Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 27.7.1995 Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Austrije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 1995. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZRAČNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE AUSTRIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Austrije, potpisan u Beču 23. lipnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Austrije u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O ZRAČNOM PROMETU,

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE AUSTRIJE

Vlada Republike Hrvatske i Savezna Vlada Austrije, dalje u tekstu stranke Sporazuma,

budući da su članice Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorene za potpisivanje u Chicagu sedmog prosinca 1994.,

želeći sklopiti Sporazum radi uspostave redovnog zračnog prometa između svojih zemalja,

dogovorile su se kako slijedi,

Članak 1.

Izrazi

1. Izrazi u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje, ako iz samoga teksta ne proizlazi drugačije:

Zrakoplovne vlasti - za Republiku Hrvatsku to znači Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a u slučju Savezne Vlade Austrije, Savezni ministar za javno gospodarstvo i promet ili bilo koja druga vlast pravno opunomoćena da sada obavlja dužnosti spomenutih vlasti.

Ugovoreni promet - znači redovni zračni promet koji se obavlja na utvrđenoj liniji.

Zračni prijevoznik - označava svako poduzeće zrakoplovne djelatnosti koje nudi ili obavlja međunarodni zračni promet. Zračni promet -znači redovni zračni promet koji se obavIja zrakoplovom za javni prijevoz putnika, tereta i pošte. kapacitel:

a) kad se odnosi na zrakoplov, znači njegovu korisnu nosivost na cijeloj ili dijelu utvrđene linije;

b) kad se odnosi na zračni promet, znači korisnu nosivost zrakoplova koji se koristi u tom prometu, pomnoženu s brojem letova za određeno vrijeme na cijeloj ili dijelu utvrđene linije.

Konvencija - znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, otvorena za potpisivanje u Chicagu 7. prosinca 1944. i razumijeva svaki dodatak ili njegovu izmjenu u skladu sa člankom 90. Konvencije ili izmjenu Konvencije prema članku 94., ako su važeće za obje stranke Sporazuma.

Određeni zračni prijevoznik - označava poduzeće zrakoplovne djelatnosti što ga je jedna stranka Sporazuma odredila i pismenim putem obavijestila drugu da je ono ovlašteno obavljati ugovoreni promet u skladu s ovim Sporazumom.

Međunarodni zračni promet - zračni promet koji prolazi zračnim prostorom iznad teritorija više od jedne države. Utvrđena linija - linija utvrđena u Dodatku ovog Sporazuma. , . Zaustavljanje u ne prometne svrhe - slijetanje iz razloga drugih od uzimanja ili iskrcavanja putnika, tereta i pošte.

Tarife - označavaju cijene prijevoza putnika, prtljage ili robe i uvjete prema kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete agencijskih i drugih pomoćnih usluga, ali isključujući naknadu i uvjete za prijevoz pošte.

Teritorij - u odnosu na državu znači kopneno područje i granične teritorijalne vode pod suverenošću te države.

Članak 2.

Davanje prava

1 Svaka stranka Sporazuma daje drugoj stranci Sporazuma sljedeća prava u svezi s njezinim redovitim međunarodnim zračnim prometom:

a) pravo prelijetati svoj teritorij bez slijetanja,

b) pravo slijetati na svom teritoriju u neprometne svrhe. 2. Svaka stranka Sporazuma daje drugoj stranci Sporazuma prava određena u ovom Sporazumu, radi uspostave redovitog međunarodnog zračnog prometa na utvrđenim linijama u Dodatku. Takav promet i linije se dalje u tekstu zovu "ugovoreni promet" i "utvrđene linije". Obavljajući ugovoreni promet na utvrđenoj liniji, određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake stranke Sporazuma, imat će, osim prava utvrđenih u stavku 1. ovog članka, pravo slijetanja na teritorij druge stranke Sporazuma, u mjestima utvrđenim za tu liniju u rasporedu, radi ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta, uključujući i poštu.

3. Smatrat će se da ništa iz stavka 2. ovog članka ne daje pravo zračnom prijevozniku (prijevoznicima) jedne stranke Sporazuma, na području druge stranke Sporazuma, ukrcati, radi prijevoza u najmu ili uz naplatu, putnike i teret uključujući i poštu upućene na drugo mjesto na području te druge stranke Sporazuma.

Članak 3.

Potrebna odobrenja

1. Svaka stranka Sporazuma će imati pravo pismeno drugoj stranci odrediti jednog ili više zračnih prijevoznika, radi obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama.

2. Nakon primitka takvog imenovanja, zrakoplovne će vlasti druge stranke Sporazuma, podredno odredbama stavka 4. i 5. ovog članka, bez odgode izdati određenom zračnom prijevozniku odgovarajuće odobrenje za rad.

3. Svaka će stranka Sporazuma imati pravo, pismenom obaviješću drugoj stranci Sporazuma, povući imenovanje kojega zračnog prijevoznika i odrediti drugog.

4. Od određenog zračnog priievoznika bilo koje stranke Sporazuma, može se tražiti da uvjen drugu stranku da je sposoban ispunjavati uvjete postavljene zakonom i propisima, koje obično i razborito primjenjuje ta stranka Sporazuma u obavljanju međunarodnog zračnog prometa, u skladu s odredbama Konvencije.

5. Svaka stranka Sporazuma imati će pravo odbiti da izda odobrenje za rad prema stavku 2. ovog članka, ili postavi određenom zračnom prijevozniku takve uvjete koje može razumjevati potrebnim za izvršavanje prava određenim u članku 2. ovog Sporazuma, u svakom slučaju kad spomenuta stranka Sporazuma nije uvjerena da je većinski dio vlasničkih prava i stvarna kontrola tog zračnog prijevoznika u posjedu stranke Sporazuma koja je odredila zračnog prijevoznika, odnosno njezinih državljana.

6. Kad se tako odredi zračni prijevoznik i odobri mu se rad, on može u svako doba početi obavljati ugovoreni promet, pod uvjetom da su tarife, utvrđene u skladu s odredbama članka 10. ovog Sporazuma, na snazi i da je postignut dogovor o prometu u skladu s odredbama članka 10. ovog Sporazuma, na snazi i da je postignut dogovor o prometu u skladu s odredbama članka 9. ovog Sporazuma.

Članak 4.

Obustava i povlačenje

1. Svaka stranka Sporazuma ima pravo obustaviti izvršavanje prava određenih u članku 2. ovog Sporazuma zračnom prijevozniku (prijevoznicima) druge stranke Sporazuma ili povući odobrenje za rad, odnosno postaviti takve uvjete koje može smatrati potrebnim radi izvršavanja tih prava:

a) u svakom slučaju kad nije uvjerena da je većinski dio vlasničkih prava i stvarna kontrola spomenutog zračnog (zračnih) prijevoznika u posjedu stranke Sporazuma koja odreduje zračnog prijevoznika (prijevoznike) ili njezinih državljana, odnosno

b) u slučaju da se spomenuti zračni prijevoznik ne pridržava zakona i propisa stranke Sporazuma koja odobrava ta prava

c) u slučaju da zračni prijevoznik (prijevoznici) na drugi način ne posluju u skladu s uvjetima propisanim prema ovom Sporazumu. .

2. Osim ako je trenutna obustava, povlačenje ili uvjetovanje, spomenuto u stavku 1. ovog članka, bitno radi daljnjeg sprečavanja kršenja zakona ili propisa, takvo pravo će se koristiti samo nakon konzulfacija s drugom strankom Sporazuma. U takvom slučaju konzultacije će početi u roku od šezdeset (60) dana od postavljenog zahtjeva za konzultacije bilo koje stranke Sporazuma.

Članak 5

Priznavanje svjedodžbi i dozvola

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, sposobnosti i još važeće dozvole koje je izdala ili validirala jedna stranka Sporazuma, druga će stranka priznati važećim radi obavljanja ugovorenog prometa.

2. Svaka stranka Sporazuma, međutim, zadržava pravo odbiti da prizna, radi letenja iznad svoga teritorija, svjedodžbe o sposobnosti i dozvole koje je izdala ili validirala njezinim vlastitim državljanima neka druga država.

Članak 6.

Aerodromske i slične naknade

Naknade koje odredi svaka stranka Sporazuma određenim zračnim prijevoznicima jedne stranke Sporazuma za korištenje aerodroma i navigacijskih uredaja, neće biti veće od onih koje plaćaju određeni zračni prijevoznici druge stranke Sporazuma za istu vrstu zrakoplova i zračnog prometa.

Članak 7.

Oslobodenje od carinskih i ostalih pristojbi

1. Zrakoplovi kojima određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake stranke Sporazuma obavlja međunarodni zračni promet, isto tako i redovita oprema, gorivo, mazivo i zalihe zrakoplova (uključujući namirnice, piće i duhan) koje se nalaze na zrakoplovu, biti će oslobodene svih carinskih pristojbi, inspekcijskih naknada i drugih pristojbi ili davanja pri dolasku na teritorij druge stranke Sporazuma, pod uvjetom da takva oprema i zalihe ostanu na zrakoplovu dok se ponovno ne izvezu.

2. Takoder su oslobodeni istih pristojbi i davanja, osim troškova za obavljanje usluga;

a) zalihe zrakoplova ukrcane na teritoriju bilo koje stranke Sporazuma, unutar granica koje je utvrdila spomenuta stranka Sporazuma, za korištenje na zrakoplovu koji leti na utvrđenoj liniji druge stranke Sporazuma;

b) rezervni dijelovi uvezeni na teritorij bilo koje stranke Sporazuma radi održavanja ili popravka zrakoplova kojeg koristi na utvrđenoj liniji određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) druge stranke Sporazuma;

c) gorivo i mazivo namijenjeno za opskrbu zrakoplova određenog (određenih) zračnog (zračnih) prijevoznika druge stranke Sporazuma koji leti na utvrđenoj liniji, čak i onda kada se te zalihe trebaju koristiti na dijelu puta iznad teritorija stranke Sporazuma gdje su ukrcane.

Stvari gore spomeute pod točkama a), b) i c) mogu se zadržati pod carinskim nadzorom ili kontrolom.

3. Redovita zračna oprema, a isto tako stvari i zalihe koje su ostale na zrakoplovu bilo koje stranke Sporazuma, mogu se iskrcati na teritoriju druge stranke Sporazuma samo s odobrenjem carinskih vlasti te stranke Sporazuma. U svakom slučaju, mogu se staviti pod nadzor spomenutih vlasti dok se ponovno ne izvezu ili drugačije ne riješi u skladu sa carinskim propisima.

4. Također će se osloboditi svih carinskih pristojbi i/ili davanja, ta temelju uzajamnosti, stvari iuvezena roba na teritorij bilo koje stranke Sporazuma radi isključive uporabe određenog (određenih) zračnog (zračnih) prijevoznika druge stranke Sporazuma, kako slijedi:

a) roba koja će se upotrijebiti za smještaj, opremanje i rad ureda, na pr. namještaj, pisaće mašine itd.;

b) sve vrste telekomunikacijske opreme, kao strojevi za pisanje na daljinu i "toki voki" ili druga bežična oprema za korištenje unutar aerodroma;

c) kompjutorski sustav zračnog prijevoznika za rezervaciju i poslovanje, različiti službeni dokumenti koji nose znak zračnog prijevoznika kao prtljažne naljepnice, karte, zrakoplovni teretni listovi, redovi letanja, boarding karte itd.

Članak 8.

Izravni provoz

1. Putnici, prtljaga, teret i pošta u izravnom provozu preko područja bilo koje stranke Sporazuma, a koji ne napuštaju prostor aerodroma rezerviran za tu svrhu, bit će, osim radi mjera sigurnosti protiv nasilja, zračnog gusarstva i krijumčarenja opojnih droga, podložni samo pojednostavljenom nadzoru.

2. Prtljaga, teret i pošta u izravnom provozu bit će oslobodeni carinskih pristojbi i drugih sličnih davanja.

Članak 9.

Dogovaranje kapaciteta

Kapacitet u ugovorenom redovnom zračnom prometu opsluživat će se pod sljedećim uvjetima:

1. Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) obiju stranaka Sporazuma imat će pravedne i jednake mogućnosti obavljati ugovoreni promet na utvrđenim linijama.

2. U obavljanju ugovorenog prometa, određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake stranke Sporazuma uzet će u obzir interese zračnog (zračnih) prijevoznika druge stranke Sporazuma, da ne bi neopravdano štetio prometu kojeg potonji obavlja na cijeloj ili dijelu iste linije.

3. Ugovoreni promet kojeg obavlja određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) svake stranke Sporazuma, bit će u razmjeru s potražnjom javnosti za prijevozom na utvrđenim linijama i imat će, kao svoj prvenstveni cilj, osiguranje odgovarajućeg kapaciteta za zadovoljenje tekuće i razumno pretpostavljene potražnje za prijevozom putnika, tereta i pošte između teritorija stranke Sporazuma koja je odredila zračnog prijevoznika (prijevoznike) i zemalja krajnjeg ođredišta prometa.

4. Odredbe za prijevoz putnika, tereta i pošte ukrcanih ili iskrcanih u mjestima na određenim linijama na teritorijima drugih Država, ne onih koje su odredile zračnog prijevoznika (prijevoznike), dogovorit će se u skladu s općim načelom da je kapacitet u vezi sa:

a) potražnjom prometa između zemlje polazišta i zemalja odredišta;

b) potražnjom prometa područja kroz koje prolazi zračni prijevoznik (prijevoznici), uzimajući u obzir lokalni i regionalni promet kojeg obavljaju zračni prijevoznici područne države; i

c) potražnjom izravnog prometa zračnog prijevoznika.

5. Redovi letenja ugovorenog prometa podnijet će se na odobrenje zrakoplovnim vlastima obiju stranaka Sporazuma najmanje trideset (30) dana prije planiranog datuma njihove primjene. U posebnim slučajevima, ovaj rok se može skratiti u dogovoru spomenutih vlasti.

6. Redovi letenja doneseni za jednu sezonu u skladu s odredbama ovog članka, ostat će na snazi za odgovarajuće sezone, sve dok se ne donesu novi u skladu s odredbama ovog članka.

Članak 10.

Tarife

1. Tarife će se u ugovorenom prometu utvrditi na razboritoj razini, imajući u vidu sve relevantne čimbenike, uključujući troškove poslovanja, umjerenu dobit, tržišne prilike i tarife ostalih zračnih prijevoznika za bilo koji dio ugovorenoga prometa. Tarife će dogovarati određeni zračni prijevoznici obiju stranaka.

2. Kad god je to moguće, određeni zračni prijevoznici će se dogovoriti o tarifama mehanizmom za utvrđivanje cijena Međunarodnog udruženja zračnih prijevoznika. Ne uspije li u tome, tarife će dogovarati za svaku utvrđenu liniju. U svakom slučaju tarife podliježu odobrenju zrakoplovnih vlasti obiju stranaka, a zahtjev za njihovo odobrenje treba podnijeti ne kasnije od 30 dana prije planirane primjene. Taj rok se može skratiti uz pristanak gore spomenutih vlasti.

3. Ako se određeni zračni prijevoznici ne mogu u razboritom roku dogovoriti o tarifama, ili ako bilo koja zrakoplovna vlast ne odobri tarife podnesene u skladu s točkom 2. ovog članka, stranke Sporazuma će nastojati da dogovore tarife preko zrakoplovnih vlasti.

4. Ako se ne može postići dogovor iz točke 3. ovog članka, spor će se riješiti u skladu s pravilima o rješavanju sporova iz ovoga Sporazuma.

5. Nijedna nova niti izmijenjena tarifa neće stupiti na snagu ako je ne odobre zrakoplovne vlasti obiju stranaka Sporazuma ili arbitraža, prema pravilima o rješavanju sporova. Do donošenja odluke o tarifama u skladu s odredbama ovog članka, primjenjivat će se tarife koju su na snazi.

Članak 11.

Prijeoos prihoda i oporezivanje

1. Svaka stranka Sporazuma daje određenom zračnom prijevozniku druge stranke Sporazuma pravo prijenosa viška prihoda što ga je ostvario na teritoriju prve stranke Sporazuma. Prijenos prihoda u vezi s prijevozom putnika, tereta i pošte obavit će se slobodno, u bilo kojoj konvertibilnoj valuti, u skladu s deviznim propisima na snazi. Prijenos će se obaviti odmah, a najkasnije šezdeset (60) dana nakon postavtjenog zahtjeva.

2. Ako je među strankama Sporazuma na snazi poseban ugovor o platnom prometu, plaćanja će se obavljati u skladu s odredbama tog ugovora.

3. Dobit od obavljanja ugovorenog prometa oporezivat će se samo na teritoriju stranke Sporazuma gdje je sjedište određenog zračnog prijevoznika.

4. Kapital kojega predstavlja zrakoplov kojim se obavlja međunarodni promet i pokretnine koje pripadaju poslovanju takvog zrakoplova, oporezovat će se na teritoriju stranke Sporazuma gdje se nalazi sjedište određenog zračnog prijevoznika.

5. Ako je među strankama Sporazuma na snazi poseban ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja glede poreza na prihod i kapital, njegove odredbe će se primijeniti.

Članak 12.

Zastupanje, prodaja i promidžba

Određeni zračni prijevoznici svake stranke Sporazuma imat će istu mogućnost kao i zračni prijevoznici druge stranke Sporazuma na teritoriju druge stranke Sporazuma, otvoriti urede i poslovati i zaposliti, u skladu sa zakonom, poslovno i tehničko osoblje radi obavljanja ugovorenog prometa na utvrđenim linijama. Isto tako imaju pravo prodavati sve vrste prijevoznih dokumenata i promicati prodaju na teritoriju druge stranke Sporazuma.

Članak 13.

Zrakoplovna sigurnost

1. Dosljedno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu, stranke Sporazuma potvrduju svoju obvezu na zaštitu sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitog uplitanja. Bez ograničavanja svojih općih prava i obveza po međunarodnom pravu, stranke Sporazuma će posebno postupati u skladu s odredbama Konvencije o krivičnim i nekim drugim djelima počinjenim na zrakoplovu, potpisane u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju otmice zrakoplova, potpisane u Hagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih čina protiv sigurnosti civilnoga zrakoplovstva, potpisane u Montrealu 23. rujna 1971. i njezinom dopunom u Protokolu o suzbijanju nezakonitih čina nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisanim u Montrealu 24. veljače 1988., ili bilo kojom drugom konvencijom o zrakoplovnoj sigurnosti kojoj mogu pristupiti obje stranke.

2. Stranke Sporazuma će si, na zahtjev, pruiiti svaku potrebnu pomoć, radi sprečavanja otmice civilnog zrakoplova i drugih nezakonitih čina protiv sigurnosti zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma i navigacijskih uredaja i radi bilo koje druge prijetnje sigurnost civilnoga zrakoplovstva.

3. Stranke Sporazuma će u svojim međusobnim odnosima postupati u skladu s odredbama o sigurnosti zrakoplovstva, koje je utvrdila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva kao dodatke Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, u mjeri u kojoj su takve odredbe o sigurnosti primjenljive strankama Sporazuma; one će zahtijevati da operatori zrakoplova u njihovom registru ili operatori zrakoplova sa sjedištem ili stalnim boravištem na njihovom teritoriju, te operatori aerodroma na njihovom teritoriju, postupaju u skladu s takvim odredbama o zrakoplovnoj sigurnosti.

4. Svaka stranka Sporazuma se slaže da se od takvih operatora zrakoplova može zahtijevati pridržavanje odredaba o zrakoplovnoj sigurnosti iz gornjeg stavka 3., za ulazak, u, odlazak sa ili boravak na teritoriju te druge stranke Sporazuma. Svaka stranka Sporazuma će osigurati da se odgovarajuće mjere učinkovito primjenjuju na njezinom teritoriju radi zaštite zrakoplova i nadzor putnika, posade, ručne prtljage, tereta i zaliha na zrakoplovu, prije i za vrijeme ukrcaja.

5. Ako se dogodi otmica ili prijetnja otmicom civilnog zrakoplova ili drugi nezakoniti čini protiv sigurnosti civilnog zrakoplova, njegovih putnika i posade, aerodroma ili navigacijskih uredaja, stranke Sporazuma će pomoći jedna drugoj olakšavajući komunikacije i drugim mjerama s nakanom da se brzo i sigurno otkloni incident ili njegova prijetnja.

6. ako bi stranka Sporazuma odstupila od odredbi o sigurnosti zrakoplovstva iz ovog članka, zrakoplovne vlasti druge stranke Sporazuma mogu odmah zahtijevati konzultacije sa zrakoplovnim vlastima te stranke.

Članak 14.

Statistički podaci

Zrakoplovne vlasti obiju stranaka Sporazuma će si uzajamno, na zahtjev, dostavljati periodična ili druga statistička izvješća, koja se mogu razborito zahtijevati radi preispitivanja dogovorenoga kapaciteta u ugovorenom prometu. Ta izvješća će sadržavati obavijest o opsegu prometa koji su određeni zračni prijevoznici obavili u ugovorenom prometu, uključujući mjesta polijetanja i odredišta.

Članak 15.

Registracija

Ovaj Sporazum i njegove izmjene, registrirat će se kod Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

Članak 16.

Konzultacije i izmjene

1. Zrakoplovne vlasti će, na zahtjev bilo koje od njih, održati konzultacije radi osiguranja pune suradnje i učinkovite provedbe Sporazuma.

2. Ako bilo koja stranka Sporazuma smatra potrebnim izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, može zatražiti konzultacije s drugom strankom Sporazuma. Takve konzultacije (koje se mogu pripremiti raspravom između zrakoplovnih vlasti), počet će u roku šezdeset (60) dana od primitka zahtjeva, osim ako se obje stranke Sporazuma ne slože da produže taj rok. Svaka ugovorena izmjena, koju su dogovorile stranke Sporazuma, stupit će na snagu kad se potvrdi razmjenom diplomatskih nota.

3. Ako neka multilateralna konvencijja, u svezi sa zračnim prometom, stupi na snagu za obje stranke Sporazuma, ovaj sporazum će se izmijeniti i uskladiti s pravilima te konvencije.

4. Bilo koja izmjena Dodatka može se~ ugovoriti izravno između mjerodavnih vlasti stranaka Sporazuma.

Članak 17.

Rješavanje sporova

1. Ako među strankama Sporazuma dode do spora oko tumačenja ili primjene ovog Sporazuma, stranke Sporazuma će ga prije svega nastojati riješiti pregovorima.

2. Ako stranke Sporazuma ne uspiju postići nagodbu pregovorima, mogu se dogovoriti da o sporu odluči neka osoba ili tijelo; ako se tako ne dogovore, o sporu će odlučiti, na zahtjev bilo koje stranke Sporazuma, vijeće od tri arbitra. Jednog će imenovati svaka stranka Sporazuma, a trećeg njih dvojica. Svaka stran. ka Sporazuma će imenovati arbitra u roku šezdeset (60) dana od datuma primitka obavijesti diplomatskim putem kojom se zahtijeva arbitraža spora, a trećeg arbitra će imenovati u daljnjem roku šezdeset (60) dana. Ako bilo koja stranka Sporazuma ne imenuje arbitra u određenom roku, svaka stranka Sporazuma može zatražiti da predsjednik Savjeta Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva imenuje arbitra ili arabitre, već prema slučaju. U svakom slučaju, treći arbitar će biti dtžavljanin treće drzave i bit će predsjednik arbitražnog vijeća.

3. Stranke Sporazuma se obvezuju postupiti po svakoj odluci koja se donese prema stavku 2. ovog članka.

4. Ako i tako dugo dok bilo koja stranka Sporazuma ne postupi prema odluci koja se donese prema stavku.2. ovoga članka, druga stranka Sporazuma može stranci Sporazuma u ogluhi ograničiti, obustaviti ili povući svako pravo ili povlasticu koja je odobrena temeljem ovog Sporazuma.

5. Svaka stranka Sporazuma će snositi troškove i obvezni honorar za svojeg arbitra, honorar za trećeg arbitra i njegove potrebne troškove, a isto tako i one u svezi s radom arbitraže, stranke Sporazuma će podjednako podijeliti.

Članak 18.

Prestanak

1. Bilo koja stranka Sporazuma može u svako doba poslati diplomatskim putem obavijest o svojoj odluci o prestanku Sporazuma. Takvu obavijest će istovremeno poslati Međunarodnoj organizaciji civilnoga zrakoplovstva. Sporazum će prestati jednu godinu nakon primitka obavijesti.

2. Ako druga stranka Sporazuma ne potvrdi primitak obavijesti, smatrat će se da je primljena 14 dana nakon što ju je primila Međunarodna organizacija civilnoga zrakoplovstva.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum će stupiti na snagu prvog dana drugog mjeseca, koji slijedi datumu kad su se stranke Sporazuma razmjenom diplomatskih nota obavijestile da su ispunjeni zakonodavstvom predviđeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u dva primjerka u Beču dana 23. 6. 1994. na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, svaki primjerak je jednako valjan. U slučaju spora primjenit će se primjerak na engleskom.

DODATAK

A) Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) Vlade Republike Hrvatske imat će pravo obavljati redoviti zračni prormet u oba smjera na utvrđenim linijama kako slijedi:

Mjesta polaska:                                                                                                                                                          Mjesta odredišta:

Točke u Hrvatskoj                                                                                                                                                       Točke u Austriji

B) Određeni zračni prijevoznik (prijevoznici) Savezne Vlade Austrije imat će pravo obavljati redoviti zračni promet u oba smjera na utvrđenim linijama kako slijedi:

Mjesta polaska.                                                                                                                                                          Mjesta odredišta:

Točke u Austriji                                                                                                                                                          Točke u Hrvatskoj

C)Zračni prijevoznik (prijevoznici) svake stranke Sporazuma može slijetati u mjestima prije i poslije, bez prava izvršavanja pete slobode.

Eventualno izvršavanje prava pete slobode, stranke Sporazuma mogu dogovoriti preko svojih zrakoplovnih vlasti.

U potvrdu navedenog, dolje potpisani punomoćnici, uredno ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarsto pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa:343-01/94-03/07
Urbroj: 5030114-95-1
Zagreb, 20. srpnja 1995.

PREDSJEDNIK
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.