Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 23.5.1995. Uredba o potvrđivanju Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 1995. godine, donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine, potpisan u Buenos Airesu 2.

prosinca 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i
Vlade Republike Argentine

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Argentine (u daljnjem tekstu ovog Ugovora DUgovorne stranke"), želeći unaprijediti gospodarske i trgovinske odnose između dvije zemlje, zasnovane na jednakosti i uzajamnoj dobrobiti, ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će doprinositi razvijanju trgovinske suradnje i ostalih oblika gospodarske suradnje između dvije zemlje u skladu s odredbama utvrdenim ovim Ugovorom.

Članak 2.

U skladu s načelima Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT), Ugovorne stranke omogućit će jedna drugoj status najpovlaštenije nacije glede svih pitanja koja se odnose na carine, trgovinu i ostale oblike gospodarske suradnje između dvije zemlje.

Odredbe iz ovog članka neće se primjenjivati na:

a) olakšice ili izuzeća koja jedna od Ugovornih stranaka daje ili može dati ostalim susjednim zemljama u svrhu olakšavanja pogranične trgovine;

b) olakšice ili izuzeća koja jedna od Ugovornih stranaka daje ili može dati, a koji proizlaze iz njenog članstva u području slobodne trgovine, carinskoj uniji, Zajedničkom tržištu ili bilo kojem drugom obliku regionalne gospodarske integracije;

c) olakšice ili izuzeća koja daje Republika Argentina na osnovi bilateralnih sporazuma sklopljenih 10. prosinca 1987. sa Italijom, odnosno 3. lipnja 1988. sa Španjolskom.

Članak 3.

Izvoz i uvoz roba i usluga između Republike Hrvatske i Republike Argentine ostvarivat će se sklapanjem ugovora između fizičkih i pravnih osoba u skladu s pravnim sustavom Ugovornih stranaka.

Članak 4.

Plaćanja za transakcije koje će se izvršavati u okviru ovog Ugovora bit će ostvarena u konvertibilnoj valuti, osim u slučaju drugačijeg dogovora stranaka koje su uključene u takvu transakciju, a u skladu s pravnim sustavom u zemljama Ugovornih stranaka.

Članak 5.

U cilju razvijanja trgovine između Ugovornih stranaka, obje stranke sporazumne su olakšati i ubrzati razmjenu informacija. Takoder, podržavat će sudjelovanje na sajmovima i izložbama koje će se održavati u obje zemlje, u skladu s uvjetima koje odreduju nadležna tijela Ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ugovorne stranke sporazumne su osnovati zajednički argentinsko-hrvatski odbor koji će nadgledati provedbu ovog Ugovora i davati preporuke glede poticanja trgovinske i gospodarske suradnje između dvije zemlje. Odbor će se sastajati naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Argentini.

Članak 7.

U svrhu postizanja učinkovite provedbe ovog Ugovora Ugovorne stranke mogu zaključiti specijalne protokole i pripremiti detaljne programe suradnje.

Članak 8.

Svaki nesporazum koji nastane između Ugovornih stranaka glede tumačenja ili primjene ovog Ugovora, rješavat će s izravnim pregovorima diplomatskim putem.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti kojom Ugovorne stranke izvijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni predviđeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina i automatski se produžava za jednu godinu, ukoliko ga nijedna od Ugovornih stranaka ne otkaže pismenim putem najmanje šest mjeseci prije isteka navedenog razdoblja.

Ugovori koji su sklopljeni na osnovi ovog Ugovora ostat će na snazi i obvezivati u skladu s odredbama ovog Ugovora sve dok se u potpunosti ne dovrše projekti na koje se odnose.

Sastavljen u Buenos Airesu, 2. prosinca 1994. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba jednako valjana.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori."

Klasa:303-03/95-O1/14
Urbroj : 5030114-95-1
Zagreb, 4. svibnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.