Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 6.4.1995. Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/9i i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 1995. godine, donijela

UREDBU

o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, potpisan u Zagrebu 6. svibnja 1994. godine u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING ECONOMIC, TECHNICAL AND RELATED ASSISTANCE

This Agreement sets forth a framework concerning economic, technical and nelated assistance which, in consultation and cooperation with the Government of the Republic of Croatia, may be provided by the Government of the United States of America, subject to the applicable laws and regulations of the United States of America,. The Government of the Republic of Croatia and the Government of the United States of America (hereinafter reffer~d to as the contracting parties) hereby agree that:

1. The diplomatic mission of the United States of America to the Republic of Croatia shall carry out and discharge the responsibilities of the Government of the United States of America under this Agreement, and a section of that diplomatic mission may be established for this purpose.

2. The Government of the Republic of Croatia shall:

(A) Make such contribution as may be appropriate and as agreed to by both Governments, permitted by its personnel, resources, facilities, and general economic condition in furtherance of the purposes for which assistance my be provided;

(B) Take appropriate steps to ensure the effective use of such assistance;

(C) Provede the Government of the United States of America with full and complete information concerning the implementation of of assistance provided by the Gover nment of the United States of America as well as other relevant information which representatives of the Government of the United States of America, may need in order to assess the nature, scope and effectiveness of such assistance programs, projects and operations; and

(D) Upon reasonable notice, permit observation and review by representatives of the Government of the United States of America, of any assistance programs, projects and operations, and records pertaining thereto.

3. In order to assure the maximum benefits to the people of the Republic of Croatia from the assistance to be furnished hereunder and except as my be agreed by the two Governments:

(A) Any supplies, materials, equipment or funds introduced into or acquired in the Republic of Croatia by the Government of the United States of America,, or any person or entity financed by the Government of the United States of America,, for purposes of any assistance programs or projects conducted hereunder shall, while such supplies, materials, equipment, or funds are used in connection with such a program or project, be exempt from any taxes on ownership or use of property and any other taxes, investment of deposit requirements, and 'currency controls in the Republic of Croatia. The import, export, purchase, use of disposition of any such supplies, materials, equipment or funds in connection with such a program or project shall be exempt from any tariffs, customs duties, import and export taxes, taxes on purchase of disposition or property, and other taxes or similar charges in the Republic of Croatia;

(B) No tax (whether in the nature of an income, profits, business, or other tax), duty, or fee of whatever nature shall be imposed upon any public or private organiza,tion that is under contract with or financed by the Government of the United States of America or any agency thereof, and is present in the Republic of Croatia to perform work in connection with assistance programs or projects conducted hereunder with respect to income derived unuder such programs or projects;

(C) All personnel (and their families) except nationals or permanent residents of the Republic of Croatia, who are (1) under contract with, or are employees of public or private organizations under contract with, the Government of the Republic of Croatia or any agency thereof, or (2) unuder contract with (including under contract for personal services) or financed by, or are employees of public or private organiza,tions under contract with or financed by, the Government of the United States of America or any agency thereof, and who are present in the Republic of Croatia to perform work in connection with this Agreement, shall be exempt from income and social security tages levied unuder the laws of the Republic of Croatia with respect to income derived from assistance programs or projects under this Agreement, and from taxes on the purchase, ownership, use, or disposition of personal movable property intended for their own use. Such personnel (and their families), for a period of six months from the date of their arrival in the Republic of Croatia, shall be exempt from customs and import duties on all personal effects, vehicles, equimpment, and supplies imported into the Republic of Croatia for their own use, and from all other duties and fees with respect to such personal effects. Such personnel shall also be exempt from export duties on such personal effects;

(D) Individuals, public or private organiza,tons, and employees or public or private organiza,tions, under con tract with or financed by the Government of the United States of America,, who are present in the Republic of Croatia to perform work in connection with this Agreement, shall be immune from all civil liability directly related to the performance of such work;

(E) Employees of the Government of the United States of America (and their families), except nationals or permanent residents of the Republic of Croatia, who are present in the Republic of Croatia to perform work in connection with this Agreement and who are not members of the diplomatic mission, shall be exempt from income and social security taxes levied under the laws of the Republic of Croatia and from taxes on the purchase, ownership, use or disposition of personal movable property intended for their own use. Such personnel (and their families) shall be exempt from customs, import, and export duties on all personal effects, equipment and supplies (including, food, beverages and tobacco), imported into the Repubiic of Croatia for their own use, and from all other duties and fees with respect to such personal effects. Such personnel (and their families) shall be immune from criminal and civil liability to the same extent as comparable personnel of that section of the diplomatic mission referred to in paragraph 1 of this Agreement;

(F) Nothing in this Agreement is intended to affect privileges and immunities provided under the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

4. Funds brought into the Republic of Croatia for purposes of providing assistance in connection with this Agreement shall be convertible into the currency of the Republic of Croatia at the rate providing the largest number of units of such currency per United States dollar which, at the time the conversion is made, is not unlawful in the Republic of Croatia.

5. This Agreement shall enter into force on the first day of the first month after the contracting parties exchange diplomatic notes confirming that the contracting parties have completed their respective internal requirements necessary for the entry into force of this Agreement; however, this Agreement shall be provisionally applied from the date of its signature. This Agreement may be amended or revised by written consent of the Government of the Republic of Croatia and the Government of the United States of America,.

6. This Agreement may be terminated by either contracting party upon thirty days written notifica,tion by diplomatic note of its intention to terminate this Agreement. Notwithstanding any such termination, this Agreement shall be applicabie to assistance furnished befp~e.xhe termination.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Zagreb, in duplicate, in the English language, on sixth day of May, 1994.

SPORAZUM O GOSPODARSKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ POMOĆI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Ovaj Sporazum utvrduje uvjete za gospodarsku, tehničku i srodnu pomoć, koju u dogovoru i suradnji s Vladom Republike Hrvatske pruža Vlada Sjedinjenih Američkih Država, u skladu s primjenjivim zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) ovime su se sporazumjele o sljedećem:

1. Diplomatsko predstavništvo Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj nositelj je i izvršitelj obveza Vlade Sjedinjenih Američkih Država iz ovog Sporazuma, te se u tu svrhu može ustanoviti jedan odjel pri tom diplomatskom predstavništvu.

2. Vlada Republike Hrvatske:

(A) daje odgovarajući doprinos prema dogovoru dviju Vlada, a u skIadu sa svojim kadrovskim mogućnostima, resursima, objektima, te općim gospodarskim stanjem, u svrhu promicanja programa pomoći;

(B) poduzima odgovarajuće korake za osiguranje učinkovitosti korištenja pomoći;

(C) pruža Vladi Sjedinjenih Američkih Država punu i cjelovitu informaciju o korištenju pomoći koju daje Vlada Sjedinjenih Amertčkih Dr~ava, kao i druge bitne informaci je koje mogu biti potrebne predstavnicima Vlade Sjedinjenih Američkih Država radi ocjene naravi, opsega i ućinkovitosti programa, projekata i operacija pomoći; te

(D) na prethodni zahtjev u razumnom roku, dopušta predstavnicima Vlade Sjedinjenih Američkih Dr~zava -uvid u programe, projekte i operacije pomoći i njihovu dokumentaciju te provjeru istih.

3. Radi osiguranja najveće moguće koristi za narod u Republici Hrvatskoj od pomoći dodijeljene prema oyom Sporazumu, te ako se dvije Vlade ne dogovore drugačije:

(A) Sva opskrba, materijal, oprema ili novčana sredstva dostavljena u Republiku Hrvatsku ili stečena u Republici Hrvatskoj od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao i sve fizičke i pravne osobe koje financira Vlada Sjedinjenih Američkih Država za potrebe programa ili projekata pomoći prema ovom Sporazumu, a pod uvjetom da se spomenuta opskrba, materijal, oprema ili novćana sredstva koriste u svezi s takvim programom ili projektom pomoći, oslobadaju se od poreza na vlasništvo ili korištenje imovine te od svih drugih poreza, kao i od obvezatnog uloga ili pologa, te deviznog režima u Republici Hrvatskoj. Uvoz, izvoz, nabavka, korištenje ili raspolaganje svom takvom opskrbom, materijalom, opremom ili novčanim sredstvima u svezi sa spomenutim programima ili projektima pomoći, osloba8aju se od svih pristojbi, carinskih davanja, uvoznih i izvoznih poreza, poreza na promet i poreza na raspolaganje imovinom, te drugih poreza ili sličnih nameta u Republici Hrvatskoj.

(B) Nikakvi se porezi (bez obzira na to jesu li to porezi na dohodak, dobit, poslovanje ili kakvi drugi porezi), davanja ili pristojba neće ubirati od bilo koje javne ili privatne organizacije koju financira Vlada Sjedinjenih Američkih Država ili neko njeno tijelo ili od one koja je s istima pod ugovorom, a u Republici Hrvatskoj je radi obavljanja djelatnosti u svezi s programima ili projektima pomoći prema ovom Sporazumu, a s obzirom na prihod koji se takvim programima ili projektima ostvaruje;

(C) Svo osoblje (i njihove obitelji), osim državljana Republike Hrvatske ili osoba sa stalnim mjestom boravka u Republici Hrvatskoj, koje je (1) pod ugovorom s Vladom Republike Hrvatske ili nekim njenim tijelom, ili radi u javnim ili privatnim organizacijama pod ugovorom s Vladom Republike Hrvatske ili nekim njenim tijelom, ili je pak (2) pod ugovorom (uključujući ugovore za osobne usluge) s Vladom Sjedinjenih Američkih Država ili nekim njenim tijelom ili ih Vlada Sjedinjenih Američkih Država financira, ili rade u javnim ili privatnim organizacijama koje su pod ugovorom s Vladom Sjedinjenih Amerićkih Država ili nekim njenitri'tijelom ili ih pak isti financiraju, a u Republici Hrvatskoj su radi obavljanja djelatnosti u svezi s ovim Sporazumom, bit će oslobodeno od obveze plaćanja poreza na dohodak i davanja za socijalno osiguranje koji se razrezuju prema hrvatskim zakonima u svezi s prihodima od programa pomoći ili projekata prema ovom Sporazumu, te su izuzeti od plaćanja maloprodajnog poreza, poreza na posjedovanje, uporabu ili raspolaganje osobnom pokretnom imovinom koja je namijenjena za njihovo osobno korištenje. To je osoblje (i njihove obitelji) oslobodeno od plaćanja carina i uvoznih pristojbi na svu osobnu imovinu, vozila, opremu i opskrbu uvezenu u Republiku Hrvatsku za osobne potrebe, te od svih drugih nameta i pristojbi u svezi sa spomenutom osobnom imovinom, u razdoblju od šest mjeseci od dana njihova dolaska u Republiku Hrvatsku. To će osoblje biti također izuzeto od izvoznih pristojbi na spomenutu osobnu imovinu.

(D) Pojedinci, javne i privatne organizacije, te djelatnici javnih ili privatnih organizacija, koji su pod ovim ugovo rom s Vladom Sjedinjenih Američkih Država ili koje ista financira, a u Republici Hrvatskoj su radi obavljanja djelatnosti u svezi s ovim Sporazumom, bit će izuzeti od svih gradanskih obveza koje izravno utječu na obavljanje takvih djelatnosti.

(E) Djelatnici Vlade Sjedinjenih Američkih Država (i njihove obitelji), izuzev hrvatskih državljana ili osoba sa stalnim mjestom boravka u Republici Hrvatskoj, koji su u Republici Hrvatskoj radi obavljanja djelatnosti u svezi s ovim Sporazumom te koji su članovi diplomatskih predstavništava, bit će oslobodeni od poreza na dohodak i davanja za socijalno osiguranje koji se razrezuju prema hrvatskim zakonima te od maloprodajnog poreza, poreza na posjedovanje, korištenje ili raspolaganje osobnom pokretnom imovinom za osobnu uporabu. To osoblje (i njihove obitelji) oslobodeni su od plaćanja carina, pristojbi na uvoz i izvoz na svu osobnu imovinu, opremu i opskrbu (uključujući hranu, piće i cigarete) koje uvoze u Republiku Hrvatsku za, vlastite potrebe, te od svih drugih nameta i pristojbi u svezi s takvom osobnom imovinom. To je osoblje (i njihove obitelji) izuzeto od krivične odgovornosti i gradanskih obveza u istom opsegu kao i osoblje odjela pri diplomatskom predstavništvu o kojem je riječ u stavku 1 ovog Sporazuma.

(F) Ničim se u ovom Sporazumu ne ugroiavaju povlastice i imunitet osigurani Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

4. Novčana sredstva unesena u Republiku Hrvatsku u cilju osiguranja pomoći u svezi s ovim Sporazumom mogu se promijeniti u hrvatsku valutu prema najpovoljnijem tečaju hrvatske valute prema američkom dolaru ako to, u vrijeme kad se zamjena obavlja, u Republici Hrvatskoj nije protuzakonito.

5. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana prvoga mjeseca, po razmjeni diplomatskih nota između ugovornih stranaka kojima se Potvrđuje ispunjenje uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom svake od stranaka za stupanje na snagu ovog Sporazuma, a privremeno se primjenjuje od datuma njegova potpisivanja. Ovaj se Sporazum može dopuniti ili izmijeniti pismenim pristankom Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

6. Ovaj Sporazum može otkazati bilo koja od ugovornih stranaka 30 dana po pismenoj obavijesti putem diplomatske note o namjeri da se Sporazum otkaže. Bez obzira na takav otkaz, ovaj se Sporazum i dalje primjenjuje na pomoć pruženu prije njegova otkaza.

U potvrdu toga, dolje potpisani, ovlašteni od strane svojih Vlada, potpisuju ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, u dva primjerka na engleskom jeziku, šestoga dana mjeseca svibnja 1994.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa: 303-03/95-01 /04
Urbroj : 5030114-95-2
Zagreb, 16. ožujka 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.