Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 23.5.1995. Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

Proglašavam Zakon o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora na sjednici 03. svibnja 1995. godine.

Broj : O 1-95-896/ 1
Zagreb, 15. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU ZA ZAJAM HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu za zajam Hrvatskoj elektroprivredi, između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, koji je sklopljen u Londonu 2. veljače 1995. godine, u izvorniku na engleskom jeziku. Članak 2.

Tekst Ugovora o jamstvu iz Članka 1. ovog Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

GUARANTEE AGREEMENT

GUARANTEE AGREEMENT, dated 2 February 1995 between the REPUBLIC OF CROATIA (the "Guarantor") and the EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the "Bank").

PREAMBLE

WHEREAS the Guarantor and Hrvatska Elektroprivreda d.d. (the "Borrower") have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Electricity Network Reconstruction Project;

WHEREAS by a loan agreement of even date herewith between the Bank and the Borrower (the "Loan Agree ment") the Bank has agreed to extend to the Borrower a loan in the amount of sixty three milion Deutsche Marks (DM 63,000,000) (the "Loan") upon the terms and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condition that the Guarantor agrees to guarantee the obligations of the Borrower in respect of such Loan as provided in this Guarantee Agreement; and

WHEREAS the Guarantor, in consideration of the Bank's entering into the Loan Agreement with the Borrower, has so agreed to guarantee such obligations of the Borrower;

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

ARTICLE I Standard Terms and Conditions;
Definitions; Headings

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All the provisions of the Standard Terms and Conditions dated September 1994 are hereby incorporated into and made applicable to this Guarantee Agreement with the same force and effects as if they were fully set forth herein (said provisions being hereinafter called the Standard Terms and Conditions).

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Guarantee Agreement of the Schedules hereto, except where stated otherwise, the terms defined in the Preamble have the respective meanings ascribed therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meanings ascribed therein, the terms defined in the Loan Agreement have the respective meanings ascribed therein, and the following .term has the following meanings, namely, "Guarantor's Authorised Representative" means the Minister of Finance of the Republic of Croatia.

Section 1.03. Headings

The headings of Articles and Sections, as well as the Table of Contents, are inserted for convenience of reference only and shall not be used to interpret his Guarantee Agreement.

ARTICLE II - Guarantee; Obligations of the Guarantor

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity or upon prematuring, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Project Completion

(a) The Guarantor covenants that whenever ther is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall take measures satisfactory to the Bank, promptly to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet such expenditures and requirements.

(b) Without limiting the generality of other provisions of this Guarantee Agreement of the Standard Terms and Conditions, the Guarantor undertakes to authorise the Borrower to put into effect, as frequently as needed, adjustments to the level and structure of its tariffs so as to ensure that the Borrower is able to fulfil its obligations under Sections 4.05, 4.06, 4.07, 4.08 and 4.09 (a) of the Loan Agreement.

Section 2.03. Taxes

The Guarantor shall not impose-any direct or indirect taxes ou foreign consultants employed by the Bank or the Borrower in the implementation of the Project and financed out of the proceeds of the Loar or any cooperation funds.

Section 2.04. Institutional Study

Unless the Bank shall otherwise agree, the Guarantor shall

(a) not later than 1 May 1995 commence preparation of the institutional development study under Part B-2 of the Project;

(b) not later than 1 December 1995 discuss with the Bank the findings and draft recommendatins included in such study; and

(c) thereafter implement in a form, and in accordance with a timetable, as agreed by the Guarantor with the Bank and the Borrower, a restructuring of the instutional and regulatory framework of the power sub-sector and a restructuring of the Borrower, in each case, taking into account the recommendations of the study of the institutional and regulatory framework of the power sub-sector and the restructuring of the Borrower under Part B-2 of the Project, and as such timetable and such restructuring of such framework or of the Borrower may be amended form time to time by agreement among the Guarantor, the Bank and the Borrower.

Section 2.05. Tariff Study

Unless the Bank shall otherwise agree, the Guarantor shall

(a) not later that i September 1995 commence preparation of the tariff study under Part B-3 of the Project;

(b) not-later than 15 March 1996 discuss with the Bank the findings and draft recommendations included in such study; and

(c) thereafter implement a revision of the tariff system in a form, and in accordance with a timetable, as agreed by the Guarantor with the Bank and the Borrower, taking into. account the recommendations of the tariff study under Part B-3 of the Project, and as such revision and such timetable may be amended from time to time by agreement among the Guarantor, the Bank and the Borrower.

ARTICLE III - Miscellaneous

Sectioni 3.01. Notices

The following addresses are specified for the purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions.

For the Guarantor:

Minister of Finance
Republic of Croatia
Katančićeva, 5
41000 Zagreb
Croatia
Telephone: (385-41) 433 446
Telefax: (385-41) 432 789

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development Attention; Operation Administration Unit

One Exchange Square
London EC2A 2EH
England
Telephone: (44-71) 338 6000
Telefax: (44-71) 338 6100 Telex: 881 2161

Section 3.02. Conditions Precedent to Effectiveness; Legal Opinion

For the purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice of the Republic of Croatia.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto acting through their duly authorised representatives, have caused this Guarantee Agreement to be signed in four (4) copies and delivered at London, England as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA
Vladimir Kramberger
Assistant Minister of Energy

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Jacques de Larosiere
President

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR O JAMSTVU, od 2. veljače 1995., između REPUBLIKE HRVATSKE ("Jamac") i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banka").

PREAMBULA

BUDUĆI da su Jamac i Hrvatska elektroprivreda ("Zajamoprimatelj") zatražili pomoć od Banke za financiranje jednog dijela Projekta obnove elektroenergetske mreže;

BUDUCI da je Ugovorom o zajmu od istoga datuma kao i ovaj Ugovor između Banke i Zajmoprimatelja ("Ugovor o zajmu") Banka suglasna dati Zajmoprimatelju zajam u iznosu od šezdesettrimilijuna njemačkih maraka (63.000.000 DEM) ("zajam") prema uvjetimima navedenim u Ugovoru o zajmu, ali jedino pod uvjetom da je Jamac suglasan jamčiti za obveze Zajmoprimatelja iz toga zajma kako je to predviđeno u ovom ugovoru o jamstvu; i

BUDUĆI da je Jamac, s obzirom na sklapanje Ugovora o zajmu između Banke i Zajmoprimca, suglasan tako jamčiti za obveze Zajmoprimatelja;

STOGA stranke ovog Ugovora ovime dogovaraju kako slijedi:

ČLANAK I - Standardni uvjeti ugovaranja;
Definicije; Naslovi

Točka 1.01. Ugrađivanje Standardnih uvjeta ugovaranja

Sve odredbe Standardnih uvjeta ugovaranja iz rujna 1994. ovime se ugraduju u ovaj Ugovor o jamstvu i na njega su primjenljive istom snagom i s istim učinkom kao da su u ovom Ugovoru u potpunosti sadržane (rečene odredbe se u daljem tekstu nazivaju Standardni uvjeti ugovaranja).

Točka 1.02. Definicije

Osim ako je drugačije navedeno, gdje god se u ovom Ugovoru o jamstvu ili u njegovim prilozima koriste izrazi definirani u preambuli oni imaju značenje kao u peambuli, izrazi definirani u Standardnim uvjetima ugovaranja imaju značn kao u Standardnim uvjetima ugovaranja, izrazi definirani u Ugovoru o zajmu imaju značenje kao u Ugovoru o zajmu, a sljedeći izraz ima sljedeće značeje, to jest "ovlašteni predstavnik Jamca" znači ministar financija Republike Hrvatske.

Točka 1.03. Naslovi

Naslovi članaka i točaka, kao i u popisu sadržaja, umetnuti su iz praktičnih razloga i ne mogu se koristiti za tumačenje ovog Ugovora o jamstvu.

ČLANAK II - Jamstva; Obveze Jamca

Točka 2.01. Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao primarni ugovorni obveznik (primary obligor) i ne samo kao garant, za uredno i točno plaćanje bilo kojeg i svih iznosa iz Ugovora o zajmu, bilo prema iskazanom dospijeću ili po ubrzanom dospijeću, kao i za točno izvršavanje svih ostalih obveza Zajmoprimatelja, sve kako je navedeno u Ugovoru o zajmu.

Točka 2.02. Realizacija projekta

(a) Jamac se obvezuje da će uvijek kada postoji opravdani razlog za uvjerenje da sredstva koja Zajmoprimatelj ima na raspolaganju neće moći zadovoljiti procijenjene izdatke potrebne za realizaciju projekta, promptno poduzeti za Banku zadovoljavajuće mjere da Zajmoprimatelju osigura sredstva koja su potrebna za zadovoljenje takvih izdataka i potreba.

(b) Ne ograničavajući općenitost ostalih odredaba ovog Ugovora o jamstvu ili Standardnih uvjeta ugovaranja, Jamac se obvezuje da će ovlastiti Zajmoprimatelja da provede u djelo, onoliko puta koliko će biti potrebno, usklađivanja na razinu i strukturu njegovih tarifa kako bi se osiguralo da će Zajmoprimatelj moći ispunjavati svoje obveze iz točaka 4.05., 4.06., 4.07, 4.08 i 4.09(a) Ugovora o zajmu.

Točka 2.03. Porezi

Jamac neće uvesti ni izravne ni neizravne poreze za strane konzultante koje zaposli Banka ili Zajmoprimatelj u realizaciji projekta a koji se financiraju iz sredstava zajma ili bilo kojih fondova za suradnju.

Točka 2.04. Studija institucionalnog razvoja Osim ako Banka prihvati drugačije, Jamac će

(a) najkasnije do Ol. 05. 1995. započeti izradu studije institucionalnog razvoja iz Dijela B-2 Projekta;

(b) najkasriije do O1. 12. 1995. raspraviti s Bankom zaključke i nacrte preporuka iz takve studije, i

(c) nakon toga provesti u skladu s vremenskim rasporedom koji Jamac dogovori s Bankom i Zajmoprimateljem restrukturiranje institucionalnog i regulativnog okvira elektroenergetskog pod-sektora i restrukturiranje Zajmoprimatelja, u svakom pojedinom slućaju vodeći računa o preporukama iz studije institucionalnog i regulativnog okvira elektroenergetskog pod-sektora i restrukturiranju Zajmoprimatelja iz dijela B-2 Projekta i eventualnim izmjenama i dopunama toga vremenskog rasporeda i restrukturiranja toga okvira ili Zajmoprimatelja kako ih dogovore Jamac, Banka i Zajmoprimatelj.

Točka 2.05. Studija o tarifama

Osim ako Banka drugačije prihvati, Zajmoprimatelj će (a) najkasnije do 01. 09. 1995. započeti izradu studije o tarifama iz dijela B-3 Projekta;

(b) najkasnije do i5. 03. 1996. raspraviti s Bankom zaključke i nacrte preporuka iz te studije,

(c) nakon toga provesti preinake u tarifnom sustavu u obliku i u skladu s vremenskim rasporedom koje Jamac dogovori s Bankom i Zajmoprimateljem, vodeći računa o preporukama tarifne studije iz dijela B-3 Projekta i o eventualnim izmjenama i dopunama te preinake i toga vremenskog rasporeda kako ih dogovore Jamac, Banka i Zajmoprimatelj.

ČlNAK III - Razno

Točka 3.01. Obavijesti

Sljedeće adrese se specificiraju u svrhu točke 10.01 Standardnih uvjeta ugovaranja.

Za Jamca:

Ministar financija
Republika Hrvatska
Katančićeva 5
41000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: (385-41) 433 446
Telefaks: (385-41) 432 789

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development Attention: Operation Administration Unit
One Exchange Square
London EC2A 2EH
England
Telefon: (44-71) 338 6000
Telefaks: (44-71) 338 6100
Teleks: 881 2161

Točka 3.02. Preduvjet za stupanje na snagu; Pravno mišljenje

U svrhu točke 9.03(b) Standardnih uvjeta ugovaranja, u ime Jamca mišljenje ili mišljenja pravnika dat će ministar pravosuda Republike Hrvatske.

U potvrdu gore navedenog stranke ovog Ugovora djelujući preko svojih ovlaštenih predstavnika potpisuju ovaj Ugovor o jamstvu u četiri (4) primjerka i razmjenjuju ih u Londonu, Engleska na gore navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA
Vladimir Kramberger
pomoćnik ministra
gospodarstva za energetiku

EUROPSKA BANKA ZA
OBNOVU I RAZVOJ
Jacques de Larosiere
Glavni direktor

Članak 3.

Financijske obveze koje bi temeljem Ugovora o jamstvu iz članka 1. ovoga Zakona mogle nastati za Republiku Hrvatsku, podmirit će se sukladno odredbama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91. i 73/91.).

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona je nadležno Ministarstvo financija.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama-međunarodni ugovori".

Klasa: 310-02/95-O1 /04
Zagreb, 3. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.