Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisan u Zagrebu 12. veljače 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorene za potpis u Chicagu, 7. prosinca 1994. godine,

želeći sklopiti sporazum u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između i preko njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1

IZRAZI

1. U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko smisao ne zahtijeva drugačije:

a) Izraz »Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje sve Dodatke prihvaćene u skladu s člankom 90. iste Konvencije i bilo koje dopune Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., koje su prihvatile obje ugovorne stranke;

b) Izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, a u slučaju Slovačke Republike, Ministarstvo prometa, pošta i veza Slovačke Republike, ili, u oba slučaja, bilo koju osobu ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije u dužnosti rečenih vlasti;

c) Izraz »određeni prijevoznik« označava svakog zračnog prijevoznika kojeg je jedna ugovorna stranka odredila pismenim putem drugoj ugovornoj stranki u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma kao zračnog prijevoznika koji će obavljati međunarodni zračni promet na linijama utvrđenim u skladu sa člankom 2. stavkom 1 ovog Sporazuma;

d) Izraz »teritorij«, »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju u svrhu ovog Sporazuma značenje navedeno u člancima 2. i 96. Konvencije;

e) Izraz »kapacitet« u odnosu na »ugovoreni promet« označava kapacitet zrakoplova koji se koristi za taj promet pomnožen s brojem letova tog zrakoplova u datom periodu na određenoj liniji ili dijelu linije;

f) Izraz »ugovoreni promet« označava redovni zračni promet na linijama utvrđenim u Dodatku ovom Sporazumu za prijevoz putnika, robe i pošte odvojeno ili u kombinaciji;

g) Izraz »utvrđena linija« označava liniju utvrđenu u Dodatku ovom Sporazumu;

h) Izraz »Dodatak« označava Dodatak ovom Sporazumu ili njegove dopune u skladu sa odredbama članka 18. ovog Sporazuma. Dodatak čini sastavni dio ovog Sporazuma i svako pozivanje na Sporazum uključuje i Dodatak;

i) Izraz »tarifa« označava cijene koje se naplaćuju za prijevoz putnika, prtljage i robe, i uvjete pod kojima se te tarife primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za druge usluge obavljene od prijevoznika u svezi sa zračnim prijevozom, ali isključujući naplatu i uvjete za prijevoz pošte;

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava za obavljanje međunarodnog zračnog prometa od zračnih prijevoznika određenih od druge ugovorne stranke:

a) let bez slijetanja preko teritorija druge ugovorne stranke,

b) zaustavljanje na navedenom teritoriju u neprometne svrhe, i

c) zaustavljanje na teritoriju na točkama navedenim za tu liniju u Dodatku ovom Sporazumu u svrhu iskrcaja i ukrcaja putnika, prtljaga, robe i pošte usmjerene ka ili dolazeće iz mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke na komercijalnim osnovama.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka neće ukazivati na mogućnost davanja određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke privilegije preuzimanja, na teritoriju druge ugovorne stranke, prometa radi prijevoza uz naplatu ili u najmu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke (kabotaža).

3. Ostali civilni zrakoplovi svake ugovorne stranke također će uživati prava navedena u stavku 1. a) i b) ovog članka.

Članak 3.

OPERATIVNE OVLASTI

1. Svaka ugovorna stranka imat će pravo imenovati jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja zračnog prometa. Takvo imenovanje će biti izvršeno putem pismenih obavijesti zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka.

2. Zrakoplovne vlasti koje su zaprimile obavijest o imenovanju će, sukladno odredbama stavka 3. i 4. ovog članka, dodijeliti bez otezanja određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke odgovarajuće operativne ovlasti, koje su sukladne zakonima i propisima zaprimajuće ugovorne stranke.

3. Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika koji je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se uobičajeno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti u skladu s odredbama Konvencije.

4. Svaka ugovorna stranka ima pravo odbiti prihvatiti imenovanje zračnog prijevoznika i odbiti izdati ovlast za letenje iz stavka 2. ovog članka ili mu utvrditi takve uvjete koje smatra nužnim za izvršenje prava određenih u članku 2. ovog Sporazuma, kada god ugovorna stranka ne raspolaže dokazima da se većinsko vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika nalazi u nadležnosti ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

5. Kada je zaprimio operativne ovlasti navedene u stavku 2. ovog članka, određeni prijevoznik može u bilo koje doba započeti s obavljanjem zračnog prometa, uz uvjet da su tarife utvrđene sukladno članku 12. ovog Sporazuma na snazi, a redovi letenja odobreni prema odredbama članka 13. ovog Sporazuma.

6. Svaka ugovorna stranka imat će pravo zamijeniti pismenom komunikacijom drugoj ugovornoj stranki, a sukladno odredbama stavka 1. i 3. ovog članka, zračnog prijevoznika kojeg je imenovala s drugim zračnim prijevoznikom. Novi određeni prijevoznik imat će ista prava i iste obveze kao i prijevoznik kojeg zamjenjuje.

Članak 4.

OPOZIV I UKIDANJE OVLASTI LETENJA

1. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke imat će pravo opozvati ovlast za letenje ili ukinuti korištenje prava navedenih u članku 2. ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke, ili dodatno utvrditi takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava, ako:

a) određeni prijevoznik ne može dokazati da pretežiti dio njegovog vlasništva i stvarna kontrola pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenim državljanima; ili

b) zračni prijevoznik propusti postupati u skladu ili je prkršio zakone i propise ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava; ili

c) zračni prijevoznik propusti obavljati ugovoreni promet sukladno uvjetima propisanim ovim Sporazumom.

2. Takvo pravo bit će izvršeno samo nakon konzultacija sa drugom ugovornom strankom, sukladno članku 17. ovog Sporazuma, ukoliko promptno povlačenje, ukidanje ili nametanje uvjeta navedenih u stavku 1. ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak ili izlazak iz njenog teritorija zrakoplova koji obavlja međunarodni zračni promet ili na letenje i plovidbu tog zrakoplova dok je na njezinom teritoriju, primjenjivat će se na zrakoplove obiju ugovornih stranaka bez razlike glede njihove državne pripadnosti, te će ih takvi zrakoplovi poštivati po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji se odnose na ulazak, boravak, ili izlazak iz njenog teritorija putnika, posade, robe i pošte prevežene zrakoplovom, kao što su propisi koji se odnose na ulazak, sređivanje dokumenata, useljenje, putovnice, carinsku i sanitarnu kontrolu, moraju se poštivati od strane i u korist takvih putnika, posade, robe i pošte po ulasku ili izlasku ili tijekom boravka na teritoriju te stranke.

3. Na zahtjev jedne ugovorne stranke, druga ugovorna stranka će dozvoliti zračnim prijevoznicima koji izvršavaju zračna prometna prava u obije zemlje da poduzimaju mjere u svrhu osiguranja da putnici posjeduju zahtijevane putne dokumente za ulazak u ili tranzit kroz traženu zemlju.

4. Svaka ugovorna stranka će prihvatiti u postupak osobu koja je vraćena iz mjesta njegovog iskrcavanja nakon što joj je uskraćen ulazak, ako se ta osoba prije zadržavala na njenom teritoriju prije ukrcaja, izuzev u direktnom tranzitu.

Članak 6.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

1. Sukladno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju da njihova obveza međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja čini sastavni dio ovog Sporazuma.

2. Ne ograničavajući svoja opća prava i obveze po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebice djelovati sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju, 14. rujna 1963., Kovencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu, 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu, 23. rujna 1971., te njezine dopune u Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama, potpisanom u Montrealu, 28. veljače 1988., i svim drugim međunarodnim instrumentima u istom području koji mogu biti ratificirani od strane ugovornih stranaka.

3. Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

4. Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su te sigurnosne odredbe primjenjive na ugovorne stranke; one će zahtijevati da operatori zrakoplova iz njihova registra ili operatori zrakoplova koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu.

5. Svaka se ugovorna stranka slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati da poštuju sigurnosne odredbe u zrakoplovstvu koje se spominju u stavku 3. ovog članka, a što druga ugovorna stranka zahtijeva kod ulaska, izlaska ili tijekom boravka na teritoriju te ugovorne stranke.

6. Svaka ugovorna stranka će voditi računa o tome da se na njenom teritoriju uspješno provedu adekvatne mjere radi zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, robe te zaliha zrakoplova prije, te za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka će također pozitivno razmotriti bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih mjera kako bi se odgovorilo na određenu prijetnju.

7. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnih zrakoplova ili druge nezakonite radnje usmjerene protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera usmjerenih na brzo i sigurno okončanje takve radnje ili prijetnje istom.

8. Ukoliko bi se jedna ugovorna stranka suočila s problemima glede sigurnosnih odredbi iz ovog članka, zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke mogu zahtijevati hitne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

9. Kada ugovorna stranka ima razborite osnove da vjeruje da je druga ugovorna stranka odstupila od zrakoplovno sigurnosnih odredbi ovog članka, zrakoplovne vlasti te ugovorne stranke mogu zahtijevati promptne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

10. Nemogućnost postizanja zadovoljavajućeg sporazuma unutar jednog mjeseca od datuma takvog zahtjeva činit će osnovu za zadržavanje, povlačenje, ograničavanje ili nametanje uvjeta za operativne ovlasti zračnog prijevoznika ili zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke. Ako to zahtijevaju izvanredni slučajevi, svaka ugovorna stranka može poduzeti privremene mjere prije isteka roka od jednog mjeseca.

Članak 7.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, potvrde o sposobnosti i dozvole izdane ili priznate važećim od strane jedne ugovorne stranke, a koje su na snazi, bit će priznate kao važeće od strane druge ugovorne stranke, uz uvjet da su zahtjevi pod kojim su te svjedodžbe i dozvole izdane ili priznate važećim jednaki ili iznad najmanjih standarda koji mogu biti uspostavljeni na osnovu Konvencije.

2. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo da odbije priznati, u svrhu letova iznad svojeg vlastitog teritorija, potvrde o sposobnosti i dozvole koje su dane njenim državljanima od strane druge ugovorne stranke ili bilo koje druge države.

Članak 8.

IZUZEĆE OD CARINA I DAVANJA

1. Svaka ugovorna stranka će, najviše što je moguće po svojim nacionalnim zakonima i na osnovama uzajamnosti, izuzeti određenog prijevoznika ili prijevoznike druge ugovorne stranke od uvoznih ograničenja, carinskih davanja, trošarina, inspekcijskih naknada i ostalih nacionalnih davanja i naknada na zrakoplov, gorivo, maziva, potrošni tehnički materijal, rezervne dijelove uključujući motore, standardnu opremu zrakoplova, zalihe zrakoplova (uključujući hranu, napitke, duhan i druge proizvode namijenjene prodaji putnicima u ograničenim količinama za vrijeme leta) i na druge predmete namijenjene za upotrebu ili upotrebljenu isključivo u svezi s iskorištavanjem i opsluživanjem zrakoplova tog zračnog prijevoznika kao i tiskane zalihe karata, tovarnih listova i svakog tiskanog materijala koji nosi na sebi tiskane oznake tvrtke i uobičajeni opći materijali koji se bez naplate raspodjeljuju od zračnog prijevoznika.

2. Izuzeća dana ovim člankom primjenjivat će se na predmete navedene u stavku 1. ovog članka:

a) unesene na teritorij jedne ugovorne stranke od ili u ime određenog prijevoznika druge ugovorne stranke;

b) zadržane na zrakoplovu određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke dolazećem ili odlazećem sa teritorija druge ugovorne stranke; i

c) uzete na zrakoplov određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke, s namjerom njihove upotrebe u ugovorenom prometu;

neovisno o tome da li su upotrijebljeni ili potrošeni u cijelosti unutar teritorija ugovorne stranke koja je dala izuzeća, uz uvjet da ti predmeti nisu otuđeni na teritoriju te ugovorne stranke.

Predmeti na koje se odnose točke a), b) i c), mogu biti predloženi carinskom nadzoru i kontroli.

3. Standardna oprema zrakoplova kao i materijali i zalihe zadržane na zrakoplovu određenih prijevoznika bilo koje ugovorne stranke mogu biti istovareni na teritoriju druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih organa na tom području. U tom slučaju oni mogu biti stavljeni pod nadzor rečenih organa do vremena kada se izvezu ili se s njima drugačije postupi u skladu s carinskim propisima.

Članak 9.

KORISNIČKE NAKNADE ZRAČNIH LUKA I ZRAKOPLOVNIH SREDSTAVA

1. Naknade naplaćivane na teritoriju jedne ugovorne stranke za uporabu zračnih luka i zrakoplovnih sredstava od zrakoplova svakog određenog prijevoznika druge ugovorne stranke neće biti veće od onih naplaćivanih zrakoplovu nacionalnog zračnog prijevoznika koji obavlja sličan međunarodni zračni promet.

2. U upotrebi zračnih luka, zračnih puteva, usluga zračnog prometa i pridruženih sredstava pod svojom kontrolom, nijedna ugovorna stranka neće dati prednost svojem ili bilo kojem drugom zračnom prijevozniku nad zračnim prijevoznikom druge ugovorne stranke koji obavlja sličan međunarodni zračni promet.

Članak 10.

DIREKTNI TRANZIT

Putnici u direktnom tranzitu preko teritorija jedne ugovorne stranke, koji ne napuštaju područje zračne luke rezervirano u tu svrhu, podlijegat će samo pojednostavljenoj carinskoj i graničnoj kontroli. Prtljaga i roba u direktnom tranzitu bit će izuzeta od carinskih davanja i drugih sličnih naknada.

Članak 11.

PRODAJA I TRANSFER SREDSTAVA

1. Svaka ugovorna stranka dat će određenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo konverzije i doznake u svoju zemlju, na zahtjev, lokalnih prihoda iznad ostvarenih lokalnih rashoda. Konverzija i doznačavanje bit će dozvoljeno bez ograničenja, po tečaju deviznog tržišta za tekuća plaćanja koje prevladava u vrijeme podnošenja zahtjeva za transfer, i neće biti predmet nikakvih naknada osim uobičajenih provizija za usluge koje banke naplaćuju za takve transakcije.

2. Svaka ugovorna stranka će olakšavati transfer takvih sredstava u zemlju druge ugovorne stranke; ti transferi bit će izvršeni bez zakašnjenja.

3. Dobit ostvarena od prijevoza u ugovorenom prometu bit će oporezivana samo na teritoriju ugovorne stranke gdje se nalazi glavno poslovno sjedište dotičnog određenog prijevoznika.

4. Ako poseban sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja postoji između ugovornih stranaka, i ako je zračni promet uključen, primjenjivat će se odredbe tog sporazuma.

Članak 12.

ODOBRAVANJE TARIFA

1. Tarife i odnosne zastupničke provizije koje će biti naplaćivane za putnike i teret na linijama utvrđenim u skladu sa člankom 2. stavkom 1. ovog Sporazuma, bit će predmet odobravanja zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Tarife će sadržavati trošak prometovanja, razumnu dobit, prevladavajuće uvjete konkurencije na tržištu kao i interes korisnika prijevoza.

2. Svaka tarifa bit će dostavljena na odobrenje zrakoplovnim vlastima ugovornih stranaka najmanje trideset (30) dana prije predloženog datuma njihove primjene. U posebnim slučajevima ovaj period može biti skraćen ako se tako sporazume zrakoplovne vlasti. Međutim, ukoliko niti jedna od zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka nije izrazila svoje neslaganje s predloženim tarifama u roku trideset (30) dana od datuma podnošenja, te tarife će se smatrati odobrenim. U slučaju da se rok podnošenja skrati, zrakoplovne vlasti se mogu složiti da rok unutar kojega svako neslaganje treba dojaviti, bude kraći od trideset (30) dana.

3. Tarife spomenute u stavku 2. ovog članka bit će, ako je moguće, dogovorene između određenih zračnih prijevoznika obiju ugovornih stranaka, nakon rasprave sa svojom vladom i konzultacije, ako je moguće, sa ostalim zračnim prijevoznicima. Takav dogovor može biti postignut korištenjem odgovarajućeg međunarodnog tarifnog mehanizma, ili udruge IATA.

4. Tarifa utvrđena sukladno odredbama ovog članka ostat će na snazi dok se ne utvrdi nova tarifa. Ipak, tarifa neće biti produžena duže od dvanaest (12) mjeseci nakon datuma kada je inače trebala isteći.

5. Ukoliko se tarifa ne može dogovoriti u skladu sa stavkom 3. ovog članka, ili ako za vrijeme trajanja, u skladu sa stavkom 4. ovog članka, bude dana obavijest o neslaganju, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će nastojati utvrditi tarifu međusobnim dogovorom.

6. Ukoliko zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka ne mogu utvrditi tarifu u skladu sa stavkom 5. ovog članka, spor će se riješiti sukladno odredbama članka 19. ovog Sporazuma.

Članak 13.

KAPACITET

1. Kapacitet u prometovanju u ugovorenom prometu od strane određenih prijevoznika bit će odobren od zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka na osnovama principa pravične i jednake mogućnosti za određene prijevoznike obiju ugovornih stranaka.

2. U obavljanju ugovorenog prometa određeni prijevoznici svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese određenih prijevoznika druge ugovorne stranke kako se ne bi neopravdano štetilo zračnom prometu koji potonji obavlja na cijeloj ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet kojeg obavljaju određeni prijevoznici ugovornih stranaka bit će usko povezan sa zahtjevima javnosti za prijevozom na utvrđenim linijama, i imat će, kao njihov osnovni cilj, osiguranje, uz razumnu popunjenost kapaciteta razmjernog sadašnjim i razumno predviđenim zahtjevima za prijevozom putnika i/ili tereta, uključujući poštu, koji počinje ili završava na teritoriju ugovorne stranke koja je odredila prijevoznika.

Članak 14.

REDOVI LETENJA

1. Zračni prijevoznik određen od jedne ugovorne stranke podnijet će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke na odobrenje, najkasnije četrdesetpet (45) dana unaprijed, red letenja planiranog prometa navodeći frekvenciju, tip zrakoplova, vremena, konfiguraciju i broj sjedišta koji će biti raspoloživ javnosti, te razdoblje važenja reda letenja.

2. Ako određeni prijevoznik želi obavljati dodatne letove pored onih utvrđenih redom letenja, on će dogovoriti takve letove s određenim prijevoznikom druge ugovorne stranke. U slučaju gdje dogovor ne može biti postignut između određenih prijevoznika, stvar će biti riješena sa zrakoplovnim vlastima ugovorne stranke koja prihvaća dodatne letove.

3. Svaka naknadna izmjena odobrenog reda letenja određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke, osim izmjena tipa zrakoplova zbog operativnih razloga, bit će podnijeta na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 15.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

1. Svaka ugovorna stranka će, na osnovama uzajamnosti, dati svakom određenom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo održavanja na svojem teritoriju takvih ureda, te administrativnog, komercijalnog i tehničkog osoblja koje je potrebno tom zračnom prijevozniku.

2. Uspostava ureda i zapošljavanje osoblja navedenog u stavku 1. bit će podložno zakonima i propisima odnosne ugovorne stranke, kao zakonski propisi koji se odnose na prijam stranaca i njihovog ostanka na teritoriju odnosne ugovorne stranke. Od osoblja zaposlenog u uredima, u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće biti zahtijevane radne dozvole.

3. Svaka ugovorna stranka daje svakom zračnom prijevozniku određenom od druge ugovorne stranke pravo prodaje prijevoznih usluga na njihovim vlastitim prijevoznim dokumentima, direktno u njihovim vlastitim prodajnim uredima i putem zastupnika na tom teritoriju druge ugovorne stranke, bilo kojem kupcu, u lokalnoj ili bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti.

Članak 16.

RAZMJENA INFORMACIJA I STATISTIKE

1. Određeni prijevoznici obavijestit će zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka, najkasnije jedan mjesec prije započinjanja zračnog prometa na linijama utvrđenim u skladu s člankom 2. stavkom 2. ovog Sporazuma, o vrsti usluga, tipovima zrakoplova koji će se koristiti i redovima letenja. Isto će se primjenjivati i za kasnije izmjene.

2. Zrakoplovne vlasti svake ugovorne stranke dostavit će zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili ostale statističke podatke svakog određenog prijevoznika koji se uobičajeno traže u svrhu praćenja kapaciteta pruženog od strane svakog određenog prijevoznika prve ugovorne stranke na linijama utvrđenim u skladu s člankom 2. stavkom 2. ovog Sporazuma. Takvi podaci sadržavat će sve informacije potrebne za utvrđivanje obima izvršenog prometa, te mjesta polaska i destinacije tih letova.

Članak 17.

KONZULTACIJE

1. U duhu uske suradnje, zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka održavat će redovnu i učestalu komunikaciju, koja može biti putem razgovora ili korespondencijom, kako bi se osigurala suradnja u svim stvarima koje utječu na ispunjenje ovog Sporazuma i njegovog Dodatka.

2. Svaka ugovorna stranka može u svako vrijeme zatražiti konzultacije o bilo kojem problemu vezanom uz ovaj Sporazum. Takve konzultacije započet će unutar razdoblja od šezdeset dana od datuma kada druga ugovorna stranka zaprimi zahtjev, ukoliko se ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 18.

IZMJENE

1. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka smatra poželjnim izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, ta izmjena će, ako je dogovorena između ugovornih stranaka, stupiti na snagu kada to bude potvrđeno razmjenom pismenih obavijesti.

2. Izmjene Dodatka ovog Sporazuma mogu biti dogovorene direktno između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. One će se primjenjivati privremeno od dana kada su bile dogovorene, a stupiti će na snagu kada budu potvrđene razmjenom pismenih obavijesti.

3. Ako opća mnogostrana konvencija o redovitom međunarodnom zračnom prometu stupi na snagu u odnosu na obije ugovorne stranke, ovaj Sporazum će biti izmijenjen tako da se uskladi s odredbama mnogostrane konvencije.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Bilo koji nesporazum u odnosu na interpretaciju ili primjenu ovog Sporazuma ili utvrđenih linija, bit će razriješen direktnim pregovorima između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Ako zrakoplovne vlasti ne mogu postići dogovor, spor će se razriješiti diplomatskim putem.

2. Ukoliko spor ne može biti razriješen u skladu sa stavkom 1. ovog članka, bit će podnijet arbitražnom sudu na zahtjev bilo koje ugovorne stranke.

3. Taj arbitražni sud biti će sastavljen ad hoc kako slijedi: svaka ugovorna stranka imenovati će jednog člana i obavijestiti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku, a ova dva člana će se dogovoriti o državljanu treće države kao njihovom predsjedniku koji će biti imenovan od ugovornih stranaka. Ti članovi bit će imenovani unutar razdoblja od dva mjeseca, a takav predsjednik unutar razdoblja od tri mjeseca, od dana kada je bilo koja ugovorna stranka izvijestila drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri da podnese neslaganje arbitražnom sudu.

4. Ukoliko razdoblja utvrđena u stavku 3. ovog članka, ne budu održana, svaka ugovorna stranka može, u nedostatku bilo kojeg drugog relevantnog dogovora, pozvati predsjednika Savjeta međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) da izvrši potrebna imenovanja. Ako je predsjednik državljanin jedne od ugovornih stranaka ili ako je na drugi način spriječen u izvršavanju ovih ovlasti, podpredsjednik koji ga zamjenjuje izvršiti će potrebna imenovanja.

5. Arbitražni sud donijeti će svoju odluku većinom glasova. Takva će odluka biti obvezujuća za obje ugovorne stranke.

6. Svaka ugovorna stranka snositi će troškove arbitražnog suca kojeg je imenovala; trošak predsjednika i sve druge troškove ravnopravno će podijeliti ugovorne stranke. O svemu drugome arbitražni sud će odrediti svoje vlastito postupanje.

Članak 20.

REGISTRACIJA KOD ICAO

Ovaj Sporazum i svaka njegova izmjena u skladu s člankom 18. ovog Sporazuma bit će registrirana kod Savjeta Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Članak 21.

OTKAZIVANJE

1. Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme.

2. Svaka ugovorna stranka može u svako vrijeme dati pismenu obavijest drugoj ugovornoj stranki o svojoj odluci o otkazivanju ovog Sporazuma. Kopija obavijesti istovremeno će biti poslana i Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Ako je takva obavijest dana, ovaj Sporazum prestati će važiti istekom roka od dvanaest mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu od druge ugovorne stranke, ukoliko se dogovorom između ugovornih stranaka odnosna obavijest ne povuče prije isteka tog razdoblja. Ako druga ugovorna stranka ne potvrdi primitak, obavijest će se smatrati zaprimljenom četrnaest dana nakon primitka kopije iste od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 22.

STUPANJE NA SNAGU

Svaka ugovorna stranka će obavijestiti drugu ugovornu stranku pismenim putem o odobrenju ovog Sporazuma u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima. Ovaj Sporazum stupa na snagu po primitku zadnje od tih pismenih obavijesti, a privremeno će se primjenjivati od dana njegovog potpisa.

U POTVRDU navedenog, opunomoćenici dviju ugovornih stranaka potpisali su ovaj Sporazum i stavili pečate.

SAČINJENO u Zagrebu, dana 12. veljače 1996. godine, u dva izvornika na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju nesuglasica u tumačenju, prevladat će engleski tekst.

DODATAK

Sporazumu o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike

I. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sva

Mjesta između: biti će dogovorena kasnije

Mjesta u Slovačkoj Republici: sva

Mjesta iza: biti će dogovorena kasnije

Mjesta dalje iza: biti će dogovorena kasnije

II. Linije na kojima će redovni međunarodni zračni promet obavljati u oba smjera određeni prijevoznik Slovačke Republike:

Mjesta u Slovačkoj Republici: sva

Mjesta između: biti će dogovorena kasnije

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sva

Mjesta iza: biti će dogovorena kasnije

Mjesta dalje iza: biti će dogovorena kasnije

III. 1. Bilo koje mjesto ili više njih na utvrđenim linijama ne moraju biti opsluživane - bilo na svim letovima ili samo na nekima od njih - u zavisnosti od interesa određenih prijevoznika ugovornih stranaka.

2. Zrakoplove vlasti ugovornih stranaka mogu se dogovoriti i o drugim mjestima u trećim zemljama gdje će svaki određeni prijevoznik biti slobodan da uzima ili iskrcava putnike, robu i poštu koja ima odredište ili, odgovarajuće, polazište na teritoriju Republike Hrvatske odnosno Slovačke Republike.

3. Dodatni letovi bit će obavljani na bazi prethodnog zahtjeva određenog prijevoznika.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 343-01/95-01/08
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>