Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 22.3.1995. Uredba o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj trgovini i plaćanju, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1995. godine, donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O UZAJAMNOJ TRGOVINI I PLAĆANJU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLAĐE SLOVAČKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o uzajamnoj trgovini i plaćanju, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike, potpisan u Zagrebu, 28. srpnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i slova'ckom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR

O UZAJAMNOJ TRGOVINI I PLAĆANJU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Slovačke Republike (dalje samo “ugovorne stranke”):

- vodene potrebom razvoja gospodarskih i platnih odnosa između dviju država;

- u skladu s međunarodnom praksom i normama prilagodavajući se svjetskim gospodarskim procesima;

- uzimajući u obzir specifičnosti gospodarskih sustava u državama ugovornih stranaka;

dogovorile su se sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke će se o uzajamnim gospodarskim odnosima rukovoditi pravilima Općeg ugovora o carinama i trgovini (GATT).

Ugovorne stranke će uzajamno dodijeliti Klauzulu o najvećim pogodnostima.

Odredbe ovog članka ne odnose se na iznimke koje ugovorne stranke primjenjuju u svezi sa stvaranjem carinskih unija, zona slobodne trgovine, olakšanjem pogranične trgovine i na olakšice i povlastice pružene zemljama u razvoju.

Članak 2.

Uzajamne isporuke roba i usluga ostvarivat će se među pravnim i fizičkim osobama Republike Hrvatske ovlaštenim obavljati međunarodnu trgovačku djelatnost u skladu s pravnim sustavom Republike Hrvatske (dalje samo “subjekti”) s jedne strane i pravnim i fizičkim osobama Slovačke Republike ovlaštenim obavljati međunarodnu trgovačku djelatnost u skladu s pravnim sustavem Slovačke Republike (dalje samo “subjekti”) s druge strane na temelju ugovora sklopljenih među subjektima.

Članak 3.

Ugovori o isporuci roba i usluga će se među subjektima sklapati u skladu s međunarodnom trgovačkom praksom po svjetskim cijenama i konvertibilnim valutama obostrano usuglašenim.

Obračun u okviru ovog Ugovora može se ostvarivati na bilo koji način priznat u međunarodnoj financijskoj praksi i na temelju dogovora između ovlaštenih subjekata u skladu s pravnim sustavom država ugovornih stranaka.

Članak 4.

Ugovorne stranke su se dogovorile da subjekti mogu ostvarivati i druge oblike trgovine sukladno s uvriježenom praksom u međunarodnoj trgovini.

Članak 5.

Sva plaćanja isporuka roba i pruženih usluga, kao i uzajamnih transakcija nerobnog karaktera, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora ostvarivat će se u konvertibilnim valutama sukladno sa pravnim sustavom država ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ugovorne stranke se obvezuju na međusobno izravnanje salda na klirinškom računu otvorenom na temelju članka 2. Ugovora o plaćanju između Saveznog izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike potpisanog 8. veljače 1991. godine u Beogradu.

Članak 7.

Ugovorne stranke će sukladno međunarodnim ugovorima kojima su vezane pružati pomoć prilikom organizacije sajmova, javnih izložbi i raznih propagandnih akcija.

Ugovorne stranke će međusobno osloboditi od carine i ostalih dadžbina uvoz:

a) reklamnih materijala, besplatnih uzoraka,

b) velesajamske i izložbene robe koja nije namijenjena za prodaju,

c) materijala humanitarnog karaktera,

d) udžbenika i nastavnih pomagala.

Članak 8.

Ugovorne stranke će podupirati uzajamnu razmjenu informacija posebno u oblasti zakona i pravnih propisa koji se odnose na trgovinu i gospodarsku djelatnost kao i razmjenu informacija, koje potpomažu stvaranje uzajamnih kontakata između gospodarskih subjekata.

Članak 9.

Za ostvarivanje ciljeva ovog Ugovora, ugovorne će stranke osnovati Mješovitu komisiju sastavljenu od predstavnika ugovornih stranaka.

Komisija će se sastajati najmanje dva puta godišnje, naizmjenično u svakoj od dviju država ugovornih stranaka.

Mješovita komisija će prije svega:

a) ocjenjivati realizaciju ovog Ugovora i davati preporuke za realizaciju njegovih ciljeva,

b) tražiti mogućnosti i predlagati daljnje mjere za proširenje i razvoj uzajamnih trgovačkih odnosa među Državama ugovornih stranaka.

Članak 10.

Ugovor će stupiti na snagu danom razmjene diplomatskih nota o njegovom potvrđivanju sukladno sa pravnim sustavom država ugovornih stranaka.

Članak 11.

Ovaj Ugovor važi pet godina od dana stupanja na snagu i njegova važnost će se dalje automatski produživati uvijek za jednu godinu, dok ga jedna od ugovornih stranaka ne raskine diplomatskim putem, najkasnije šest mjeseci prije isteka važenja Ugovora.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 28. srpnja 1994. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i slovačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako valjana.

U potvrdu navedenog, opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:303-03/94-01/12
Urbroj : 5030114-95-2
Zagreb, 16. veljače 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.