Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 6.6.1994.Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazum o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj sklopljenih 25. veljače 1993
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj sklopljenih 25. veljače 1993. godine

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji izmeđuRepublike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj sklopljenih 25. veljače 1993. godine, kojeg je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 16. srpnja 1894. godine.

Broj: PA4-78/1-84.
Zagreb, 22. srpnja 1984.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I SPORAZUMA O PREUZIMANJU ZAJMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SKLOPLJENIH 25. VELJAČE 1993.

Članak 1.

Potvrđuju se (ratificiraju) Sporazum o garanciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazum o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u izvorniku na engieskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o garanciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisanog 25. veljače 1993. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 SPORAZUM O GARANCIJI

između

REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SPORAZUM O GARANCIJI

SPORAZUM od 25. veljače 1993. između REPUBLIKE HRVATSKE (Garantiraj i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banke).

(A) Prema Sporazumima o zajmovima između Banke i zajmoprimatelja (Zajmoprimatelji) za projekte (Projekti) na teritoriju Garanta navedene u Dodatku uz ovaj Sporazum (Sporazumi o zajmovima), Banka je odobrila Zajmoprimateljima zajmove (Zajmovi) u rokovima i uz uvjete navedene u Sporazumima o zajmovima, ali samo pod uvjetom da Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) garantira za obveze Zajmoprimatelja u svezi sa Zajmovima, koje su pobliže opisane u sporazumima o garancijama za Zajmove;

(B) Garant je prema sporazumu s Bankom od 3. veljače 1993. pristao osigurati servisiranje glavnice, kamata i drugih troškova Zajmova ili dijelova Zajmova danih Zajmoprimateljima ili za Projekte na teritoriju Garanta kao što je navedeno u spomenutom sporazumu;

(C) 25. veljače 1993. SFRJ je prestala biti Članicom Banke i istog dana Garant je naslijedio Članstvo SFRJ u Banci; i

(D) Garant, budući da je zadovoljan mogućnošću izvedbe i prioritetom Projekata opisanih u Sporazumima o zajmovima, i, imajući u vidu da Banka ostaje pri Sporazumima o zajmovima, pristaje garantirati ispunjenje obveza Zajmoprimatelja u pogledu Zajmova i prihvatiti druge takve obveze, u skladu s ovim Sporazumom;

STOGA su se strane sporazumjele o sljedećem;

ČLANAK I.

Opći uvjeti;

Definicije

Odjeljak 1.01. “Opći uvjeti primjenjivi na Sporazume o zajmovima i garancijama” Banke od 1. siječnja 1985., s dolje navedenim izmjenama (Opći uvjeti) sastavni su dio ovog Sporazuma:

(a) Briše se zadnja rečenica Odjeljka 3.02.

(b) U Odjeljku 6.02. podstavak (k) je preimenovan u podstavak (i), a novi podstavak (k) je dodan i glasi:

“(k) U izvanredno nastaloj situaciji kada bilo koja daljnja povlačenja po osnovi Zajma ne bi bila u skladu s odredbama Članka III. Odjeljka 3. Sporazuma Banke”.

Odjeljak 1.02. Ako kontekst ne zahtijeva drugačije, nekoliko termina koji su definirani u Općim uvjetima, kao i u Preambuli i Odjeljku 1.02. Sporazuma o zajmovima, imaju znaćenje kako je tamo navedeno.

ČLANAK II.

Garancija

Odjeljak 2.01. Garant izjavljuje da ima obveze u skladu s ciljevima Projekata prema Sporazumima o zajmovima i u tu svrhu bezuvjetno garantira, kao primarni dužnik a ne samo kao jamac, pravovremenu i točnu otplatu glavnice, kamata i drugih troškova Zajmova i premije, ako postoji, na prijevremenu otplatu Zajmova, u skladu sa Sporazumima o zajmovima.

ČLANAK III.

Druge odredbe

Odjeljak 3.01. Bez ograničavanja ili sužavanja odredaba iz Odjeljka 2.01. ovoga Sporazuma, Garant će preuzeti obveze SFRJ navedene u sporazumima o garancijama za Zajmove.

ČLANAK IV.

Stupanje na snagu

Odjeljak 4.01. Ovaj Sporazum će stupiti na snagu 25. veljače 1993.

Odjeljak 4.02. Garant će Banci pružiti:

(a) odgovarajući dokaz da su izvršenje i uručenje Sporazuma o garanciji u ime Garanta odobreni ili ratificirani propisno na temelju svih potrebitih vladinih postupaka; i

(b) mišljenje pravnog savjetnika prihvatljivog Banci, koje će zadovoljiti Banku, ili ako to Banka traži, odgovarajuću potvrdu nadležnog dužnosnika Garantora u kojoj se navodi:

(i) da je Sporazum o garanciji propisno odobren ili ratificiran, te izvršen i isporučen u ime Garantora i zakonski obvezuje Garantora prema navedenim uvjetima; i

(ii) u svezi s ovim, druge dokumente koje će Banka razumno tražiti.

ČLANAK V.

Predstavnik Garantora; Adrese

Odjeljak 5.01. Ministar financija Garantora imenovan je za predstavnika Garantora u svrhu navedenu u Odjeljku 11.03. Općih uvjeta.

Odjeljak 5.02. Sljedeće adrese služe svrsi spomenutoj u Odjeljku 11.01. Općih uvjeta.

Za Garantora:

Ministarstvo financija Katančićeva 5

41000 Zagreb Republika Hrvatska Telex:

862-21215 862-21833

Za Banku:

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N. W.

Washington, D. C. 20433 United States of America Adresa za telegrame: Telex INTBAFRAD 197688 (TRT) Washington, D. C. 248423 (RCA) 64145 (WUI) 82987 (FTCC)

Prema tome, strane ovog Sporazuma putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika pristale su na ovaj Sporazum koji je potpisan u njihovo ime u Okrugu Kolumbija, Sjedinjene Američke Države gore navedenoga dana i godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministar financija
dr. Zoran Jašić

Potpis ovlaštenog predstavnika
MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
Kemal Derviš

Potpis vršitelja dužnosti Regionalnog potpredsjednika za Europu i Središnju Aziju

DODATAK Br. zajma gYCrjeIst

1026-0 Četvrti zajam za željeznicu 1066-0 Vodoopskrba

1173-0 Jugoslavenski naf'tovod

1469-5 Drugi zajam za elektroprijenosnu mrežu 1477-0 Drugi kredit za poljoprivredu

1534-0 Peti zajam za željeznieu 1535-0 Deveti zajam za auto-cestu 1756-5 Regulacija Save u Hrvatskoj 1801-0 Treći kredit za poljoprivredu 1819-0 Jedanaesti zajam za auto-cestu

2338-2 Treći zajam za elektroprijenosnu mrežu 2595-0 Sektorski zajam za naftu

2715-1 Prvi sektorski zajam za auto-cestu 2790-0 Štednja industrijske energije

2878-1 Drugi sektorski zajam za auto-cestu 3069-0 Vodoopskrba i kanalizacija u Istri

Članak 3.

T'ekst Sporazuma o preuzimanju zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisanog 2.5. veljače 1993. godine u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAJMA

između

REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAJMA

SPORAZUM od 25. veljače 1993. između REPUBLIKE HRVATSKE (Hrvatske) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banke).

(A) Prema Sporazumu o zajmu između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i Banke u svrhu trećeg Projekta autoceste (Projekt) na teritoriju Hrvatske (Sporazurn o zajmu), Banka je odobrila SFRJ zajam (Zajam br. 608 ili Zajam) u skladu s uvjetima iznesenim u Sporazumu o zajmu;

(B) Hrvatska se u dogovoru s Bankom od 3. veljače 1993. složila osigurati servisiranje glavnice, kamata i drugih troškova Zajmova ili dijelova Zajmova za Projekte na teritoriju Hrvatske, kao što je navedeno u spomenutom sporazumu;

(C) 25. veljače 1993. SFRJ je prestala biti Članicom Banke i istoga datuma Hrvatska je naslijedila Članstvo SFRJ u Banci; i

(D) budući da je Hrvatska zadovoljna mogućnošću izvedbe i prioritetom Projekta opisanog u Sporazumu o zajmu i, imajući u vidu da Banka želi zadržati Sporazum o zajmu, Hrvatska je pristala da preuzme obveze.u svezi sa Zajmom, kao što je predviđeno ovim Sporazumom;

STOGA su se strane dogovorile kako slijedi:

ČLANAK I.

Preuzimanje dijela obveza u skladu sa sporazumima o zajmovima

Odjeljak 1.01. Hrvatska ovim preuzima i pristaje da izvrši: (a) obveze SFRJ da otplati glavnicu i kamate i druge troškove Zajma; i (b) sve druge obveze SFRJ prema Sporazumu o zajmu, i Banka ovim priznaje Hrvatsku kao nasljednicu prava SFRJ prema Sporazumu o zajmu, s istim učinkom kao da riječi "Republika Hrvatska" nadomještaju riječ "zajmoprimatelj", i kao da riječi “dio Zajma koji je Republika Hrvatska pristala otplatiti" nadomještaju riječ “Zajam", gdje god se one u ovom tekstu pojavile.

ČLANAK II.

Datum stupanja na snagu; Razno

Odjeljak 2.01. Ovaj Sporazum stupa na snagu 25. veljače 1993.

Odjeljak 2.02. Hrvatska će pružiti Banci:

(a) dokaze koji će uvjeriti Banku da su izvršenje i uručenje Sporazuma o preuzimanju zajma u ime Hrvatske propisno odobreni ili ratificirani svim potrebnim vladinim postupcima; i

(b) mišljenje pravnog savjetnika prihvatljivog Banci koje će zadovoljiti Banku ili, ako to Banka traži, odgovarajuću potvrdu nadležnog hrvatskog dužnosnika iz koje se vidi:

(i) da je Sporazum o preuzimanju zajma propisno odobren i ratificiran, te izvršen i uručen u ime Hrvatske i zakonski obvezuje Hrvatsku u skladu sa svojim uvjetima; i

(ii) u svezi s tim, slične dokumente koje će Banka razumno tražiti.

Odjeljak 2.03. Ministar financija Hrvatske imenovan je za predstavnika Hrvatske za potrebe iz Odjeljka 11. 03. Općih uvjeta.

Odjeljak 2.04. Sljedeće adrese navedene su za potrebe Odjeljka 11. O1. Općih uvjeta:

Za Zajmoprimatelja: Ministarstvo financija Katančićeva 5

41000 Zagreb Republika Hrvatska Telex:

862-21215 862-21833 Za Banku:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N. W. Washington, D. C. 20433 United States of America

Adresa za telegrame: Telex: INTBAFRAD 197688 (TRT) Washington, D. C. 248423 (RCA)

64145 (WUI) 82987 (FTCC)

Prema tome, strane ovog Sporazuma putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika pristale su na ovaj Sporazum koji je potpisan u njihovo ime u Okrugu Kolumbija, Sjedinjene Američke Države, gore navedenog dana i godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministar financija
dr. Zoran Jašić

Potpis ovlaštenog predstavnika

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Kemal Derviš

Potpis vršitelja dužnosti Regionalnog potpredsjednika za Europu i Središnju Aziju

GUARANTEE AGREEMENT between

REPUBLIC OF CROATIA and INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT, dated as of February 25, 1993, between REPUBLIC OF CROATIA (the Guarantor) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) by loan agreements between the Bank and borrowers (the Borrowers) for projects (the Projects) located in the territory of the Guarantor and listed in the Schedule to this Agreement (the Loan Agreements), the Bank agreed to extend to the Borrowers loans (the Loans) on the terms and conditions set forth in the Loan Agreements, but only on condition that the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) agree to guarantee the obligations of the Borrowers in respect of such Loans as specified in the guarantee agreements for the Loans;

(B) the Guarantor, in an agreement with the Bank dated February 3, 1993, agreed to ensure the service of the principal of, and interest and other charges on, the Loans or portions of the Loans to the Borrrowers or for the Projects located in the territory of the Guarantor as set forth in said agreement;

(C) on February 25, 1993 the SFRY ceased to be a member of the Bank and on the same date the Guarantor succeeded to the membership of the SFRY in the Bank; and

(D) the Guarantor, having been satisfied as to the feasibility and priority of the Projects described in the Loan Agreements, and, in consideration of the Bank's maintaining the Loan Agreements, has agreed so to guarantee the obligations of the Borrowers in respect of the Loans and to undertake such other obligations, all as provided in this Agreement;

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

General Conditions; Definitions

Section i.ol. The "General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements" of the Bank, dated January 1, 1965, with the modifications set forth below (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement:

(a) The last sentence of Section 3.02 is deleted.

(b) In Section s.02. sub-paragraph (k) is re-lettered as sub-paragraph (i) and a new sub-paragraph (k) is added to read:

"(k) An extraordinary situation shall have arisen under which any further withdrawals under the Loan would be inconsistent with the provisions of Article III, Section 3 of the Bank's Articles of Agreement."

Section 1.02 Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to and Section i.o2. of the Loan Agreements have the Respective meanings therein set forth.

ARTICLE II

Guarantee

Section 2.01. The Guarantor declares its commitment to the objectives of the Projects as set fort in the Loan Agreements, and, to this end, hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of the principal of, and interest andother charges on, the Loans and the premium, if' any, on the prepayment of the Loans, all as set forth in the Loan Agreements.

ARTICLE III

Other Covenants

Section 3.01 Without limitation or restriction upon the provisions of Seetion 2.01. of this Agreement, the GuaranLor shall undertake the obligations of the SFRY set forth in the guarantee agreements for the Loans.

ARTICLE IV

Effectiveness

Section 4.01. This Agreement shall take effect as of February 25, 1993.

Section 4.02. The Guarantor shall furnish the Bank: (a) evidence, satisfactory to the Bank, that the execution and delivery of the Guarantee Agreement on behalf of the Guarantor have been duly authorized or ratified by all necessary governmental action; and

(b) an opinion satisfactory to the Bank of counsel acceptable to the Bank or, if the Bank shall so request, a certificate satisfactory to the Bank of a competent official of the Guarantor showing:

(i) that the Guarantee Agreement has been duly authorized or ratified by, and executed and delivered on behalf of, the Guarantor and is legally binding upon the Guarantor in accordance with its termis; and

(ii) such other matters as shall be reasonably requested by the Bank in connection therewith.

ARTICLE- V

Representative of the Guarantor Addresses

Section 5.01. The Minister of Finance of the Guarantor is designated as representative of the Guarantor for the purposes of Section 11. 03. of the General Conditions.

Section 5.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11. O1. of the General Conditions. For the Guarantor:

Ministry of Finance Katančićeva 5 41000 Zagreb Republic of Croatia Telex:

862-21215 862-21833

For the Bank: International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W.

Washington, D. C. 20433 United States of America Cable address: Telex:

INTBAFRAD 197688 (TRT) Washington, D. C. 248423 (RCA)

64145 (WUI) 82987 (FTCC)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA
Minister of Finance
dr. Zoran Jašić By

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Kemal Derviš

By Acting Regional Vice President Europe and Central Asia

SCHEDULE

Loan No. Project

1026-0 Fourth Railway

1066-0 Water Supply

1173-0 Yugoslavia Oil Pipeline

1469-5 Second Power Transmission

1477-0 Second Agricultural Credit

1534-0 Fifth Railway

1535-0 Ninth Highway

1756-5 Croatia Sava Drainage

1801-0 Third Agricultural Credit

1819-0 Eleventh Highvay

2338-2 Third Power Transmission

2595-0 Petroleum Sector

2715-1 First Highway Sector

2790-0 Industrial Energy Conservation

2878-1 Second Highway Sector

3069-0 Istria Water Supply and Sewerage

LOAN ASSUMPTION AGREEMENT

between

REPUBLIC OF CROATIA and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT LOAN ASSUMPTION AGREEMENT

AGREEMENT, dated as of February 25, 1993, between REPUBLIC OF CROATIA (Croatia) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

WHEREAS (A) by a loan agreement between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) and the Bank for the Third Highway Project (the Project) located in the territory of Croatia (the Loan Agreement), the Bank agreed to extend to the SFRY a loan (Loan No. 608 or the Loan) on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement;

(B) Croatia, in an agreement with the Bank, dated February 3, 1993, agreed to ensure the service of the principal of, and interest and other charges on, the Loans or portions of the Loans for the Projects located in the territory of Croatia as set forth in said agreement;

(C) on February 25, 1993 the SFRY ceased to be a member of the bank and on the same date Croatia succeeded to the membership of the SFRY in the Bank, and

(D) Croatia, having been satisfied as to the feasibility and priority of the Project described in the Loan Agreement and, in consideration of the Bank's maintaining the Loan Agreement, has agreed to undertake the obligations in respeet of the Loan, as provided in this Agreement;

NOW THEREFORE, the pariies hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

Assumption of Part of the Obligations under the Loan Agreements Section I .Ol Croatia hereby assumes and agrees to car

ry out: (a) the obligations of the SFRY to repay the principal of, and interest and other charges on, the Loan; and (b) all other obligations of the SFRY under the Loan Agreement, and the Bank hereby recognizes the succession of Croatia to the rights of the SFRY under the Loan Agreement, with the same effect as though the words “the Republic of Croatia" were substituted for the words “the Borrower” and the words mthe part of the Loan the Republic of Croatia has agreed to “repay" were substituted for the words “the Loan” wherever used therein.

ARTICLE II

Effective Date; Miscellaneous

Section 2,01. This Agreement shall take ef'fect as of February 25, 1993.

Section 2.02. Croatia shall furnish the Bank:

(a) evidence satisfactory to the Bank that the execution and delivery of the Loan Assumption Agreement on behalf of Croatia has been duly authorized or ratified by all necessary governmental action; and

(b) an opinion satisfactory to the Bank of counsel acceptable to the Bank or, if the Bank shall so request, a certificate satisfactory to the Bank of a competent official of Croatia showing:

(i) that the Loan Assumption Agreement has been duly authorized or ratified by, and executed and delivered on behalf of, Croatia and is legally binding upon Croatia in accordance with its terms; and

(ii) such other matters as shall be reasonably requested by the Bank in connection therewith.

Section 2.03. The Minister of Finance of Croatia is designated as representative of Croatia for purposes of Section 11.03. of the General Conditions.

Section 2.04. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01. of the General Conditions:

For the Borrower: Ministry of Finance Katančićeva 5 41000 Zagreb

Republic of Croatia Telex: 862-21215 862-21833 For the Bank:

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street; N. W.

Washington, D. C. 20433 United States of America Cable address: Telex:

INTBAFRAD 197688 (TRT) Washington, D.C. 248423 (RCA) 64145 (WUI) 82987 (FTCC)

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

Minister of Finance

dr. Zoran Jašić BY

Authorized Representative

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Kemal Derviš

Potpis vršitelja dužnosti Regionalnog potpredsjednika za Europu i Središnju Aziju

Članak 4.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku temeljem Sporazuma o garanciji iz Članka 2. ovog Zakona i Sporazuma o preuzimanju zajma iz Članka 3. ovog Zakona podmiruju se u skladu s odredbama Zakona o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 106/1993).

Članak 5.

Za provedbu ovog Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:441-03/94-01/02
Zagreb, 16. srpnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.