Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 7.3.1996 Uredba o potvrđivanju Ugovora o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O MIRENJU I ARBITRAŽI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, sklopljen u Budimpešti 7. prosinca 1995. godine u dva izvornika na hrvatskom, mađarskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O MIRENJU I ARBITRAŽI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

Republika Hrvatska i Republika Mađarska,

želeći ojačati postojeće prijateljske veze između Republike Hrvatske i Republike Mađarske i poticati u interesu mira i sigurnosti u Europi i u svijetu, razvitak postupaka koji dovode do mirnog, pravednog i pravičnog rješenja sporove

sklopile su sljedeći Ugovor:

A. PREGOVARANJE

Članak 1.

Ugovorne stranke će nastojati svoje sporove riješiti pregovorima. Ako pregovaranje ne uspije u roku od godine dana od početka pregovora, svaka Stranka može podvrgnuti spor jednom od odgovarajućih niže opisanih postupaka rješavanja sporova.

B. MIRENJE

Članak 2.

Svaka Stranka može podvrgnuti mirenju svaki spor koji nije mogao biti riješen pregovorima u roku određenom u Članku 1., uz pisanu obavijest drugoj Stranci.

Članak 3.

Komisija za mirenje se ustrojava:

a) U pisanoj obavijesti iz Članka 2., Stranka koja započinje postupak mirenja imenuje jednog Člana suda koji može biti njen državljanin.

b) Druga Stranka imenuje drugog Člana, koji može biti njen državljanin, u roku od 60 dana od primitka te obavijesti.

c) U roku'od 90 dana od imenovanja predviđenog pod b), Stranke će zajednički odrediti trećeg Člana koji će predsjedavati Komisiji.

d) Svako imenovanje, koje nije obavljeno u roku od 150 dana, računajući od primitka pismene obavijesti predviđene u Članku 2.; obavlja glavni tajnik Vijeća Europe između državljana trećih zemalja. Ako je glavni tajnik spriječen obaviti tu dužnost, ili ako je državljanin jedne ili druge Stranke, potrebna imenovanja obavlja zamjenik glavnog tajnika Vijeća Europe.

Članak 4,

Nakon što je osnovana, Komisija za mirenje može Strankama preporučiti privremene mjere koje smatra odgovarajućima. Stranke obavještavaju Komisiju o radnjama koje poduzimaju u svrhu primjene tih mjera.

Članak 5.

1. Komisija za mirenje sama odreduje mjesto sastanka i postupak, nakon savjetovanja s predstavnicima Stranaka. Radeći tako, ona poštuje načelo jednakosti Stranaka i načelo kontradiktornosti postupka.

2. Komisija može u svakom trenutku prekinuti postupak mirenja i pozvati Stranke na nastavak pregovaranja, vodeći računa, u tom slučaju, o njezinim preporukama.

Članak 6.

Stranke sudjeluju u cijelom postupku mirenja i Komisiji za mirenje podnose sve dokaze i informacije koje ona zahtijeva.

Članak 7.

1. Unutar devet mjeseci po zaključenju postupka, Komisija za mirenje sastavlja povjerljivo izvješće, s preporukama, koje se odmah dostavlja Strankama.

2. Stranke pismeno izvješćuju Komisiju, u roku od šest mjeseci od dostave izvješća, da li prihvaćaju njezine preporuke. Ako obje Stranke prihvate preporuke, to prihvaćanje vrijedi kao sporazum o rješavanju spora.

C. ARBITRAŽA

Članak 8.

1. Svaka Stranka može svaki spor koji nije mogao biti riješen u postupku mirenja, predviđenom u Člancima 2. do 7. ovog Ugovora, podvrgnuti postupku arbitraže, uz pisanu obavijest drugoj Stranci.

2. Međutim, Stranke mogu dogovorno zatražiti postupak arbitraže, i bez prethodnog postupka mirenja.

Članak 9.

Arbitražni sud se osniva na isti način kao i Komisija za mirenje, kako je predviđeno u Članku 3., osim što imenovanja koja nisu obavljena u roku određenom iz Članka 3. d), obavlja predsjednik Međunarodnog suda. Ako predsjednik ne može obaviti tu dužnost, ili ako je državljanin jedne od Stranaka, potrebna imenovanja obavlja potpredsjednik Suda. Ako iz istih razloga potpredsjednik ne može obaviti potrebna imenovanja, obavlja ih najstariji Član Suda koji nije državljanin niti jedne Stranke.

Članak 10.

Nakon osnivanja Sud može, na zahtjev jedne Stranke ili proprio motu, odrediti privremene mjere koje smatra odgovarajućima za zaštitu odnosnih prava Stranaka. Stranke moraju uvažavati te mjere.

Članak 11.

Arbitražni sud sam određuje mjesto sastanka i postupak, nakon savjetovanja s predstavnicima Stranaka. Radeći tako, Sud poštuje načela jednakosti Stranaka, načelo kontradiktornosti postupka i podjelu postupka na pismeni i usmeni dio.

Članak 12.

1. Stranke sudjeluju u cijelom arbitražnom postupku. Odsutnost jedne Stranke ili činjenica da ona ne poduzima radnje koje joj u postupku stoje na raspolaganju, ne sprečava nastavak postupka.

2. Stranke podnose Sudu dokaze i informacije koje se od njih traže.

Članak 13.

1. Arbitražni sud donosi odluku u roku od devet mjeseci od zaključenja arbitražnog postupka.

2. Presuda arbitražnog suda, koja mora biti obrazložena, temelji se na propisima međunarodnog prava. Sud može, na zahtjev obiju Stranaka, presuditi ex aequo et bono.

3. Presuda se odmah dostavlja Strankama. Ona je za njih obvezatna i konačna, i mora se izvršiti u dobroj vjeri.

4. U slučaju da se osporava ili sumnja u značenje presude ili njen doseg, svaka Stranka može zatražiti, u roku od 90 dana od njezine dostave, tumačenje Suda.

D. OPĆE ODREDBE

Članak 14.

U očekivanju rješenja spora Stranke se suzdržavaju svakog ponašanja koje bi moglo pogoršati i otežati situaciju, ili spriječiti rješavanje spora sredstvima predviđenim ovim Ugovorom.

Članak 15.

l. Odredbe ovog Ugovora ne primjenjuju se na sporove nastale prije stupanja ovog Ugovora na snagu, osim ukoliko Stranke za pojedini spor izričito ne dogovore drugačije.

2. Stranke se u svakom trenutku mogu dogovoriti da će spor rješavati na neki drugi način koji se razlikuje od načina predviđenih u ovom Ugovoru.

3. Stranke se u svakom trenutku mogu dogovoriti da će odstupiti od pojedinih odredbi ovog Ugovora kad se rješava spor u okviru ovog Ugovora.

Članak 16.

Komisija za mirenje i Arbitražni sud predviđeni ovim Ugovorom sami odlučuju o svojoj nadležnosti.

Članak 17.

1. Članovi Komisije za mirenje i Arbitražnog suda primaju naknadu koju Stranke odrede i koju plaćaju u jednakim dijelovima.

2. Svaka Stranka snosi svoje vlastite troškove i polovicu troškova Komisije za mirenje i Arbitražnog suda.

Članak 18.

1. Ovaj Ugovor će biti potvrđen i stupit će na snagu dana kada se o tome Stranke izvijeste.

2. Ugovor se sklapa na rok od pet godina, računajući od njegova stupanja na snagu. Ako ne bude otkazan šest mjeseci prije isteka tog roka, smatrat će se da je produžen za novi rok od pet godina, i tako dalje.

3. Ako je u trenutku prestanka Ugovora u tijeku neki postupak mirenja ili arbitraže, on će biti nastavljen u skladu s odredbama ovog Ugovora ili u skladu s bilo kojim drugim dogovorom Stranaka postignutim radi zamjene ovog Ugovora.

Sastavljeno u Budimpešti, 7. prosinca 1995., u dva izvornika, na hrvatskom, mađarskom i francuskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju spora, francuski tekst će biti mjerodavan.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.« Klasa: 018-05/95-Ol/29

Urbroj: 5030109-96-I

Zagreb, 22. veljače 1996,

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.