Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 27.7.1995 Uredba o potvrđivanju Trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20, srpnja 1995. godine, donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU TRGOVINSKOG UGOVORA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE IVLADE MALEZIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Trgovinski ugovor, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije, potpisan u Kuala Lumpuru, 26. listopada 1994. godine u dva izvornika na hrvatskom, malezijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

TRGOVINSKI UGOVOR

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I

VLADE MALEZIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Malezije (u daljnjem tek. stu "Ugovorne stranke");

U želji da razviju i ojačaju trgovinske i gospodarske odnose između dvije zemlje na osnovi jednakosti i uzajamne dobrobiti;

UGOVORILE SU KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

U skladu sa zakonima, propisima i procedurama važećim u njihovim zemljama, Ugovorne stranke će poduzeti sve odgovarajuće mjere da olakšaju, ojačaju i učine raznovrsnijom trgovinu između njihove dvije zemlje.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poticati i davati neophodnu pomoć odgovarajućim poduzećima i organizacijama u svojim zemljama u svrhu utvrđivanja opsega kratkoročnih i dugoročnih trgovinskih poslova i, gdje je to primjereno, s ciljem zaključivanja ugovora o kojima se postigne zajednički dogovor.

Članak 3.

Svaka Ugovoma stranka će, sukladno Općem sporazumu o carinama i trgovini (GATI) jedna drugoj odobriti status najpovlaštenije nacije u svim slučajevima koji se odnose na carinske pristojbe i vanjskotrgovinske formalnosti u svezi s uvozom i/ili izvozom proizvoda.

Članak 4.

Odredbe ovoga Ugovora neće se primjenjivati na povlastice, koncesije i izuzeća koja je jedna od Ugovornih stranaka odobrila ili koje može odobriti:

a) graničnim i susjednim zemljama u svrhu olakšanja pograničnog prometa;

b) zemljama koje su članice Carinske unije ili zone slobodne trgovine, kojoj je jedna od Ugovornih stranaka pristupila ili može pristupiti;

c) kao posljedicu sudjelovanja u multilateralnim ugovorima u cilju gospodarske integracije; i

d) kao posljedicu ugovora koji se odnose na barter trgovinu s trećim zemljama.

Članak 5.

Ugovorne stranke će nastojati olakšati tranzitni promet trgovinskim proizvodima iz ovoga Ugovora te su spremne:

a) omogućiti slobodni trarizit roba koje potječu iz njihovih zemalja i namijenjene su trećim zemljama;

b) omogućiti slobodni tranzit roba koje potječu iz trećih zemalja i namijenjene su njihovim zemljama.

Članak 6.

U cilju daljnjeg razvijanja trgovine između dvije zemlje, Ugovorno stranke će omogućiti jedna drugoj sudjelovanje na trgovinskim sajmovima koji se odižavaju u njihovim zemljama i organiziranje izložbi jedne zemlje na teritoriju druge zemlje, prema uvjetima dogovorenim između nadležnih vlasti.

Oslobađanja plaćanja carina i ostalih sličnih pristojbi za proizvode i uzorke namijenjene sajmovima i izložbama, kao i njihova prodaja i razmještaj, provodit će se u skladu sa zakonima i propisima zemlje u kojoj se održavaju takvi sajmovi i izložbe.

Članak 7.

Svaki nesporazum koji može nastati uslijed tumačenja ovoga Ugovora bit će riješen diplomatskim putem.

Članak 8.

Sva plaćanja između dvije zemlje bit će ostvarene u konvertibilnim valutama prema dogovoru Ugovorenih stranaka u skladu sa važećim deviznim zakonom u svakoj od zemalja.

Članak 9.

Uslijed zahtjeva da se takve mjere ne provode na proizvoljan i diskriminacijski način, odredbe ovog Ugovora neće ograničavati prava bilo koje Ugovorne stranke da prihvati i provodi mjere:

a) zbog zdravstvenog stanja pučanstva, morala, reda i sigurnosti;

b) za zaštitu biljaka i životinja od bolesti i štetočina;

c) za zaštitu svoje vanjske financijske pozicije i platne bilance

d) za zaštitu nacionalnih dobara od umjetničke, povijesne i arheološke vrijednosti.

Članak 10.

Ugovorne stranke su odlučile utemeljiti Zajednički trgovinski odbor u svrhu raspravljanja o mjerama za proširenje direktne trgovine između dvije zemlje, te o pitanjima koja mogu nastati uslijed provedbe ovoga Ugovora. Zajednički trgovinski odbor može također davati prijedloge neophodne za ostvarivanje ciljeva ovoga Ugovora, te će se sastajati naizmjence u jednoj od zemalja, u vrijeme o kojem se zajednički dogovore.

Članak 11.

Ugovorne stranke se slažu o imenovanju MINISTARSTVA GOSPODARSTVA u ime Vlade Republike Hrvatske i MINISTARSTVA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU I INDUSTRIJU u ime Vlade Malezije, kao odgovornih tijela za uskladivanje i provedbu ovoga Ugovora.

članak 12.

U bilo kojem trenutku dok je ovaj Ugovor na snazi, Ugovorna stranka može predložiti pismenim putem promjene Ugovora na koje će druga stranka odgovoriti u roku tri mjeseca nakon što je primila takvu obavijest. Niti jedna promjena ili modifikacija ovoga Ugovora neće biti učinjena na štetu prava i obaveza koje proistječu iz ovog Ugovora prije datuma takvih izmjena ili modifikacija dok se takva prava i obaveze ne ispune u potpunosti.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada obadvije Ugovorne stranke potpišu isti i izvijeste jedna drugu diplomatskim putem da su završile unutarnje formalnosti glede odobrenja međunarodnih ugovora, te će važiti tri (3) godine. Nakon toga, on će automatski biti produžen za najmanje isto razdoblje, ukoliko jedna od Ugovornih stranaka, najmanje tri mjeseca prije isteka roka važenja Ugovora, ne izvijesti drugu pismenim putem o svojoj namjeri da otkaže Ugovor.

Članak 14.

Odredbe ovoga Ugovora primjenjivat će se čak i nakon njegova prestanka važenja na ugovore zaključene za vrijeme važenja ovoga Ugovora, a koji nisu u potpunosti realizirani danom prestanka važenja ovoga Ugovora.

SASTAVLJEN U KUALA LUMPURU dana 26. listopada 1994. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, malezijskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako valjani. U slučaju neslaganja između tekstova ovoga Ugovora, engleski tekst je mjerodavan.

U potvrdu navedenog, punomoćnici dviju Ugovornih stranaka su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 303-03/94-O1/26
Urbroj: 5030114-95-1
Zagreb, 20. srpnja 1995.

PREDSJEDNIK
Nikica Valentić, v.r.