Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996. Uredba o potvđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, potpisan u Zagrebu, 21. veljače 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst sporazuma na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I

VLADE UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ujedinjene Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpis u Chicagu 7. prosinca 1994. godine,

želeći sklopiti Sporazum kao dopunski navedenoj Konvenciji u svrhu uspostavljanja zračnog prometa između njihovih teritorija,

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

IZRAZI

U svrhu ovog Sporazuma, ukoliko kontekst ne zahtjeva drugačije:

a) izraz »Čikaška Konvencija« označava Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorenu za potpisivanje u Chicagu dana 7. prosinca 1944. godine i uključuje: (i) bilo koju dopunu uz nju koja je stupila na snagu u skladu s njenim člankom 94(a) i koji je ratificiran od obje ugovorne stranke; i (ii) svaki Dodatak ili bilo koju dopunu uz njega usvojenu u skladu s člankom 90. iste Konvencije, pod uvjetom da je takva dopuna ili dodatak u bilo koje određeno vrijeme na snazi za obje ugovorne stranke;

b) izraz »zrakoplovne vlasti« označava, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Ujedinjene Kraljevine, Državni sektor za promet, a u svrhu članka 7., Uprava civilnog zrakoplovstva, ili u oba slučaja bilo koja osoba ili tijelo ovlašteno da obnaša funkcije koje sada izvršavaju rečene vlasti ili slične funkcije;

c) izraz »određeni prijevoznik« označava zračnog prijevoznika koji je imenovan i ovlašten u skladu sa člankom 4. ovog Sporazuma;

d) izraz »teritorij« u odnosu na državu ima značenje koje mu je određeno člankom 2. Čikaške Konvencije;

e) izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenje navedeno u članku 96. Čikaške Konvencije;

f) izraz »ovaj Sporazum« podrazumijeva Dodatak uz njega i svaku njegovu dopunu ili dopunu ovog Sporazuma;

g) izraz »korisničke naknade« označava naknade postavljene zračnim prijevoznicima od strane nadležnih vlasti ili odobrenih od njih da se postave za pružanje sredstava i opreme zračnih luka ili zračno-navigacijske opreme, uključujući odnosne usluge i sredstva, za zrakoplove, njihove posade, putnike i teret.

Članak 2.

PRIMJENJIVOST ČIKAŠKE KONVENCIJE

Odredbe ovog Sporazuma bit će podložne odredbama Čikaške Konvencije kada su te odredbe primjenjive za međunarodni zračni promet.

Članak 3.

PROMETNA PRAVA

(1) Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava u odnosu na njen međunarodni zračni promet:

a) pravo preleta preko njenog teritorija bez slijetanja;

b) pravo zaustavljanja na njenom teritoriju u prometne svrhe.

(2) Svaka ugovorna stranka daje drugoj ugovornoj stranki prava utvrđena u nastavku ovog Sporazuma u svrhu obavljanja međunarodnog zračnog prometa u linijama utvrđenim u odgovarajućem odjeljku Linija koji je dodatak ovom Sporazumu. Takav promet i linije se u nastavku nazivaju »ugovorni promet« odnosno »utvrđene linije«. Kada obavljaju ugovoren promet na utvrđenim linijama zračni prijevoznici određeni od svake ugovorne stranke uživat će, uz prava utvrđena u stavku (1) ovog članka, pravo da se zaustavljaju na teritoriju druge ugovorne stranke u mjestima određenim za tu liniju u Linijama uz ovaj Sporazum u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta, uključujući poštu.

(3) Ništa u stavku (2) ovog članka neće se smatrati da određenim prijevoznicima jedne ugovorne stranke daje pravo ukrcaja, na teritoriju druge ugovorne stranke, putnika i tereta, uključujući poštu, radi prijevoza u najmu ili uz naplatu i usmjerenog ka drugoj točki na teritoriju te druge ugovorne stranke.

(4) Ako uslijed oružanih sukoba, političkih nestabilnosti ili događanja, ili posebnih i neuobičajenih okolnosti, određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke nije sposoban obavljati promet na svojim uobičajenim linijama, druga ugovorna stranka će poduzeti svoje najbolje napore da omogući kontinuitet obavljanja tog prometa kroz odgovarajuće privremene izmjene linija.

Članak 4.

IMENOVANJE I OVLAŠĆIVANJE PRIJEVOZNIKA

(1) Svaka ugovorna stranka imat će pravo pismeno imenovati drugoj ugovornoj stranci jednog ili više zračnih prijevoznika u svrhu obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama i da povuče ili promijeni takvo imenovanje.

(2) Po primitku takvog imenovanja, druga ugovorna stranka će, sukladno odredbama stavaka (3) i (4) ovog članka, bez otezanja dodijeliti određenom zračnom prijevozniku ili prijevoznicima odgovarajuće operativne ovlasti.

(3) Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke mogu od zračnog prijevoznika koji je imenovala druga ugovorna stranka zahtijevati da ih uvjeri u to da je kvalificiran da ispuni uvjete propisane po zakonima i propisima koji se obično i razumno primjenjuju na letenje u međunarodnom zračnom prijevozu od strane tih vlasti u skladu s odredbama Čikaške Konvencije.

(4) Svaka ugovorna stranka imat će pravo odbiti izdati operativnu ovlast iz stavka (2) ovog članka ili nametnuti takve uvjete koje smatra neophodnim za izvršenje od određenog prijevoznika koji koristi prava navedena u članku 3. stavka (2) ovog Sporazuma, u bilo kojem slučaju kada rečena ugovorna stranka nije uvjerena da se pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika nalaze u rukama ugovorne stranke koja je imenovala zračnog prijevoznika ili njenih državljana.

(5) Kada je zračni prijevoznik tako imenovan i ovlašten on može započeti obavljati ugovoreni promet, uz uvjet da se zračni prijevoznik pridržava primjenjivih odredbi ovog Sporazuma.

Članak 5.

OPOZIV I OBUSTAVA OPERATIVNIH OVLASTI

(1) Svaka ugovorna stranka imat će pravo opozvati operativnu ovlast ili obustaviti korištenje prava navedenih u članku 3. stavka (2) ovog Sporazuma od strane zračnog prijevoznika imenovanog od druge ugovorne stranke ili nametnuti takve uvjete koje smatra potrebitim za korištenje tih prava:

a) u bilo kojem slučaju kada nije uvjerena da pretežno vlasništvo i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika pripadaju ugovornoj stranki koja je imenovala zračnog prijevoznika ili državljanima te ugovorne stranke; ili

b) u slučaju propusta od strane tog zračnog prijevoznika da poštuje zakone ili propise uobičajeno i razumno primjenjive od ugovorne stranke koja dodjeljuje ta prava, ili

c) u slučaju da zračni prijevoznik drugačije propusti postupati sukladno uvjetima propisanim prema ovom Sporazumu.

(2) Ukoliko trenutno povlačenje, obustava ili nametanje uvjeta navedenih u stavku (1) ovog članka nije neophodno kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona ili propisa, takvo pravo koristiti će se samo nakon konzultacija s drugom ugovornom strankom.

Članak 6.

PRINCIPI OBAVLJANJA UGOVORENOG PROMETA

(1) Postojat će jednake i pravične mogućnosti za određene prijevoznike obiju ugovornih stranaka za obavljanje ugovorenog prometa na utvrđenim linijama između njihovih odgovarajućih teritorija.

(2) U obavljanju ugovorenog prometa određeni prijevoznici svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese određenih prijevoznika ugovorne stranke kako ne bi neopravdano štetili prometu koji potonji obavljaju na cijelom ili dijelu iste linije.

(3) Ugovoreni promet koji obavljaju određeni prijevoznici ugovornih stranaka bit će u uskoj svezi sa zahtjevima javnosti za prijevozom na utvrđenim linijama i imat će svoj prvenstveni cilj osiguranje, uz razumno punjenje, kapaciteta adekvatnog za prijevoz sadašnjih i razumno pretpostavljenih zahtjeva za prijevozom putnika i/ili tereta, uključujući poštu, koja dolazi ili je usmjerena prema teritoriju ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika. Odredba za prijevoz putnika i tereta, uključujući poštu, kako ukrcanih tako i iskrcanih u mjestima na utvrđenim linijama na teritoriju država drugih od one koja je odredila zračnog prijevoznika, bit će izvršavana u skladu s općim principima da će kapacitet biti povezan sa:

(a) prijevoznim zahtjevima prema odnosno sa teritorija ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika;

(b) prijevoznim zahtjevima područja kroz koje ugovoreni promet prolazi, poslije uzimanja u obzir transportnih usluga uspostavljenih od zračnih prijevoznika država koje čine područje; i

(c) zahtjevima za obavljanje provoza zračnih prijevoznika.

Članak 7.

TARIFE

(1) (a) Izraz »tarifa« znači:

(i) cijenu koja se naplaćuje za prijevoz putnika, prtljage ili tereta (izuzimajući poštu);

(ii) dodatne robe, usluge ili druge koristi pružene ili učinjene raspoloživim u svezi takvog prijevoza ili su predmet u svezi s tim odnosno kao posljedica toga; i

(iii) cijene koje se naplaćuju za takve dodatne robe, usluge ili koristi;

i uključuje kondicije koje određuju primjenjivost bilo koje takve cijene i pružanje odnosno raspoloživost bilo kojih takvih roba, usluga ili koristi.

(iv) stopa provizije plaćena od zračnog prijevoznika agentu u svezi prodane karte ili tovarnog lista realiziranog od tog agenta za prijevoz u redovnom zračnom prometu.

(b) Ako prevoznine i stope variraju prema sezoni, danu u tjednu ili vremenu u danu kada se let obavlja, smjeru putovanja ili prema nekom drugom faktoru, svaka različita prevoznina ili stopa bit će smatrana kao zasebna tarifa neovisno da li je posebno prijavljena sa odnosnim kondicijama kod određenih vlasti.

(2) Tarife koje će naplaćivati određeni prijevoznici ugovornih stranaka za prijevoze između njihovih teritorija biti će utvrđene na razumnim nivoima, uzimajući u obzir relevantne faktore, uključujući trošak obavljanja ugovorenog prometa, interese korisnika, razumnu dobit i tržišne uvjete.

(3) Zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranka neće zahtjevati od svojih zračnih prijevoznika da konzultiraju druge zračne prijevoznike prije prijavljivanja na odobrenje tarifa za usluge pokrivene sljedećim odredbama.

(4) Zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka primjenjivat će sljedeće odredbe za odobravanje tarifa koje će biti naplaćivane od zračnih prijevoznika obiju ugovornih stranaka za prijevoze između mjesta na teritoriju jedne ugovorne stranke i mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke:

(a) Bilo koja predložena tarifa koja će se naplaćivati za prijevoz između teritorija dviju ugovornih stranaka biti će prijavljena od ili u ime dotičnog određenog prijevoznika kod obiju zrakoplovnih vlasti najkasnije 30 dana (ili u nekom kraćem razdoblju koje mogu dogovoriti zrakoplovne vlasti) prije predloženog roka od kada će tarifa biti na snazi.

(b) Tarifa tako prijavljena može biti odobrena u bilo koje vrijeme od zrakoplovnih vlasti. Međutim, podložno slijedećim dvama podstavcima, bilo koja takva tarifa će biti smatrana odobrenom 21 dan poslije dana kada je prijava zaprimljena, ukoliko zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka nisu pismeno izvijestile jedna drugu, u roku 20 dana od dana kada je prijava od njih zaprimljena, da ne odobravaju predloženu tarifu.

(c) Ništa u gornjem podstavku (b) neće spriječiti zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke od jednostranog nedopuštanja bilo koje tarife prijavljene od jednog od njenih vlastitih određenih prijevoznika. Međutim, takva jednostrana akcija biti će poduzeta samo ako ta zrakoplovna vlast smatra da je predložena tarifa ili prekomjerna ili da će njena primjena predstavljati nekonkurentsko ponašanje koje može prouzročiti značajne štete drugom zračnom prijevozniku ili drugim zračnim prijevoznicima.

(d) Ako zrakoplovne vlasti bilo koje ugovorne stranke smatraju da je predložena tarifa prijavljena kod njih od određenog prijevoznika druge ugovorne stranke ili prekomjerna ili da će njena primjena predstavljati nekonkurentsko ponašanje koje može prouzročiti značajne štete drugom zračnom prijevozniku ili drugim zračnim prijevoznicima, one mogu, unutar 20 dana od zaprimitka prijave, zatražiti konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke. Takve konzultacije će biti ostvarene unutar 21 dana od kada su zatražene i tarifa će postati pravosnažna na kraju tog razdoblja ukoliko se vlasti obiju ugovornih stranaka ne sporazumiju drugačije.

(e) Neovisno od gornjih podstavaka (a) do (d), zrakoplovne vlasti dviju ugovornih stranaka neće zahtjevati prijavljivanje, radi njihovog odobravanja, tarifa za prijevoz tereta između mjesta na njihovim teritorijama. Takve tarife će biti primjenjive kada odnosni zračni prijevoznici to odluče.

(f) U slučaju da tarifa, koja je postala pravosnažna u skladu sa gornjim odredbama, smatra od strane zrakoplovnih vlasti jedne ugovorne stranke da uzrokuje značajne štete drugom zračnom prijevozniku ili drugim zračnim prijevoznicima na određenoj liniji ili linijama, te zrakoplovne vlasti mogu zatražiti konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke. Takve konzultacije će biti ostvarene unutar 21 dana od dana kada su zatražene ukoliko se zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka ne sporazumiju drugačije.

(5) (a) Tarife koje će naplaćivati određeni prijevoznici jedne ugovorne stranke za prijevoze između teritorija druge ugovorne stranke i trećih država, bit će prijavljene za odobrenje od zrakoplovnih vlasti druge ugovorne stranke. Svakoj prijavljenoj tarifi biti će dano odobrenje ako je ona jednaka u nivou, uvjetima i periodu važenja tarifi već odobrenoj od tih zrakoplovnih vlasti i primjenjivoj od određenih prijevoznika te ugovorne stranke za prijevoze između njene teritorije i te treće države, uz uvjet da te zrakoplovne vlasti mogu povući svoje odobrenje ako je tarifa koja je mjerodavna prestala važiti iz bilo kojeg razloga, ili mogu mijenjati uvjete iz odobrenja u svrhu usklađivanja s odobrenim primjenama mjerodavne tarife.

(b) Neovisno od gornjeg podstavka (a), zrakoplovne vlasti dviju ugovornih stranaka neće zahtijevati prijavljivanje, radi njihovog odobravanja, tarifa koje će naplaćivati određeni prijevoznik jedne ugovorne stranke za prijevoz tereta između teritorija druge ugovorne stranke i treće države.

Članak 8.

CARINSKA DAVANJA

(1) Zrakoplovi koji obavljaju međunarodni zračni promet od određenog prijevoznika ili prijevoznika bilo koje ugovorne stranke bit će oslobođeni od svih carinskih davanja, nacionalnih trošarina i sličnih nacionalnih taksi, kao što će biti i:

(a) sljedeći predmeti uneseni od određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritorij druge ugovorne stranke:

(i) oprema za popravak, održavanje i servisiranje i pripadajući dijelovi;

(ii) oprema za posluživanje putnika i pripadajući dijelovi;

(iii) oprema za utovar tereta i pripadajuća oprema;

(iv) sigurnosna oprema uključujući pripadajuće dijelove za pripijenje sigurnosnoj opremi;

(v) materijal za obučavanje i nastavna pomagala;

(iv) dokumenti prijevoznika i operatora; i

(b) sljedeći predmeti uneseni od određenog prijevoznika jedne ugovorne stranke na teritorij druge ugovorne stranke ili isporučeni određenom prijevozniku jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke;

(i) zalihe zrakoplova (uključujući ali ne ograničavajući se na takve stavke kao hrana, piće i duhan) bilo da su unesene u ili ukrcane na zrakoplov na teritoriju druge ugovorne stranke;

(ii) gorivo, mazivo i potrošni tehnički materijal;

(iii) rezervni dijelovi uključujući motore;

uz uvjet da su u svakom slučaju namijenjeni za upotrebu na zrakoplovu ili unutar granica međunarodne zračne luke, a u svezi s uspostavom ili održavanjem međunarodnog zračnog prometa dotičnog određenog prijevoznika.

(2) Oslobađanje od carinskih davanja, nacionalnih trošarina i sličnih nacionalnih taksi neće se primjenjivati na naknade zasnovane na trošku za pružene usluge određenom prijevozniku ili prijevoznicima jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke.

(3) Za opremu i materijal naveden u stavku (1) ovog članka može biti zahtjevano da se drži pod nadzorom i kontrolom odgovarajućih vlasti.

(4) Oslobođenja navedena u ovom članku primjenjivat će se također u situacijama kada određeni prijevoznik ili prijevoznici jedne ugovorne stranke uđu u odnose s drugim zračnim prijevoznikom ili zračnim prijevoznicima za posudbu ili transfer na teritorij druge ugovorne stranke predmeta utvrđenih u stavku (1) ovog članka, uz uvjet da drugi zračni prijevoznik ili zračni prijevoznici slično uživaju takva oslobođenja od strane te druge ugovorne stranke.

(5) Putnici, prtljaga i teret u izravnom tranzitu preko teritorija bilo koje ugovorne stranke i koji ne napuštaju područje zračne luke namijenjeno za te svrhe bit će, izuzev u odnosu na mjere u svezi sigurnosti zrakoplovstva, predmet ne više od pojednostavljene kontrole. Prtljaga i teret u izravnom tranzitu će biti izuzeta od carinskih i drugih sličnih davanja. Ovaj stavak neće se primjenjivati na ručnu prtljagu putnika koji dolaze u Ujedinjenu Kraljevinu iz Republike Hrvatske i transferiraju na unutar - EZ let.

Članak 9.

SIGURNOST U ZRAKOPLOVSTVU

(1) Osiguravajući sigurnost civilnih zrakoplova, njihovih putnika i posada kao temeljnog preduvjeta za obavljanje međunarodnog zračnog prometa, ugovorne stranke potvrđuju da njihove obveze međusobne zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitih uplitanja (i posebno njihove obveze iz Čikaške Konvencije i djelovanje sukladno odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim u zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971., te njezine dopune u Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na zračnim lukama, potpisanom u Montrealu 24. veljače 1988.) čine sastavni dio ovog Sporazuma.

(2) Ugovorne stranke će na zahtjev osigurati svu potrebnu pomoć jedna drugoj radi sprečavanja nezakonitih djela otmice civilnih zrakoplova te ostalih nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te navigacijskih uređaja, te bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

(3) Ugovorne stranke će, u svojim međusobnim odnosima, djelovati sukladno zrakoplovnim sigurnosnim Standardima i, u mjeri u kojoj se primjenjuje od njih, Preporučenoj Praksi koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva u vidu Dodataka Čikaškoj Konvenciji; i zahtijevat će da operatori zrakoplova iz njihova registra, operatori koji svoje glavno upravno sjedište ili stalno mjesto boravka imaju na njihovu teritoriju i operatori zračnih luka na njihovu teritoriju djeluju sukladno takvim sigurnosnim odredbama u zrakoplovstvu. U ovom stavku pozivanje na zrakoplovni sigurnosni Standard uključuje i razlike prijavljene od dotične ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će unaprijed izvijestiti drugu o svojoj namjeri prijavljivanja bilo koje razlike.

(4) Svaka ugovorna stranka će osigurati na svojem teritoriju poduzimanje efikasnih mjera zaštite zrakoplova, pregleda putnika i njihovih ručnih stvari, te obavljanja odgovarajuće kontrole posade i tereta (uključujući zadržanu prtljagu) i zaliha zrakoplova prije i za vrijeme ukrcaja ili utovara te da su te mjere prilagođene zahtjevima povećane opasnosti. Svaka ugovorna stranka suglasna je da od njenih zračnih prijevoznika može biti zahtjevano da djeluje u skladu sa zrakoplovnim sigurnosnim odredbama navedenim u stavku (3), zahtijevanim od druge ugovorne stranke, za dolazak u, odlazak iz ili za boravak na teritoriju te druge ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će također naklono djelovati na svaki zahtjev druge ugovorne stranke za razumnim posebnim sigurnosnim mjerama za otklanjanje određene opasnosti.

(5) Ako se dogodi incident ili prijetnja incidenta o nezakonitoj otmici civilnih zrakoplova ili drugi nezakoniti akt protiv sigurnosti civilnih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavanjem veza te poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera za prestanak, što je brže moguće i uz istovremenu najmanju opasnost za živote, takvog incidenta ili prijetnje.

Članak 10.

STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka će dostaviti zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takve periodične ili ostale statističke podatke koji se mogu uobičajeno tražiti u svrhu pregleda kapaciteta kojeg u ugovorenom prometu pružaju određeni prijevoznici ugovorne stranke navedene prve u ovom članku. Takvi podaci će sadržavati sve informacije potrebne za određivanje veličine prevezenog prometa od dotičnih zračnih prijevoznika u ugovorenom prometu te polazaka i odredišta takvog prometa.

Članak 11.

PRIJENOS PRIHODA

Svaki određeni prijevoznik imat će pravo na konverziju i prijenos u svoju zemlju, na zahtjev, viška lokalnih prihoda u odnosu na lokalne troškove, u skladu s postupkom utvrđenim u nacionalnim zakonima i deviznim propisima. Konverzija i prijenos će biti omogućeni bez restrikcija, po mjenjačkom tečaju primjenjivom za tekuće poslove koji je na snazi u vrijeme podnošenja prihoda na konverziju i prijenos, i neće biti predmet bilo kakvih naknada osim onih uobičajeno postavljenih od banaka za obavljanje takve konverzije i prijenosa.

Članak 12.

ZASTUPANJE I PRODAJA

(1) Određeni prijevoznik ili prijevoznici jedne ugovorne stranke bit će ovlašteni, u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na ulazak, boravak i zaposlenje druge ugovorne stranke, da dovedu i zadržavaju na teritoriju druge ugovorne stranke svoje vlastito rukovodno, tehničko, operativno i drugo specijalizirano osoblje koje je potrebno za obavljanje zračnog prometa.

(2) Određeni prijevoznici svake ugovorne stranke će imati pravo angažirati se u prodaji zračnog prijevoza na području druge ugovorne stranke, bilo neposredno ili putem svojih ovlaštenih zastupnika. Određeni prijevoznici svake ugovorne stranke će imati pravo prodaje, a svaka osoba će biti slobodna da kupi takav prijevoz u lokalnoj valuti ili bilo kojoj konvertibilnoj valuti.

Članak 13.

KORISNIČKE NAKNADE

(1) Nijedna ugovorna stranka neće nametnuti ili dozvoliti da se nametnu prema određenim prijevoznicima druge ugovorne stranke korisničke naknade veće od onih nametnutih svojim vlastitim zračnim prijevoznicima koji obavljaju sličan međunarodni zračni promet.

(2) Svaka ugovorna stranka će poticati konzultacije o korisničkim naknadama između nadležnih vlasti koje utvrđuju naknade i zračnih prijevoznika koji koriste usluge i sredstva pružena od tih nadležnih vlasti, gdje god je to moguće kroz predstavničke organizacije zračnih prijevoznika. Razumnu obavijest o bilo kojim prijedlozima za izmjene korisničkih naknada dati će se tim korisnicima u svrhu omogućavanja davanja njihovih pogleda prije donošenja tih izmjena. Svaka ugovorna stranka će također poticati svoje mjerodavne vlasti koje utvrđuju naknade i njihove korisnike na razmjenu odgovarajućih informacija u svezi korisničkih naknada.

Članak 14.

KONZULTACIJE

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme zatražiti konzultacije u svezi izvršavanja, tumačenja, primjene ili dopune ovog Sporazuma ili pridržavanja ovog Sporazuma. Te konzultacije, koje mogu biti između zrakoplovnih vlasti, počet će unutar razdoblja od 60 dana od dana kada druga ugovorna stranka zaprimi pismeni zahtjev, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore.

Članak 15.

RJEŠAVANJE SPOROVA

(1) Ukoliko između ugovornih stranaka dođe do spora glede tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, prvo će ugovorne stranke nastojati riješiti ga međusobnim dogovorom.

(2) Ukoliko ugovorne stranke ne postignu rješenje spora međusobnim dogovorom, one ga mogu proslijediti određenoj osobi ili tijelu koje međusobno dogovore, ili će, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, biti podnijet na rješenje arbitražnom sudu sastavljenom od tri arbitražna suca koji će biti određeni na slijedeći način:

(a) U roku od 30 dana nakon primitka zahtjeva za arbitražu, svaka ugovorna stranka će imenovati jednog arbitražnog suca. Državljanin treće države, koji će djelovati kao predsjednik suda, bit će imenovan kao treći arbitražni sudac sporazumom između dva arbitražna suca unutar razdoblja od 60 dana po imenovanju drugog suca;

(b) Ako u razdoblju gore određenom bilo koje imenovanje nije izvršeno, svaka ugovorna stranka može zatražiti od predsjednika Međunarodnog suda da izvrši potrebno imenovanje u razdoblju od 30 dana. Ako je predsjednik državljanin jedne od ugovornih stranaka, prvi stariji zamjenik predsjednika, koji nije isključen po tom osnovu, izvršiti će imenovanje.

(3) Izuzev kako je kasnije određeno ovim člankom ili ako je između ugovornih stranaka dogovoreno drugačije, sud će utvrditi granice svojih ovlasti i utvrditi način svojeg postupanja. Po uputama suda ili na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, rasprava koja će utvrditi precizna pitanja koja će biti predmet arbitraže i posebne procedure koje će se slijediti, održati će se najkasnije 30 dana nakon što je sud u potpunosti konstituiran.

(4) Izuzev ako je drugačije dogovoreno između ugovornih stranaka ili određeno od suda, svaka ugovorna stranka podnijet će očitovanje unutar 45 dana nakon što je sud u potpunosti konstituiran. Odgovori će biti podneseni u narednih 60 dana. Sud će održati raspravu na zahtjev bilo koje ugovorne stranke ili prema vlastitom nahođenju, unutar 30 dana nakon isteka roka za odgovore.

(5) Sud će nastojati dati pismenu odluku unutar 30 dana nakon završetka saslušanja ili, ako saslušanje nije održano, 30 dana nakon što su podnesena oba odgovora. Odluka će biti donijeta većinom glasova.

(6) Ugovorne stranke mogu podnijeti zahtjev za pojašnjenje odluke unutar 15 dana nakon što je zaprimljena, a takvo pojašnjenje biti će dano unutar 15 dana od takvog zahtjeva.

(7) Odluka suda biti će obvezujuća za ugovorne stranke.

(8) Svaka ugovorna stranka snosit će troškove arbitražnog suca koje je imenovala. Ostali troškovi suda bit će jednako podijeljeni između ugovornih stranaka uključujući bilo koje troškove ostvarene od predsjednika ili zamjenika predsjednika Međunarodnog suda u izvršavanju odredbi (2)(b) ovog članka.

Članak 16.

IZMJENE

(1) Bilo koje izmjene ovog Sporazuma dogovorene između ugovornih stranaka stupit će na snagu izmjenom diplomatskih nota.

(2) Svaka ugovorna stranka može zatražiti konzultacije, u skladu s odredbama utvrđenim u članku 14., za izmjene ovog Sporazuma koje mogu biti potrebne zbog stupanja na snagu mnogostranih konvencija obvezujućih za obje ugovorne stranke.

Članak 17.

UKIDANJE

Bilo koja ugovorna stranka može u bilo koje doba pismeno dojaviti drugoj ugovornoj stranki svoju odluku o ukidanju ovog Sporazuma. Takva obavijest će biti istovremeno dojavljena Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva. Ovaj Sporazum će biti ukinut u ponoć (u mjestu prijema dojave) neposredno prije prve godišnjice datuma primitka dojave od druge ugovorne stranke, ukoliko se dojava ne povuče dogovorom prije isteka tog razdoblja. U nedostatku potvrde primitka od strane druge ugovorne stranke, obavijest će se smatrati zaprimljenom 14 dana nakon primitka te obavijesti u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.

Članak 18.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupit će na snagu kada ugovorne stranke obavijeste jedna drugu, diplomatskim putem, o ispunjenju njihovih ustavnih formalnosti.

U POTVRDU navedenog, niže potpisani, pravomoćno ovlašteni od strane njihovih odgovarajućih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

SAČINJEN, u duplikatu u Zagrebu, 10. listopada 1995. godine, na hrvatskom i engleskom jeziku, oba teksta jednako vjerodostojna.

DODATAK

LINIJE

Odjeljak 1

Linije koje će obavljati određeni prijevoznik ili prijevoznici Republike Hrvatske:

Mjesta u Republici Hrvatskoj - mjesta između - mjesta u Ujedinjenoj Kraljevini - mjesta iza.

OPASKA:

1. Mjesta između i mjesta iza mogu biti izostavljena u bilo kojem letu uz uvjet da promet počinje ili završava u Republici Hrvatskoj.

2. Na prijevoz se ne može ukrcavati u mjestima između u svrhu iskrcaja na teritoriju Ujedinjene Kraljevine ili na teritoriju Ujedinjene Kraljevine da bi bio iskrcan u mjestima iza, i obrnuto, izuzev kako to može biti povremeno dogovoreno između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Ovo ograničenje također se primjenjuje na sve oblike prijevoza-sa-zaustavljanjem.

Odjeljak 2

Linije koje će obavljati određeni prijevoznik ili prijevoznici Ujedinjene Kraljevine:

Mjesta u Ujedinjenoj Kraljevini - mjesta između - mjesta u Republici Hrvatskoj - mjesta iza.

OPASKA:

1. Mjesta između i mjesta iza mogu biti izostavljena na bilo kojem letu uz uvjet da promet počinje ili završava u Ujedinjenoj Kraljevini.

2. Na prijevoz se ne može ukrcavati u mjestima između u svrhu iskrcaja na teritoriju Republike Hrvatske ili na teritoriju Republike Hrvatske da bi bio iskrcan u mjestima iza, i obrnuto, izuzev kako to može biti povremeno dogovoreno između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka. Ovo ograničenje također se primjenjuje na sve oblike prijevoza-sa-zaustavljanjem.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 343-01/94-03/04
Urbroj: 5030114-96-2
Zagreb, 5. travnja 1996.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.