Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 23.4.1996. Uredba o potvrđivanju Ugovora o gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine, s Protokolom o podrijetlu robe i posebnim Dodatkom Protokolu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GOSPODARSKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, S PROTOKOLOM O PODRIJETLU ROBE I POSEBNIM DODATKOM PROTOKOLU

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine, sklopljen 24. ožujka 1995. godine u Zagrebu u dva izvornika, i Protokol o podrijetlu robe s posebnim Dodatkom Protokolu, sklopljen u Splitu, 26. veljače 1996. godine u dva izvornika.

U potvrdu gore navedenog opunomoćenici dviju ugovornih stranaka potpisali su ovaj Ugovor.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O GOSPODARSKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dvije vlade (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) u cilju:

- pridavanja velikog značaja gospodarskim odnosima i suradnji između dvije države

- namjere da podupiru ostvarenje uzajamno korisnih odnosa između dviju država i približavanja procesima svjetskog gospodarstva

- uvažavanje prakse i normi međunarodnih tržišta i Općeg sporazuma o carinama i trgovini glede stvaranja zone slobodne trgovine

- želje da na temelju ravnopravnosti i uzajamnog interesa zadrže postojeće i razvijaju buduće međusobne gospodarske odnose na načelima slobodne trgovine

- namjere da i u buduće učvrste svoje prijateljske odnose na načelima jednakosti uzajamnog štovanja i zajedničke dobrobiti i

- polazeći od članka 4. Preliminarnog sporazuma o osnivanju konfederacije između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će u skladu s odredbama ovog Ugovora uređivati i uspostavljati gospodarske odnose koji su od zajedničkog interesa i koji pridonose čvršćoj suradnji na temelju uzajamne koristi i ekonomske ravnopravnosti, te pridonositi društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Ugovorne strane će uzajamno stvarati uvjete za izgradnju takvog gospodarskog sustava koji će osigurati slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi.

U cilju stalnog rasta razmjene, ugovorne stranke će poticati i unapređivati razmjenu kako tradicionalnih, tako i novih roba i usluga, te sve vrste posebnih oblika vanjskotrgovinskog poslovanja, zajedničkih investicija, poslovne tehničke suradnje, osnivanje poduzeća i predstavništava, kao i korištenje slobodnih zona u obje države.

Ugovorne stranke su suglasne da će dogovarati strategiju zajedničkih nastupa prema trećim zemljama. U ostvarivanju te strategije će posebnu pažnju posvećivati poticanju zaključivanja i izvršavanja zajedničkih dugoročnih ugovora s partnerima iz trećih zemalja.

Izvoz i uvoz robe, usluga i kapitala obavljat će se slobodno na osnovu pravnih poslova između pravnih i fizičkih osoba iz ugovornih stranaka, a u skladu s tržišnim načelima i načelom uravnoteženja razmjene.

Ugovorne stranke će redovno, a najmanje jednom godišnje razmatrati međusobne bilance i dogovarati mjere koje vode njihovom uravnoteženju.

Članak 3.

Izvoz, odnosno uvoz robe i usluga, podrijetlom iz ugovornih stranaka, u međusobnom prometu, obavljat će se bez plaćanja carinskih opterećenja, prelevmana drugih pristojbi s jednakim učinkom, osim plaćanja troškova carinskog evidentiranja u visini od 1%.

Pravo na povlašteni uvoz robe iz stavka 1. ovog članka, može se realizirati samo uz predočenje uvjerenja o podrijetlu robe iz ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke su suglasne da će svaka povlastica, pogodnost ili ma kakav imunitet u pogledu garancija i ubiranje pristojbi, carinskih ili drugih formalnosti koje se traže prilikom izvoza, uvoza i tranzita robe, uskladištenja, reeksporta, plovidbe i transporta, koje je jedna od ugovornih stranaka dala bilo kojoj drugoj zemlji, protegnuti odmah i na drugu ugovornu stranku, ukoliko je ona s tim suglasna.

Ugovorne stranke će uskladiti carinske sustave i otklanjati carinske prepreke i druga ograničenja u međunarodnim trgovinskim odnosima, te stvarati uvjete za postupno stvaranje zajedničke carinske politike prema trećim zemljama.

Članak 4.

Na izvoz, odnosno uvoz robe i usluga, podrijetlom iz država ugovornih stranaka, u međusobnom prometu, ne primjenjuju se odredbe vanjskotrgovinskog propisa koji predviđaju količinska i vrijednosna ograničenja, koja vrijede u vanjskotrgovinskom prometu s trećim zemljama.

Članak 5.

Pri obračunu poreza i drugih pristojbi na robu podrijetlom iz ugovornih stranaka, svaka stranka će primjenjivati stope koje važe za domaću robu, odnosno uslugu u toj državi.

Ugovorne stranke su suglasne da će kroz porezne sustave ujednačavati sustav oporezivanja na nacionalnom tržištu, a osobito za visokotarifne robe (naftu i naftne derivate, kavu, duhan i duhanske prerađevine, alkoholna i bezalkoholna pića).

Članak 6.

Ugovorne stranke se obvezuju da neće ničim ograničavati slobodan tranzit robe preko svojih teritorija prilikom obavljanja izvoza i uvoza robe i usluga s trećim zemljama, sukladno s međunarodnim konvencijama i standardima.

Ugovorne stranke se obvezuju da će bez odlaganja ukinuti depozite i druga ograničenja tranzita robe podrijetlom iz trećih zemalja.

Članak 7.

Podrijetlo robe utvrđuje se u skladu s kriterijima i na način utvrđen u Protokolu koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Protokolom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se i tijela ovlaštena za izdavanje uvjerenja o podrijetlu robe u svakoj od ugovornih stranaka.

Članak 8.

Ugovorne stranke su suglasne da odredbe ovog Ugovora neće utjecati na donošenje mjera protiv dampinga i subvencioniranog izvoza koje bi ugovorne stranke mogle donositi.

Članak 9.

Sva plaćanja za izvoz i uvoz robe i usluga ugovorne stranke obavljat će u skladu sa Sporazumom o platnom prometu.

Članak 10.

Ugovorne stranke se obvezuju omogućiti osnivanje i rad mješovitih i vlastitih poduzeća, te poslovnih jedinica i predstavništava subjekata iz druge ugovorne stranke, u skladu s pravnim sustavom u svakoj od njih, na načelu uzajamnosti i u skladu s Ugovorom o uređenju imovinsko-pravnih odnosa.

Članak 11.

Ugovorne stranke se obvezuju da će izmjenjivati iskustva na području administrativnih, financijskih i drugih poslova od zajedničkog interesa.

Ugovorne stranke će nastojati doći do zajedničkih stajališta pri izradi i realizaciji zajedničkih projekata u okviru djelatnosti europskih i drugih međunarodnih institucija i suglasne su da će razmjenjivati informacije i iskustva u odnosima s međunarodnim trgovinskim i drugim institucijama, kako bi se ujednačenim ili zajedničkim nastupanjem ubrzalo rješavanje pitanja od zajedničkih interesa.

Ugovorne stranke su suglasne da će pružati jedna drugoj pomoć u pogledu sudjelovanja na trgovačkim i gospodarskim sajmovima, koji će se održavati u ugovornim strankama pod uvjetima koji će biti usuglašeni od strane nadležnih organa ugovornih stranaka, kao i prilikom sudjelovanja na sajmovima koji će biti održavani u trećim zemljama.

Članak 12.

Ugovorne stranke će odmah uspostaviti suradnju i razvoj zajedničkih politika u:

- proizvodnji, prijenosu i prometu električne energije

- industrijskoj proizvodnji u zajednički utvrđenim granama

- poljoprivrednoj proizvodnji

- turizmu

- transferu tehnologije

- unifikaciji standarda

- međusobnom korištenju usluga stručnih institucija

- zaštiti okoliša

- obnovi gospodarstva.

Članak 13.

Spor između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ovog Ugovora može se podnijeti Gospodarskom odboru.

Ako Gospodarski odbor ne uspije riješiti spor na svom prvom idućem zasjedanju, svaka od dviju stranaka može priopćiti drugoj stranci da je odredila arbitra. Druga je stranka dužna u roku od mjesec dana odrediti drugog arbitra.

Gospodarski odbor određuje trećeg arbitra.

Odluke arbitra usvajaju se većinom. Svaka stranka u sporu dužna je poduzeti mjere radi osiguranja primjene odluke arbitra.

Članak 14.

Ugovorne stranke su odlučile utemeljiti Mješoviti hrvatsko-bosanskohercegovački Gospodarski odbor (u daljnjem tekstu: gospodarski odbor) sa svrhom da prati i podstiče realizaciju ovog Ugovora.

Gospodarski odbor će osobito:

- analizirati, ocjenjivati i podsticati gospodarsku suradnju sukladno ovom Ugovoru,

- davati prijedloge rada daljnjeg proširenja bilateralnih gospodarskih odnosa,

- stvarati uvjete za razmjenu svih relevantnih informacija,

- analizirati, ocjenjivati i podsticati ostvarivanje zajedničke strategije u odnosima sa trećim osobama,

- analizirati i predlagati mjere za unapređenje suradnje u oblasti financijsko-bankarskog poslovanja,

- analizirati i predlagati mjere u oblasti carina i provedbe odredbi o utvrđivanju podrijetla roba,

- davati tumačenja u slučajevima spora između ugovornih stranaka, a u svezi provedbe odredbi ovog Ugovora.

U Gospodarski odbor svaka potpisnica imenuje po četiri (4) predstavnika kao i njegove zamjenike.

Imenovanje će potpisnici izvršiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Gospodarski odbor utvrđuje pravilnik svog rada.

Gospodarski odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jedan put u šest (6) mjeseci naizmjenično u glavnim gradovima ugovornih stranaka.

Članak 15.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su stranke, ili će postati, Republika Hrvatska i Federacija Bosne i Hercegovine.

Članak 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan izvršene razmjene instrumenata o ratifikaciji, a primjenjivat će se od dana potpisivanja.

Članak 17.

Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati važenje ovog Ugovora, s tim da o otkazu izvijesti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku. U tom slučaju ovaj Ugovor prestaje važiti godinu dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o otkazivanju ovog Ugovora.

Nakon prestanka važenja ovog Ugovora, njegove će se odredbe primjenjivati i nadalje na neispunjenim obvezama iz ugovora koji su sklopljeni za vrijeme njegovog važenja.

Sastavljen u Zagrebu, dana 24. ožujka 1995. u dva izvornika.

IZJAVA IZVOZNIKA

ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke temeljem kojih roba udovoljava tim uvjetima:


PODNOSIM sljedeće dokazne isprave


OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu dokaznu ispravu radi izdavanja priložene potvrde te prihvaćam svaki potrebni pregled knjigovodstva i uvjete proizvodnje spomenute robe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde.

(mjesto i datum)

(potpis)

(1) Na primjer, uvozne isprave, potvrdu o prometu robe, fakture, izjave proizvođača, itd. u svezi s proizvodima rabljenim u proizvodnji ili robom što je ponovo izvezena, nepromijenjenih osobina.

PRILOG IV.

Obrazac EUR. 2

(*) Naknadnu provjeru obrasca EUR 2 obavlja se povremeno odnosno u primjeru kada carinska služba zemlje uvoznice osnovano sumnja u točnost obrasca ili podataka što vrijede za podrijetlo robe.

UPUTE ZA IZDAVANJE OBRASCA EUR.2

1.) Obrazac se može izdati samo za robu kakva u zemlji izvoza udovoljava uvjetima u rubrici 1. Odredbe valja pozorno proučiti prije popunjavanja obrasca

2.) Za poštanske pošiljke izvoznik prilaže obrazac uz otpremni list, a kada su posrijedi pismonosne pošiljke ulaže obrazac u pismenu pošiljku. Osim toga na zelenoj naljepnici C1 ili carinskoj deklaraciji C2/CP3, uz pošiljku valja označiti opasku EUR 2 sa serijskim brojem obrasca.

3.) Ove upute ne oslobađaju izvoznika da udovolji i svima drugim obvezama što ih zahtijevaju carinski ili poštanski propisi.

4.) Izvoznik koji rabi ovaj obrazac dužan je nadležnim službama podnijeti svaki dokazni dokumenat što ga se smatra potrebnim i dopustiti svaki pregled svoga knjigovodstva i uvjeta proizvodnje robe spomenutih u rubrici 11. ovog obrasca.

(*) Naknadnu provjeru obrasca EUR. 2 obavlja se povremeno odnosno u primjeru kada carinska služba zemlje uvoznice osnovano sumnja u točnost obrasca ili podataka što vrijede za podrijetlo robe.

UPUTE ZA IZDAVANJE OBRASCA EUR. 2

1.) Obrazac se može izdati samo za robu kakva u zemlji izvoza udovoljava uvjetima u rubrici 1. Odredbe valja pozorno proučiti prije popunjavanja obrasca.

2.) Za poštanske pošiljke izvoznik prilaže obrazac uz otpremni list, a kada su posrijedi pismonosne pošiljke ulaže obrazac u pismenu pošiljku. Osim toga na zelenoj naljepnici C1 ili carinskoj deklaraciji (C2/C3, uz pošiljku valja označiti opasku EUR. 2 sa serijskim brojem obrasca.

3.) Ove upute ne oslobađaju izvoznika da udovolji i svima drugim obvezama što ih zahtijevaju carinski ili poštanski propisi.

  1. Izvoznik koji rabi ovaj obrazac dužan je nadležnim službama podnijeti svaki dokazni dokumenat što ga se smatra potrebnim i dopustiti svaki pregled svoga knjigovodstva i uvjeta proizvodnje robe spomenutih u rubrici 11. ovog obrasca.(*) Naknadnu provjeru obrasca EUR. 2 obavlja se povremeno odnosno u primjeru kada carinska služba zemlje uvoznice osnovano sumnja u točnost obrasca ili podataka što vrijede za podrijetlo robe.

UPUTE ZA IZDAVANJE OBRASCA EUR. 2

1.) Obrazac se može izdati samo za robu kakva u zemlji izvoza udovoljava uvjetima u rubrici 1. Odredbe valja pozorno proučiti prije popunjavanja obrasca.

2.) Za poštanske pošiljke izvoznik prilaže obrazac uz otpremni list, a kada su posrijedi pismonosne pošiljke ulaže obrazac u pismenu pošiljku. Osim toga na zelenoj naljepnici C1 ili carinskoj deklaraciji (C2/C3, uz pošiljku valja označiti opasku EUR. 2 sa serijskim brojem obrasca.

3.) Ove upute ne oslobađaju izvoznika da udovolji i svima drugim obvezama što ih zahtijevaju carinski ili poštanski propisi.

4.) Izvoznik koji rabi ovaj obrazac dužan je nadležnim službama podnijeti svaki dokazni dokumenat što ga se smatra potrebnim i dopustiti svaki pregled svoga knjigovodstva i uvjeta proizvodnje robe spomenutih u rubrici 11. ovog obrasca.

POSEBAN DODATAK

uz Protokol o podrijetlu robe iz članka 7. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine o gospodarskoj suradnji, potpisanog dana 24. ožujka 1995. godine

Točka 1.

Ugovorne stranke suglasne su da se ovaj Protokol privremeno odnosi samo na teritorij Federacije BiH, dok će se posebnim Protokolom urediti pitanje i njegove primjene na Srpski entitet u BiH.

U Splitu, 26. veljače 1996.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE BOSNE

I HERCEGOVINE

ZA VLADU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.«

Klasa: 303-03/94-01/13
Urbroj: 5030114-96-1
Zagreb, 5. travnja 1996.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.