Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske opredaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je borayak protuzakonit, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 10. ožujka 1995. godine.

Broj : 95-532/ 1
Zagreb, 15. ožujka 1995.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLISKE O PREDAJI I PRIMANJU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONTT

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit, potpisan u Warszawi dana 8. studenog 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i poljskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o predaji i primanju osoba kojih je boravak protuzakonit, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLISKE O PREDAJI I PRIMANJU OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) sa željom da se prihvate usklađena pravila pri predaji i primanju osoba koje ne ispunjavaju uvjete ulaska i boravka na području jedne ugovorne stranke te uvažavajući unutarnje pra,vo i međunarodne obveze složile su se u siijedećem:

Članak 1.

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka bez posebnih će formalnosti preuzeti gradanina države jedne ugovorne stranke koji protupravno boravi na području države druge ugovorne stranke.

2. Preuzimanje osobe prema stavku 1. ovog članka provest će se i u slučaju ako ona ne posjeduje putovnicu ili drugu ispravu kojom bi dokazala svoj identitet, no moguće je dokazati da ima državljanstvo druge ugovorne stranke.

3. Dokazi o državljanstvu jedne i druge ugovorne stranke prema stavku i. i 2. su:

- putovnica, svake vrste,

- dokumenti kojima se potvrđuje identitet, izdani od nadležnih tijela druge ugovorne stranke,

- isprave kojima se potvrđuje pripadnost osobe hrvatskim odnosno poljskim oruianim snagama,

- pomorske isprave,

- službene osobne iskaznice,

- druge isprave izdate po nadležnim tijelima ugovornih stranaka,

- izjava trećih osoba,

- osobna izjava zainteresirane osobe,

- ini dokazi koje u konkretnom slučaju priznaju nadležna tijela ugovorne stranke prihvata.

4. Zahtjev za prihvat osobe suglasno ovom Ugovoru nadležno tijelo stranke koja predaje, upućuje u pismenom obliku nadležnom tijelu stranke koja prima osobu.

5. Predajući osobu o kojoj je potrebno voditi brigu radi životne dobi, zdravstvenog stanja ili drugih važnih razloga, nadležno tijelo ugovorne stranke koje osobu predaje ima obvezu o ovoj činjenici obavijestiti odgovarajuće tijelo ugovorne strane koja osobu prima.

6. Nadležna tijela jedne i druge ugovorne stranke bez potrebnih formalnosti prihvatit će natrag osobu za koju se naknadno ustanovi da u trenutku njezine predaje nije bila dri.avljanin države koja ju je prihvatila.

Članak 2.

1. Nadležna tijela jedne i druge ugovorne stranke razmijenit će uzorke isprava kojima se dokazuje državljanstvo ugovorne stranke u roku 30 dana po potpisivanju Ugovora. U slučaju njihove promjene ili zamjene, neodložno će razmijeniti nove uzorke isprava.

2. Po potrebi, nadležna tijela jedne i druge ugovorne stranke uručit će neophodne putne isprave osobi koja se predaje.

Članak 3.

1. Nadležna tijela jedne i druge ugovorne stranke prihvatit će natrag, na zahtjev druge stranke, držav'jane trećih država ili osobe koje nemaju državljanstva, koje su izravno, s područja države jedne ugovorne stranke, došla protuzakonito na područje druge ugovorne stranke.

2. Prihvat osobe ostvarit će se po mogućnosti u najkraćem mogućem roku po nezakonitom dolasku na područje druge ugovorne stranke.

3. Obveza prihvata natrag osobe koja boravi bez dozvole prema stavku 1. ovog članka ne odnosi se na osobu koja je u trenutku ulaska na područje ugovorne stranke imala pravo boravka dodijeljeno od te stranke ili kojoj su nadležna tijela te stranke dala dozvolu boravka nakon nezakonitog ulaska.

4. Pod dozvolom boravka, prema stavku 3. ovog članka smatra se boravak na osnovi dozvole izdate od nadležnog tijela jedne od ugovornih stranaka, koja omogućava boravak na teritoriju ugovorne stranke koja je dozvolu izdala. Dozvolom boravka ne smatra se dozvola za privremeni boravak dobivena u svezi s razmatranjem zahtjeva o azilu ili dobivanja statusa izbjeglice ili nakon podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka.

Članak 4.

1. Nadležna tijela jedne i druge ugovorne strane kojima je upućen zahtjev za primanje, suglasno Članku 1. i Članku 3. ovog Ugovora, da će odgovor u roku od osam dana.

2. Nakon roka određenog u stavku 1. ovog članka smatra se da je zahtjev stranke koja prihvaća osobu potvrden.

3. Prihvat osobe, suglasno članku 1. i članku 3. ovog Ugovora ostvarit će se nakon prethodnog pismenog očitovanja.

Članak 5.

Nadležno tijelo stranke kojoj je upućen zahtjev za prihvat i koje ga je potvrdilo, prihvatit će osobu koja podliježe predaji najkasnije 30 dana od njegovog potvrđivanja. Taj rok može biti i produžen na molbu stranke koja ga je podnijela.

Članak 6.

1. Nadležna tijela jedne i druge ugovorne stranke na zahtjev druge stranke prihvatit će u tranzitni prijevoz osobe koje nemaju državljanstvo nijedne ugovorne stranke, ukoliko će se osigurati prihvat tih osoba u diiavi konačnog odredišta i tranzitnih država u slijedu.

2. Zahtjev o kojem je rijeć u stavku t, ovog članka treba sadržavati podatke o identitetu i di iavljanstvu osobe koja se prepraćuje, vrijeme putovanja uz naznaku vremena neophodnog za putovanje kroz tranzitne zemlje, državu i mjesto konačnog odredišta, podatak o zdravstvenom stanju osobe kao i podatke o pratećem policijskom osoblju, ukoliko se to na takav način ostvaruje.

3. Dopušta se odbijanje tranzitnog prijevoza ukoliko osobi u tranzitu u državi odrednici ili u državama tranzita postoji opasnost od zlostavljanja ili smrtne kazne ili ukoliko život i sloboda osobe može biti ugrožena zbog rasne, vjerske ili nacionalne pripadnosti određenim društvenim grupama ili iz političkih razloga. Dopušta se, nadalje, odbijanje provedbe tranzita ukoliko je osoba u tranzitu krivično gonjena u državi koja bi trebala izvršiti prijevoz ili postoji opasnost za javno zdravlje.

4. Stranka koja je podnijela zahtjev snosi odgovornost za osiguranje kontinuiteta putovanja osoba o kojima je rijeć u stavku 1. ovog članka prema državi odrednici i prihvatit će te osobe natrag ukoliko se iz bilo kojeg razloga kontinuitet tog putovanja ne može osigurati.

5. Ukoliko ugovorna stranka odbije provedbu zahtjeva, obvezna je pismeno obrazložiti razloge svog odbijanja drugoj stranci.

6. Osobe u tranzitu mogu biti vraćene ugovornoj stranci koja je tražila tranzit osoba ukoliko se vrijeme tranzitnog prijevoza preko teritorija države - zamoljene stranke utvrde okolnosti o kojima je riječ u stavku 3. ovog članka.

7. Putovanje u tranzitu pod nadzorom vrši se u skladu sa zakonima države koja je za tranzit zamoljena.

Članak 7.

Svi troškovi vezani za predaju i preuzimanje osoba, njihov prijevoz kao i pratnju, a isto tako i moguće vraćanje osobe, snosi ugovorna stranka koja je zahtjev podnijela.

Članak 8.

Ovaj Ugovor ne isključuje obveze ugovornih stranka koje proizlaze iz Ženevskog sporazuma od 28. srpnja 1951. godine, dopunjenog Protokolom o pravnom položaju izbjeglica potpisanom u New Yorku 31. siječnja 1967. godine, obveze o izručenju osoba u okviru pružanja pravne pomoći ugovornih stranaka, kao i druge međunarodne obveze koje se odnose na preuzimanje gradana trećih država, temeljem drugih ugovora i međunarodnih sporazuma.

Članak 9.

Pojedinosti vezane uz izvršenje ovog Ugovora, prvenstveno one koje se odnose na:

- tijela nadležna za izvršenje svih ugovorenih radnji,

- granične prijelaze preko kojih će se ostvariti predaja i primanje osoba,

- način obračunavanja troškova o kojima je riječ u članku 7. ovog Ugovora,

- isprave neophodne za predaju i prihvat osoba, regulirat će se izvršnim Protokolom, potpisanim između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske.

Članak 10.

1. Primjenu ovog Ugovora može u cijelosti ili djelomićno, privremeno bilo koja ugovorna stranka obustaviti zbog sigurnosnih, zdravstvenih ili za javni poredak važnih razloga

2. O poduzimanju mjera iz stavka 1. ovog Članka kao i o njihovom ukidanju, neodložno treba obavijestiti drugu ugovornu stranku pismeno, diplomatskim putem.

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana zadnje obavijesti diplomatskim putem jedne ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.

3. Svaka ugovorna stranka ima pravo otkazati Ugovor tako da u tom slučaju Ugovor prestaje važiti u roku od šest mjeseci od dana kad je druga ugovorna stranka diplomatskim putem primila obavijest o raskidu Ugovora.

Zaključeno u Varšavi, dana 8. studenog 1994., u dva izvorna primjerka, na hrvatskom i poljskom jeziku, pri ćemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 212-04/95-01 /O1
Zagreb, 10. ožujka 1995.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.