Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka. 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o zajmu za obnovu sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o zajmu za obnovu sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kojeg je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 16. srpnja 1994. godine.

Broj: PA4-80/1-94.
Zagreb, 22. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA O ZAJMU ZA OBNOVU SKLOPLJENOG IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum o Zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma o Zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

ZAJAM BROJ 3760 HR

SPORAZUM O ZAJMU

(Projekt hitne obnove) između

REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SPORAZUM,

sklopljen 27. lipnja, 1994, između REPUBLIKE HRVATSKE (Zajmoprimatelj) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banka).

Budući da je Zajmoprimatelj, zadovoljivši ostvarivost i prvenstvo Projekta opisanog u Prilogu 2 ovog Sporazuma, zatražio od Banke pomoć pri financiranju ovog Projekta, te

Budući da je Banka sporazumna, na temelju, inter alia, gore navedenog, odobriti Zajam Zajmoprimatelju u skladu s rokovima i uvjetima navedenim u ovom Sporazumu,

Strane ovog Sporazuma usuglasile su sljedeće:

ČLANAK I.

Opći uvjeti; Tumačenja

Odjeljak 1.01. "Opći uvjeti primjenjljivi glede sporazuma o zajmu i garanciji" Banke, koji su na snazi od O1. siječnja 1995., sa izmjenama navedenim u daljnjem tekstu ovog Sporazuma (Opći uvjeti), čine sastavni dio ovog Sporazum a:

(a) Zadnja rečenica u odjeljku 3.02. je izbrisana.

(b) U odjeljku 6.02. podstavak (k) je prepisan kao podstavak (1), a dodan je novi podstavak (k) koji glasi:

“(k) U slučaju izvanredne situacije kada bi sva daljnja podizanja glede ovog Zajma bila u suprotnosti sa odredbama iz Članka III, odjeljak 3 Sporazuma Banke.”

Odjeljak 1.02. Osim u slučaju kada se radi o kontekstu koji nalaže drugačije termini definirani u Općim uvjetima imaju značenja kako je navedeno, a dodatni termini imaju značenje kako slijedi.

(a) »ACMU" označava Agriculture Coordinating and Monitoring Unit (Odjel za koordinaciju i nadzor u poljoprivredi) koji je asnovan unutar MAF-a koji će biti odgovoran za koordinaciju provedbe komponente poljoprivrede.

(b) “ERDP" oznaćava Emergency Reconstruction Project Division (Odjel za hitnu rekonstrukciju) koji je osnovan u okviru HKBO.

(c) »HKBO" oznaćava Hrvatsku kreditnu banku za rekonstrukciju, ili bilo kojeg njenog nasljednika.

(d) »Zakon" označava Zakon o financiranju obnove objekata za stanovanje i industrijskih objekata koji su oštećeni ili uništeni u ratu, od 29. 11. 1993.

(e) »MAF" označava Zajmoprimateljevo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

(f) »Regija projekta" oznaćava jednu od pet regija (sjevernoistočna, gornja centralna, donja centralna, južnozapadna i južna) kako je opisano u Tabeli 1 i 2 u Dodatku Priloga 5 ovog Sporazuma.

(g) »Specijalni račun" označava račun na koji se odnosi odjeljak 2.02 (b) ovog Sporazuma.

ČLANAK II.

Zajam

Odjeljak 2.01. Banka je sporazumna dati u zajam Zajmopr imatelju, pod rokovima i uvjetima navedenima u ili na koje se odnosi Sporazum o zajmu, različite valute ukupna vrijednost kojih će biti jednaka iznosu od stotinu dvadeset osam milijuna dolara ($ 128.000.000), a koje će biti iznos podizanja po osnovi Zajma, sa svakim podizanjem potvrdenim od Banke na nadnevak takvog podizanja.

Odjeljak 2.02. (a) Iznos Zajma može se podići sa računa Zajma u skladu s odredbama navedenim u Prilogu i ovog Sporazuma za troškove nastale (ili, ako je Banka s tim suglasna, koji će nastati) shodno razumnim troškovima za robu i usluge koje su potrebne za realizaciju Projekta opisanog u Prilcgu 2 ovog Sporazuma i koji će se financirati po osnovi Zajma.

(b) Zajmoprimatelj će, u svrhe ovog Projekta, otvoriti i zadržati račun specijalnog pologa u njemačkim markama (DE1I) u komercijalnoj banci pod rokovima i uvjetima koje Banka smatra zadovoljavajućim, uključujući odgovarajuću zaštitu protiv namirenja, zapljene ili zabrane. Polaganja na i plaćanja sa specijalnog raćuna moraju biti u skladu s odredbama navedenim u Prilogu 6 ovog Sporazuma.

Odjeljak 2.03. Zadnji nadnevak bit će 31. ožujka 1998. ili neki kasniji nadnevak koji Banka odredi. Banka će Zajmoprimatelja na vrijeme obavijestiti o takvom kasnijem nadnevku.

Odjeljak 2.04. Zajmoprimatelj će Banci platiti proiviziju na nepovučeni dio zajina po godišnjoj stopi od tri četvrtine jednog postotka, (3/4 od 1%) na iznos glavnice Zajma koja se ne podiže.

Odjeljak 2.05. (a) Zajmoprimatelj će platiti kamatu na iznos glavnice Zajma povučene i neotplaćene, po stopi za svako kamatno razdoblje koja je jednaka troškovima kvalificiranih zajmova određenim u skladu s prethodnim semestrom (polugodištem), plus polovicu jednog postotka (1/2 od 1%). Svakog nadnevka kako je navedeno u odjeljku 2.06. ovog Sporazuma, Zajmoprimatelj će platiti kamatu nastalu na iznos neotplaćene glavnice iz prethodnog kamatnog razdoblja, obračunatu po stopi primjenjivanoj kroz to kamatno razdoblje.

(b) CJ najkraćem mogućem roku, nakon svakog semestra, Banka će obavijestiti Zajmoprimatelja o troškovima kvalificiranih zajmova određenim u skladu sa svakim semestrom.

(c) U svrhe ovog odjeljka:

(i) "Kamatno razdoblje" označava razdoblje od šest mjeseci koje završava dan prije svakog nadnevka navedenog u odjeljku 2.06. ovog Sporazuma, a započinje sa kamatnim razdobljem u kojem je ovaj Sporazum potpisan.

(ii) "Troškovi kvalificiranih zajmova" označavaju troškove, razumno određene od strane Banke i izražene u godišnjem postotku neotplaćenih zajmova, Banke povučenih nakon 30. lipnja 1982, osim zajmova ili njihovih dijelova koje je Banka usmjerila u financiranje: (A) investicija Banke; te (B) zajmova, ukoliko ih je Banka dala nakon t. srpnja 1989. i čija je kamatna stopa određena drugačije ao što je određeno u stavku (a) ovog odjeljka.

(iii) "Semestar" označava prvih šest mjeseci ili drugih šest mjeseci kalendarske godine.

(d) Na nadnevak kojeg Banka može odrediti uz prethodnu obavijest Zajrnoprimatelju najmanje šest mjeseci unaprijed, stavci (a), (b) i (c) (iii) ovog odjeljka bit će dopunjeni kako slijedi:

(a) Zajmoprimatelj će platiti kamatu na iznos glavnice zajma povučene i neotplaćene, po stopi za svako tromjesečje koja je jednaka troškovima kvalificiranih zajmova određenih u skladu s prijašnjim tromjesečjem, plus polovicu jednog postotka (1/2 od 1%). Na svaki nadnevak naveden u odjeljku 2.06. ovog Sporazuma, Zajmoprimatelj će platiti kamatu proizašlu iz neotplaćenog iznosa glavnice iz prethodnog kamatnog razdoblja, obračunatu po stopama primjenjivanim kroz to kamatno razdoblje."

“(b) U najkraćem mogućem roku nakon kraja svakog tromjesečja, Banka će obavijestiti Zajmoprimatelja o troškovima kvalificiranih zajmova određenih u skladu s tim tromjesečjem."

(c) (iii) "Tromjesečje" označava razdoblje od tri mjeseca koje započinje O1. siječnja, O1. travnja, O1. srpnja ili O1. listopada kalendarske godine.”

Odjeljak 2.06. Kamate i druge proivizije bit će naplative polugodišnje - 15. lipnja i 15. prosinca svake godine. Odjeljak 2.07. Zajmoprimatelj će otplatiti iznos glavnice

zajma u skladu s amortizacijskim planom otplate koja je navedena u Prilogu 3 ovog Sporazuma.

ČLANAK III.

Izvedba Projekta

Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimatelj izjavljuje svoju privrženost ciljevima projekta kao što su navedeni u Prilogu 2 ovog Sporazuma, i u tu svrhu će realizirati pojedine dijelove projekta kroz agencije opisane u Prilogu 5 ovog Sporazuma, sa primjerenom revnošću i učinkovitošću i u skladu s odgovarajućim održavanjem cesta, željezničkim prometom, opskrbom električne energije, opskrbom vode, te poljoprivrednom, ekološkom, financijskom i administrativnom praksom, i na vrijeme će osigurati fondove, pogodnosti, usluge i ostala sredstva potrebita za realizaciju Projekta.

(b) Bez ograničenja prema odredbama iz stavka (a) ovog odjeljka i osim u slučaju drugačijeg dogovora između Zajmoprimatelja i Banke, Zajmoprimatelj će provesti realizaciju Projekta u skladu s Programom primjene koji je naveden u Prilogu 5 ovog Sporazuma.

Odjeljak 3.02. Osim u slučaju da je Banka sporazumna s drugačijim postupkom, nabava robe, radova i savjetodavnih usluga potrebnih za realizaciju Projekta, a koje će biti financirane po osnovi zajma, bit će u skladu s odredbama navedenim u Prilogu 4 ovog Sporazuma.

ČLANAK IV.

Financijske odredbe

Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimatelj će zadržati ili učiniti da se sačuvaju odgovarajući dokumenti i računi koji jasno pokazuju," u skladu s pouzdanom knjigovodstvenom praksom, poslovanje, izvore i troškove koji se odnose na Projekt, nastale u odjelima ili agencijama Zajmoprimatelja koje su odgovorne za provođenje Projekta ili bilo kojeg njegovog dijela.

(b) Zajmoprimatelj će:

(i) imati dokumente i račune na koje se odnosi stavak (a) ovog odjeljka, uključujući one za specijalni račun, revidirane za svaku fiskalnu godinu, u skladu s odgovarajućim principima revizije, te dosljedno primjenjivanim, od strane neovisnih revizora koje Banka odobri;

(ii) podnijeti Banci čim je prije moguće, a najkasnije 6 mjeseci nakon kraja svake godine, izvješće o reviziji navedenih revizora, u opsegu i .navodeći podatke koje Banka opravdano zahtijeva; i

(iii) podnijeti Banci sve ostale informacije koje se odnose na navedene dokumente, račune i revizije, na povremeni opravdani zahtjev Banke.

(c) Za sve troškove s obzirom na koje su izvršena podizanja sa računa Zajma na temelju izjava o troškovima, Zajmoprimatelj će:

(i) saćuvati ili ućiniti da se sačuvaju, u skladu sa stavkom (a) ovog odjeljka, dokumenti i računi koji prikazuju takve troškove;

(ii) zadržati, najmanje godinu dana nakon što Banka primi revizijsko izvješće za fiskalnu godinu u kojoj je zabilježeno zadnje podizanje sa računa Zajma ili plaćanje sa specijalnog računa, sve dokumente (ugovore, narudžbe, fakture, račune, priznanice i ostale dokumente) koji evidentiraju takve troškove;

(iii) omogućiti predstavnicima Banke pregled takvih dokumenata; i

(iv) osigurati da se ti dokumenti i računi uključe u godišnju reviziju na koju se odnosi stavak (b) ovog odjeljka i da izvješće o takvoj reviziji sadržava zasebno mišljenje koje daju navedeni revizori o tome mogu li očitovanja o izdacima podnijeta tijekom te fiskalne godine, zajedno s postupcima i internim kontrolama koje su ukljućene u njihovu pripremu, biti dostatna za potvrdu tih podizanja.

ČLANAK V.

Pravosnažnost; Okonćanje

Odjeljak 5.01. Dodatni uvjet za pravosnažnost Sporazuma o zajmu, unutar tumačenja odjeljka 12.o1.(c) Općih uvjeta, je taj da se za ERPD postavlja adekvatno kvalificirano osoblje sa odgovarajućim iskustvom.

Odjeljak 5.02. Nadnevak koji nastupa šezdeset dana nakon sklapanja ovog Sporazuma je ovdje naveden u svrhe odjeljka 12.04. Općih uvjeta.

ČLANAK VI.

Predstavnik Zajmoprimatelja, Adrese

Odjeljak 6.01. Ministar financija Zajmoprimatelja određen je kao predstavnik Zajmoprimatelja u svrhe odjeljka 11.03. Općih uvjeta.

Odjeljak 6.02. Sljedeće adrese navedene su u svrhu odjeljka 11.01. Općih uvjeta.

Za Zajmoprimatelja:

Ministarstvo financija Katančićeva 5

41000 Zagreb, Hrvatska

Adresa kablograma Telex: 862-21215 862-21833

Za Banku:

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street N. W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Adresa kablograma: Telex:

INTBAFRAD 248423 (RCA)

Washington, D. C. 82987 (FTCC)

64145 (WUI) ili

197688 (TRT)

U svjedočenju istoga, strane ovog Sporazuma koje djeluju preko njihovih u skladu s propisima ovlaštenih predstavnika, realizirale su potpisivanje ovog Sporazuma u ime svakog pojedinog predstavnika u Okrugu Kolumbija, Sjedinjene Američke Države, na dan i godinu kako je gore navedeno.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovlašteni predstavnik

(u potpisu Ministar financija Dr. Zoran Jašić)

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Regionalni potpredsjednik za Europu i Centralnu Aziju

(u potpisu Kemal Derviš)

PRILOG 1

Povlaćenja po osnovi zajma

1. Tabela koja slijedi prikazuje kategorije stavki koje će se financirati po osnovi zajma, dodjeljivanje iznosa zajma svakoj Kategoriji, te postotak izdataka za. pojedine stavke koji će se financirati u svakoj Kategoriji:

Kategorija Iznos dodijeljenog % Izdataka koji će zajma (izraženo u se financiratidolarskoj rotuvrijednosti)

(1) (a) za Dio A

(4) Projekta 11.900.000 100% stranih izdataka

35% domaćih izdataka

(b) za Dio B i C 100% stranih izdataka

Projekta 48.200.000 l00% domaćih izdataka

(c) ostalo 38.100.000 (ex tvornički troškovi) i

75% lokalnih troškova

za ostale stavke koje se

nabavljaju u zemlji

(2) Radovi:

(a) za Dio A

(4) Projekta 7.800.000 100% stranih izdataka

35% domaćih izdataka

(b) za dio B i C 11.000.000 100% domaćih izdataka

75% domaćih izdataka

(3) Savjetodavne 1.000.000 100%

usluge

(4) Neusmjereno 10.000.000

UKUPNO: 128.000.000

2. U svrhe ovog Priloga:

(a) Izraz “strani izdaci” označava izdatke u valuti bilo koje zemlje osim zemlje Zajmoprimatelja za robe ili usluge koje se nabavljaju na teritoriji bilo koje zemlje osim zemlje Zajmoprimatelja; te

(b) Izraz “domaći izdaci” označava izdatke u valuti Zajmoprimatelja ili robe ili usluge koje se nabavljaju na teri toriji Zajmoprimatelja.

3. Bez obzira na odredbe navedene u prethodnom odjeljku 1, (a) nikakva podizailja ne mogu se realizirati s obzirom na plaćanja izvršena za izdatke koji prethode nadnevku sklapanja ovog Sporazuma, osim ako su podizanja, ukupni iznos kojih ne prelazi iznos od $ 25.000.000, ostvarena s obzirom na Kategorije (1), (2) i (3) na račun plaćanja za izdatke koja su izvršena prije tog nadnevka, ali nakon 1. lipnja 1993. godine, te (b) nikakva podizanja ne mogu se izvršiti s obzirom na plaćanja izvršena za troškove za Kategoriju (1) (a) i (b) i (2) (a) i (b) osim ako su u skladu sa uvjetima opisanim u odjeljku 4 Priloga 5.

PRILOG 2

Opis projekta

Ciljevi projekta su pomoći Zajmoprimatelju u financiranju popravka ili obnove ratom oštećene infrastrukture (ceste i mostovi, željeznička pruga, elektrićna energija, voda i kanalizacija, nadziranje poplava); popravak ili zamjena poljoprivrednih sredstava (stoka i oprema); i popravak oštećenih domaćinstava, škola i zdravstvenih centara, kao i vodovodne i električne mreže, u ograničenom broju zajednica, da bi se pomoglo pri vraćanju prognanih u njihove domove.

Projekt se sastoji od slijedećih dijelova, ovisno o modifikacijama o kojima se povremeno mogu sporazumjeti Zajmoprimatelj i Banka kako bi postigli slijedeće ciljeve:

Dio A: Infrastruktura

(1) Ceste i mostovi:

Zamjena kritićne opreme za odxLavanje cesta i rezervnih dijelova izgubljenih tijekom rata.

(2) Željeznićka pruga:

Kupovina predmeta koji imaju prioritet uključujući (a) rezervne dijelove za dizel lokomotive, željeznički vozni park (vagoni) i strojeve za održavanje pruge; (b) minimalno nadopunjavanje neophodnog materijala za pruge, elektrifikaciju, signalizaciju i telekomunikacije; te (c) zamjena malog alata za popravak pruga.

(3) Energija:

(a) Međuotočni prijenos i međusobna povezanost koja osigurava pouzdanu opskrbu strujom u području Zadra i Šibenika; te (b) obnova opskrbne mreže u području Dubrovnika.

(4) Opskrba vodom, kanalizacija i kontrola poplave:

(a) Realizacija oko 20 malih projekata koji se odnose na opskrbu vodom i kanalizaciju da bi se popravile ratom izazvane štete u odabranim područjima; i (b) obnavljanje sustava za zaštitu od poplava, popravljanjem šteta na nasipima koji štite od poplava, struktura za kontrolu vode, sustava za promatranje i komunikacije u slivu rijeke Save te zamjena oštećenih konstrukcija i opreme za održavanje.

Dio B: Program obnove zajednice

Obnova odabranih zajednica: pomoć kućanstvima u zajednicama koje su pretrpjele znatnu štetu, ukljućujući: (a) financijsku pomoć kućanstvima za stjecanje materijala za popravak kuća; (b) obnova najnužnijeg dijela socijalne infrastrukture (osobito osnovnih škola i stanica primarne zdravstvene zaštite); i (c) obnova kapaciteta za vodu i sanitarnih kapaciteta na nivou zajednice, te niskonaponske električne mreže.

Dio C:

Poljoprivreda:

(1) Pomoć u ponovnoj izgradnji nacionalnog stada za proizvodnju mlijeka i mesa pribavljanjem telnih krava, ovaca i kobila za privatne stočare, i jačanjem umjetnog osjemenjivanja i veterinarskih usluga, i to osiguranjem nerasta, specijalnih vozila i opreme.

(2) Djelomična zamjena izgubljenih traktora i motokultivatora za privatne poljoprivrednike.

(3) Ograničena zamjena postrojenja za sušenje žitarica. ***

Očekuje se da će projekt biti realiziran do 30. rujna 1997. godine.

 Premije za prijevremene uplate

Prema odjeljku 3.04. (b) Općih uvjeta, premija plativa na iznos glavnice na svaki rok dospijeća Zajma koji je prijevremeno plaćen bit će određeni postotak koji se primjenjuje za razdoblja prijevremene uplate kao što je specificirano u slijedećoj tabeli:

Premija Kamatna stopa (izražena kao Vrijeme prijevremene uplate godišnji postotak) koja se primjenjuje na Zajam na dan prijevremene uplate pomnožena sa:

Ne više od tri godine prije roka

dospijeća 0.18

PRILOG 4

Nabavke i savjetodavne usluge

Odjeljak I. Nabavka roba i usluga

Dio A: Međunarodno konkurentno licitiranje

1. Osim kao što je određeno u Dijelu C ovog Sporazuma, robe i usluge bit će pribavljeni prema ugovorima dodijeljenim u skladu s postupcima koji su u skladu s onima navedenim u odjeljcima I i II u "Uputama za nabavke u skladu sa zajmovima Međunarodne banke za obnovu i razvoj i IDA kreditima", u izdanju Banke, u svibnju 1992. (Upute).

(a) Za ugovore sa fiksnom cijenom, poziv za licitiranje prema stavku 2.13 ovih Uputa osigurat će da kada je dodjela ugovora odgodena dulje od originalnog licitacijskog razdoblja, uspješna cijena nuditelja povećat će se za svaki tjedan odgode za dva korektorna faktora prihvatljiva za Banku, jedan koji će se primijeniti na sve dijelove u stranoj valuti, te drugi koji će se primijeniti na dio domaće valute u cijeni ponude. Takav porast neće biti uzet u raćun u procjeni ponude.

(b) U nabavci roba i usluga u skladu sa Dijelom A, Zajmoprimatelj će koristiti relevantne standardne dokumente za licitiranje koje izdaje Banka, sa onakvim izmjenama za koje je Banka suglasna da su neophodne u svrhe ovog Projekta. Ukoliko Banka nije izdala nikakve relevantne standardne dokumente o licitaciji, Zajmoprimatelj će koristiti dokumente o licitaciji utemeljene na ostalim međunarodno priznatim standardnim formularima, a sporazumno sa Bankom.

Dio B: Preferencija domaćih proizvo8ađa

U nabavci roba u skladu s postupcima koji su opisani u dijelu A, za robe proizvedene u I~rvatskoj može se duti granica preferencije u skladu sa i prema odredbama stavka 2.55 i 2.56 Uputa, te stavaka 1 do 4 Dodatka 2 istog.

Dio C: Ostali postupci nabave

1. Predmeti ili grupe predmeta za specijalna vozila, opremu i stoku, sve do ukupne sume jednake iznosu od $ 14.400.000, mogu biti nabavljeni prema ugovorima dodijeljenim kroz ograničene međunarodne postupke ponude sa liste prikladnih dobavljača, koji su prihvatljivi Banci i u skladu s Uputama i postupcima navedenim u odjeljcima I i II Uputa (osim stavaka 2.8, 2.9, 2.55, 2.56 istog)

2. Civilni radovi procijenjene vrijednosti jednake $ 1.000.000 milijun ili manje po ugovoru, sve do ukupne sume jednake $ 6.900.000, mogu biti realizirani prema ugovorima dodijeljenim na temelju konkurentnog licitiranja, oglašenog lokalno, u skladu sa postupcima zadovoljavajućim za Banku.

3. Standardni predmeti ili grupe predmeta manje vrijednosti procijenjene na iznos koji je jednak iznosu od $ 300.000 ili manje po ugovoru, sve do ukupne svote jednake iznosu od $ 3.200.000, mogu biti pribavljeni prema ugovorima dodijeljenim na temelju usporedbe notiranih cijena dobivenih od najmanje tri dobavljača iz najmanje dvije zemlje u skladu s Uputama i postupcima prihvatljivim za Banku.

4. Predmeti ili grupe predmeta za civilne radove procijenjene cijene jednake iznosu od $ 100.000 ili manje po ugovoru, sve dn ukupne cijene jednake iznosu od $ 7.400.000, mogu biti pribavljeni prema ugovorima dodijeljenim na osnovi usporedbe notiranih cijena dobivenih od najmanje tri dobavljača u skladu s Uputama i s postupcima koji su prihvatljivi za Banku.

5. Gradevni materijali koje su dobila odabrana domaćinstva procijenjene cijene do granica koje su određene Zakonom kako je definirano u odjeljku 1.02 (d) ovog Sporazuma, sve do ukupne sume koja je jednaka iznosu od $ 29.900.0o0 mogu biti nabavljeni od domaćih dobavljača u skladu s postupcima koji su na snazi lokalno, a koji su prihvatljivi za Banku.

6. Ugovori za vlasničke rezervne dijelove i zamjensku opremu mogu biti dodijeljeni nakon direktnih pregovora sa dobavljačima, u skladu s postupcima prihvatljivim za Banku sve do ukupne sume jednake iznosu od $ 9.100.000.

Dio D: Recenzija Banke glede odluka o nabavci

1. Recenzija poziva na licitiranje i predloženih dodjela i završnih ugovora:

(a) Za nabavku artikala u svezi sa Dijelom A i dijelom C (i) i (2) ovog Priloga, Banka će razmotriti pozive na licitiranje i dokumente za licitaciju za prvi ugovor za robe i radove koji se odnose na svaku pojedinu komponentu, kako je specificirano u Prilogu 2 ovog Sporazuma, i za sve ugovore vrijednost kojih prelazi iznos od i.000.000 $, te izvješća o procjeni za sve ugovore. Sve ugovore na koje se odnosi Dio C (6) ovog Priloga Banka će prethodno razmotriti. U onim ugovorima u kojima će plaćanje biti izvršeno sa Specijalnog računa, ti će postupci biti modificirani na takav način da se osigura da dvije uskladene kopije ugovora budu podnesene Banci u skladu sa stavkom 2 (d) Dodatka Uputama i bit će podneseni Banci prije izvršenja prvog plaćanja sa Specijalnog računa u skladu s takvim ugovorom.

(b) Glede ugovora na koje se odnosi prethodni stavak, primjenjiva,t će se postupci navedeni u stavcima 3 i 4 Dodatka 1 Uputai~ia. Kada če plaćanja za ta.kve ugovore biti izvršena sa Specijalnog računa, navedeni postupci bit će modificirani tako da osiguraju da dvije uskla8ene kopije ugovora zajedno sa ostalim potrebnim informacijama bu-_ du podnesene Banci u skladu s navedenim stavkom 3 kao dio evidencije koja se podnosi u skladu sa stavkom 4 Priloga 6 ovog Sporazuma.

(c) Odredbe iz prethodnog podstavka (b) neće se odnositi na ugovore na račun kojih će se podizanja realizirati na temelju očitovanja o izdacima.

2. Iznos od 15% je u ovom Sporazumu specificiran u svrhe stavka 4 Dodatka i Uputama.

Odjeljak II. Zapošljavanje savjetnika

1. S ciljem pružanja pomoći Zajmoprimatelju u provođenju Projekta i nabavkama, te u oblikovanju radova na obnovi, ukoliko se pokaže neophodnim, Zajmoprimatelj će zaposliti stručne savjetnike čije kvalifikacije, iskustvo, rokovi i uvjeti zapošljavanja zadovoljavaju uvjete postavljene od strane Banke. Takvi savjetnici bit će izabrani u skladu s principima i postupcima koje Banka smatra zadovoljavajućima, a na temelju “Uputa za korištenje savjetodavnih usluga za Zajmoprimatelje Svjetske banke i Svjetske banke kao izvršne agencijen, u izdanju Banke, objavljenih u kolovozu 1981. godine.

2. Bez obzira na odredbe iz stavka 1 ovog Dijela, odredbe Uputa o savjetnicima u skladu s kojima se zahtijeva da Banka prethodno izvrši reviziju ili da odobrenje glede budžeta, užih izbora, postupaka selekcije, pisama poziva, prijedloga, izvješća o procjeni i ugovora, neće se primjenjivati na ugovore vrijednost kojih se procjenjuje na manje od 50.000 $ po svakom ugovoru. Ipak, ova iznimka koja se odnosi na prethodnu reviziju od strane Banke neće se primjenjivati na rokove referencija za takve ugovore, na zapošljavanje pojedinaca, na selekciju poduzeća na temelju jednog izvora, te na kritične doznake, koje Banka opravdano odreduje, kao niti na dodatke ugovorima koji povećavaju vrijednost ugovora na iznos jednak ii,nosu od 50.000 $ ili više.

PRILOG ~ Program provedbe

(1) Zajmoprimatelj će osigurati rad ERPD-a unutar Hrvatske kreditne banke za obnovu koji će snositi potpunu odgovornost glede koordinacije realizacije Projekta, ukljućujući pripremu izvješća o provedbi Projekta za svako tromjesečje.i izvješća o računima koje će voditi agencije za provedbu na zajedničkoj osnovi.

(2) Komponente Projekta, kao što je specificirano u Prilogu 2, provodit će Hrvatske ceste (HC) za dio A (1) Projekta; Hrvatske željeznice (HZ), a Dio A (2) Projekta i Hrvatska elektroprivreda (HEP) za Dio A (3) Projekta, u koordinaciji ERPD-a.

(3) Hrvatska vodoprivreda (HV) bit će odgovorna za nadgledanje malih projekata koji se odnose na opskrbu vodom i kanalizaciju (Dio A (4) (a)) i za direktnu provedbu projekta koji se odnose na kontrolu poplava i isušivanje (Dio A (4) (b)), u koordinaciji ERPD-a.

(4) Dijelovi A (4), B i C Projekta provodit će se na temeIju izvedbenih projekata za svaku od regija Projekta koje priprema Zajmoprimatelj i dostavlja Banci. Zajmoprimatelj će garantirati da su u svaki takav izvedbeni program uključene samo one investicije koje su održive, tehnički izvedive i ekonomične.

Nikakve aktivnosti koje se odnose na Dio A (4), B i C Projekta neće se financirati iz Zajma dok Banka ne odobri izvedbene programe kako je gore navedeno.

(5) Najkasnije 31. ožujka 1996. godine Banka će sa Zajmoprimateljem izvršiti pregled napretka u provedbi Projekta. Zajmoprimatelj će poduzeti sve neophodne mjere da bi še izvršile aktivnosti koje su definirane i dogovorene između Banke i Zajmoprimatelja za vrijeme takvog pregleda.

Komponenta poljoprivrede

(6) Glede komponente poljoprivrede, Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo (MAF) će imati potpunu odgovornost, ali će imenovati agencije za provedbu svakog od dijelova C (~), (2) i (3) Projekta. Služba za savjetodavne usluge u poljoprivredi (AAS) osigurat će pomoć pri odabiru korisnika, nadgledanju poljoprivrednih djelatnosti i pri aranžmanima plaćanja. Stoka za uzgoj i poljoprivredni strojevi bit će raspodijeljeni korisnicima u skladu s dogovorenim planovima.

Za provedbu Dijela C (3) ovog Projekta agencija za provedbu će, u ime Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo (MAF), provesti nabavku novih sušila, a u suradnji sa poduzećima korisnicima.

(7) Za provedbu Dijela C (i) i C (2) ovog Projekta, poljoprivrednici, grupe poljoprivrednika i privatni ugovarači će biti odabrani u skladu s kriterijima koji su definirapi u Dodatku ovog Priloga i potpisat će ugovore sa Ministarstvom za poljoprivredu i šumarstvo koji su prihvatljivi za Banku. Rasplodnu stoku i opremu za umjetno osjemenjivanje koristit će Centar za reprodukciju i uzgoj životinja (CRAB). Veterinarska vozila i kontejneri za transport sjemena bit će osigurani za veterinarske stanice koje se nalaze u prioritetniin zajednicama.

(8) Za Dio C ovog Projekta aranžmani za podmirivanje troškova bit će slijedeći:

(i) Pojedinci koji prime stoku u skladu s Dijelom C (1) Projekta, izvršit će plaćanje u naravi, u dogovorenom razdoblju. Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo zadržava pravo na životinje sve dok se ne izvrši plaćanje. Veterinarske stanice koje prime vozila i kontejnere za transport sjemena plaćaju punu cijenu u skladu s dogovorenim aranžmanom o kupovini u ratama.

(ii) Poljoprivrednici koji prime traktore ili motokultivatore u skladu sa Dijelom C (2) Projekta, plaćaju punu cijenu u skladu s dogovorenim aranžmanom o kupovini u ratama. Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo zadržava pravo na oprsrnu sve dok se ne izvrše sva plaćanja.

(iii) Poduzeća koja prinie opremu za sušenje žitarica, u skladu sa Dijelom C (3) Projekta, izvršit će plaćanje za tu opremu u skladu s uvjetima ugovora sklopljenog između Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo i tih poduzeća.

Komponenta obnove zajednice

(9) ERPD će snositi odgovornost za provedbu komponente obnove zajednice (Dio B Projektaj. Obnova škola, zdravstvenih centara, mreža struje niskog napona, opskrbe vodom i sanitarne mreže (Dio B (b) i (c) spadat će u područja odgovornosti Ministarstva prosvjete, kulture i sporta (MPKC), Ministarstva zdravstva (MZ), HEP-a i lokalnih opskrbljivača, a koordinaciju će obavljati ERPD. ERPD će biti povezan s Ministarstvom za poljoprivredu i šumarstvo da bi se osiguralo da određene zajednice dobiju prioritet pri pomoći glede stoke i postrojenja za poljoprivredna dobra u okviru Dijela C Projekta.

(10) Korisnici na koje se odnosi Dio B Projekta bit će odabrani u skladu s kriterijima koji su definirani u Dodatku ovog Priloga.

(11) Za svrhe Dijela B (a) Projekta Zajmoprimatelj će preko HKBO dati Zajam korisnicima u skladu s kreditnim aranžmanima koji će biti sklopljeni među korisnicima i poslovnim bankama koje odabire HKBO (Banke sudionice), a na osnovi rokova i uvjeta navedenih u Zakonu kako je definirano u odjeljku 1.02 (d) ovog Sporazuma. Bilo kakve promjene glede procedura koje se odmah mogu primijeniti na korisnike koji dobivaju financijsku pomoć u skladu s Dijelom B Projekta dogovaraju se sa Bankom.

(12) HKBO će nadgledati financijsku održivost banaka sudionica i odrediti razborita kreditna ograničenja za ukupni iznos zajmova HKBO koje će dati svakoj od banaka_ sudionica. Pri razmatranju financijske održivosti banaka sudionica, HKBO će uzeti u obzir međunarodne bankovne standarde glede solventnosti i likvidnosti.

Dodatak Prilogu 5

(1) Za Dio B i Dio C Projekta; 16 područja (kao što je prikazano u Tabeli 1 ovog Dodatka) spadaju u grupu Prioritetnih zajednica, definirane na temelju njihovog statusa glede postotka oštećenih stambenih zgrada.

Unutar ovih 16 područja, sva kućanstva s (a) statusom kuće koja je pretrpjela ratnu štetu po kategorijama I-III, kao što je definirano u Zakonu, te kako je definirano u odjeljku 1.02 (d) ovog Sporazuma, i (b) službenom procjenom takve štete, imat će pravo na financijsku pomoć pod rokovima i uvjetima na koje se odnose odjeljci (6) do (12) Prilogu 5 ovog Sporazuma.

Po izvršenju većine popravaka štete na kućama koje spadaju u kategorije I-III, preostala sredstva se mogu koristiti za poduzimanje popravaka štete na kućama koje spadaju u ostale više kategorije.

(2) Dio A (4) Projekta bit će proveden u područjima opisanim u Tabeli 2 ovog Dodatka.

(3) Dodatna područja zadovoljavat će uvjete za davanje pomoći u skladu s Dijelom A (4), B i C ovog Projekta, ukoliko ispunjavaju slijedeće:

(i) da su područja koja se uzimaju u razmatranje za primjenu Dijelova B i C ovog Projekta pretrpjela značajan postotak štete na zgradama, te da su zajednice na ovim područjima usmjerene na korištenje školskih i zdravstvenih objekata u tom području, te

(ii) da Zajmoprimatelj preuzme izvršenje procjene glede pristupačnosti svakog dodatnog područja za učinkovitu provedbu Projekta, a o rezultatima kojih će se dogovoriti s Bankom.
PRILOG 6 Specijalni račun

1. U svrhe ovog Priloga:

(a) izraz "prihvatljive kategorije" označava kategoriju 1,2 i 3 prikazane u tabeli stavka 1 Priloga 1 ovog Sporazuma.

(b) izraz "prihvatljivi izdaci" označava izdatke s obzirom na opravdane izdatke za robe i usluge koje su potrebne za realizaciju Projekta i koji će biti financirani na temeIju zajma dodijeljenog povremeno prihvatljivim kategorijama u skladu s odredbama Priloga 1 ovog Sporazuma; i

(c) Izraz "ovlaštena dodjela" označava iznos jednak sumi od 12.000.000 $ koji će biti povučen sa računa zajma i deponiran na Specijalnom računu u skladu sa stavkom 3 (a) ovog Priloga.

2. Plaćanja sa Specijalnog računa obavljat će se isključivo za prihvatljive izdatke u skladu s odredbama ovog Priloga.

3. Nakon što Banka primi iskaz, koji je u skladu s njenim zahtjevima, da je Specijalni račun otvoren u skladu s propisima, podizanja ovlaštene dodjele i slijedeća podizanja za ponovno punjenje Specijalnog računa bit će izvršena na slijedeći način:

(a) Za podizanje ovlaštene dodjele Zajmoprimatelj će dati Banci zahtjev ili zahtjeve za depozit ili depozite koji ne prelaze ukupni iznos ovlaštene dodjele. Na temelju takvog ili takvih zahtjeva, Banka će u korist Zajmoprimatelja po vući sa računa zajma i deponirati na Specijalni račun takav iznos ili iznose koje je Zajmoprimatelj zatražio.

(b)(i) Za ponovno punjenje Specijalnog računa Zajmoprimatelj će Banci dati zahtjeve za depozite na Specijalni račun u intervalima koje odredi Banka.

(ii) Prije ili za vrijeme takvog zahtjeva, Zajmoprimatelj će Banci dati tražene dokumente i ostale iskaze u skladu sa stavkom 4 ovog Priloga za plaćanje ili plaćanja u svezi s kojima je ponovno punjenje zatraženo. Na osnovi svakog takvog zahtjeva Banka će u korist Zajmoprimatelja povući sa računa zajma i deponirati na Specijalni račun onaj iznos koji je Zajmoprimatelj tražio i koji je prikazan u već navedenim dokumentima i ostalim iskazima da bi bio plaćen sa Specijalnog računa za odobrene izdatke.

Sve takve depozite Banka će povući sa računa zajma u skiadu sa odgovarajućim odobrenim kategorijama i u odgovarajućim ekvivalentnim iznosima, a bit će predočeni u navedenim dokumentima i ostalim iskazima.

4. Za svako plaćanje koje izvrši Zajmoprimatelj sa Specijalnog računa, Zajmoprirxxatelj će, kad to Banka opravdano zatraži, dostaviti Banci dokumente i druge iskaze koji potvrduju da se takvo plaćanje vršilo isključivo za odobrene izdatke.

5. Bez obzira na odredbe iz stavka 3 ovog Priloga, od Banke se ne može tražiti daljnje polaganje depozita na Specijalni račun:

(a) ako Banka u bilo koje vrijeme odredi da sva daljnja povlačenja mora izvršiti Zajmoprimatelj direktno sa računa zajma, u skladu s odredbama Članka V Općih uvjeta i stavka (a) Dijela 2.02. ovog Sporazuma; ili

(b) jednom kada je ukupni nepovučeni iznos zajma dodijeljen odobrenim kategorijama, manje iznose svake nenamirene specijalne obveze koju je uvela Banka u skladu s Dijelom 5.02. Općih uvjeta glede Projekta, jednak ekvivalentu dvostrukog iznosa ovlaštene dodjele. Nakon toga, podizanje sa računa zajma preostalih nepovučenih iznosa zajma dodijeljenog odobrenim kategorijama, slijedit će postupke koje će Zajmoprimatelju putem obavijesti odrediti Banka. Takva daljnja podizanja izvršit će se samo nakon i u opsegu u kojem će Banka biti suglasna da se svi takvi iznosi koji ostaju u depozitu Specijalnog računa do dana takve obavijesti koriste pri plaćanju odobrenih izdataka.

6.(a) Ako Banka utvrdi u bilo koje vrijeme da je neko plaćanje sa Specijalnog računa:

(i) učinjeno za izdatke ili u iznosu koji nisu prihvatljivi, u skladu sa stavkom 2 ovog Priloga; ili

(ii) ako nije opravdano evidencijama koje se dostavljaju Banci, Zajmoprimatelj će odmah nakon obavijesti koju upućuje Banka: (A) osigurati dodatnu evidenciju koju Banka može zatražiti; i (B) deponirati na Specijalni,račun (ili, ako Banka tako zatraži, vratiti novac Banci) iznos jednak iznosu takvog plaćanja ili dijela plaćanja koji nije prihvatljiv ili opravdan. Osim u slučaju da je Banka sporazumna postupiti d.rugačije, Banka neće vršiti daljnje depozite na Specijalnl račun sve dok Zajmoprimatelj ne osigura takvu evidenciju ili izvrši takav depozit ili povrat novca kako već slučaj nalaže.

(b) Ako Banka utvrdi u bilo koje vrijeme da bilo koji nenaplaćeni iznos na Specijalnom raćunu neće biti potreban za pokrića daljnjih plaćanja za odobrene izdatke, Zajmoprimatelj će odmah nakon obavijesti Banke vratiti Banci taj nenaplaćeni iznos.

(c) Zajmoprimatelj može, nakon što o tome obavijesti Banku, refundirati Banci sva ili bilo koji dio sredstava deponiranih na Specijalnom računu.

(d) Refundiranje Banci koje je u skladu sa stavcima 6(a), (b) i (c) ovog Priloga bit će kreditirano na računu zajma za slijedeće povlačenje ili za opoziv u skladu s važećim odredbama ovog Sporazuma, uključujući Opće uvjete.

LOAN NUMBER 3760 HR

LOAN AGREEMENT (Emergency Reconstruction Project)

between REPUBLIC OF CROATIA and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

AGREEMENT, dated June 27, 1994, between REPUBLIC OF CROATIA (the Borrower) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).

Whereas the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing of the Project; and

Whereas the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement;

Now therefore the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

General Conditions; Definitions

Section 1.01. The nGeneral Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements" of the Bank, dated January 1, 1985, with the modifications set forth below (The General Conditions) constitute an integral part of this Agreement:

(a) The last sentence of Section 3.02 is deleted.

(b) In Section 6.02, sub-paragraph (k) is re-lettered as sub-paragraph (1) and a new sub-paragraph (k) is added to read:

~(k) An extraordinary situation shall have arisen under which any further withdrawals under the Loan would be inconsistent with the provisions of Article III, Section 3 of the Bank's Articles of Agreement."

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meaning:

(a) uACMU" means the Agriculture Coordinating and Monitoring Unit established within MAF which will be responsible for coordinating the agriculture component implementation.

(b) uERPD" means the Emergency Reconstruction Project Division established within HKBO.

(c) HHKBO" means the Croatian Credit Bank for Reconstruction, or any successor thereto.

(d) nLaw" means the Law of Financing the Reconstruction of Housing and Industrial Objects Damaged and Destroyed by the War, dated November 29, 1993.

(e) =MAF" meanas the Borrower's Ministry of Agriculture and Forestry.

(f) AProject Region" means one of the five regions (Northeast, Upper Central, Lower Central, Southwest and South) as described in Tables 1 and 2 in the Annex to Schedule 5 of this Agreement.

(g) nSpecial Account" meaus the account referred to in Section 2.02. (b) of this Agreement.

 

ARTICLE II The Loan

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, various currencies that shall have an aggregate value equivalent to the amount of one hundred and twenty eight millions dollars ($ 128,000,000), being the sum of withdrawals of the proceeds of the Loan, with each withdrawal valued by the Bank as of the date of such withdrawal.

Section 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 do this Agreement for expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods and services required for the Project described in Schedule 2 to this Agreement and to be financed out of the proceeds of the Loan.

(b) The Borrower shall, for the purposes of the Project, open and maintain in German marks (DM) a special deposit account in a commercial bank on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure or attachment. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 6 to this Agreement.

Section 2.03. The Closing Date shall be March 31, 1998 or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1 %) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time.

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to the Cost of Qualifed Borrowings determined in respect of the preceding Semester, plus one-half of one percent (i/2 of i%). On each of the dates specified in Section 2.06, of this Agreement, the Borrower shall pay interest accrued on the principal amount outstanding during the preceding Interest Period, calculated at the rate apolicable during such Interest Period.

(b) As soon as practicable after the end of each Semester, the Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of such Semester.

(c) For the purposes of this Section:

(i) “Interest Period"~ means a six-month period ending on the date immediately preceding each date specified in Section 2.06 of this Agreement, beginning with the Interest Period in which this Agreement is signed.

(ii) nCost of Qualifed Borrowings” means the cost, as reasonably determined by the Bank and expressed as apercentage per annum, of the outstanding borrowings of the Bank drawn down after June 30, 1982, excluding such borrowings of portions thereof as the Bank has allocated to fund: (A) the Bank's investments; and (B) loans which may be made by the Bank after July 1, 1989 bearing interest rates determined otherwise than -as provided in paragraph (a) of this Section:

(iii) pSemestera means the first six months or the second six months of a calendar year.

(d) On such date as the Bank may specify by no less than six months' notice to the Borrower, paragraphs (a), (b) and (c) (iii) of this Section shall be amended to read as follows:

=(a) The Borrower shall pay interPSt on the prixxcipal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Quarter equal to the Cost of Qualified Borrowings determined in respect of the preceding Quarter, plus onehalf of one percent (1/2 od 1%). On each of the dates specified in Section 2.06. of this Agreement, the Borrower shall pay interest accrued on the principal a.mount outstanding during the preceding Interest Period, calculated at the rates applicable during such Interest Period."

=(b) As soon as practicable after the end of each Quarter, the Bank shall notify the Borrower of the Cost of Qua.lified Borrowings determined in respect of such Quarter.n

p(c) (iii) 'Quartex' means a three-month period commencing on January I, April 1, July 1 or October 1 in a calendar year.~

Section 2.06. Interest and other charges shall bey payable semiannually on June 15 and December 15 in each year.

Section 2.07. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in Accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this agreement.

ARTICLE III Execution of the Project

Section 3.01. (a) The Borrower deolares its commitment to the objectives of the Froject as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, shall carry our the respective parts of the Project through the agencies described in Schedule 5 to this Agreement, all with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate road maintenance, railway transport, electric power supply, water supply, agricultural, environmental, financing and administrative practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ca.rry out the Project in accordance with the Implementation Frogram set forth in Schedule 5 to this Agreement.

Section 3.02. Except as the Bank shall othsrwise agree, procurement of the goods, works and consultants' services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the previsions of Schedule 4 to this Agreement.

ARTICLE IV Finaneial Covenants

Section 4.01. (a) The Borrower shall maintain er cause to be maintained records and accounts adequat.e to reflect in accordance with sound accaunting practices the operations, resources and expenditures in respect of the Project of the departments or agencies of the Borrower responsible for carrying out the Project or aily part thereof.

(b) The Borrower shall:

(i) have the records and accounts referred to in paragraph (a) of this Section including those for the Special Account for each fiscal year audted, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bar.k;

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than 6 months after the and of each such year, the report of such audit by said auditors, of such scope

and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and

(iii) furnisth to the Bank such other information concerning said records and accounts and the audit thereof as the Bank shall from time to time reasonably request.

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of statements of expenditure, the Borrower shall:

(i) maintain or cause to be maintained, in accordance with paragraph (a) of this Section, records and accounts reflecting such expenditures;

(ii) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account or payment out of the Special Account was made, ali records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures;

(iii) enable the Bank's representatives to examine such records; and

(iv) ensure that such records and accounts are included in the annual referred to in paragraph (b) of this Section and that the report of such audit contains a separate opinion by said auditors as to whether the statements of expenditure submitted during such fiscal year, together with the procedures and internal controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.

ARTICLE V

Effectiveness; Termination

Section 5.01. The following event is specified as an additional condition to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01 (c) of the General Conditibns, namely, that suitably qualified and experienced key staff has been appointed for the ERPD.

Section 5.02. The date sixty (60) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.

ARTICLE VI Representative of the Borrower; Addresses

Section 6.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions.

Section 6.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of the General Conditions:

For the Borrower:

Ministry of Finance Katančićeva 5

41000 Zagreb, Croatia Telex: 862-21215 862-21833

For the Banka:

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N. W.

Washington, D. C. 20433 United States of America

Cable address: Telex INTBAFRAD 248423 (RCA) Washington, D. C. 82987 (FTCC)

64145 (WUI) or 197688

In witness whereof, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA By

Authorized Representative Dr. Zoran Jašić INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT By

Acting Regional Vice President Europe and Central Asia Kemal Derviš

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Loan

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category Amount of the % of Expenditures

Loan Allocated to be Financed

(Expressed in

Dollar Equivalent)

(1) Goods:

(a) for Part A (4) of 11,900,000 100% of foreing

the Project expenditures, 35% of

local expenditures

(b) for Parts B and 48,200,00 100% of foreign

C of the Project expenditures, 100% of

local expenditures

(c) Others 38,100,000 (ex-factory cost) and

75% of local

expenditures for

other items procured

locally

(2) Works:

(a) for Part A (4) of 7,800,000 l00% of foreign

the Project expenditures, 35% of

local expenditures

(b) For Parts B and 11,000,000 100% of foreign

C expenditures, 75% of

local expenditures

(3) Consultant's 1,000,000 100%

Services

(4) Unallocated 10,000,00

TOTAL 128,000,00o

2. For the purposes of this Schedule:

(a) the term =foreign expenditures" means expenditures in the currency of any country other than that of the Borrower for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Borrower; and

(b) the terxn =local expenditures" means expenditures in the currency of the Borrower or for goods or services supplied from the territory of the Borrower.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above: (a) no withdrawals shall be made in respect of payments _ (TRT)

made for expenditures prior to the date of this Agreement, except that withdrawals, in an aggregate amount not to exceed $25,00o,000, may be made in respect of Categories (1), (2) and (3) on account of payments made for expenditures before that date but after June 1, 1993; and (b) no withdrawals shall be made in respect of payments made for expenditures for Categories (1) (a) and (b) and (2) (a) and (b) unless conditions described in paragraph 4 of Schedule 5 have been met.

SCHEDULE 2 Description of the Project

The objectives of the Project are to assist the Borrower in: (1) financing the repair or reconstruciont of war-damaged infrastructure (roads and bridges, railways, power, water and sewerage, and flood control); (2) the repair or replacement of agricultural assets (livestock and equipment); and (3) the repair of damaged housing, schools and health centers, as well as water and power networks, in a limited number of communities, in order to assist in the return of displaced households to their homes.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part A: Infrastructure

(1) Roads and Bridges:

Replacement of critical road maintenance equipment and spare parts lost during the war.

(2) Railways:

Purchasing of priority items including: (a) spare parts for diesel locomotives, rolling stock, and track maintenance machines; (b) minimum replenishment of the depleted stock of materials for tracks, electrification, signalling, and telecommunications; and (c) replacement of small tools for track repairs.

(3) Power:

(a) Cross-island transmission interconnection assuring reliable power supply to the areas of Zadar and ~ibenik; ~and (b) reconstruction of the Dubrovnik area distribution networks.

(4) Water Supply, Sewerage and Flood Control:

(a) Carrying out about 2o small-scale water and sewerage projects to repair war-related damage in the selected areas; and (b) refurbishing of flood control systems through repair of damaged flood control embankments, water control structures, monitoring and communications systems in the Sava River basin, and replacement of damaged construction and maintenance equipment.

Part B: Community Ii,econstruction Program Selected Communities Reconstruction: assistence to

households in communities that have sustained substantial damage, including: (a) financial assistance to households for acquisition of housing repair materials; (b) reconstruction of the minimum complernent of social infrastructure (particularly primary schools and primary health care facilities); and (c) reconstruction of community-level water and sanitation facilities and lov-voltage power networks.

Part C: Agriculture

(a) Assistance in rebuilding the national herds for milk and meat production through the provision of pregnant

cows, goats, and mares to private farmers, and through the strengthening of artifical insemination ar~d veterinaxy services by providing boars, special vehicles, and equipment.

(2) Partial replacement of lost tractors and znotor cultivators for private farmers.

(3) Limited replacement of grain dtyers. ***

The Project is expected to be completed by September 30, 1997.Premiums on Prepayment

Pursuant to Section 3.04 (b) of the General Conditicns, the premium payable on the principal amount of any maturity of the Loan to be prepaid shall be the percentage specified for the applicable time of pr~epayment below:

Premium The interest ra,te (expressed as a percer~tage per

Time of Prepayment annusn) applicable to the Loan on the day of prepayment multiplied by:

Not more than thre2 years before

maturity Đ,1 @3

SCI-IEDULE 4 Procurement and Consultant's Services

Section I. Procurement of Goods and Works Part A: International Competitive Bidding

1. Except as provided in Part C hereof, goods and works shall be procured under contracts awarded in accordance with procedures consistent with those set forth in Sections I and II of the “Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits” published by the Bank in May 1992 (the Guidelines).

(a) For fixed price contracts, the invitation to bid referred to in paragraph 2.13 of the Guidelines shall provide that, when contract award is delayed beyond the original bid validitg period, the successful bidde>''s price will be increased for each week of delay by two predisclosed correction factors acceptable to the Bank, one to be applied to all foreign currency components and the other to the local currency of the bid price. Such an increase shall not be taken into account in the bid evaluation.

(b) In the procurement of goods and works in accordance with this Part A, the Borrower shall use the relevant standard bidding documents issued by the Bank, with such modifications thereto as the Bank shall have agreed to be necessary for the purposes of the Project. Where no relevant standard bidding documents have been issued by the Bank, the Borrower shall use bidding documents based on other internationally recognized standard forms agreed with the Bank.

Part B: Preference for Domestic Manufacturers

In the procurement for goods in accordance with procedures described in Part A hereof, goods, manufactuređ in Croatia may be granted a margin of preference in accordance with, and subject to, the provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Guidelines, and paragraphs 1 throught 4 of Appendix 2 thereto.

Part C: Other Procurement Procedures

1. Items or groups of items for specialized vehicles, equipment, and livestock, up to an aggregate amount equivalent to $14,400,000, may be procured under contracts awarded through limited international bidding procedures from a list of qualified suppliers, acceptable to the Bank and eligible under the Guidelines and in accordance W tn procedures set forth in Sections I and II of the Guidelines (excluding paragraphs 2.8, 2.9, 2.55 and 2.56 thereof).

2. Civil works estimated to cost the equivalent of $1,000,000 or less per contract, up to an aggregate amount equivalent to $6,900,00, may be procured under contracts awarded on the basis of competitive bidding, advertised locally, in accordance with procedures satisfactory to the Bank.

3. Standard items or groups of items of small value, estimated to cost the equivalent of $300,000 or less per contract, up to an aggregate amount equivalent to $3,200,000, may be procured under contracts awarded on the basis of comparison of price quotations obtained from at least three suppliers from at least two different countries eligible under the Guidelines, in accordance with procedures acceptable to the Bank.

4. Items or groups of items for civil works estimated to cost the equivalent of $100,000 or less per contract, up to an aggregate amount equivalent to $7,400,00, may be procured under contracts awarded on the basis of comparison of price quotations obtained from at least three suppliers eligible under the Guidelines, in accordance with procedures acceptable to the Bank.

5. Building materials obtained by eligible households estimated to cost up to the limits established by the L,aw as defined in Section 1.02 (d) of this Agreement, up to an aggregate amount equivalent to $29,900,000 may be procured from local suppliers according to the local procedures acceptable to the Bank.

6. Contracts for proprietary spare parts and replacement equipment may be awarded after direct negotiations with suppliers, in accordance with proeedures acceptable to the Bank up to an aggregate amount equivalent to $9,100,00.

Part D: Review by the Bank of Procurement Decisions 1. Review of invitations to bid and of proposed awards and finaT contracts:

(a) For items to be procured under Part A and Part C (1) and (2) of this Schedule, the bank would review the invitations to bid and bidding documents for the first contract fo goods and works under each component, as specified in Schedule 2 hereinabove, and for all contracts over $1,000,000 and the evaluation reports for all contracts. All contracts under Part C (6) of this Schedule would be subject to prior review by the Bank. Where payments for such contracts are to be made out of the Special Account, such procedures shall be modified to ensure that the two conformed copies of the contract required to be furnished to the Bank pursuant to paragraph 2 (d) of the Appendix to the Guidelines shall be furnished to the Bank prior to the making of the first payment out of the Special Account in respect of such contract.

(b) 4Vith respect to each contract not governed by the preceding paragraph, the procedures set forth in paragraphs 3 and 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply. Where payments for sixoh contract are to be made out of the Special Account, said procedures shall be modified to ensure that the two conformed copies of the contract together with the other information required to be furnished to the Bank pursuant to said paragraph 3 shall be furnished to the Bank as part of the evidence to be furnished pursuant to paragraph 4 of Schedule 6 to this Agreement.

(c) The provisions of the preceding subparagraph (b) shall not apply to contracts on account of which withdrawals are to be made on the basis of statements of expenditure.

2. The figure of 15% is hereby specified for purposes of paragraph 4 of Appendix 1 to the Guidelines.

Section II. Employment of Consultants

1. In order to assist the Borrower in project implementation and in procurement and in the design of reconstruction works, if necessary, the Borrower shall employ qualified consultants whose qualifications, experience and terms and conditions of employment shall be satisfactory to the Bank. Such consultants shall be selected in accordance with principles and procedures satisfactory to the Bank on the basis of the ~Guidelines for the Use of Consultants by World Bank Borrowers and by The World Bank as Executing AgencyR published by the Bank in August 1981.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Section, the provisions of the Consultants' Guidelines requiring prior Bank review or approval of budgets, short lists, selection procedures, letters of invitation, proposals, evaluation reports and contracts shall not apply to contracts estimated to cost less than $50,000 equivalent each. However, this exception to prior Bank review shall not apply to the terms of reference for such contracts nor to the employment of individuals, to single source selection of firms, to assignments of a critical nature as reasonably determined by the Bank and to amendments of contracts raising the contract value to $50,000 equivalent or above.

SCHEDULE 5 Implementation Program

(1) The Borrower shall maintain ERPD within HKBO which shall bear the overall responsibility for the coordination of the carrying out of the Project, including preparation of quarterly implementation reports and reports on project accounts maintained by implementing agencies, on a consolidated basis.

(2) The components as specified in Schedule 2 shall be implemented by Croatian Roads (HC) for Part A(1) of the Project; Croatian Railways (HZ) for Part A(2) of the Project, and Croatian Electric Power Company (HEP) for Part A(3) of the Project, under the coordination of ERPD.

(3) The Croatian Water Management Company (H~ shall be responsible for the supervision of the small water and sewerage projects (Part A (4)(a)) and for the direct implementation of the flood control and drainage projects (Part A(4)(b)), under the coordination of ERPD.

(4) Parts A(4), B and C of the Project shall be carried out on the basis of implementation programs for each of the Project Regions prepared by the Borrower and furnished to the Bank. The Borrower shall ensure that only such investments shall be included in each such implementation program as are determined to be sustainable, technically feasible and economically sound.

No acitivies under Parts A(4), B and C of the Project shall be eligible for financing from the Loan proceeds until the Bank shall have approved the implementation programs referred to hereinabove.

(5) Not later than March 31, 1996, the Bank will review with the Borrower the progress made in the Project implementation. The Borrower shall take all necessary measures to execute the actions identified and agreeed upon between the Bank and the Borrower during such review.

Agriculture Component

(6) For the agriculture component, MAF shall have overall responsibility, but shall appoint implementing agencies for Parts C(1), (2) and (3) of the Project, respectively. TheAgricultural Advisory Service (AAS) shall provide assistance in the selection of beneficiaries, monitoring of farm operations, and payment arrangements. Breeding stock and farm machinery shall be distributed to beneficiaries in accordance with agreed plans.

For the implementation of Part C(3) of the Project the implementing agency shall, on behalf of the MAF, carry out procurement of the new dryers, in coordination with the beneficiary enterprises.

(7) For the implementation of Part C(1) and C(2) of the Project, farmers, farmer groups and private contractors shall be selected according to the criteria defined in the Annex to this Schedule and shall sign contracts with the MAF acceptable to the Bank. The breeding stock and equipment for the artificial insemination shall be utilized by the Center for Reproduction and Animal Breeding (CRAB). The veterinarian vehicles and semen transport containers shall be provided to veterinary stations located in the Priority communities.

(8) For Part C of the Project cost recovery arrangements shall be as follows:

(i) Individuals receiving livestock under Part C(1) of the Project shall pay in kind or in cash, within an agreed period. Titles to the animals shall be retained by the MAF until the payment has been received. Veterinary stations reciving vehicles and semen transport containers shall pay the full cost under an agreed installment purchase arrangement.

(ii) Farmers receiving tractor or motor cultivator packages under Part C (2) of the Project shall pay the full cost under agreed installment purchase arrangements. Titles to the equipment shall be retained by MAF until all payments have been received.

(iii) Enterprieses receiving grain dryers under Part C(3) of the Project, shall pay of the equipment in accordance with the terms of an agreed contract between MAF and the enterprises.

Community Reconstruction Component

(9) ERPD shall have responsibility for implementing the community reconstruction component (Part B of the Project). The reconstruction of schools, health centers, low voltage power and water and sanitation networks (Part B(b) and (c)) shall be the responsibilities of the Ministry of Education and Culture (MEC), the Ministry of Health (MOH), HEP and local utilites, respectively, under the coordination of ERPD. ERPD shall liaise with MAF to ensure that the selected communities are given priority for livestock and farm machinery assistance within Part C of the Project.

(10) The beneficiaries for Part B of the Project shall be selected in accordance with the criteria defined in the Annex to this Schedule.

(11) For purposes of Part B(a) of the Project the Borrower through HKBO shall onlend the proceeds of the Loan to the beneficiaries under credit agreements to be entered into between the beneficiaries and commercial banks selected by HKBO (the Participating Banks), under terms and conditions set forth the Law as defined in Section 1.02 (d) of this Agreement. Any changes of the procedures currently applicable to the beneficiaries receiving financial assistance under Part B of the Project shall be agreed with the Bank.

(12) HKBO shall monitor the financial viability of the Participating Banks and shall set up prudent internal credit limits for the total amount of HKBO loans to each of the Participating Banks. In reviewing the financial viability of the Participating Banks, HKBO shall take into consideration international banking standards of solvency and liquidity.

Annex to Schedule 5

(1) For Part B and C of the Project, I6 areas (as described in Table 1 in this Annex) are established as Groupings of Priority Communities, identified on the basis of their status regarding percentage of damaged housing stock.

Within these 16 areas, all households with: (a) title to a house which has sustained war-related damage in Categories I-III, as defined in the Law as defined in Section 1.02 (d) of this Agreement; and (b) official assesment of such damage, shall be entitled to financial assistance on the terms and conditions referred to in Paragraphs (6) through (12) of Schedule 5 to this Agreement.

Upon substantial completion of repairs of housing damage in Categories I-III, the remaining funds can be used for undertakting repairs of,housing damage in other higher Categories.

(2) Part A(4) of the Project shall be carried out in areas described in Table 2 in this Annex.

(3) Additional areas shall be eligible for assistance under Parts A (4), B and C of the Project, provided that:

(i) the areas to be considered for Parts B and C of the Project have sustained a substantial percentage of damage to housing stock, and community groupings in these areas are based on reasonable school and health facility population catchment areas; and

(ii ) an assessment with respect to accessibility for effective project implementation of each additional area shall have been undertaken by the Borrower, the results of which shall have been agreed with the Bank.

 


SCHEDULE 6 Special Account

1. For the purposes of this Schedule:

(a) the term seligible Categories= means Categories 1, 2 and 3 set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

(b) the term :"eligible expendituresa means expenditures in respect of the reasonable cost of goods and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan allocated from time to time to the eligible Categories in accordance with the provisions of Schedule i to this Agreement; and

(c) the term ~Authorized Allocation= means an amount equivalent to $ 12,000,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited in the Special Account pursuant to paragraph 3(a) of this Schedule.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for a deposit or deposits which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the LoanAccount and deposit in the Special Account such amount or amounts as the Borrower shall have requested.

(b)(i) For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify.

(ii) Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Schedule for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures.

All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under the respective eligible Categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and paragraph (a) of Section 2.02 of this Agreement; or

(b) once the total unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories, less the amount of any outstanding special commitment entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions with respect to the Project, shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.

Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible Categories shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) If the Bank shall have determined at any time that any payment out of the Special Account;

(i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule; or

(ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), (b) and (c) of this Schedule shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the relevant provisions of this Agreement, including the General Conditions.

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku temeljem Sporazuma o Zajmu, podmiruju se sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu, Članak 4 (~Narodne novine", br. 28 od 8. travnja 1994. godine), te Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Članak 2. stavak 2. “Narodne novinea, br. 53/91. i 73/91).

Članak 4.

Za provedbu ovog Zakona nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:441-03/94-01/03
Zagreb, 16. srpnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog
doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.