Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 10.11.1994. Uredba o potvrđivanju Ugovora o linijskom prijevozu osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 1994. donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o linijskom prijevozu osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu, izxneđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o linijskorn prijevozu osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije, potpisan u Beču, 23. lipnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom ieziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O LINIJSKOM PRIJEVOZU USOBA AUTOBUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU, IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE PREAMBULA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Austrije, u nastavku ugovorne stranke, u nastojanju da reguliraju linijski prijevoz osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu između svojih dviju država, suglasili su se da će pri izvršavanju svojih obveza u području međunarodnog autobusnog linijskog cestovnog prometa postupati prema navedenim odredbama kako slijedi:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Ugovora daju se sljedeće definicije: a) autobusni linijski promet je prijevoz osoba autobusima prema redu vožnje, po tarifama koje se trebaju odobriti na određenoj prometnoj relaciji, pri čemu se putnici mogu ukrcavati i iskrcavati na unaprijed utvrdenim stajalištima;

b) autobusi su ona motorna vozila koja su registrirana na suverenom području jedne od ugovornih stranaka i koja su prema svojoj vrsti izrade i opreme prikladna i predviđena za prijevoz više od 9 osoba - ukljućujući i vozača;

c) prijevoznik je svaka fizička ili pravna osoba ili društvo koja ima sjedište na suverenom području jedne od ugovornih stranaka i koji je ovlašten za linijski prijevoz osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu;

d) tranzitni promet je onaj autobusni linijski promet koji poćinje na suverenom području jedne ugovorne stranke, nastavlja se kroz suvereno područje druge ugovorne stranke bez da se tamo obavljaju servisne usluge putnicima;.te završava na suverenom području neke treće države, ili poćinje na suverenom području neke treće države, nastavlja se kroz suverena područja obiju ugovornih stranaka, bez da se tamo obavljaju servisne usluge putnicima, te završava na suverenom području neke druge države;

e) dozvola (koncesija) je ono službeno odobrenje, koje se, u suglasnosti s važećim pravnim propisima svake od ugovornih stranaka, izdaje za onaj dio dionice koji prelazi preko suverenog područja pojedine od njih, a koji omogućava prijevozniku da za vrijeme trajanja dozvole obavlja određeni autobusni linijski promet između suverenih područja obiju ugovornih stranaka ili u tranzitnom prometu preko njihovih suverenih područja, bez plaćanja cestarina.

Članak 2.

Dozvola (koncesija)

(1) Linijski prijevoz osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu može se obavljati samo na temelju dozvola nadležnih službi obiju ugovornili stranaka, kao i po potrebi trećih država.

(2) Zahtjevi za dobivanje dozvola trebaju se podnijeti službi matične države prijevoznika. Zahtjevi moraju sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i adresu prijevoznika,

- itinerer,

- skicu puta,

- cijene prijevoza,

- skicu plana vožnje (uz navođenje stajališta kao i graničnih prijelaza),

- predviđeno razdoblje obavljanja prometa,

- planiran početak obavljanja prometa, kao i

- podatke o autobusima kojima će se obavljati prijevoz.

Služba matične države proslijedit će jedan primjerak zahtjeva nadležnoj službi druge ugovorne stranke, a prema potrebi i službi treće države, koje se također tiče planirani autobusni linijski promet. Ona na taj način jamči pouzdanost, financijsku platežnu sposobnost i strućnu kvalifikaciju prijevoznika.

(3) Dozvole se izdaju tek onda, kad je uspostavljena suglasnost o javnom interesu za uvođenjem autobusne linije, a prema potrebi dobiven i pristanak trećih država kojih se to tiče i ako je uz to očuvana uzajamnost. Uzajamnost se može dogovoriti za svaku autobusnu liniju, kao i za ukupni autobusni linijski promet između ugovornih stranaka.

(4) Dozvole se izdaju u dva primjerka na vrijeme od 5 godina i razmjenjuju se među službama. Jedan primjerak dobiva podnositelj zahtjeva zajedno s dozvolom izdanom od strane službe matične države.

(5) Kod prijelaza granice pri ulasku u Republiku Austriju pokazuje se original koncesijskog dokumenta (plavi), a kod prijelaza granice pri ulasku u Republiku Hrvatsku pokazuje se original dozvole. Službe će na zahtjev izdati onoliko originala koncesijskih dokumenata i dozvola koliko je potrebno za ispunjenje programa obavljanja autobusnog linijskog prometa.

(6) Kako Republika Austrija i Republika Hrvatska nemaju zajedničkih granica, uzajamno dodjeljivanje dozvola vezano je uz uvjet da i nadležne službe trećih država kroz koje će se voziti u tranzitu dodijele eventualno zakonski potrebne dozvole.

Članak 3.

Tranzitni promet

Za tranzitni promet preko suverenog područja ugovornih stranaka također je potrebna dozvola.

Članak 4.

Kabotaža Dozvole za međunarodni autobusni linijski promet dozvoljavaju samo obavljanje međunarodnog prijevoza osoba.

Članak 5.

Pridržavanje nacionalnih pravnih propisa

Prijevoznici se obvezuju da će se kod obavljanja autobusnog linijskog prometa na teritoriju druge ugovorne stranke pridržavati svih nacionalnih pravnih propisa.

Članak 6.

Oduzimanje dozvole

(1) Nadležna služba može prema nacionalnim propisima oduzeti dozvolu, osobito ako prijevoznik u propisanom roku ne počne s radom, ili ukoliko se autobusna linija niti nakon najmanje dvije pismene opomene nije održavala prema zakonskim propisima iz dozvole.

(2) Nadležna služba druge ugovorne stranke mora odmah biti obaviještena o takvoj mjeri. Ona može u slućaju oduzimanja dozvole predložiti nekog drugog pogodnog prijevoznika za obavljanje autobusnog linijskog prometa.

Članak 7.

Interpretacija Ugovora i održavanje sjednica po pitanjima autobusnih linija

(1) Nadležne službe ugovornih stranaka ureduju sva pitanja koja proizlaze iz interpretacije i provođenja ovog Ugovora.

(2) Zastupnici nadležnih službi sastaju se na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, osobito kako bi se dogovarali i odobrili:

- uvođenje novih autobusnih linija,

- izmjene itinerera ili uvjeta iz dozvola već postojećih autobusnih linija,

- zahtjeve za trajno ili privremeno ukidanje prometa na nekoj autobusnoj liniji,

- redove vožnje,

- cijene prijevoza,

- uvjete prijevoza.

(3) U hitnim se slučajevima odluke mogu donijeti i nakon uspostavljanja pismene ili telefonske suglasnosti između obiju nadležnih službi.

Članak 8.

Redovi vožnje i cijene prijevoza

(1) Redovi vožnje i cijene prijevoza odobravaju se na rok od godinu dana i trebaju se objaviti na teret prijevoznika u istovjetnim, službenim objavama (knjige voznih redova). Ukoliko se linijski autobusni promet obavlja recipročno, tada svaki recipročni partner preuzima troškove objavljivanja ukupnog itinerera autobusne linije u knjizi redova vožnje svoje države.

(2) Pri odredivanju cijena prijevoza za prijevoznike koji obavljaju prijevoze na istoj autobusnoj liniji važi načelo jedinstvene tarife.

(3) Za povratne karte može se dogovoriti smanjenje cijene. Vozne karte se smiju naplaćivati samo u valuti države u kojoj se vrši prodaja.

Članak 9.

Prijava podataka o obavljenom prometu Prijevoznik je obvezan sljedećeg mjeseca nakon tromjesečja kalendarske godine, a kod sezonskih autobusnih linija u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja prometa, prijaviti službi matične države:

- broj prevezenih kilometara,

- broj prevezenih putnika, kao i

- broj korištenih autobusa.

Nadležne službe razmijenit će prijave podataka u objavljenom prometu.

Članak 10.

Izdavanje trajnih iskaznica za slobodne vožnje Prijevoznici će na temelju ovog Ugovora, u svrhu nadzora, svakoj nadležnoj službi ugovornih stranaka besplatno dati na raspolaganje dvije trajne iskaznice za slobodne vožnje koje neće glasiti na određeno ime.

Članak 11.

Trajanje Ugovora

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom, a sklapa se na vrijeme od tri godine. Njegova valjanost produljuje se prešutno iz godine u godinu, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže uz pridxiavanje otkaznog roka od najmanje šest mjeseci, a ugovor se prestaje primjenjivati 1. siječnja sljedeće godine.

Sačinjeno u Beču, dana 23. lipnja 1994., u dva originalna primjerka, na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako valjana.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:340-01/94-01/01
Urbroj : 50301 I 4/94”8
Zagreb, 27. listopada 1994.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v.r.