Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996. Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisan u Bratislavi, 5. svibnja 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu ugovorne stranke),

želeći razviti prijevoz putnika i stvari cestom između teritorija ugovornih stranaka,

smatrajući da je u zajedničkom interesu poboljšanje cestovnih veza i graničnih prijelaza na odgovarajućem nivou, a uvažavajući prvenstveno zaštitu okoliša i sigurnost cestovnog prometa,

želeći omogućiti prijevoze preko svojih teritorija, a uvažavajući intenciju liberalizacije koja omogućuje slobodno kretanje roba i usluga u Europi i želeći da ti procesi jačaju i na planu cestovnog prijevoza između dviju država,

sljedeći načela liberalizacije i reciprociteta, sporazumjele su se o sljedećem:

GLAVA I.

Članak 1.

DEFINICIJE

U smislu ovog Ugovora:

a) Izraz »prijevoznik« znači svaku fizičku ili pravnu osobu koja je u Republici Hrvatskoj odnosno Slovačkoj Republici ovlaštena za obavljanje cestovnog prijevoza u skladu s važećim nacionalnim zakonima i propisima;

b) Izraz »vozilo« znači:

1. u prijevozu osoba - autobus ili drugo cestovno vozilo na motorni pogon, koje je konstruirano ili prilagođeno u skladu s tehničkim zahtjevima za prijevoz više od devet osoba uključujući vozača, a može sadržavati i prikolicu za prijevoz prtljage i registrirano je na teritoriju jedne od ugovornih stranaka;

2. u prijevozu stvari - svako cestovno vozilo na motorni pogon, koje je konstruirano ili prilagođeno u skladu s tehničkim zahtjevima za prijevoz stvari, a uključuje bilo kakvu prateću prikolicu ili poluprikolicu i registrirano je na teritoriju jedne od ugovornih stranaka;

c) Izraz »redovna autobusna linija« znači prijevoz osoba vozilom, po unaprijed utvrđenom i objavljenom voznom redu, cjeniku i itinereru na kojem su označena mjesta polaska i odredišta i stanice namijenjene za ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

d) Izraz »povremene autobusne vožnje« znači prijevoz putnika autobusom u kojem se isti autobus koristi za prijevoz na cijelom putu iste grupe putnika i dovozi ih natrag do mjesta polaska koje se nalazi na teritoriju one ugovorne stranke koja je zemlja registracije vozila, ili prijevoz putnika do njihovog odredišta i praznim autobusom u povratku;

e) Izraz »naizmjenične vožnje« znači prijevoz putnika autobusom kojim se unaprijed organizirane grupe putnika prevoze u više putovanja od istog mjesta polazišta u ugovornoj stranki registracije vozila do istog odredišta na teritoriju druge ugovorne stranke, pri čemu se prilikom prvog putovanja autobus vraća prazan, a za vrijeme zadnjeg putovaja ulazi prazan na teritorij druge ugovorne stranke;

f) Izraz »kabotaža« znači prijevoz putnika ili stvari kojeg obavlja prijevoznik jedne ugovorne stranke između pojedinih mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 2.

PRIMJENA UGOVORA

1) Odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se na međunarodni prijevoz osoba i stvari cestom, koji se obavlja vozilom registriranim na teritoriju jedne ugovorne stranke između teritorija dviju ugovornih stranaka, u prolazu preko njihovih teritorija ili za, odnosno iz, trećih zemalja.

2) Odredbe ovog Ugovora ne odnose se na ona prava ili obveze stranaka Ugovora koje su sadržane u drugim konvencijama, sporazumima ili zakonima i koji se od njihovih stranaka već primjenjuju.

Članak 3.

MJEŠOVITA KOMISIJA

1) Ugovorne stranke osnivaju Mješovitu komisiju koja će se sastajati po potrebi, a na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, koja će odlučiti o načinu primjene ovog Ugovora.

2) Ugovorne stranke izvijestit će jedna drugu koji organi su nadležni za provođenje i izvršenje ovog Ugovora te za razmjenu potrebnih statističkih i drugih obavijesti.

GLAVA II.

PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 4.

REDOVNE AUTOBUSNE LINIJE

1) Redovne autobusne linije iz članka 1. pod c) obavljat će se na temelju dozvola nadležnih organa ugovornih stranaka.

2) Nadležni organi jedne ugovorne stranke sa svoje će strane već odobren zahtjev dostaviti u dvije kopije nadležnim organima druge ugovorne stranke.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje linijskog autobusnog prijevoza treba sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i adresu prijevoznika,

- izabranu relaciju i udaljenosti,

- vozni red,

- vrijeme vožnje i odmora vozača,

- cijene prijevoza i tarife,

- skice itinerera,

- stanice za ukrcavanje i iskrcavanje putnika,

- planirani vremenski period i učestalost prijevoza,

- vremenski period važenja dozvole.

Nadležni organi ugovornih stranaka smiju zatražiti i druge podatke koje smatraju neophodnim.

3) Pri obavljanju linijskog prijevoza putnika u vozilu se mora nalaziti dozvola u originalu ili njezina kopija koju je ovjerio nadležni organ koji ju je izdao.

Članak 5.

SLOBODAN PRIJEVOZ PUTNIKA

1) Za slobodni prijevoz putnika između teritorija ugovornih stranaka dozvola nije potrebna kada se ista grupa putnika prevozi istim vozilom,

a) povremenim autobusnim vožnjama iz članka 1. pod d);

b) za zamjenu vozila u kvaru drugim vozilom.

2) Posebna dozvola izdana od strane nadležnih organa druge ugovorne stranke potrebna je:

a) za naizmjenične vožnje iz članka 1. pod e);

b) za ulazak praznih autobusa prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritorij druge ugovorne stranke;

c) za ostale vrste slobodnog prijevoza putnika.

3) Zahtjevi za dozvole za obavljanje naizmjeničnih vožnji i ostalih vrsta slobodnog prijevoza putnika trebaju sadržavati ime prijevoznika, njegovu punu adresu, datume putovanja, broj putovanja i podatke o mjestu smještaja kao i podatke o dužini boravka.

4) Mješovita komisija osnovana u skladu s člankom 3. ovog Ugovora odlučit će o procedurama izdavanja dozvola, obrazaca, provjeravanju dokumenata (putni list) i drugim pitanjima.

5) Pri obavljanju slobodnog prijevoza putnika u autobusu je potrebno imati uredno popunjen putni list s popisom putnika i brojevima putovnica, ovjeren od nadležnog carinskog organa na graničnom prijelazu.

GLAVA III.

PRIJEVOZ STVARI

Članak 6.

PRIJEVOZ STVARI

1) Ugovorne stranke neće ograničavati broj prijevoza stvari kojeg obavljaju vozila registrirana na teritoriju ugovornih stranaka:

- između teritorija ugovornih stranaka,

- koji prelaze preko teritorija druge ugovorne stranke, i

- za i iz trećih zemalja.

2) Prijevoz stvari iz stavka 1. ovog članka smije se obavljati bez dozvole.

Članak 7.

PRIJEVOZ POSEBNIH STVARI

Ugovorne stranke osigurat će ubrzani postupak prilikom prijelaza granice za vozila koja cestom prevoze opasne tvari, pokvarljivu hranu i živi teret. Nadležni organi ugovornih stranaka mogu odrediti rutu na svom teritoriju za prijevoz opasnih tvari.

Članak 8.

MASA, DIMENZIJE I TEHNIČKI ZAHTJEVI VOZILA

1) U svezi mase, dimenzija i tehničkog stanja vozila svaka ugovorna stranka obvezuje se da na vozila registrirana na teritoriju druge ugovorne stranke neće primjenjivati propise koji su strožiji od onih koji se odnose na vozila registrirana na svojoj teritoriji.

2) Ako masa odnosno dimenzije vozila ili skupa vozila koja obavljaju prijevoz prelaze dozvoljena ograničenja na teritoriju druge ugovorne stranke, prije početka prijevoza potrebno je dobiti posebnu dozvolu od nadležnih organa druge ugovorne stranke.

3) Ako dozvola izdana za prijevoz iz stavka 2. ovoga članka određuje da se prijevoz mora obaviti po određenoj liniji puta, tada se taj prijevoz smije obaviti samo po toj liniji puta.

GLAVA IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 9.

KABOTAŽA

Kabotaža, općenito, nije dozvoljena, osim u slučaju kada se od strane nadležnog organa druge ugovorne stranke izda posebna dozvola koja je dozvoljava.

Članak 10.

FISKALNE ODREDBE

1) Svi prijevozi stvari i putnika koji se obavljaju na teritoriju druge ugovorne stranke, u skladu s odredbama ovog Ugovora, izuzeti su od plaćanja naknade za korištenje cesta i VAT-a.

2) Dozvole za linijski prijevoz putnika prema odredbama ovog Ugovora izdavat će se bez dodatne naplate naknada i taksi.

3) Nikakve carinske naknade neće se naplaćivati za količinu goriva koja se nađe u rezervoaru motornog vozila koji je standardna oprema proizvođača vozila.

Članak 11.

KRŠENJE UGOVORA

1) U slučaju ozbiljne ili ponovljene povrede odredbi ovog Ugovora od strane prijevoznika jedne ugovorne stranke za vrijeme dok se nalazi na teritoriju druge ugovorne stranke, nadležni organ ugovorne stranke na čijoj teritoriji se prekršaj dogodio može odlučiti:

a) izdati upozorenje prijevozniku;

b) izdati takvo upozorenje zajedno sa obavješću da će svaki naredni prekršaj dovesti:

1. do povlačenja dozvole ili dozvola koje su izdane prijevozniku;

2. tamo gdje nije potrebna dozvola, do privremene ili stalne zabrane ulaska vozila koja su u vlasništvu ili ih koristi taj prijevoznik, na teritorij ugovorne stranke gdje je prekršaj učinjen,

c) uputiti obavijest drugoj ugovornoj stranki o povlačenju dozvole ili isključivanju iz obavljanja prijevoza, te može zahtijevati da nadležni organ druge ugovorne stranke poštuje njegovu odluku u odnosu na prijevoznika i, u slučajevima navedenim u ovom članku, da zabrani privremeno ili stalno izdavanje dozvola tom prijevozniku.

2) Odredbe ovog članka nemaju utjecaja na bilo koju zakonsku sankciju koja može biti primijenjena od strane sudova ili od strane nadležnog organa ugovorne stranke gdje je prekršaj učinjen.

GLAVA V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

PROTOKOL

1) Ugovorne stranke će Protokolom definirati detaljna pravila za primjenu ovog Ugovora. Protokol čini sastavni dio ovog Ugovora.

2) Mješovita komisija osnovana na temelju članka 3. ovog Ugovora ovlaštena je dopuniti ili izmijeniti Protokol, kako bi se isti prilagodio kretanjima međunarodnog cestovnog prijevoza, kao i razvoju takvog prijevoza.

Članak 13.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZIVANJE UGOVORA

1) Ovaj Ugovor podložan je odobrenju u skladu s nacionalnim zakonima i propisima ugovornih stranaka, a stupit će na snagu tridesetog dana nakon što su ugovorne stranke izvijestile jedna drugu da su izvršene zakonske formalnosti potrebne za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2) Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem najmanje tri mjeseca prije kraja kalendarske godine, te u tom slučaju njene obveze prestaju od 31. prosinca te godine.

Sačinjeno u Bratislavi, dana 5. svibnja 1995. godine, u dva istovjetna primjerka na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vrijedni. U slučaju različitog tumačenja mjerodavan će biti engleski tekst.

U potvrdu navedenoga opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

PROTOKOL

o izvršenju Ugovora o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike

Na temelju članka 12. ovoga Ugovora, ugovorne stranke dogovorile su sljedeća pitanja u svezi izvršavanja ovoga Ugovora:

1. Nadležni organ za primjenu ovog Ugovora u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (Prisavlje 4, 10001 Zagreb), a u Republici Slovačkoj je prema članku 4. stavak 2., članku 5., 7., 9., 10. i 11. Ministarstvo prometa, pošta i telekomunikacija Slovačke Republike (Nam Slobody 6, 810 05 Bratislava), prema članku 8. stavak 2. nadležni općinski organ u čijoj nadležnosti je granični prijelaz za prvi ulazak u Republiku Slovačku, a prema članku 7. i 10. Ministarstvo financija Republike Slovačke.

2. Ugovorne stranke suglasne su da će Mješovita komisija zasjedati jednom godišnje na temelju zahtjeva jedne od ugovorne stranke.

3. Ugovorne stranke izvještavat će na vrijeme jedna drugu o promjenama u postupcima koji se odnose na cestovni promet, a redovito će izmjenjivati informacije o razvoju međunarodnog cestovnog prometa između ugovornih stranaka.

4. Ugovorne stranke suglasne su da se godišnje razmjeni određeni broj neispunjenih dozvola za ulazak praznog autobusa. Broj dozvola bit će utvrđen od strane Mješovite komisije. Dozvole za prijevoz autobusima prema članku 5. stavku 2. ovog Ugovora bit će na hrvatskom ili slovačkom jeziku i na engleskom i njemačkom jeziku.

5. Ugovorne stranke suglasne su da zahtjev prema članku 5. stavku 3. ovog Ugovora može biti izravno upućen od prijevoznika Ministarstvu pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske ili Ministarstvu prometa, pošta i telekomunikacija Slovačke Republike na hrvatskom ili slovačkom jeziku ili na engleskom i njemačkom jeziku. Ovi zahtjevi moraju se dostaviti najkasnije 15 dana prije početka obavljanja prijevoza.

6. Članak 10. ovog Ugovora ne odnosi se na plaćanje dozvola za obavljanje prijevoza specijalne težine i dimenzija, kao i na plaćanja za upotrebu mostova, tunela i nekih dijelova autoputeva.

Ovaj Protokol čini sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 340-01/93-03/10
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.