

Članak 9.

Pravila koja se odnose na povlastice i oslobođenja za službenike i stručnjake Ujedinjenih naroda primjenjivat će se na službenike i stručnjake obiju Ugovornih stranaka, koji budu imenovani za rad na teritoriju druge Ugovorne stranke.

Članak 10.

Pravila kojima se regulira unošenje u zemlju opreme i materijala, koje u okviru tehničkih i znanstvenih suradnih projekata i programa isporučuju Ujedinjeni narodi, primjenjivat će se na opremu i materijal koji isporučuje iz nekog razloga Vlada bilo koje Ugovorne stranke u okviru tehničkih i znanstvenih suradnih projekata.

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem jedne Ugovorne stranke drugoj o ispunjavanju svih uvjeta predviđenih nacionalnim zakonodavstvom o njegovu stupanju na snagu.

2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi na neodređeno razdoblje.

Svaka Ugovorna stranka može otkazati Ugovor pismeno, diplomatskim putem. Otkaz stupa na snagu protekom šest (6) mjeseci od dana kada je druga ugovorna stranka primila diplomatskim putem obavijest o otkazu Ugovora.

3. Otkazivanje ovog Ugovora neće utjecati na programe i projekte koji su u tijeku, te će se ovaj Ugovor primjenjivati do njihova dovršenja, osim ako Ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 12.

Svi nesporazumi koji mogu proisteći iz tumačenja i primjene ovog Ugovora, riješit će se izravnim pregovorima Ugovornih stranaka.

ZAKLJUČENO u Santiagu, 28. studenog 1994. u dva izvorna primjerka na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu se sve tri verzije teksta smatraju jednako vjerodostojnim.

U slučaju nesuglasica mjerodavan je engleski tekst Ugovora.

POTVRĐUJUĆI gore navedene odredbe Ugovora, potpisnici ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 605-01/94-01/22
Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 17. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>