Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 7.3.1996 Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije, s dodatnim Protokolom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju Međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/9I i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1996. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNOG VIJEĆA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, S DODATNIM PROTOKOLOM

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije, s dodatnim Protokolom, potpisan u Crans-Montani 30. lipnja 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNOG VIJEĆA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

Želeći olakšati cestovni prijevoz putnika i stvari između dviju zemalja te u tranzitu preko njihovih teritorija, VladaRepublike Hrvatske i Savezno vijeće Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) dogovorilesu se kako slijedi:

Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se na prijevoz osoba i stvari s teritorija ili na teritorij jedne od ugovornih stranaka ili preko tog teritorija, a pomoću vozila registriranih na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 2.

POJMOVNE ODREDBE

U smislu ovog Ugovora:

1. Izraz »prijevoznik« označava fizičku ili pravnu osobu koja je, bilo u Republici Hrvatskoj ili u Švicarskoj Konfederaciji, ovlaštena obavljati usluge cestovnog prijevoza osoba ili stvari u skladu s važećim propisima koji su na snazi u njegovoj državi.

2. Izraz »vozilo« označava svako cestovno vozilo na motorni pogon te, ukoliko je potrebno, njegovu prikolicu ili poluprikolicu, a koje je opremljeno i registrirano za prijevoz:

a) više od devet osoba, uključujući i vozača, b) stvari.

3. Izraz »dozvola« označava svako odobrenje, koncesiju ili dozvolu koja se traži u skladu s nacionalnim propisima ugovornih stranaka.

Članak 3.

PRIJEVOZ PUTNIKA

1. Dozvole nisu potrebne za povremeni prijevoz putnika koji se obavlja prema sljedećim uvjetima:

a) prijevoz iste grupe putnika istim vozilom tijekom čitavog putovanja, pri čemu se polazišne i odredišne točke trebaju nalaziti u zemlji registracije vozila, a zabranjeno je uzimanje i iskrcavanje putnika tijekom putovanja ili na stajalištima izvan te države (kružna putovanja zatvorenih vrata); ili

b) prijevoz grupe putnika s mjesta koje se nalazi u zemlji registracije vozila do nekog mjesta na teritoriju zemlje gdje je registrirano;

c) prijevoz grupe putnika s mjesta koje se nalazi na teritoriju druge ugovorne stranke do nekog mjesta u zemlji registracije vozila, s tim da se prvo putovanje na teritorij druge ugovorne stranke obavlja praznim vozilom, te da su putnici:

- grupirani po ugovoru o prijevozu zaključenom prije njihovog dolaska u državu u kojoj se putnici preuzimaju; ili

- prethodno prevezeni korištenjem usluga istog prijevoznika (prema uvjetima iz točke b) u zemlju preuzimanja putnika, te da se nakon toga prevoze izvan te zemlje; ili

- bili pozvani da dođu u zemlju druge ugovorne stranke, s tim da troškove prijevoza snosi osoba koja ih je pozvala. Putnici trebaju predstavljati homogenu grupu koja nije sastavljena samo radi obavljanja dotičnog putovanja;

d) putovanja u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke.

2. Dozvole nisu potrebne za redovan prijevoz putnika koji se obavlja prema sljedećim uvjetima:

- naizmjenična putovanja sa smještajem i to u tranzitu ili dio teritorija druge ugovorne stranke; i

- vožnje praznim vozilom u sklopu naizmjeničnih putovanja. 3. Vožnje spomenute u stavcima 1. i 2. ovog Članka obavljaju se na temelju odgovarajućeg kontrolnog dokumenta.

4. Za sve prijevoze koji nisu opisani u stavcima 1. i 2. ovog Članka potrebna je dozvola i to prema nacionalnim propisima ugovornih stranaka.

Članak 4.

PRIJEVOZ STVARI

Prijevoznici jedne ugovorne stranke imaju pravo radi prijevoza stvari privremeno uvoziti prazna ili natovarena vozila na teritorij druge ugovorne stranke:

a) između određenog mjesta na teritoriju jedne ugovorne stranke i nekog mjesta na teritoriju druge ugovorne stranke; ili b) u polasku s teritorija druge ugovorne stranke prema nekoj

trećoj državi ili u toku putovanja iz neke treće države prema teritoriju druge ugovorne stranke; ili

c) u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke.

Članak 5.

PRIMJENA NACIONALNIH PROPISA

Zakonodavstvo svake ugovorne stranke primjenjuje se na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom.

Prijevoznici i vozači jedne ugovorne stranke trebaju prilikom obavljanja usluga prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke poštivati zakone i propise druge ugovome stranke, pri čemu isti propisi neće biti primjenjivani na diskriminirajući način.

Članak 6.

ZABRANA UNUTARNJEG PRIJEVOZA

Unutarnji prijevoz osoba i stvari nije dopušten. S tim u svezi, Mješovita komisija može dogovoriti olakšice.

Članak 7.

PREKRŠAJI

1.Nadležni organi ugovornih stranaka dužni su paziti da prijevoznici poštuju odredbe ovog Ugovora.

2. Prijevoznici i vozači vozila koji na teritoriju druge ugovorne stranke prekrše neku odredbu ovog Ugovora ili zakone i propise o cestovnom prometu koji vrijede na tom teritoriju mogu, na zahtjev nadležnih organa te države, biti kažnjeni od nadležnih organa države u kojoj je vozilo registrirano i to primjenom slijedećih mjera:

a) opomenom;

b) privremenom, djelomičnom ili potpunom zabranom obavIjanja prijevoza na teritoriju ugovorne stranke gdje je prekršaj počinjen.

3. Organ koji poduzme takvu mjeru izvjestit će o tome nadležni organ druge ugovorne stranke.

4. Primjena odredbi iz ovog Članka ne sprečava sudove ili nadležne organe ugovorne stranke na čijem je teritoriju počinjen prekršaj da primjene odgovarajuće zakonske mjere.

Članak 8.

NADLEŽNI ORGANI

Ugovorne stranke će jedna drugu izvijestiti o organima koji su zaduženi za primjenu ovog Ugovora. Ti će organi izravno međusobno komunicirati.

Članak 9.

NAČIN PRIMJENE

Nadležni organi ugovornih stranaka dogovorit će se o načinima primjene ovog Ugovora i to putem Protokola koji će se sastaviti u isto vrijeme kada i ovaj Ugovor.

Članak 10.

MJEŠOVITA KOMISIJA

1. Ugovorne stranke osnovati će Mješovitu komisiju za provođenje ovog Ugovora.

2. Ova Komisija ima pravo mijenjati ili dopunjavati Protokol spomenut u Članku 9.

3. Nadležni organi jedne ugovorne stranke mogu zatražiti sastanak Mješovite komisije, a ti će se sastanci održavati naizmjence na teritorijima ugovornih stranaka.

Članak 11.

PRIMJENA NA KNEŽEVINU LIHTENŠTAJN

U skladu sa željom Kneževine Lihtenštajn, ovaj se Ugovor također primjenjuje i na Kneževinu Lihtenštajn tako dugo, dokle bude sa Švicarskom povezana Ugovorom o carinskom priključenju.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

1. Ugovorne stranke će, diplomatskim putem razmjenom nota, uzajamno izvijestiti o ispunjavanju svih uvjeta iz nacionalnih propisa za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ovaj Ugovor stupit će na snagu 30 dana nakon primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem o njegovom odobrenju, sukladno uvjetima predviđenim nacionalnim propisima obiju država. Ovaj Ugovor će se privremeno primjenjivati od datuma njegovog potpisivanja.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, Sporazum sklopljen između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Švicarske Konfederacije o međunarodnom cestovnom prometu od 29. ožujka 1962. godine prestaje važiti u odnosima između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije na polju međunarodnog cestovnog prometa.

3. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme; njega može raskinuti svaka ugovorna stranka na kraju kalendarske godine pismeno diplomatskim putem, s time da se pridržava otkaznog roka od tri mjeseca.

Prihvaćajući gornje odredbe, niže potpisane osobe, propisno ovlaštene od svojih Vlada potpisale su ovaj Ugovor.

Sačinjeno u Crans-Montani dana 30. lipnja 1995. godine, u dva izvornika na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako obvezujuća.

 

PROTOKOL

U skladu s Člankom 9. Ugovora o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije, dogovoreno je sljedeće

1. Prijevoz osoba (Članak 3.)

Za obavljanje usluga prijevoza opisanih u Članku 3. (stavci 1. i 2.) Ugovora, potreban je putni list s popisom putnika. U prilogu je dat primjerak tog dokumenta koji je sastavni dio ovog Protokola.

Zahtjevi za dobivanje dozvola koji se odnose na druge prijevoze putnika, te koji ne udovoljavaju uvjetima spomenutim u Članku 3. (stavak 4.) Ugovora trebaju se podnositi nadležnom organu države u kojoj je vozilo registrirano, a taj će organ proslijediti zahtjeve nadležnom organu druge ugovorne stranke.

U svojim zahtjevima prijevoznici moraju naznačiti red vožnje, tarife, itinerer, kao i druge podatke na zahtjev nadležnog organa. Postupak izdavanja dozvola i druga srodna pitanja zajednički rješavaju nadležni organi ugovornih stranaka i to na temelju reciprociteta.

Organ koji je izdao dozvolu o tome će obavijestiti nadležni organ druge ugovorne stranke i to dostavljanjem kopije izdate dozvole.

Dozvola, odnosno njezina kopija ovjerena od organa koji ju je izdao, ili putni list s popisom putnika, treba se nalaziti u vozilu, a pokazati na zahtjev kontrolnih organa.

U slučaju tranzitnog putovanja praznim vozilom prijevoznik treba podnijeti dokaz da će praznim vozilom prijeći preko teritorija druge ugovorne stranke.

Za ulazak praznog vozila koje je namijenjeno za zamjenu oštećenog ili pokvarenog autobusa nije potrebna dozvola, uz uvjet predočenja odgovarajućeg dokaza.

2. Prijevoz stvari (Članak 4.)

Kada se prijevoz obavlja pomoću skupa vozila, sastavljenog od pojedinačnih elemenata koji su iz raznih država, odredbe Ugovora primjenjuju se na čitav skup samo ako je vučno vozilo registrirano u jednoj od zemalja ugovornih stranaka.

3. Primjena nacionalnih propisa (Članak 5.)

Ugovorne stranke prihvaćaju da se Članak 5. Ugovora posebno odnosi na propise o cestovnom prijevozu, o cestovnom prometu, o dimenzijama i težinama vozila, o vremenu rada i odmora posade vozila, te o dozvoljenom vremenu koje se neprekidno smije provesti vozeći.

4. Nadležni organi (Članak 8.)

Nadležni organi za primjenu Ugovora su:

Za Republiku Hrvatsku:

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

Prisavlje 14 HR-10000 Zagreb

Za Švicarsku Konfederaciju:

Savezno Ministarstvo za promet i energetiku Savezni ured za promet

CH-3003 Bern

5. Dimenzije i težine vozila

Što se tiče dimenzija i težina cestovnih vozila, ugovorne stranke obvezuju se da za vozila registrirana na teritoriju druge ugovorne stranke neće primjenjivati uvjete koji bi bili restriktivniji od onih koji se odnose na vozila registrirana na vlastitom teritoriju.

Ukoliko vozila prekoračuju maksimalne dimenzije i težine koje su određene prema nacionalnim propisima ugovornih stranaka, primjenjivat će se sljedeći postupci:

Za Republiku Hrvatsku:

Vozilo registrirano u Švicarskoj Konfederaciji može se kretati hrvatskim cestama ako mu je izdana dozvola za izvanredni prijevoz tim vozilom. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza će na zahtjev švicarskog prijevoznika, koji se podnosi preko pravne osobe registrirane za poslove međunarodnog otpremništva, izdati dozvolu za izvanredni prijevoz, ako utvrdi da za to postoje prometno-tehnički uvjeti.

Za Švicarsku Konfederaciju:

Vozila registrirana u Republici Hrvatskoj mogu ući u Švicarsku Konfederaciju u graničnu zonu određenu od strane Saveznog Ministarstva za pravosude i policiju, na temelju dozvole koju izdaje bilo Švicarski carinski ured ili Savezni ured za policiju, Glavni odjel za cestovni promet, Bern.

Za prijevoze koji zadiru dublje u Švicarsku Konfederaciju, Savezni ured za policiju, Glavni odjel za cestovni promet, CH-3003 Bern (telefaks +31 963 43 03) - izdaje posebrie dozvole, ali samo kada se radi o nedjeljivoj robi, te kada cestovni uvjeti omogućavaju zahtjev za dodjelu dozvole.

U svakom se slučaju ne smije prekoračiti ukupna težina upisana na prometnoj dozvoli.

6. Carinske pristojbe

Gorivo sadržano u normalnim spremnicima vozila koja se privremeno uvoze, nije podložno plaćanju ulaznih pristojbi i taksa niti uvoznim zabranama i restrikcijama.

Rezervni dijelovi koji se uvoze radi popravljanja određenog vozila koje je već privremeno uvezeno, uvoze se privremeno i to bez naplate ulaznih pristojbi i taksa, te bez primjene uvoznih zabrana ili ograničenja. Ugovorne stranke mogu tražiti da se ti dijelovi stave pod režim dozvole o privremenom uvozu. Stari se dijelovi trebaju bilo ocariniti, ponovno izvesti ili uništiti pod nadzorom carinskih organa.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 340-O 1 /94-O1 / 18

Urbroj: 5030114-96-1

Zagreb, 15. veljače 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.