Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 15.11.1995 Uredba o potvrđivanju Ugovora o suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 1995. godine, donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SURADNJI, IZMEĐU VLADEREPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNU PROGNOZU VREMENA (ECMWF)

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF), sklopljen razmjenom pisama Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) od 12. srpnja 1995. godine i Vlade Republike Hrvatske od 7. kolovoza 1995. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

CO-OPERATION AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND
EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE
WEATHER FORECASTS (ECMWF)

As provided for by Article 2 of the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (hereinafter referred to as the Convention),

Considering that the Republic of Croatia wishes in accordance with international meteorological traditions to co-operate with the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (hereinafter referred to as the Centre),

The Centre agrees to conclude a Co-operation Agreement with Croatia in the Following terms:

Article 1

Being in full agreement with the objectives of the Centre as defined in Article 2 of the Convention, Croatia shall make available to the Centre all meteorological observations made or collected by Government agencies or institutions, as required.

Article 2

Croatia shall be granted, free of charge, for its own requirements in the field of weather forecasting, a nonexclusive licence and any other nonexclusive right of use, in respect of industrial property rights, computer programs and technological information which result from work carried out pursuant to the Convention and which belong to he Centre.

Article 3

Unless, otherwise agreed between the parties, the products received from theCentre under the terms of this Agreement may not be communicated to third parties (non-member Governments or private entities) nor sold for commercial purposes. Croatia will adhere to the rules and guidelines governing the distribution of results from the Centre's work and the dissemination of the Centre's products, adopted by the Council of the Centre and applying to the Member States and cooperating States.

Article 4

The application and utilisation of the products received from the Centre under the terms of this Agreement shall in no way engage the responsibility of the Centre.

Article 5

The results of the studies and research provided for in Article 2(1)(a) and (c) and the data referred to in Article 2 (1) (b) and (d) of the Convention will be made available to the meteorological office of Croatia in the same form as to the meteorological offices of the Member States.

Article 6

The Centre shall not incur any expenses in connection with the submission of its meteorological products to Croatia or with the establishment or maintenance of a telecommunication link between the Centre and Croatia.

Article 7

Croatia shall have access to the training facilities of the Centre under the same selection procedure as applies to the Member States of the Centre. The Centre shall not incur any expenses in relation to the travel and subsistence costs of trainees from Croatia.

Article 8

i) The annual contribution of Croatia to the Centre shall be one half of the contribution that Croatia would have to pay under the provisions of Article 13(1) of the Convention were it a Member State.

ii) The annual contribution of Croatia to the Centre shall be paid in accordance with Articles l2 and 13 of the Convention. One half of the annual contribution shall be paid before 20 January and the remaining half before 1 June of the financial year concerned.

iii) In the event of Croatia or the Centre requesting special services not provided for in this Agreement, Croatia and the Centre shall enter into an additional agreement which shall lay down the terms and conditions of implementation, the nature of any possible contribution and the remuneration for the services rendered.

Article 9

At the time of signing this Agreement, Croatia shall pay a single additional contribution amounting to GBP 92,500.

Article 10

When the situation affecting the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia has been resolved, the single additional conribution mentioned in Article 9 will be reviewed.

Article 11

11.1. With regard to representation at meetings of the Council and its Advisory Committees, Croatia shall be a member of the Advisory Committee of Co-operating States (ACCS).

11.2. The ACCS shall be invited to be represented at sessions of the Council and its relevant Advisory Committees by its Chairperson.

Article 12

Any dispute between the parties concerning the interpretation or the application ofthe provisions of this or any additional agreement subsequently entered into, which cannot be settled through direct negotiation, shall be referred to arbitration on the request of either of the parties. The Arbitration procedure shall be in accordance with the provision laid down in Article 17 of the Convention.

Article 13

In the case of armed conflict resulting in the rupture of communications between the Centre and Croatia neither party shall be held responsible for failing to fulfill its obligations under this Agrement. In this case either party shall be entitled to suspend the implementation of the Agreement, by unilateral decision or by mutual agreement with the other party.

Article 14

i) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of notification through diplomatic channels that the requirements for entry into force of the Agreement stipulated by the internal legislation of the Republic of Croatia have been met.

ii) This Co-operation Agrement shall be terminated either by dissolution of the Centre or by denunciation in writing by either party.

iii) Unless otherwise mutually agreed, denunciation by either party shall take effect at the end of the second financial year following the year during which notice is given and Croatia shall remain bound to contribute in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement towards financing all commitments entered into by the Centre before such denunciation.

UGOVOR

O SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKOG CENTRA ZA SREDNJOROČNU
PROGNOZU VREMENA (ECMW)

Kao što predvida članak 3. Konvencije o osnivanju Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (u daljnjem tekstu: Konvencija),

smatrajući da Republika Hrvatska želi, u skladu s međunarodnim meteorološkim tradicijama, surađivati s Europskim centrom za srednjoročnu prognozu vremena (u daljnjem tekstu: Centar),

Centar pristaje na sklapanje Ugovora o suradnji s Hrvatskom, pod sljedećim uvjetima:

Članak 1.

Potpuno se slažući s ci(jevima Centra, definiranim u članku 2. Konvencije, Hrvatska Centru, prema zahtjevu, pruža sva meteorološka zapaianja, koja su načinile ili prikupile Vladine agencije ili institucije.

Članak 2.

Hrvatskoj će se besplatno dodijeliti, za njezine vlastite potrebe u području prognoze vremena, neisključiva dozvola i druga neisključiva prava korištenja u odnosu na prava industrijskog vlasništva, kompjutorske programe i tehnološke informacije, koji su rezultat rada provedenog u skladu s Konvencijom a pripadaju C:entru.

Članak 3.

Osim ako ugovorne stranke dogovore drukčije, proizvodi dobiveni od Centra poduvjetima iz ovog Ugovora, ne smiju se predati trećim stranama (vladama ili privatnim osobama koje nisu članovi) niti prodati u komercijalne svrhe. Hrvatska će se pridržavati pravila i smjernica koje reguliraju raspodjelu rezultata rada Centra i širenje proizvoda Centra, koje je usvojilo Vijeće centra i koji se odnose na države članice i države s kojima Centar suraduje.

Članak 4.

Primjena i korištenje proizvoda dobivenih od Centra pod uvjetima iz ovog Ugovora nipošto ne uključuju odgovornost Centra.

Članak 5.

Rezultati ispitivanja i istraživanja, predviđenih člankom 2.(1)(a) i (c) te podaci na koje se odnosi članak 2.(1)(b) i (d) Konvencije, pružit će se meteorološkom uredu Hrvatske u istom obliku kao i drugim meteorološkim uredima država članica.

Članak 6.

Centar neće snositi troškove u vezi s predajom svojih meteoroloških proizvoda Hrvatskoj ili s uspostavom ili održavanjem telekomunikacijske veze između Centra i Hrvatske.

Članak 7.

Hrvatskoj će biti dostupni svi obrazovni kapaciteti Centra po postupku selekcije koji se primjenjuje na druge dižave članice Centra. Centar neće snositi troškove u vezi s putovanjem i izdržavanjem učesnika obrazovnih programa iz Hrvatske.

Članak 8.

i) Godišnji doprinos Hrvatske Centru iznosit će polovicu doprinosa koji bi Hrvatska morala plaćati prema odredbama članka 13.(1) Konvencije da je država članica.

ii) Godišnji doprinos Hrvatske Centru plaćat će se u skladu sa člancima 12. i 13. Konvencije. Jedna polovica godišnjeg doprinosa plaćat će se prije 20. siječnja, a druga prije 1. lipnja dotične budžetske godine.

iii) U slučaju da Hrvatska ili Centar zatraže posebne usluge koje nisu predviđene ovim Ugovorom, Hrvatska i Centar sklopit će dodatni ugovor, kojim će se odrediti rokovi i uvjeti provedbe, karakter eventualnih doprinosa i naknada za pružene usluge.

Članak 9.

U trenutku potpisivanja ovog Ugovora, Hrvatska je dužna platiti jednokratan dodatni doprinos u iznosu od 92.500 funti sterlinga.

Članak 10.

Kad se riješi situacija u vezi s bivšom Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom, revidirat će se jednokratan doplatni doprinos iz članka 9.

Članak 11.

U vezi s predstavljanjem na sastancima Vijeća i njegovih Savjetodavnih odbora, Hrvatska će biti član Savjetodavnog odbora država suradnica (ACCS).

11.2. Predsjednik Vijeća pozvat će ACCS da putem predstavnika sudjeluju na sjednicama Vijeća i njegovih relevantnih Savjetodavnih odbora.

Članak 12.

Svaki spor između stranaka, u vezi s tumačenjem primjene odredbi ovog ili eventualnog dodatnog sporazuma koji se naknadno sklopi, koji se ne može riješiti izravnim pregovaranjem, prepustit će se arbitraži na zahtjev bilo koje od stranaka. Arbitražni postupak bit će u skladu s odredbom iznesenom u članku 17. Konvencije.

Članak 13.

U slučaju da oružani sukob izazove prekid veza između Centra i Hrvatske, nijedna od stranaka neće se smatrati odgovornom za neispunjavanje obveza iz ovog Ugovora. U tom slučaju, svaka će stranka imati pravo obustaviti provedbu Ugovora, jednostranom odlukom ili međusobnim sporazumom s drugom strankom.

Članak 14.

i) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti propisani unutarnjim zakonodavstvom Republike Hrvatske za stupanje na snagu ovog Ugovora.

ii) Ovaj Ugovor o suradnji raskida se ili raspuštanjem Centra ili pismenim otkazom bilo koje od stranaka.

iii) Osim ako se međusobno dogovori drukčije, otkaz bilo koje od stranaka stupa na snagu na kraju druge budžetske godine koja dolazi iza godine tijekom koje je predana obavijest o otkazu, a Hrvatska ostaje obvezna plaćati doprinos u skladu s odredbama članka 8. ovog Ugovora za financiranje svih obveza koje je Centar preuzeo prije tog otkaza.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 910-04/92-O1/06
Urbroj: 5030114-95-5
Zagreb, 25. listopada 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.