Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 23.5.1995. Uredba o potvrđivanju Fakultativnog protokola o obvezatnom rješavanju sporova koji se odnose na Statut Međunarodne telekomunikcijske udruge, Konvenciju Međunarodne telekomunikacijske udruge i Administratlvni pravilnik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju I izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2o. travnja 1995. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju Fakultativnog protokola o obvezatnom rješavanju sporova koji se odnose na Statut Međunarodne telekomunikacijske udruge, Konvenciju međunarodne telekomunikacijske udruge i Administrativni pravilnik

Članak 1.

Potvrđuje se Fakultativni protokol o obvezatnom rješavanju sporova koji se odnose na Statut jyledunarodne telekomunikacijske udruge, Konvenciju međunarodne telekomunikacijske udruge i Administrativni pravilnik, potpisan u Ženevi 22. prosinca 1992. godine, u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Fakultativnog protokola u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

OPTIONAL PROTOCOL

on the Compulsory Settlement of Disputes Relating to the Constitution of the International Telecommunication Union, to the Convention of the International Telecommunication Union and to the Administrative Regulations

At the time of signing the Constitution of the International Telecommunication Union and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva 1992), the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Optional Protocol on the Compulsory Settlement of Disputes.

The Members of the Union, parties to this Optional Protocol, expressing the desire to resort to compulsory arbitration, so far as they are concerned, for the settlement of any disputes concerning the interpretation or application of the Constitution, the Convention or of the Administrative Regulations mentioned in Article 4 of the Constitution, have agreed upon the following provisions:

Article 1

Unless one of the methods of settlement listed in Artic-le 56 of the Constitution has been chosen by common agreement, disputes concerning the interpretation or application of the Constitution, the Convention or the Administrative Regulations mentioned in Article 4 of the Constitution shall, at the reauest of one of the parties to the dispute, be submitted for compulsory arbitration. The procedure to be followed is laid down in Article 41 of the Convention, paragraph 5 (No. 511) of which shall be amplified as follows:

"5. Within three months from the date of receipt of the notification of the submission of the dispute to arbitration, each of the two parties to the dispute shall appoint an arbitrator. If one of the parties has not appointed an arbitrator within this time-limit, this appointment shall be made, at the request of the other party, by the Secretary-General who shall act in accordance with Nos. 509 and 510 of the Convention."

Article 2

This Protocol shall be open to signature by Members atthe same time as they sign the Constitution and the Convention. It shall be ratified, accepted approved by any Signatory Member in accordance with its constitutional rules. It may be acceded to by any Members parties to the Constitution and the Convention and by any States which become Members of the Union. The instrument of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 3

This Protocol shall come into force for the Parties hereto, who have ratified, accepted, approved or acceded to it, on the same date as the Constitution and the Convention, provided that at least two instruments of ratification, acceptance, approval or accession in its respect have been deposited on that date. Otherwise, it shall come into force on the thirtieth day after the date on which the second instrument of ratification, acceptance, approval or accession is deposited.

Article 4

 This Protocol may be amended by Parties hereto during a Plenipotentiary Conference of the Union.

 Article 5

 Each Member party to this Protocol may denounce it by a notification addressed to the Secretary-General, such denunciation taking effect at the expiration of a period of one year from the date of receipt of its notification by the Secretary-General.

Article 6

The Secretary-General shall notify all Members:

a) of the signatures appended to this Protocol and of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
b) of the date on which this Protocol shall have come into force;
c) of the date of entry into force of any amendment; d) of the effective date of any denunciation.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed this protocol in each of the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, in a single copy within which, in case of discrepancy, the French text shall prevail, and which shall remain deposited in the archives of the International Telecommunication Union, which shall forward a copy to each of the signatory countries.

Done at Geneva, 22 December 1992.

FAKULTATIVNI PROTOKOL

O obvezatnom rješavanju sporova koji se odnose na Statut Međunarodne telekomunikacijske udruge, Konvenciju međunarodne telekomunikacijske udruge i Administrativni pravilnik

Za vrijeme potpisivanja Statuta međunarodne telekomunikacijske udruge i Konvencije međunarodne telekomunikacijske udruge (Ženeva 1992.), niže potpisani opunomoćenici su potpisali ovaj Fakultativni protokol o obvezatnom rješavanju sporova.

Članice Udruge, stranke Fakultativnog protokola, izražavajući želju za korištenjem obvezatne arbitraže, u svom interesu u rješavanju bilo kakvih sporova, koji se tiču tumačenja ili primjene Statuta, Konvencije ili Administrativnog pravilnika spomenutih u članku 4. Statuta, sporazumjele su se oko sljedećih odredbi:

Članak 1.

Ako se sporazumno ne izabere jedan od načina za rješavanje sporova, naveden u članku 56. Statuta, sporovi koji se tiču tumačenja ili primjene Statuta, Konvencije ili Administrativnog pravilnika spomenutih u članku 4. Statuta bit će, na zahtjev jedne od strana u sporu, podvrgnuti obvezatnoj arbitraži. Postupak koji treba slijediti je izložen u članku 41. Konvencije, stavak 5. (No. 511.) i:r. kojeg se naglašava sljedeće:

"5. U roku od tri mjeseca od datuma primitka obavijesti o podnošenju spora na arbitražu, svaka od dviju strana u sporu će imenovati jednog arbitra. Ako jedna od strana u sporu ne odredi arbitra u ovom roku, to će učiniti Glavni tajnik na zahtjev druge strane, a u skladu sa stavcima 509. i 510. Konvencije."

Članak 2.

Ovaj Fakultativni protokol će biti otvoren za potpisivanje člancima u isto vrijeme kada budu potpisivale Statut i Konvenciju. Članice potpisnice će ga ratificirati, prihvatiti ili odobriti u suglasju sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Svaka članica stranka Statuta i Konvencije i svaka Država koja postane članica Udruge može pristupiti ovom Fakultativnom protokolu. Instrument rafitikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa bit će položen kod Glavnog tajnika.

Članak 3.

Fakultativni protokol će stupiti na snagu za one stranke koje su ga ratificirale, prihvatile, odobrile ili mu pristupile na isti datum kad i Statut i Konvpncija, ukoliko se najmanje dva instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa polože na taj datum. U suprotnom će on stupiti na snagu trideseti dan nakon datuma kada je položen drugi instrument ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa.

Članak 4.

Ovaj Fakultativni protokol stranke mogu dopuniti za vrijeme trajanja Konferencije opunomoćenika Udruge.

Članak 5.

Svaka članica ovog Fakultativnog protokola ga može otkazati putem obavijesti upućene Glavnom tajniku, a takav otkaz će stupiti na snagu nakon isteka jedne godine od datuma kada je Glavni tajnik primio takvu obavijest.

Članak 6.

Glavni tajnik će izvijestiti sve članice:

a) o potpisima ovog Fakultativnog protokola i o svakom polaganju instrumenta rafitikacije prihvata, odobrenja ili pristupa; b) o datumu kada ovaj Fakultativni protokol stupa na snagu;
c) o datumu stupanja na snagu svake dopune;
d) o datumu stupanja na snagu svakog otkaza. Uz svjedočenje o tome, odnosni opunomoćenici potpisali su ovaj

Fakultativni protokol na svakom od jezika: arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom na jednom primjerku od kojih će, u slučaju različitosti, prevladati francuski tekst i koji će ostati pohranjen u arhivu Međunarodne telekomunikacijske udruge, a koja će proslijediti po jedan primjerak svakoj od zemalja potpisnica.

Sačinjeno u Ženevi, 22, prosinca 1992.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:344-03/94-03/O1
Urbroj : 5030114-95-1
Zagreb, 20. travnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.