Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 27.3.1996 Uredba o potvrđivanju Ugovora o željezničkom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ŽELJEZNIČKOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o željezničkom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine, sklopljen u Sarajevu, 14. ožujka 1996. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i bosanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O ŽELJEZNIČKOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada Republike Hrvatske na jednoj strani i Vlada Republike Bosne i Hercegovine na drugoj strani (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u želji uspostavljanja i unapređivanja željezničkog prometa između dviju država, sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke su suglasne da je u zajedničkom interesu iniciranje potrebnih aktivnosti i mjera s ciljem da se u što kraćem roku uspostavi željeznički promet na svim pravcima koji povezuju dvije države. U tom smislu nadležna državna tijela poduzet će sve potrebne korake kako bi se stvorili opći uvjeti za uspostavljanje željezničkog prometa. Nadležna državna tijela dvije države, kao i poduzeća odnosno društva koja obavljaju željeznički promet, ostvarit će izravne kontakte i sve druge oblike međusobne suradnje radi koordiniranja i realizacije potrebnih aktivnosti.

Članak 2.

Ugovorne stranke suglasne su da prioritete u uspostavljanju željezničkog prometa imaju pravci Strizivojna Vrpolje-Doboj-Sarajevo-Ploče, Sunja-Bihać-Knin i Vinkovci-Brčko-Tuzla, i da će poduzeti potrebne mjere za popravak oštećenja izazvanih ratnim djelovanjima kao i osposobljavanju ukupne infrastrukture na ovim željezničkim pravcima.

Članak 3.

Ugovorne stranke su suglasne da će nakon osposobljavanja za promet svakog željezničkog pravca iz pr~thodnog članka, utvrditi jedinstveni vozni red u cilju racionalnog korištenja te prometnice.

Članak 4.

Postignuta je suglasnost da se nakon otvaranja željezničkog prometa na pojedinim pravcima izvrši razmjena vučnih, voznih i ostalih mobilnih sredstava - vlasništvo HŽ - Hrvatskih željeznica i ŽBH - Željeznica Bosne i Hercegovine.

Članak 5.

Ugovorne stranke će pristupiti izradi razvojnih planova za tehnološka unapre8ivanja navedenih željezničkih pravaca i uskladiti aktivnosti na ostvarivanju tih planova. Posebnim Ugovorima riješit će se pitanja obnove i održavanja infrastrukture i zajedničko korištenje energetskih i telekomunikacionih postrojenja koja su u funkciji prometa na graničnim željezničkim prugama.

Članak 6.

Postignuta je suglasnost da se da poseban prioritet žeIjezničkim pravcima u razvojnom i eksploatacijskom aspektu, koji povezuju zemlje po regionalnoj pripadnosti UIC-a (Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Mađarska).

Članak 7.

Ugovome stranke će pristupiti izradi Ugovora o reguliranju graničnog željezničkog prometa na svim graničnim prngama između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

Članak 8.

Ugovorne stranke su suglasne da se da prioritet u rješavanju međusobnih odnosa po pitanju imovine i financijskog potraživanja, koja je u svezi sa željezničkim prometom, a koja će predložiti povjerenstvo iz članka 9. ovog Ugovora. Preostala pitanja uređenja međusobnih odnosa glede nepokretne imovine riješit će se posebnim Ugovorom.

Članak 9.

U cilju realizacije ovog Ugovora imenovat će se zajedničko povjerenstvo koje čine po tri predstavnika nadležnih ministarstava i poduzeća odnosno društva koja obavljaju željeznički promet, s obje strane. Ministri nadležni za poslove željezničkog prometa imenovat će članove povjerenstava u roku od sedam dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka od ugovornih stranaka može u bilo koje vrijeme otkazati.ovaj Ugovor, s tim da o otkazu izvijesti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku. U tom slučaju Ugovor prestaje važiti godinu dana nakon što ugovorna stranka primi obavijest o otkazivanju Ugovora.

Članak 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem kojom se stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu, a privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sklopljen je u dva izvorna primjerka na hrvatskom jeziku i na bosanskom jeziku, od kojih su oba teksta jednako vjerodostojna.

Sačinjeno u Sarajevu, dana 14. ožujka 1996. godine.

U potvrdu navedenoga opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pornorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori«.

Klasa: 341-O1 /94-03/02

Urbroj: 5030114-96-2

Zagreb, 15. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.