Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 27.3.1996 Uredba o potvrđivanju Ugovora o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KULTURNOJ, PROSVJETNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o kulturnoj; prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine (u daijnjem tekstu: Ugovor), potpisan u Buenos Airesu, 27. travnja 1994. u izvorniku na hrvatskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O KULTURNOJ, PROSVJETNOJ I ZNANSTVENOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Argentine (u daljnjem tekstu ugovorne stranke);

- želeći unaprijediti međusobna saznanja o dostignućima na području kulture, znanosti i prosvjete;

- uvjerene da će suradnja među objema zemljama na spomenutim područjima poslužiti jačanju već postojećih veza; dogovorile su se da sklope ovaj Ugovor.

Članak 1.

Obje ugovorne stranke, sukladno svojim sposobnostinla i mogućnostima, nastojat će proširiti već postojeću uzajamnu suradnju i razmjenu u područjima kulture, znanosti i prosvjete.

Članak 2.

Obje ugovorne stranke pružat će potporu:

a) suradnji među kulturnim, znanstvenim, tehničkim, prosvjetnim i turističkim organizacijama obiju zemalja, potičući zaključivanje odgovarajućih posebnih ugovora među nadležnim hartnerima na istoj razini;

b) razmjeni stručnjaka, znanstvenika, profesora i studenata;

c) razmjeni informacija i materijala vezanog za kulturu, znanost, prosvjetu, tehniku i istraživački rad;

d) razmjeni knjiga, novina, časopisa te kulturnih, znanstvenih i inih stručnih publikacija;

e) razmjeni video i filmskog materijala te obrazovnih, znanstvenih i umjetničkih filmova koji nisu komercijalne naravi;

f) organiziranju umjetničkih izložbi i drugih kulturnih priredbi;

g) organiziranju koncerata, recitala te dramskih, baletriih i plesnih priredbi;

h) organiziranju predavanja, seminara i tečajeva iz područja kulture, znanosti i obrazovanja;

i) prevodenju i izdavanju znanstvenih, književnih i drugih djela iz gore spomenutih područja autora iz druge zemlje.

Članak 3.

Obje ugovorne stranke poticat će učenje i studij jezika i književnosti hrvatskog i argentinskog naroda na sveučilištima, u obrazovnim ustanovama i u istraživačkim centrima svojih zemalja.

Svaka ugovorna stranka surađivat će, u skladu sa svojim mogućnostima i unutarnjim zakonodavstvom, sa zajednicama useljenika druge ugovorne stranke koji žive na njezinom teritoriju, u cilju zadovoljavanja njihovih kulturnih i obrazovnih potreba.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka poticat će dodjeljivanje stipendija u svrhu usavršavanja državljana druge zemlje na svojim sveučilištima.

Članak 5.

Dvije ugovorne stranke promicat će izravnu suradnju novinskih agencija, te informativnih medija (TV, radio i drugi), kao i razmjenu novinara svih medija.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka odredit će svoje uvjete i potrebe za ekvivalentnim priznavanjem diploma, zvanja, akademskih naslova i ostalih svjedodžbi koje dodjeljuju obrazovne ustanove s teritorija druge zemlje.

Članak 7.

U cilju prirnjene ovog ugovora, obje ugovorne stranke uskladit će diplomatskim putem programe suradnje za pojedina razdoblja. Programima će se ustanoviti oblici suradnje kao i financijski uvjeti za njihovu provedbu.

Članak 8.

a) Ovaj Ugovor predmetom je ratifikacije, a stupit će na snagu s datumom razmjene instrumenata ratifikacije.

b) Ugovor se zaključuje za razdoblje od pet (5) godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredno petogodišnje razdoblje, sve dok ga jedna od stranaka ne otkaže diplomatskim putem šest (6) mjeseci prije isteka pojedinog petogodišnjeg razdoblja.

Zaključeno u Buenos Airesu, 27. travnja 1994. na hrvatskom i španjolskom jeziku, a oba su teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležni su:

1. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,

2. Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske,

3. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 605-O1/93-O1/07

Urbroj: 5030104-96-1

Zagreb, 15. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.