Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 10. ožujka 1995. godine.

Broj : 95-535/ 1
Zagreb, 15. ožujka 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v.r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA

Članak 1.

Potvrđuju se Ugovori između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Skopju, dana 2. rujna 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i makedonskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Republike Hrvatske i Republke Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KAZNENIM STVARIMA

Republika Hrvatska i Republika Makedonija su se u želji,

da unaprijede pravne odnose među državama,

da unaprijede svoju suradnju na području pravosuđa i da olakšaju međusobni pravni promet,

sporazumjele, da sklope ovaj ugovor.

I. POGLAVLJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Državljani jedne ugovorne stranke imaju jednako jamstvo svojih prava u postupcima pred sudovima druge ugovorne stranke kao i njezini državljani.

2) Državljani jedne ugovorne stranke imaju slobodan pristup sudovima i sudjeluju u postupcima pred sudovima druge ugovorne stranke pod jednakim uvjetima kao njezini državljani.

3) Odredbe gornjih stavaka odnose se i na pravne osobe.

Obujam pravne pomoći

Članak 2.

1) Ugovorne stranke uzajamno pružaju pravnu pomoć u gradanskim i kaznenim stvarima, na način i u obujmu, predviđenim ovim ugovorom.

2) Pojam "gradanske stvari" u ovom ugovoru obuhvaća i gospodarske i obiteljske stvari.

3) Pojam "kaznene stvari" u ovom ugovoru obuhvaća kaznena djela, privredne pristupe i prekršaje.

4) Pravosudni organi ugovornih stranaka, sukladno odredbama ovog ugovora, pružaju pravnu pomoć i drugim organima koji su po zakonodavstvu ugovorne stranke nadležni za stvari iz prethodnih stavaka ovog članka.

Članak 3.

Ugovorne stranke uzajamno će pružati pravnu pomoć tako, da će dostavljati i uručivati pismena, razmjenjivati obavijesti o pitanjima iz zakonodavstva i kaznene evidencije te obavljati pojedine procesne radnje, kao što su: pojedine istražne radnje, dostava materijalnih dokaza, saslušavanje okrivljenih, svjedoka, stranaka, vještaka i drugih osoba, sudski uvidaj, vještaćenje i drugo.

Način suobraćanja

Članak 4.

1) Nadležni organi ugovornih stranaka suobraćaju, postupajući po ovom ugovoru, sa strane Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, a sa strane Republike Makedonije putem Ministarstva za pravosude i upravu Republike Makedonije.

2) Odredba prvog stavka ovog članka ne isključuje suobraćanje diplomatskim odnosno konzularnim putem.

3) U hitnim slučajevima nadležni organi ugovorne stranke mogu upućivati zamolnice i obavijesti predviđene ovim ugovorom nadležnim organima druge ugovorne stranke putem Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

Jezik

Članak 5.

1) Zamolnica za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: zamolnica,): i sva ostala pismena, koja je potrebno priložiti sukladno odredbama ovog ugovora, dostavljaju se na jeziku ugovorne stranke, koja moli za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: Država moliteljica). Prijevod na jezik ugovorne stranke, koju se moli za, pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: zamoljena Država) nije potrebno prilagati.

2) Odgovori na zamolnice dostavljaju se na jeziku zamoljene države.

3) Pismena, koja se urućuju osobama u zamoljenoj državi, dostavljaju se na jeziku dria,ve moliteljice, a mora biti priložen i prijevod pismena na jezik zamoljene države.

4) Ako prijevod, u slućaju iz stavka 3. ovog članka nije priložen, uručenje će se izvršiti samo ako primatelj pismeno dobrovoljno primi.

Zamolnica za pravnu pomoć

Članak 6.

1) Zamolnica za pravnu pomoć mora sadržavati:

1. naziv organa, koji moli za pravnu pomoć, i organa, od kojeg se moli pomoć,

2. opis predmeta, u kojem se moli za pomoć; u kaznenim stvarima i zakonski opis kaznenog djela,

3. oznaku podataka, koji su vaini za provedbu postupka davanja pravne pomoći,

4. ime i prezime te podatke o rođenju stranaka u postupku, mjesto njihovog prebivališta, državljanstvo, a za pravne osobe tvrtka odnosno ime i sjedište,

5. ime i prezime mogućih pravnih zastupnika u pojedinim predmetima.

2) Zamolnica i priloiena pismena moraju biti potpisana i imati pečat organa koji moli za pravnu pomoć.

Članak 7.

1 ) Pravna pomoć se prui,a sukladno zakonodavstvu zamoljene države.

2) Nadležni organ, koji pruža zamoljenu pravnu pomoć može pri tom postupati i na način i u obliku, koji želi Država moliteljica, ukoliko to nije u suprotnosti s propisima zamoljene države.

Članak 8.

1) Ako zamoljeni organ nije nadležan za udovoljenje zamolnici, zamolnicu upućuje nadležnom organu u zamoljenoj državi i o tome obavještava državu moliteljicu.

2) Ako zamolnici nije bilo udovoljeno, potrebno je o tome odmah izvijestiti državu moliteljicu i navesti razloge, zašto zamolnici nije bilo udovoljeno. Ako su zajedno sa zamolnicom za pravnu pomoć poslana i druga pismena, i ta se vraćaju.

Članak 9.

Zamoljena država može odbiti pravnu pomoć ako bi udovoljenje zamolnici bilo u suprotnosti s njezinim prav nim poretkom ili bi moglo štetiti njezinoj suverenosti ili si gurnosti.

Uručivnje pismena

Članak 10.

Zamolnica za uručenje pismena mora pored podataka iz odredbe članka 6. ovog ugovora sadržavati i adresu osobe kojoj se pismeno uručuje.

Članak 11.

1) Nadležni organ izvršava uručenje sukladno propisima zamoljene države. Na izričitu molbu može se kod uručenja pismena primijeniti propis države moliteljice, ako to nije u suprotnosti s propisima zamoljene države.

2) Uručenje pismena dokazuje se sukladno propisima o uručenju, koji važe na teritoriju zamoljene države. Nadležni organ navodi u potvrdi o uručenju vrijeme i mjesto uručenja, te osobu, kojoj je pismeno bilo uručeno.

3) Potvrda o uručenju odmah se dostavlja državi mol teljici. Ukoliko uručenje nije moguće, potrebno je državu moliteijicu odmah izvijestiti o razlozima.

Obavijesti o propisima

Članak 12.

Ugovorne stranke će, na molbu, jedna drugu izvijestiti o propisima, koji važe ili su važili na njezinom teritoriju te će po potrebi slati i tekstove tih propisa.

Troškovi pružanja pravne pomoći

Članak 13.

1) Ugovorne stranke ne mogu zahtijevati vraćanje troškova koji su nastali radi pružanja pravne pomoći, osim nagrade vještaku i naknade troškova vještaćenja, ako u ovom ugovoru nije drukčije određeno.

2) Zamoljeni organ može tražiti predujam za troškove iz prvog stavka ovog članka.

II. POGLAVIJE

PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKIM STVARIMA

Oslobođenje od plaćanja troškova
sudskog postupka

Članak 14.

Državljani jedne ugovorne stranke su pred sudovima druge ugovorne stranke oslobođeni plaćanja troškova sudskog postupka pod jedakim uvjetima i u jednakom obujmu kao i državljani te diiave.

Članak 15.

1) O oslobođenju od plaćanja trošova iz članka 14. ovog ugovora sud zamoljene države odlučuje na prijedlog stranaka. Sukladno propisima zamoljene države o oslobodenju od plaćanja troškova sudskog postupka odlučuje se na temelju potvrde o imovinskom stanju koju izdaje nadležni organ one ugovorne stranke, na čijem teritoriju stranka ima svoje prebivalište.

2) Ako osoba iz prethodnog stavka ima prebivalište na teritoriju treće države, potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo ugovorne stranke čiji je dt ia,vljanin ta, osoba.

3) Sud zamoljene države koji odlučuje o molbi za oslobodenje od plaćanja troškova sudskog postupka, može zahtijevati u svezi s time dodatne obavijesti.

Osiguranje parničnih troškova

Članak 16.

1) Od državljana jedne ugovorne stranke koji sudjeluje u postupku pred sudom druge ugovorne stranke kao tužitelj ili umješač, nije dopušteno zahtijevati osiguranje parničnih troškova samo zato jer je strani državljanin i na teritoriju te države nema prebivalište.

2) odredba prvog stavka ovog članka primjenjuje se i na pravne osobe.

Isprave

Članak 17.

1) Isprave, koje je izdao ili ovjerio u propisanom obliku sud ili drugi nadležni organ ugovorne stranke te su potpisane i na njima je otisnut pečat nadležnog organa nije potrebno dalje ovjeravati za uporabu na teritoriju druge ugovorne stranke.

2) Prvi stavak ovog članka odnosi se i na prijepise i preslike isprava, koje je ovjerio sud ili drugi nadleini organ.

Članak 18.

Javne isprave, izdane na teritoriju jedne ugovorne strane imaju na teritoriju druge ugovorne stranke istu dokaznu snagu kao i javne isprave te države.

1) Ugovorne stranke dostavljaju jedna drugoj izvodbe iz dri,avnih matica te pravomoćne sudske odluke, koje se odnose na osobna stanja državljana druge ugovorne stranke.

2) Isprave i sudske odluke iz prvog stavka ovog članka dostavljaju se besplatno svakih šest mjeseci diplomatskim putem.

Priznanje i izvršenje, sudskih odluka

Članak 20.

Ugovorne stranke pod uvjetima iz ovog ugovora na svojem teritoriju priznaju i izvršavaju sudske odluke u građanskim stvarima, te sudske nagodbe u ta,kvim predmetima, donesene i sklopljene pred sudom druge ugovorne stranke.

Članak 21.

1) Odluke iz čl. 20. ovog ugovora priznaju se i izvršavaju:

1. ako je odluka pravomoćna i izvršna po zakonu ugovorne stranke, na čijem je teritoriju donesena.

2. ako za stvar, u kojoj je odluka donesena, nije isključivo nadležan sud ugovorne stranke, na čijem teritorlju se zahtijeva priznanje odnosno izvršenje odluke,

3. ako je u slučaju odluke, donesene u odsutnosti, stranka, koja se nije pojavila i nije sudjelovala u postupku, a protiv koje je donesena odluka, sukladno zakonu ugovorne stranke na čijem je teoriju postupak proveden, pravilno i pravovremeno obavještena o postupku, a u slučaju njene procesne nesposobnosti, ako je bila pravilno zastupana,

4. ako u istoj pravnoj stvari, među istim strankama, nije bila donesena pravomoćna odluka pred sudom ugovorne stranke, na čijem teritoriju se zahtijeva priznanje ili izvršenje odluke,

5. ako pred sudom zamoljene države nije u tijeku već prije započeta parnica. u istoj pravnoj stvari i među istim strankama,

6. ako priznanje i izvršenje odluke nije u suprotnosti s . Ustavom i pravnim poretkom zamoljene države.

2) Odluku o priznanju i izvršenju odluke dri.a,ve moliteljice donosi nadležni sud zamoljene države.

Članak 22.

1) Onaj, koji moli za priznanje i izvršenje odluke, može molbu za priznanje i izvršenje podnijeti kod suda ugovorne stranke, koji odlučuje o priznanju i izvršenju, ili kod suda ugovorne stranke, koji je odluku donio. Upućivanje molbe sudu, koji je nadlei.a.n za odlučivanje o priznanju i izvršenju, izvršit će se sukladno odredbi članka 4. ovog ugovora.

2) Molbi za priznanje i izvršenje odluke treba priložiti:

1. pravomoćnu odluku ili njen ovjereni prijepis s potvrdom o pravomoćnosti i izvršnosti.

2. potvrdu, da je stranka, koja nije sudjelovala u postupku, a protiv koje je bila donesena odluka, sukladno zakonu ugovorne stranke, koja je odluku donijela, pravilno i pravovremeno pozvana na raspravu, a u slučaju, da je stranka procesno nesposobna još i potvrdu, da je bila pravilno zastupana.

Članak 23.

1) Postupak za priznanje i izvršenje odluke provodi se po propisima ugovorne stranke, koja odlučuje o priznanju i izvršenju.

2) Molbu za priznanje i izvršenje može podnijeti svatko, tko ima pravni interes za takvo priznanje i izvršenje.

III. POGLAVLJE

PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA

Članak 24.

Ugovorne stranke, u skladu s odredbama ovog ugovora, jedna drugoj pružaju pravnu pomoć u svim postupcima glede kaznenih djela, za koja su bili u trenutku, kad je pravna pomoć zamoljena, nadležni pravosudni organi države moliteljice.

Članak 25.

Ugovorne stranke jedna drugoj pružaju pravnu pomoć i u prekršajnim stvarima.

Odbijanje pravne pomoći

Članak 26.

Ugovorne stranke odbit će pravnu pomoć:

1. ako djelo, koje je navedeno u zamolnici, po pravu zamoljene države nije kazneno djelo,

2. ako bi udovoljenje zamolnici bilo u suprotnosti s pravnim poretkom zamoljene države i moglo bi slijedom toga, po mišljenju zamoljene države, ugroziti njezinu suverenost, sigurnost ili njene druge bitne interese,

3. ako je zamolnica u svezi s djelom, koje je po mišljenju zamoljene države političko ili vojno kazneno djelo.

Pozivi

Članak 27.

U pozivu osumnjičeniku, svjedoku ili drugom sudioniku u postupku, koji se poziva iz ugovorne stranke, ne smije biti zapriječeno poduzimanjem mjera prinude u slučaju, da se pozivu ne odazove. Ako se pozvani ne odazove pozivu, za to mu ne smije biti izrečena kaznena sankcija.

Članak 28.

Svjedoku ili vještaku, koji se odazove pozivu suda države moliteljice, pripada pravo na naknadu putnih troškova i troškova boravka, sukladno propisima države moliteljice.

Privremena predaja osoba lišenih slobode

Članak 29.

1) Ako ugovorna stranka, koja provodi kazneni postupak, pozove kao svjedoka ili radi suočenja osobu, koja je lišena slobode u drugoj ugovornoj stranci, ta će se, uz njenu suglasnost, privremeno predati državi moliteljici.

2) Država moliteljica mora privremeno predanu osobu vratiti u roku, koji odredi zamoljena država.

3) Privremena predaja može se odbiti:

1. ako se osoba iz prvog stavka ovog članka s tim ne slaže,

2. ako bi uslijed predaje došlo do produljenja lišavanja slobode osobe iz prvog stavka ovog članka,

3. ako po mišljenju zamoljene države postoje drugi važni razlozi protiv njene predaje državi moliteljici.

4) Privremena predaja se odgada ako je potrebno, da je osoba iz prvog stavka ovog članka prisutna u kaznenom postupku koji je u tijeku na teritoriju zamoljene države.

5) Privremeno predana osoba iz prvog stavka ovog članka mora biti na teritoriju države moliteljice u pritvoru. 6) Pojam "osoba lišena slobode" u ovom ugovoru obuhvaća uhićene osobe, pritvorene osobe, osobe na izdržavanju kazne zatvora ili osobe na izdržavanju mjere sigurnosti lišenjem slobode.

Članak 30.

Predaju osobe iz prvog stavka članka 29. ovog ugovora obavljaju nadležni organi ugovorne stranke, koji se dogovaraju o mjestu i vremenu predaje.

Zaštita osobne slobode

Članak 31.

1) Svjedok ili vještak, koji se odazove pozivu suda dri,ave moliteljice, neovisno o njegovom državljanstvu ne može biti u toj državi kazneno gonjen ili pritvoren te mu se ne može na bilo koji drugi način ograničiti sloboda radi kaznenog djela, koje je učinio prije dolaska na teritorij države moliteljice.

2) Osoba koja je pozvana da se pojavi pred sudom države moliteljice, da bi kazneno odgovarala za djelo, koje joj se stavlja na teret, ne smije, neovisno o državljanstvu, na njezinu teritoriju biti gonjena ili pritvorena niti joj se na bilo koji drugi način smije ograničiti sloboda za djela i osude, koji nisu navedeni u pozivu, a potječu iz vremena prije njezina odlaska iz zamoljene države.

3) Kazneno gonjenje, lišavanje slobode ili kakvo drugo ograničenje osobne slobode, dozvoljeni su:

1. radi kaznenog djela, radi kojega je netko pozvan kao okrivljenik.

2. kada se pozvani, nakon što njegova prisutnost po izjavi suda više nije potrebna, zadrži više od petnaest dana na teritoriju države moliteljice, iako bi ga mogao napustiti.

3. ako se nakon što je napustio teritorij dri.ave moliteljice, na njezin teritorij dobrovoljno vrati.

Prisutnast radnjama pravne pomoći

Članak 32.

1) Na izričitu molbu države moliteljice, zamoljena dižava obavijestit će je o mjestu i vremenu izvršenja zamolnice.

2) Sudionici u kaznenom postupku i njihovi pravni zastupnici, te predstavnici organa, uključenih u kazneni postupak, imaju u zamoljenoj državi pravo prisustvovati radnjama pravne pomoći i postavljati dodatna pitanja putem zamoljenog organa. Na njih se odgovarajuće primjenjuje odredba iz članka 31. ovog ugovora.

3) Za, prisutnost predstavnika pravosudnih organa države moliteljice pri pružanju pravne pomoći u zamoljenoj državi, potrebna je suglasnost zamoljene države. Suglasnost u Republici Hrvatskoj iza.de Ministarstvo pravosuda Republike Hrvatske, a u Republici Makedoniji Ministarstvo za pravosude i upravu Republike Makedonije.

Obavijesti iz kaznene evidencije

Članak 33.

1) Ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu o svim osudama dri,avljana druge ugovorne stranke koje su upisane u njezinu kaznenu evidenciju. Izvode iz kaznene evidencije ugovorne stranke izmjenjuju svakih šest mjeseci putem ministarstava nadležnih za poslove pravosuda ugovornih stranaka.

2) Ugovorne stranke jedna drugu obavještavaju i o drugim podacima upisanim u kaznenoj evidenciji.

Ustupanje kaznenoggonjenja

Članak 34.

1) Ako državljanin ugovorne stranke počini kazneno djelo na teritoriju druge ugovorne stranke, može ugovorna stranka, na čijem teritoriju je djelo počinjeno, pod uvjetimab iz ovog ugovora, zamoliti drugu ugovornu stranku da preuzme kazneno gonjenje.

2) Nadležni organi zamoljene dri,ave provode kazneni postupak u skladu s njenim propisima.

3) Pravosudni organi države moliteljice poduzet će u svezi sa zamolnicom za preuzimanje kaznenog gonjenja sve što je potrebno, da bi zamoljenoj drzavi omogućili obavljanje procesnih radnji koje su u njezinoj kaznenoj sudskoj nadležnosti. Te mjere obuhvaćaju i predaju organima zamoljene države okrivljenika, koji je u pritvoru u državi moliteljici.

Članak 35.

1) U zamolnici za preuzimanje kaznenog gonjenja mora biti opisano činjenično stanje i moraju biti navedeni što potpuniji podaci o okrivljeniku, njegovu drisvljanstvu i prebivalištu ili boravištu.

2) Zamolnici treba priložiti:

1. spise u izvorniku ili ovjerenom prijepisu,

2. potvrdu ili druge podatke o državljanstvu osobe, za koju se moli preuzimanje kaznenog gonjenja,

3. izvod odredbi iz kaznenog zakona koje su prlmijenjene u toj kaznenoj stvari.

4. izjave oštećenih da su suglasni sa ustupanjem kaznenog gonjenja.

3) Izjava oštećenika, koja je potrebna za pokretanje kaznenog postupka u državi moliteljici vrijedi i u zamoljenoj državi.

Članak 38.

1) Pravosudni organi države moliteljice privremeno će prekinuti mjere u svezi s gonjenjem za djelo navedeno u zamolnici za preuzimanje kaznenog gonjenja.

2) Te će se mjere uvijek obustaviti:

1. ako je okrivljenik u zamoljenoj državi pravomoćno osloboden ili je postupak obustavljen zbog pomanjkanja dokaza ili zato, jer počinjeno djelo nije kažnjivo djelo,

2. ako su izrečena kazna ili mjera sigurnosti već izvršeni ili ako izvršenje po zakonu ili zbog akta pomilovanja nije više moguće,

3. za onoliko vremena, za koliko je izvršenje kazne ili mjere sigurnosti potpuno ili djelomično odgodeno.

Članak 37.

Zamoljena država obavijestit će državu moliteljicu da li je zamoljeno kazneno gonjenje preuzela. Ako kazneno gonjenje nije preuzeto, sva se dokumentacija u svezi tog predmeta vraća državi moliteljici, zajedno s obavijesti zašto zamolnici nije bilo udovoljeno. Ako je zamoljeno kazneno gonjenje preuzeto, po završenom postupku državi moliteljici dostavit će se pravomoćna odiuka.

IV. POGLAVLJE ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ovaj ugovor treba biti ratificiran.

Članak 39.

1 ) Ovaj ugovor stupa na snagu protekom trideset dana od primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom ugovorenih stranaka za njegovo stupanje na snagu.

2) Ovaj ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može ga pisano otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.

Ugovor je sklopljen u Skopju, dana 2. rujna 1994, u dva izvorna primjerka svaki na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri čemu su oba primjerka jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj ugovor. .

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" - Međunarodni ugovori.

Klasa: 720-02/94-01 /04
Zagreb, 10. ožujka 1995.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.