Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 31.1.1995.Uredba o potvrđivanju Ugovora o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, između Republike Hrvatske i Republike Albanije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju rnedunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 1995. donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, između Republike Hrvatske i Republike Albanije

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, između Republike Hrvatske i Republike Albanije, potpisan u Tirani, dana 1. ožujka 1994. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, između Republike Hrvatske i Republike Albanije u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR

O UZAJAMNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

Članak 1.

Državljani Republike Hrvatske i državljani Republike Albanije koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica mogu ući na teritorij druge ugovorne stranke bez vize u putovnici za boravak do 90 dana.

Članak 2.

Djelatnici diplomatsko-konzularnih misija jedne ugovorne stranke akreditirani u drugoj ugovornoj stranci, kao i članovi njihovih obitelji koji su nositelji važećih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu ući i boraviti na području ove države tijekom obavljanja svoje dužnosti bez vize.

O imenovanju osoba iz prethodnog stavka ugovorne stranke će se obavijestiti diplomatskim putem prije stupanja tih osoba na njihovu dužnost.

Članak 3.

Osobama iz članaka 1. i 2. ovog Ugovora dozvolit će se ulazak na teritorij druge ugovorne stranke na svakom graničnom prijelazu otvorenom za međunarodni promet, uz ispunjavanje ostalih uvjeta utvrdenih nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka koji se primjenjuju u svezi s ulaskom stranaca.

Članak 4.

Ovaj Ugovor ne ograničava pravo bilo koje od ugovornih stranaka da zabrane ulazak ili otkažu boravak nositeljima diplomatskih ili službenih putovnica druge države ugovorne stranke, ukoliko se te osobe smatraju nepoželjnima.

Članak 5.

Ovaj Ugovor ne ogranićava pravo zemalja ugovornih stranaka da iz razloga javnog reda, sigurnosti ili zdravlja privremeno, u cijelosti ili djelomično obustave primjenu ovog Ugovora.

Uvođenje ili ukidanje prethodno navedenih zaštitnih mjera priopćit će se drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem najkasnije 7 dana prije stupanja na snagu takve odluke.

Članak 6.

Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti uzorke novih ili modificiranih diplomatskih ili službenih putovnica najkasnije 30 dana prije njihove primjene.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka od ugovornih stranaka može otkazati važenje ovog Ugovora, s tim da o otkazu izvijesti diplomatskim putem drugu ugovornu stranku 30 dana unaprijed.

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti kojom su se ugovorne stranke međusobno izvijestile diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti utvrdeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka za njegovo stupanje na snagu.

Ugovor se privremeno primjenjuje danom njegova potpisivanja.

Članak 9.

Ugovor je sastavljen u dva izvorna primjerka na engleskom jeziku.

Sastavljeno u Tirani, dana 1. ožujka 1994.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama -Međunarodni ugovori.

Klasa:216-03/93-O1/O1
Urbroj : 5030109-95-1
Zagreb, 12. siječnja 1995.

Potpredsjednik
dr. Jure Radić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.