Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 27.7.1995 Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 1995. godine donijala

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SUKCESIJI DVOSTRANIH UGOVORA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, potpisan u Zagrebu 13. travnja 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom i poljskom jeziku~

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku gla

UGOVOR

O SUKCESIJI DVOSTRANIH UGOVORA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske, u daljnjem tekstu Ugovorne stranke,potvrdujući da je Republika Hrvatska sekcesor država prednica u odnosu na ugovore sklopljene s Poljskom u razdobIju 1922-1991. godine,

u skladu s člankom III Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske od 25. lipnja 1991. godine, vodeći se općim načelima međunarodnog prava o sukcesiji, posebice Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. godine i pravilima Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora iz 1978. godine,

težeći jačanju ugovornih odnosa između obiju država,

odlučile su sklopiti ovaj Ugovor i ugovorile kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasne su da sljedeći ugovori ostaju na snazi u odnosima između Republike Hrvatske i Republike PoIjske:

1. Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske, sklopljen u Ženevi dana 18. rujna 1926. godine;

2. Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji, sklopljen u Varšavi dana l4. studenog 1955. godine zajedno s Protokolom o izmjeni tog Sporazuma, sklopljenim u Beogradu dana 25. ožujka 1965.godine;

3. Ugovor o zračnoj vezi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske, sklopljen u Varšavi dana 14. studenog 1955. godine;

4. Ugovor o kulturnoj suradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske, sklopljen u Beogradu dana 6. srpnja 1956. godine;

5. Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području korištenja nuklearne energije u mirovne svrhe, sklopIjen u Varšavi dana 4. travnja 1957. godine;

6. Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zdravstva, sklopljen u Varšavi dana 20. listopada 1957. godine;

7. Ugovor o uzajamnom oslobadanju plaćanja za zdravstvene usluge za djelatnike diplomatske i konzularne službe, sklopljen razmjenom nota od 8. i 29. listopada 1957. godine;

8. Ugovor o suradnji u području socijalne politike između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vtade Narodne Republike Poljske, sklopljen u Varšavi dana 16. siječnja 1958. godine;

9. Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske, sklopljen u Varšavi dana 16. siječnja 1958. godine i Sporazum o realizaciji ugovora o socijalnom osiguranju, sklopljen u Beogradu dana 12. studenog 1961. godine;

10. Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom postupku i civilnim i krivičnim pitanjima, sklopljen u Varšavi dana 6. veljače 1960. godine;

11. Ugovor između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji na području veterine, sklopljen u Varšavi dana 5. svibnja 1960. godine;

12. Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zaštite bilja, sklop(jen u Beogradu dana 10. prosinca 1965. godine;

13. Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu, sastavljen u Varšavi 18. prosinca 1969. godine;

14. Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Varšavi dana 9. svibnja 1967. godine i Protokol o razgovorima između delegacije Savezne uprave carina Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Glavne carinske uprave Narodne Republike Poljske, sklopljen u Varšavi dana 29. kolovoza 1987. godine;

15. Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o uzajamnom priznavanju istovažećih školskih svjedodžbi i diploma visokih škola stečenih u obje države, sklopljen u Beogradu dana 15. rujna 1978. godine;

16. Ugovor između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o višegodišnjoj suradnji na području transporta, sklopljen u Varšavi dana 25. listopada 1979. godine;

17. Konzularna konvencija između Saveznog izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske, sklopljen u Varšavi dana 2. prosinca 1982. godine;

18. Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u području poreza od prihoda i imetaka, sklopljen u Varšavi dana 10. siječnja 1985. godine;

Članak 2.

Ugovorne stranke suglasne su da sljedeći ugovori prestaju važiti stupanjem na snagu ovog Ugovora i neće se primjenjivati od dana njegova potpisivanja:

1. Ugovor o telekomunikacijskom prometu između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske, sklopljen u Beogradu dana 7. ožujka 1956. godine;

2. Ugovor o poštanskom prometu između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske, sklopljen u Beogradu dana 7. ožujka 1956. godine;

3. Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području turizma, sklopljen u Beogradu dana 9. prosinca 1969. godine i Protokol sa zasjedanja Mješovite jugoslavensko-poljske komisije za turizam i Zapisnik s VIII zasjedanja Mješovite jugoslavensko-poljske komisije za turizam, sklopljen u Poznanu dana 14. studenog 1979. godine.

4. Dugoročni program privredne i naučnotehničke suradnje između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske do 2000. godine, sklopljen u Varšavi dana 14. travnja 1989. godine.

Članak 3.

Ovaj Ugovor stupit će na snagu danom primitka posljednje obavijesti diplomatskom notom o ispunjenju svih uvjeta propisanih unutarnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Zagrebu dana l3. travnja 1995. u dva izvornika na hrvatskom i poljskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako valjana.

U potvrdu navedenog, punomoćnici dviju Ugovornih stranaka su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 018-OS/94-O1/25
Ur.broj: 5030114-95-2
Zagreb, 20. srpnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.