Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 23.5.1995. Uredba o potvrđvanju Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj I1. svibnja 1995. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske I Vlade Rumunjske

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i vlade Rumunjske, potpisan u Zagrebu, 8. lipnja 1994. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Rumunjske (u daljnjem tekstu: "ugovorne stranke"),

želeći poticati gospodarsku suradnju na zajedničku dobrobit dviju Država, namjeravajući stvoriti i održati povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke, priznajući potrebu poticanja i zaštite stranih ulaganja u cilju gospodarskog razvoja obje države, ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Ugovora:

(1.) Izraz "ulagatelj" u pogledu obiju ugovornih stranaka odnosi se na:

a) fižičke osobe koje se prema zakonima ugovorne stranke smatraju njenim državljanima;

b) pravne osobe, uključujući društva, korporacije, poslovna udruženja i druge organizacije koje su osnovane ili organizirane prema zakonima te ugovorne stranke te imaju sjedište i obavljaju stvarnu poslovnu djelatnost na teritoriju iste ugovorne stranke.

(2.) Izrazu "ulaganja" odnosi se na bilo koju imovinu, koju su uložili ulagatelji jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke, u skladu sa zakonima i propisima ove pesljednje, a posebno, ali ne isključivo na:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu i na druga stvarna prava kao što su prava služnosti, hipoteke, prava zaDržavanja i založna prava;

b) dionice, udjele ili bilo koji drugi oblik sudjelovanja u društvima

c) potraživanja koja glase na novac ili druge činidbe koje imaju gospodarsku vrijednost;

d) intelektualna prava vlasništva kao što su autorska prava, patenti, industrijski dizajn ili modeli, zaštitni znakovi ili imena, znanje i ugled, kao i dx°uga slična prava koja poznaju zakoni ugovornih stranaka,;

e) koncesije u skladu s javnim pravom, uključujući koncesije za istraživanje, vadenje i iskorištavanje prirodnih bogatstava, kao i druga prava na osnovu zakona, ugovora ili odluke nadležnog organa vlasti.

Svaka izmjena oblika ulaganja ili reulaganja imovine ne smije utjecati na prirodu ulaganja.

(3.) Izraz "prinosi" podrazumijeva iznose koji potječu od ulaganja, a posebno, ali ne isključivo, profite, dividende, kamate, kapitalni dobitak, tantijeme, provizije za upravljanje i tehničku pomoć ili druge provizije, bez obzira na oblik isplate prinosa.

(4.) Izraz "teritorij" podrazumijeva teritorij Republike Hrvatske ili teritorij Rumunjske, kao i područje mora, uključujući morsko dno i podzemlje koji se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora bilo koje od dviju država, na kojima prema međunarodnom pravu odnosna država ima suverena prava istraživanja i isltorištavanja prirodnih izvora i bogatstava tih područja.

Članak 2.

Poticanje i dopuštanje ulaganja

(1.) Svaka ugovorna stranka će na svom teritoriju poticati ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke i dopuštati takva ulaganja prema svojim zakonima i propisima.

(2.) Kad ugovorna stranka dopusti ulaganje na svom teritoriju, izdat će u skladu sa svojim zakonima i propisima, potrebne dozvole u svezi s takvim ulaganjem, ukljućujući odobrenja za angažiranje upravnog i tehničkog osoblja po svom izboxv bez obzira na državljanstvo.

Članak 3.

Zaštita i uvjeti ulaganja

(1.) Svaka ugovorna stranka će zaštititi unutar svog teritorija ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke izvršena u skladu s njezinim zakonima i propisima, te neće neopravdanim i pristranim mjerama ometati upravljanje, održavanje, uporabu, uživanje, proširenje, prodaju ili ukidanje takvih ulaganja. Osobito, svaka ugovorna stranka ili njezini nadležni organi izdat će sva potrebna odobrenja navedena u stavku (2.) članka 2.

(2.) Svaka ugovorna stranka osigurat će unutar svog teritorija ravnopravne uvjete ulaganja ulagateljima druge ugovorne stranke. Ti uvjeti ne smiju biti nepovoljniji od onih koje svaka ugovorna stranka primjenjuje na ulaganja vlastitih ulagatelja na svom teritoriju, ili onih koje svaka ugovorna stranka primjenjuje na ulaganja na svom teritoriju ulagatelja bilo koje treće države, ako su ti uvjeti povoljniji.

(3.) Uvjeti najpovlaštenije nacije neće se tumačiti kao obveza ugovorne stranke da proširi na ulagatelje i ulaganja druge ugovorne stranke prednosti koje su rezultat neke postojeće ili buduće carinske ili gospodarske unije, ili zone slobodne trgovine, koje je jedna od ugovornih stranaka članica ili će to postati. Ti uvjeti se isto tako neće odnositi na bilo koju prednost koju jedna ugovorna stranka pruža ulagateljima treće države temeljem sporazuma o dvostrukom oporezivanju ili drugih sporazuma o poreznim pitanjima.

Članak 4.

Slobodan prijenos

(1.) Svaka ugovorna stranka na čijem su teritoriju izvršena ulaganja dozvolit će ulagateljima druge ugovorne stranke koji su ta ulaganja izvršili, slobodan prijenos plaćanja vezanih za ta ulaganja, a osobito:

a) prinosa u skladu sa stavkom (3.) članka 1. ovog Ugovora;

b) iznosa na ime povrata zajma ili drugih preuzetih ugovornih obveza, povezanih s ulaganjem, te

c) prihoda od cjelokupne ili djelomične prodaje, otudenja ili ukidanja ulaganja.

(2.) Ukoliko nije drukčije dogovoreno s ulagateljem, prijenosi će se obavljati po redovnom tečaju na dan prijenosa u skladu s važećim deviznim propisima ugovorne stranke na čijem je teritoriju ulaganje izvršeno.

Članak 5.

Izvlaštenje naknada

(1.) Nijedna ugovorna stranka ne smije poduzeti, izravno ili neizravno, mjere izvlaštenja, nacionalizacije ili druge mjere istog značaja ili istog učinka prema ulaganjima ulagatelja druge ugovorne stranke, osim u slučaju kad su te mjere poduzete u javnom interesu u skladu sa zakonom, bez diskriminacije i po zakonom određenom postupku, te ako je predviđena efektivna i primjerena naknada.

Takva naknada mora odgovarati tržišnoj vrijednosti izvlaštenog ulaganja neposrendo prije nego je izvlaštenje izvršeno, odnosno prije no što je postupak izvlaštenja bio objavljen, mora sadržavati i ka.mate od dana kada je izvlaštenje izvršeno, te mora biti u potpunosti prenosiva.

(2.) Ulagatelji jedne ugovorne stranke koji trpe štetu na ulaganjima zbog rata ili nekog drugog oružanog sukoba, revolucije, izvanrednog stanja ili pobune, na teritoriju druge ugovorne stranke, koristit će se pogodnostima što ih ta druga stranka pruža u skladu sa stavkom (2.) članka 3. ovog Ugovora. Oni će, u svakom slučaju, imati pravo na naknadu.

Članak 6.

Ulaganja prije sklapanja ovog Ugovora

Ovaj Ugovor će se primjenjivati i na ulaganja na teritoriju jedne ugovorne stranke koja su ulagatelji druge ugovorne stranke izvršili prije stupanja na snagu ovog Ugovora, ako su registrirana prema zakonima i u toku. Međutim, Ugovor se neće odnositi na sporove koji su nastali prije njegovog stupanja na snagu.

Članak 7.

Druge obveze

(1.) Ako zakonodavstvo bilo koje ugovorne stranke daje pravo ulaganjima ulagatelja druge ugovorne stranke na uvjete koji su povoljniji od onih koje pruža ovaj Ugovor, tada će to zakonodavstvo u mjeri u kojoj je povoljnije prevladati nad ovim Ugovorom.

(2.) Svaka ugovorna stranka mora štovati biIo koje druge obveze koje je preuzela u svezi ulaganja na svom teritoriju od strane ulagatelja druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Načelo subrogacije

Ako jedna ugovorna stranka ili neka agencija te ugovorne stranke izvrši plaćanje jednom od svojih ulagatelja po bilo kojoj financijskoj garanciji za nekomercijalne rizike koju je dala u svezi s ulaganjem na teritoriju druge ugovorne stranke, ova potonja će priznati temeljem načela subrogacije prijenos bilo kojeg prava ili pravni zahtjev tog ulagatelja prema prvoj ugovornoj stranci ili njenoj agenciji. Druga ugovorna stranka imat će pravo na naknadu poreza i drugih javnih pristojbi koje treba platiti ulagatelj.

Članak 9.

Sporovi između jedne ugovorne stranke i ulagatelja
druge ugovorne stranke

(1.) U cilju rješavanja sporova u svezi ulaganja između jedne ugovarne stranke i ulagatelja druge ugovorne stranke, potrebno je da zainteresirane stranke povedu pregovore radi rješavanja slučaja mirnim putem, ukoliko je to moguće.

(2.) Ako ti pregovori ne daju rješenje u roku od šest (6) mjeseci od datuma zahtjeva za nagodbom, ulagatelj može podnijeti spor, po svom izboru, na rješavanje:

a) Nadležnom sudu one ugovorne stranke na čijem je teritoriju izvršeno ulaganje, ili

b) međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova (ICSID), koji je predviđen Konvencijom o rješavanju investicijskih sporova između država i državljana drugih država, koja je otvorena za potpisivanje u Washingtonu, 18. ožujka 1965., nakon što su obje ugovorne stranke pristupile toj Konvenciji, ili,

c) Ad hoc arbitražnom sudu koji se formira, ukoliko se stranke u sporu ne dogovore drugačije, u skladu s arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL).

(3.) Ugovorna stranka koja je stranka u sporu ne smije ni u jednom trenutku tijekom postupka u svezi investicijskog spora navesti u svoju obranu svoj imunitet ili činjenicu da je ulagatelj dobio naknadu prema Ugovoru o osiguranju koji pokriva u cijelosti ili djelomično nastalu štetu ili gubitak.

Članak 10.

Sporovi između ugovornih stranaka

(1.) Sporovi između ugovornih stranaka koji se odnose na tumačenje ili primjenu odredbi ovog Ugovora rješavat će se diplomatskim putem.

(2.) Ako ugovorne stranke ne mogu postići sporazum u roku od dvanaest (12) mjeseci od poćetka spara, predmet će se na zahtjev bilo koje ugovorne stranke predati na rješavanje arbitražnom sudu od tri člana. Svaka ugovorna stranka imenovat će jednog arbitra, a ta će dva arbitra imenovati predsjedatelja koji treba biti državljanin neke treće države.

(3.) Ako jedna ugovorna stranka ne imenuje svog arbitra i ne odazove se pozivu druge ugovorne stranke da izvrši imenovanje u roku od dva (2) mjeseca, arbitra će na zahtjev te ugovorne stranke imenovati predsjednik međunarodnog suda pravde.

(4.) Ako se oba arbitra ne mogu sporazumjeti o izboru predsjedatelja u roku od dva (2) mjeseca nakon svojeg ime-. novanja, tada će ga na zahtjev jedne ugovorne stranke imenovati predsjednik međunarodnog suda pravde.

(5.) Ako je u slučajevima iz stavka (3.) i (4.) ovog članka, predsjednik međunarodnog suda pravde spriječen u vršenju svoje funkcije ili ako je državljanin jedne od ugovornih stranaka, tada će imenovanje izvršiti dopredsjednik, a ako je i ovaj u tome spriječen ili je državljanin jedne od ugovornih stranaka, onda će imenovanje izvršiti sudac Suda kojije najviši po rangu, a nije državljanin nijedne ugovorne stranke.

(6.) U ovisnosti od drugih odredbi ugovornih stranaka, arbitražni sud će odrediti svoj postupak.

(7.) Svaka ugovorna stranka snosit će troškove arbitra kojeg je imenovala i svog zastupanja u arbitražnom postupku. Trošak predsjedatelja i preostale troškove snosit će ugovorne stranke u jednakim dijelovima.

(8.) Odluke arbitražnog suda su konačne i obvezujuće za obje ugovorne stranke.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana nakon datuma kad ugovorne stranke diplomatskim putem izvijeste jedna drugu da su ispunjeni njihovi zahtjevi za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Članak 12.

Trajanje i otkaz Ugovora

1. Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od deset (10) godina od dana njegovog stupanja na snagu i prešutno se produžuje nakon isteka tog roka za daljnjih deset (10) godina, osim u slučaju kad jedna ugovorna stranka izvijesti drugu ugovornu stranku o namjeri otkaza ugovora, i to najmanje godinu dana prije isteka prvog ili bilo kojeg sljedećeg desetogodišnjeg razdoblja.

2. U slučaju otkaza primjenjivat će se odredbe ovog Ugovora za razdoblje od deset (10) godina od dana otkaza ovog Ugovora.

Potpisano u Zagrebu, 8. lipnja 1994., u dva originalna primjerka, na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori."

Klasa:404-02/95-O1/05
Urbroj : 5030114-95-1
Zagreb, 11. svibnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.