Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 22.3.1995. Uredba o potvrđivanju Ugovora o trgovini, gospodarskoj i tehničkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. veljače 1995. godine, donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI, GOSPODARSKOJ I TEHNIČKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o trgovini, gospodarskoj i tehničkoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpisan u Abu Dhabiu, 10. listopada 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora, na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR

O TRGOVINI, GOSPODARSKOJ I TEHNIČKOJ SURADNJI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata, u daljnjem tekstu “Ugovorne stranke”, u želji da unaprijede prijateljske odnose i razvijaju trgovinsku, gospodarsku i tehničku suradnju između dvije zemlje na načelima jednakosti i zajedničke dobrobiti ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne će stranke uložiti sve napore, u skladu sa svojim internim zakonodavstvom, u cilju razvijanja i jačanja trgovinske, gospodarske i tehničke suradnje između dvije zemlje.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poticati izvoz i uvoz industrijskih i poljoprivrednih proizvoda kao i sirovina domaćeg podrijetla iz jedne zemlje u drugu, u skladu sa svojim internim zakonodavstvom.

Članak 3.

Projekti gospodarske, trgovinske i tehničke suradnje provedeni u okviru ovoga Ugovora uključivat če industriju, poljoprivredu, energiju, transport i komunikaciju, investicije i njihovu zaštitu, razmjenu tehnologije i obučavanje osoblja.

Članak 4.

Izvoz i uvoz robe provodit će se u skladu s internim zakonima svake Ugovorne stranke, poštujući obveze utvrdene ugovorima o izvozu i uvozu, zaključenim između organizacija, fizičkih i pravnih osoba u dvije zemlje, po trenutno važećim cijenama na glavnim svjetskim tržištima za svaku od roba.

Članak 5.

Sva plaćanja između dvije zemlje bit će ostvarena u slobodnoj konvertibilnoj valuti.

Članak 6.

Ugovorne stranke će poticati tvrtke, institucije i organizacije iz svojih zemalja da suraduju na području trgovine, tehničko-gospodarskih aktivnosti kao i na razmjeni gospodarsko-poslovnih posjeta.

Članak 7.

Ugovorne stranke će poticati sudjelovanje svojih organizacija na međunarodnim izložbama i sajmovima, koji se održavaju na teritoriju njihovih zemalja.

Svaka Ugovorna stranka će odobriti specijaliziranim organizacijama iz druge Ugovorne stranke održavanje izložbi na svom teritoriju, pružajuća neophodnu pomoć u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 8.

Ugovorne stranke će osnovati Međuvladinu komisiju o trgovini, gospodarskoj i tehničkoj suradnji, u čijem će sastavu biti predstavnici obadvije zemlje.

Nadležnost komisije će, između ostalog, obuhvaćati posebice razmatranje nekih pitanja ovog Ugovora, kao što su:

a) razgovor o napretku pri provođenju ovoga Ugovora i o razradi svake od preporuka za predoćenje nadležnim tijelima iz obiju zemalja;

b) davanje prijedloga o unapređenju suradnje na područjima predviđenim ovim Ugovorom;

c) rješavanje nesuglasica koje mogu nastati u svezi s provedbom ovoga Ugovora.

Članak 9.

Ovaj Ugovor nema utjecaja na prava i obveze Ugovornih stranaka iz drugih, ranije sklopljenih, bilateralnih i multilaterainih ugovora.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka obavijesti diplomatskim putem kojom Ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi pet godina od datuma njegovog stupanja na snagu. Nakon toga Ugovor će se prešutno produžiti za slijedeće razdoblje od pet godina, ukoliko niti jedna od Ugovornih stranaka ne izvijesti diplomatskim putem drugu Ugovornu stranku o svojoj namjeri otkaza Ugovora, najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovorenog roka.

Odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se na ugovore koji će biti sklopljeni za vrijeme roka važnosti ovoga Ugovora.

Sastavljen u Abu Dhabiu, 10. listopada 1994. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna, a u slučaju nesuglasica u tumačenju, tekst na engleskom jeziku je mjerodavan.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 303-03/94-01 / 16
Urbroj : 5030114-95-1
Zagreb, 8. veljače 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.