Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996. Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine, potpisan u Splitu 26. veljače 1996. godine, u izvorniku na hrvatskom i bosanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I
VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) imajući u vidu:

- značaj zračnog prometa u trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji država,

- duboke promjene koje se odvijaju u političkom i privrednom sustavu dviju država,

- namjeru da se podstiče uspostavljanje uzajamno korisnih i mnogostrukih veza među dvjema državama,

- aktivnosti za postupno uključivanje gospodarstava dviju država u tijekove svjetske privrede i europske integracije,

- ostvarivanje uzajamnih gospodarskih odnosa po načelima ravnopravnosti, uzajamne koristi i međunarodnog prava,

- da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorene za potpisivanje u Chicagu sedmog prosinca 1944.,

- da žele sklopiti Sporazum radi uspostave redovnog zračnog prometa između svojih zemalja,

dogovorile su se kako slijedi,

Članak 1.

IZRAZI

1. Izrazi u ovom sporazumu imaju sljedeće značenje, ako iz samoga teksta ne proizlazi drugačije:

1.1. Konvencija - znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorenu za potpisivanje u Chicagu, 7. prosinca 1944. godine i razumijeva svaki dodatak ili njegovu izmjenu u skladu sa člankom 90. Konvencije ili izmjenu Konvencije prema članku 94., ako su važeće za obje ugovorne stranke.

1.2. Zrakoplovne vlasti - za Republiku Hrvatsku to znači Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučaju Republike Bosne i Hercegovine Ministarstvo prometa i komunikacija ili bilo koja druga vlast pravno opunomoćena da sada obavlja dužnosti spomenutih vlasti.

1.3. Određeni zračni prijevoznik - označuje poduzeće zrakoplovne djelatnosti kojeg je jedna stranka Sporazuma odredila u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma.

1.4. Utvrđena linija - linija utvrđena u Dodatku I. ovog Sporazuma.

1.5. Ugovoreni promet - znači redovni zračni promet koji se obavlja na utvrđenoj liniji.

1.6. Tarife - označuju cijene prijevoza putnika, prtljage ili robe i uvjete prema kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete agencijskih i drugih pomoćnih usluga, ali isključujući naknadu i uvjete za prijevoz pošte.

1.7. Teritorij, zračni prijevoznik, zračni promet, međunarodni zračni promet i zaustavljanje u neprometne svrhe - imaju značenje određeno u članku 2. i 96. Konvencije.

1.8. Kapacitet -

a) kad se odnosi na zrakoplov, znači njegovu korisnu nosivost na cijeloj ili dijelu utvrđene linije;

b) kad se odnosi na zračni promet, znači korisnu nosivost zrakoplova koji se koristi u tom prometu, pomnoženu s brojem letova za određeno vrijeme na cijeloj ili dijelu utvrđene linije.

2. Dodaci uz ovaj Sporazum čini njegov sastavni dio i svako pozivanje na Sporazum razumijeva i njegove Dodatke, osim kad je drugačije ugovoreno.

Članak 2.

PROMETNA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka daje drugoj ugovornoj stranci sljedeća prava u svezi s njezinim redovitim međunarodnim zračnim prometom:

a) pravo prelijetati svoj teritorij bez slijetanja,

b) pravo slijetati na svom teritoriju u neprometne svrhe.

2. Svaka ugovorna strnka daje drugoj ugovornoj stranci prava određena u ovom Sporazumu, radi uspostave redovitog međunarodnog zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku I. Takav promet i linije se dalje u tekstu zovu »ugovoreni promet« i »utvrđene linije«. Obavljajući ugovoreni promet na utvrđenoj liniji, određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake ugovorne stranke, imat će, osim prava utvrđenih u stavku 1. ovog članka, pravo slijetanja na teritorij druge ugovorne stranke, u mjestima utvrđenim za tu liniju u rasporedu, radi ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta, uključujući i poštu.

3. Smatrat će se da ništa iz stavka 2. ovog članka ne daje pravo zračnom prijevozniku (prijevoznicima) jedne ugovorne stranke, na području druge ugovorne stranke, ukrcati, radi prijevoza u najmu ili uz naplatu, putnike i teret uključujući i poštu upućene na drugo mjesto na području te druge ugovorne stranke.

4. Ako u slučaju oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i političkih nestabilnosti, određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke bude spriječen da obavlja ugovoreni zračni, druga ugovorna stranka će učiniti maksimalne napore da omogući kontinuirano obavljanje tog prometa kroz odgovarajuće izmjene u utvrđivanju zračnih puteva, uključujući odobravanje prava u tom periodu koja su potrebna za omogućavanje obavljanja tih letova.

Članak 3.

POTREBNA ODOBRENJA

1. Svaka ugovorna stranka će imati pravo odrediti jednog ili više zračnih prijevoznika radi obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama, o čemu će pismeno izvijestiti drugu stranku.

2. Nakon primitka takvog imenovanja, zrakoplovne će vlasti druge ugovorne stranke, podredno odredbama stavka 4. i 5. ovog članka, bez odgode izdati određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće odobrenje za rad.

3. Svaka će ugovorna stranka imati pravo, pismenom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, povući imenovanje kojega zračnog prijevoznika i odrediti drugog.

4. Od određenog zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke, može se tražiti da uvjeri drugu ugovornu stranku da je sposoban ispunjavati uvjete postavljene zakonom i propisima, koje obično i razborito primjenjuje ta ugovorna stranka u obavljanju međunarodnog zračnog prometa, u skladu s odredbama Konvencije.

5. Svaka ugovorna stranka imat će pravo odbiti da izda odobrenje za rad prema stavku 2. ovoga članka, ili postaviti određenom zračnom prijevozniku takve uvjete koje može razumjevati potrebnim za izvršavanje prava određenim u članku 2. ovog Sporazuma, u svakom slučaju kad spomenuta ugovorna stranka nije uvjerena da je većinski dio vlasničkih prava i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika u posjedu ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika, odnosno njezinih državljana.

6. Kad se tako odredi zračni prijevoznik i odobri mu se rad, on može u svako doba početi obavljati ugovoreni promet, pod uvjetom da su tarife, utvrđene u skladu s odredbama članka 10. ovog Sporazuma, na snazi i da je postignut dogovor o prometu u skladu s odredbama članka 9. ovog Sporazuma.

Članak 4.

OBUSTAVA I POVLAČENJE

1. Svaka ugovorna stranka ima pravo obustaviti izvršavanje prava određenih u članku 2. ovog Sporazuma zračnom prijevozniku (prijevoznicima) druge ugovorne stranke ili povući odobrenje za rad, odnosno postaviti takve uvjete koje može smatrati potrebnim radi izvršavanja tih prava:

a) u svakom slučaju kad nije uvjerena da je većinski dio vlasničkih prava i stvarna kontrola spomenutog zračnog (zračnih) prijevoznika u posjedu ugovorne stranke koja određuje zračnog prijevoznika (prijevoznike) ili njezinih državljana, odnosno

b) u slučaju da se spomenuti zračni prijevoznik ne pridržava zakona i propisa ugovorne stranke koja odobrava ta prava ili

c) u slučaju da zračni prijevoznik (prijevoznici) na drugi način ne posluju u skladu s uvjetima propisanim prema ovom Sporazumu.

2. Osim ako je trenutna obustava, povlačenje ili uvjetovanje, spomenuto u stavku 1. ovog članka, bitno radi daljnjeg sprečavanja kršenja zakona ili propisa, takvo pravo će se koristiti samo nakon konzultacija s drugom ugovornom strankom. U takvom slučaju konzultacije će početi u roku od trideset (30) dana od postavljenog zahtjeva za konzultacije bilo koje ugovorne stranke.

Članak 5.

PRIMJENA PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke, kojima se na njezinu teritoriju uređuje ulazak i izlazak zrakoplova u međunarodnom zračnom prometu ili let zrakoplova iznad njezina teritorija, primjenjivati će se na određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke, kojima se na njezinu teritoriju uređuje dolazak, boravak i odlazak putnika, posade, prtljage, robe i pošte, kao što su propisi o graničnoj, carinskoj i sanitarnoj kontroli, primjenjivati će se na putnike, posadu, prtljagu, robu i poštu što se prevoze zrakoplovima određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke.

Članak 6.

OSLOBAĐANJE OD CARINSKIH I OSTALIH PRISTOJBI

1. Zrakoplovi kojima određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake ugovorne stranke obavlja međunarodni zračni promet, isto tako i redovita oprema, gorivo, mazivo i zalihe zrakoplova (uključujući namirnice, piće i duhan) koje se nalaze na zrakoplovu, biti će oslobođene svih carinskih pristojbi, inspekcijskih naknada i drugih pristojbi ili davanja pri dolasku na teritorij druge ugovorne stranke, pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu na zrakoplovu dok se ponovno ne izvezu.

2. Također su oslobođeni istih pristojbi i davanja, osim troškova za obavljanje usluga:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju bilo koje ugovorne stranke, unutar granica koje je utvrdila spomenuta ugovorna stranka, za korištenje na zrakoplovu koji leti na utvrđenoj liniji druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi uvezeni na teritorij bilo koje ugovorne stranke radi održavanja ili popravka zrakoplova kojeg koristi na utvrđenoj liniji određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) druge ugovorne stranke;

c) gorivo i mazivo namijenjeno za opskrbu zrakoplova određenog (određenih) zračnog (zračnih) prijevoznika druge ugovorne stranke koji leti na utvrđenoj liniji, čak i onda kada se te zalihe trebaju koristiti na dijelu puta iznad teritorija ugovorne stranke gdje su ukrcane.

Stvari gore spomenute pod točkom a), b) i c) mogu se zadržati pod carinskim nadzorom ili kontrolom.

3. Redovita zračna oprema, a isto tako stvari i zalihe koje su ostale na zrakoplovu bilo koje ugovorne stranke, mogu se iskrcati na teritoriju druge ugovorne stranke samo s odobrenjem carinskih vlasti te ugovorne stranke. U svakom slučaju, mogu se staviti pod nadzor spomenutih vlasti dok se ponovno ne izveze ili drugačije ne riješi u skladu sa carinskim propisima.

4. Također će se osloboditi svih carinskih pristojbi i/ili davanja, na temelju uzajamnosti, na stvari i uvezenu robu na teritorij bilo koje ugovorne stranke radi isključive uporabe određenog (određenih) zračnog (zračnih) prijevoznika druge ugovorne stranke, kako slijedi:

a) roba koja će se upotrijebiti za smještaj, opremanje i rad ureda, na primjer namještaj, pisaće mašine itd.;

b) sve vrste telekomunikacijske opreme, kao strojevi za pisanje na daljinu i toki voki ili druga bežična oprema za korištenje unutar aerodroma;

c) kompjutorski sustav zračnog prijevoznika za rezervaciju i poslovanje, različiti službeni dokumenti koji nose znak zračnog prijevoznika kao prtljažne naljepnice, karte, zrakoplovni teretni listovi, redovi letenja, boarding karte itd.

Članak 7.

DOGOVARANJE KAPACITETA

Kapacitet u ugovorenom redovnom zračnom prometu opsluživat će se pod sljedećim uvjetima:

1. Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) obiju ugovornih stanaka imat će pravedne i jednake mogućnosti obavljati ugovoreni promet na utvrđenim linijama.

2. U obavljanju ugovorenog prometa, određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake ugovorne stranke uzet će u obzir interese zračnog (zračnih) prijevoznika druge ugovorne stranke, da ne bi neopravdano štetio prometu kojeg potonji obavlja na cijeloj ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet kojeg obavlja određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake ugovorne stranke, bit će u razmjeru s potražnjom javnosti za prijevozom na utvrđenim linijama i imat će, kao svoj prvenstveni cilj, osiguranje odgovarajućeg kapaciteta za zadovoljenje tekuće i razumno pretpostavljene potražnje za prijevozom putnika, tereta i pošte između teritorija ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika (prijevoznike) i zemalja krajnjeg odredišta prometa.

4. Pravo određenog zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke da obavlja ugovoreni promet između teritorija druge ugovorne stranke i teritorija trećih država obavljat će se u skladu s općim načelom da je kapacitet prilagođen:

a) potražnjom prometa za i sa teritorija one ugovorne stranke koja je odredila zračnog prijevoznika;

b) potražnjom prometa područja kroz koje prolazi zračni prijevoznik (prijevoznici), uzimajući u obzir lokalni i regionalni promet kojeg obavljaju zračni prijevoznici područne države; i

c) potražnjom ukupnog prometa zračnih prijevoznika u zračnom prometu.

5. Redovi letenja ugovorenog prometa podnijet će se na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju ugovornih stranaka najmanje trideset (30) dana prije planiranog datuma njihove primjene. U posebnim slučajevima, ovaj rok se može skratiti u dogovoru spomenutih vlasti.

6. Redovi letenja doneseni za jednu sezonu u skladu s odredbama ovog članka, ostat će na snazi za odgovarajuće sezone, sve dok se ne donesu novi u skladu s odredbama ovog članka.

Članak 8.

IZRAVNI PROVOZ

1. Putnici, prtljaga, teret i pošta u izravnom provozu preko područja bilo koje ugovorne stranke, a koji ne napuštaju prostor aerodroma rezerviran za tu svrhu, bit će, osim radi mjera sigurnosti protiv nasilja, zračnog gusarstva i krijumčarenja opojnih droga, podložni samo pojednostavljenom nadzoru.

2. Prtljaga, teret i pošta u izravnom provozu bit će oslobođeni carinskih pristojbi i drugih sličnih davanja.

Članak 9.

AERODROMSKE I SLIČNE NAKNADE

Naknade koje odredi svaka ugovorna stranka određenim zračnim prijevoznicima jedne ugovorne stranke za korištenje aerodroma i navigacijskih uređaja, neće biti veće od onih koje plaćaju određeni zračni prijevoznici druge ugovorne stranke za istu vrstu zrakoplova i zračnog prometa.

Članak 10.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, sposobnosti i još važeće dozvole koje je izdala ili validirala jedna ugovorna stranka, druga će ugovorna stranka priznati važećim radi obavljanja ugovorenog prometa.

2. Svaka ugovorna stranka, međutim, zadržava pravo odbiti da prizna, radi letenja iznad svoga teritorija, svjedodžbe o sposobnosti i dozvole koje je izdala ili validirala njezinim vlastitim državljanima neka druga država.

Članak 11.

TARIFE

1. Tarife će se u ugovorenom prometu utvrditi na razboritoj razini, imajući u vidu sve relevantne čimbenike, uključujući troškove poslovanja, umjerenu dobit, tržišne prilike i tarife ostalih zračnih prijevoznika za ma koji dio ugovorenoga prometa. Tarife će dogovarati određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka.

2. Kad god je to moguće, određeni zračni prijevoznici će se dogovoriti o tarifama mehanizmom za utvrđivanje cijena Međunarodnog udruženja zračnih prijevoznika. Ne uspiju li u tome, tarife će dogovarati za svaku utvrđenu liniju. U svakom slučaju tarife podliježu odobrenju zrakoplovnih vlasti obiju ugovornih stranaka, a zahtjev za njihovo odobrenje treba podnijeti ne kasnije od 30 dana prije planirane primjene. Taj rok se može skratiti uz pristanak gore spomenutih vlasti.

3. Ako se određeni zračni prijevoznici ne mogu u razboritom roku dogovoriti o tarifama, ili ako bilo koja zrakoplovna vlast ne odobri tarife podnesene u skladu s točkom 2. ovog članka, ugovorne stranke će nastojati da dogovore tarife preko zrakoplovnih vlasti.

4. Ako se ne može postići dogovor iz točke 3. ovog članka, spor će se riješiti u skladu s pravilima o rješavanju sporova iz ovoga Sporazuma.

5. Nijedna nova niti izmijenjena tarifa neće stupiti na snagu ako je ne odobre zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka ili arbitraža, prema pravilima o rješavanju sporova. Do donošenja odluke o tarifama u skladu s odredbama ovog članka, primjenjivat će se tarife koje su na snazi.

Članak 12.

PRIJENOS PRIHODA I OPOREZIVANJE

1. Svaka ugovorna stranka daje određenom zračnom prijevozniku druge ugovorne stranke pravo prijenosa viška prihoda što ga je ostvario na teritoriju prve ugovorne stranke. Prijenos prihoda u vezi s prijevozom putnika, tereta i pošte obavit će se slobodno, u ma kojoj konvertibilnoj valuti, u skladu s deviznim propisima na snazi. Prijenos će se obaviti odmah, a najkasnije šezdeset (60) dana nakon postavljenog zahtjeva.

2. Ako je među ugovornim strankama na snazi poseban ugovor o platnom prometu, plaćanja će se obavljati u skladu s odredbama tog ugovora.

3. Dobit od obavljanja ugovorenog prometa oporezivat će se samo na teritoriju ugovorne stranke gdje je sjedište određenog zračnog prijevoznika.

4. Kapital kojega predstavlja zrakoplov kojim se obavlja međunarodni promet i pokretnine koje pripadaju poslovanju takvog zrakoplova, oporezivat će se na teritoriju ugovorne stranke gdje se nalazi sjedište određenog zračnog prijevoznika.

5. Ako je među ugovornim strankama na snazi poseban ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja glede poreza na prihod i kapital, njegove odredbe će se primjeniti.

Članak 13.

ZASTUPANJE, PRODAJA I PROMIDŽBA

1. Određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imat će istu mogućnost kao i zračni prijevoznici druge ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke, otvoriti urede i poslovati i zaposliti, u skladu sa zakonom, poslovno i tehničko osoblje radi obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama. Isto tako imaju pravo prodavati sve vrste prijevoznih dokumenata i promicati prodaju na teritoriju druge ugovorne stranke.

2. Međutim, prodaja prijevoznih dokumenata za mjesta izvan teritorija ugovornih stranaka obavljat će se samo u konvertibilnoj valuti.

Članak 14.

STATISTIČKI PODACI

Zrakoplovne vlasti obiju ugovornih stranaka će si uzajamno, na zahtjev, dostavljati periodična ili druga statistička izvješća, koja se mogu razborito zahtijevati radi preispitivanja dogovorenoga kapaciteta u ugovorenom prometu. Ta izvješća će sadržavati obavijesti o opsegu prometa koji su određeni zračni prijevoznici obavili u ugovorenom prometu, uključujući mjesta polijetanja i odredišta.

Članak 15.

NESREĆE ZRAKOPLOVA

Ugovorne stranke se obvezuju da će olakšavati i pomagati zrakoplovu druge ugovorne stranke u nuždi i slučajevima prisilnog spuštanja ili nesreće na njezinoj teritoriji, u skladu s odredbama Annexa 13 uz Konvenciju.

Članak 16.

ZRAKOPLOVNA SIGURNOST

1. Dosljedno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu, ugovorne stranke potvrđuju svoju obvezu na zaštitu sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitog uplitanja. Bez ograničavanja svojih općih prava i obveza po međunarodnom pravu, ugovorne stranke će posebno postupati u skladu s odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim na zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Haagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnoga zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971. i njezinom dopunom o Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisanim u Montrealu 24. veljače 1988., ili bilo kojom drugom konvencijom o zrakoplovnoj sigurnosti kojoj mogu pristupiti obje ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke će jedna drugoj, na zahtjev, pružiti svaku potrebnu pomoć, radi sprečavanja otmice civilnog zrakoplova i drugih nezakonitih čina protiv sigurnosti zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma i navigacijskih uređaja i radi bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnoga zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke će u svojim međusobnim odnosima postupati u skladu s odredbama o sigurnosti zrakoplovstva, koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva kao dodatke Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su takve odredbe o sigurnosti primjenljive ugovornim strankama; one će zahtijevati da operatori zrakoplova u njihovom registru ili operatori zrakoplova sa sjedištem ili stalnim boravištem na njihovom teritoriju, te operatori aerodroma na njihovom teritoriju, postupaju u skladu s takvim odredbama o zrakoplovnoj sigurnosti.

4. Svaka ugovorna stranka se slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati pridržavanje odredaba o zrakoplovnoj sigurnosti iz gornjeg stavka 3., za ulazak u, odlazak sa ili boravak na teritoriju te druge ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će osigurati da se odgovarajuće mjere učinkovito primjenjuju na njezinom teritoriju radi zaštite zrakoplova i nadzora putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, tereta i zaliha na zrakoplovu, prije i za vrijeme ukrcaja.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnog zrakoplova ili drugi nezakoniti čin protiv sigurnosti civilnog zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma ili navigacijskih uređaja, ugovorne stranke će pomoći jedna drugoj olakšavajući komunikacije i drugim mjerama s namjerom da se brzo i sigurno otkloni incident ili njegova prijetnja.

6. Ako bi ugovorna stranka odstupila od odredbi o sigurnosti zrakoplovstva iz ovog članka, zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke mogu odmah zahtijevati konzultacije sa zrakoplovnim vlastima te ugovorne stranke.

Članak 17.

HUMANITARNI LETOVI

Ugovorne stranke obavljati će humanitarne i druge posebne letove za vrijeme trajanja ratnih ili izvanrednih uvjeta, pod uvjetima i na linijama utvrđenim u Dodatku II. Na ove letove neće se primjenjivati odredbe članaka 2., 3., 4., 7. i 11. ovog Sporazuma.

Članak 18.

KONZULTACIJE I IZMJENE

1. Zrakoplovne vlasti će, na zahtjev bilo koje od njih, održati konzultacije radi osiguranja pune suradnje i učinkovite provedbe Sporazuma.

2. Ako bilo koja ugovorna stranka smatra potrebnim izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, može zatražiti konzultacije s drugom ugovornom strankom. Takve konzultacije (koje se mogu pripremiti raspravom između zrakoplovnih vlasti), počet će u roku šezdeset (60) dana od primitka zahtjeva, osim ako se obje ugovorne stranke ne slože da produže taj rok. Svaka ugovorena izmjena, koju su dogovorile ugovorne stranke, stupit će na snagu kad se potvrdi razmjenom diplomatskih nota.

3. Ako neka multilateralna konvencija, u svezi sa zračnim prometom, stupi na snagu za obje ugovorne stranke, ovaj Sporazum će se izmijeniti i uskladiti s pravilima te konvencije.

4. Bilo koja izmjena Dodatka može se ugovoriti izravno između mjerodavnih vlasti ugovornih stranaka.

Članak 19.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ako među ugovornim strankama dođe do spora oko tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, ugovorne stranke će ga prije svega nastojati riješiti pregovorima.

2. Ako ugovorne stranke ne uspiju postići nagodbu pregovorima, mogu se dogovoriti da o sporu odluči neka osoba ili tijelo; ako se tako ne dogovore, o sporu će odlučiti, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, vijeće od tri arbitra. Jednog će imenovati svaka ugovorna stranka, a trećeg njih dvojica. Svaka ugovorna stranka će imenovati arbitra u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka obavijesti putem kojom se zahtijeva arbitraža spora, a trećeg arbitra će imenovati u daljnjem roku šezdeset (60) dana. Ako bilo koja ugovorna stranka ne imenuje arbitra u određenom roku ili trećeg arbitra ne imenuju u određenom roku, svaka ugovorna stranka može zatražiti da predsjednik Savjeta Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva imenuje arbitra ili arbitre, već prema slučaju. U svakom slučaju, treći arbitar će biti državljanin treće države i bit će predsjednik arbitražnog vijeća.

3. Ugovorne stranke se obvezuju postupiti po svakoj odluci koja se donese prema stavku 2. ovog članka.

4. Ako i tako dugo dok bilo koja ugovorna stranka ne postupi prema odluci koja se donese prema stavku 2. ovog članka, druga ugovorna stranka može ugovornoj stranci u odsustvu ograničiti, obustaviti ili povući svako pravo ili povlasticu koja je odobrena temeljem ovog Sporazuma.

5. Svaka ugovorna stranka će snositi troškove i obvezni honorar za svojeg arbitra; honorar za trećeg arbitra i njegove potrebne troškove, a isto tako i one u svezi s radom arbitraže, ugovorne stranke će podjednako podijeliti.

Članak 20.

REGISTRACIJA

Ovaj Sporazum i njegove izmjene, registrirat će se kod Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupit će na snagu prvog dana drugog mjeseca, koji slijedi datumu kad su se ugovorne stranke razmjenom diplomatskih nota obavijestile da su ispunjeni ustavom predviđeni postupci za njegovo stupanje na snagu.

Članak 22.

PRESTANAK

1. Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Sporazum će prestati važiti godinu dana od dana primitka obavijesti, kojom jedna ugovorna stranka diplomatskim putem izvješćuje drugu o svojoj odluci da otkaže Sporazum.

3. Obavijest o otkazu Sporazuma ugovorna stranka će istovremeno poslati Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.

4. Ako druga ugovorna stranka ne potvrdi primitak obavijesti, smatrat će se da je primljena 14 dana nakon što ju je primila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

U POTVRDU navedenog, dolje potpisani pravomoćnici, uredno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u dva primjerka u Splitu dana 26. veljače 1996. godine, svaki na hrvatskom i bosanskom jeziku, a oba su primjerka jednako vjerodostojna.

DODATAK I.

UGOVORENI PROMET I UTVRĐENE LINIJE

I. Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) Republike Hrvatske imat će pravo obavljati redoviti zračni promet u oba smjera na utvrđenim linijama kako slijedi:

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sve zračne luke

Mjesta između: bit će dogovorena naknadno

Mjesta u Republici Bosni i Hercegovini: sve zračne luke

Mjesta iza: bit će dogovorena naknadno

II. Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) Republike Bosne i Hercegovine imat će pravo obavljati redoviti zračni promet u oba smjera na utvrđenim linijama kako slijedi:

Mjesta u Republici Bosni i Hercegovini: sve zračne luke

Mjesta između: bit će dogovorena naknadno

Mjesta u Republici Hrvatskoj: sve zračne luke

Mjesta iza: bit će dogovorena naknadno

III. 1. Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake ugovorene stranke može izostaviti jedno ili više mjesta na utvrđenoj liniji, na svim letovima ili samo na nekima, u obavljanju zračnog prometa.

2. Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake ugovorne stranke može može ukrcavati odnosno iskrcavati putnike, prtljagu, robu i poštu na teritoriju trećih država u mjestima utvrđenim u točkama I. i II. gore, a koji započinju ili završavaju putovanje u mjestima na teritoriju ugovornih stranaka.

3. Dodatni letovi mogu se obavljati uz prethodnu prijavu određenog zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

Članak 3.

Za izvršavanje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 343-01/95-01/07
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 5. travnja 1996.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.