Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 2.8.1994 Uredba o potvrđivanju Ugovora o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O POMORSKOM PRIJEVOZU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, zaključen u Pekingu 7. lipnja 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR O POMORSKOM PRIJEVOZU

između

Vlade Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Narodne Republike Kine (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), s ciljem jačanja prijateljskih odnosa između dviju zemalja i razvijanja njihove poslovne suradnje, te unapređenja suradnje u pomorskom prijevozu uz poštivanje načela jednakosti, uzajamne koristi i slobode prijevoza, radi poticanja daljnjeg razvoja pomorstva dviju zemalja, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1

U ovom Ugovoru:

1. izraz bbrod" označuje trgovački brod registriran na teritoriju bilo koje od ugovorenih stranaka, koji plovi pod odnosnom nacionalnom zastavom i prema propisima odnosne zemlje, ili brod u najmu ili managementu brodara sa sjedištem u zemlji bilo koje od ugovornih stranaka; ovaj se Ugovor ne odnosi na: ratne brodove, ostale brodove koji trenutačno služe isključivo ili djelomično u vojne svrhe, te ribarske brodove i prateću opremu.

2. izraz "Član posade" označava svaku osobu, uključujući zapovjednika i časnike, koja je zaposlena temeljem ugovora za obavljanje poslova na brodu tijekom putovanja i upisana u popis posade.

Članak 2.

Obje će ugovorne stranke u granicama svojih zakonodavstava uznastojati da se uzajamno poboljšaju odnosi između državnih organa ovlaštenih za pomorski prijevoz u dvjema zemljama, doprinositi međusobnom dogovaranju i razmjeni podataka između tih organa te poticati kontakte i suradnju između brodarskih organizacija i pomorskih gospodarstava u svojim zemljama.

Brodarska poduzeća jedne ugovorne stranke mogu zaključivati ugovore i/ili sporazume tehničke ili trgovačke naravi, koji se odnose na pomorski prijevoz, s odgovarajućim poduzećima druge ugovorne stranke.

Članak 3.

Brodovi obiju ugovornih stranaka imaju pravo ploviti između luka jedne i druge zemlje otvorenih za međunarodnu trgovinu te obavljati usluge prijevoza putnika i tereta između obiju zemalja ili između jedne od njih i neke treće zemlj e.

Članak 4.

Brodovi jedne ugovorne stranke i Članovi posade, teret i putnici tih brodova, pri ulasku u luku ili izlasku iz luke druge ugovorne stranke, i dok se ti brodovi zadržavaju u luci radi iskrcaja tereta ili putnika , uživat će tretman najpovlaštenije nacije, i to osobito:

a) pri vezivanju, promjeni veza, ukrcaja i iskrcaja brodova u lukama, dokovima ili sidrištima,

b) kad se koriste uslugama peljarenja i tegljenja brodova te kad se koriste kanalima, prevodnicama, mostovima i signalnim uredajima za plovidbu,

c) kad upotrebljavaju lučke dizalice, vage i opremu za slaganje i skladištenje,

d) kad se opskrbljuju gorivom i mazivom, pitkom vodom i hranom,

e) pri lijećničkim uslugama.

Članak 5.

Odredbe ovog Ugovora neće se primjenjivati na kabotažu. Plove li brodovi jedne ugovorne stranke od jedne luke druge ugovorne stranke do druge, radi iskrcaja ulaznog tereta i/ili iskrcaja putnika iz inozemstva ili radi ukrcaja izlaznog tereta i/ili ukrcaja putnika za neku stranu zemlju, to se neće smatrati kabotažom.

Članak 6.

Obje će ugovorne stranke, u okviru svojih pozitivnih zakonskih propisa i lučkih pravila, primjenjivati sve odgovarajuće mjere kako bi olakšale i ubrzale odvijanje pomorskog prometa i sprećavale nepotrebno zadržavanje brodova te pojednostavile i ubrzale obavljanje carinskih i drugih formalnosti vezanih uz otpremu brodova.

Članak 7.

Ugovorne će stranke priznati nacionalnost brodova druge ugovorne stranke na temelju nacionalne zastave ugovorne stranke pod kojom brod plovi i svjedodžbe o registraciji što su je propisno izdali ovlašteni organi te ugovorne stranke.

Ugovorne će stranke međusobno priznavati svjedodžbe o baždarenju i ostale brodske svjedodžbe i isprave što su ih propisno izdali ovlašteni organi druge ugovorne stranke kao i sve one koje priznaju obje ugovorne stranke, bez ponovnog mjerenja ili pregleda brodova.

Sve lučke naknade i troškovi plaćat će se na temelju tih dokumenata.

Članak 8.

Svaka će ugovorna stranka priznavati osobne isprave i prava iz Članaka 9. i 10. ovog Ugovora Članovima posada koje su izdali ovlašteni organi druge ugovorne stranke.

Osobnom ispravom Člana posade smatra se:

- za pomorce na hrvatskim brodovima: putovnica ili pomorska knjižica Republike Hrvatske;

- za pomorce na kineskim brodovima: pomorska knjižica Narodne Republike Kine.

Članak 9.

Članovima posade jedne ugovorne stranke, koji posjeduju osobne isprave navedene u Članku 8. ovog Ugovora: 1. dopušten je privremeni boravak na kopnu bez vize

za vrijeme boravka broda u luci druge ugovorne stranke, ukoliko zapovjednik predoči popis Članova posade ovlaštenim organima, prema važećim propisima odnosne luke.

2. Članovima posade koji posjeduju osobne isprave jedne ugovorne stranke bit će dopušteno da neometano kao putnici u bilo kakvom prijevoznom sredstvu udu na područje druge ugovorne stranke ili proputuju u tranzitu radi ukrcaja na brod, prekrcaja na drugi brod ili povratka u zemlju, kao i radi bilo kakvog drugog putovanja koje odobri druga ugovorna stranka.

3. u slučaju bolesti ili ozljede Članovima posade će biti dopušteno da se zadrže na teritoriju druge ugovorne stranke potrebno vrijeme za liječenje a sukladno zakonskim propisima odnosne ugovorne stranke.

Članak 10.

1. Ugovorne su stranke suglasne da u granicama svojih mogućnosti jedna drugoj pružaju tehničku pomoć u razvijanju trgovačke flote.

2. Radi unapređivanja obrazovanja za pomorske časnike i Članove posade, ugovorne će stranke poticati, podržavati i omogućavati suradnju na području osposobljavanja pomorskog kadra između ovlaštenih obrazovnih ustanova, organizacija i službi dviju zemalja.

Članak 11.

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo uskrate ulaska na svoj teritorij osobi koju smatra nepoželjnom. Članak 12.

Brodarske organizacije i poduzeća s registriranom djelatnošću na području jedne ugovorne stranke, imaju pravo otvoriti rezidentno komercijalno predstavništvo i imenovati predstavnika u zemlji druge ugovorne stranke u skladu s njezinim pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 13.

Sredstva koja brodarska poduzeća jedne ugovorne stranke ostvare na području druge ugovorne stranke obračunavaju se u slobodnim konvertibilnim valutama obostrano prihvaćenim od obiju ugovornih stranaka i mogu se slobodno koristiti u novčanom prometu na području druge ugovorne stranke ili odaslati iz zemlje.

Obje ugovorne stranke uzajamno dopuštaju Članovima posade druge ugovorne stranke slobodan transfer njihovih zakonito stečenih osobnih primanja.

Članak 14.

Svaka ugovorna stranka u skladu sa svojim pozitivnim zakonskim propisima dopušta diplomatskim i konzularnim djelatnicima druge ugovorne stranke, kao i predstavnicima rezidentnih ureda brodarskih poduzeća odnosne ugovorne stranke ulazak u svoje luke i ukrcaj na brod koji plovi pod zastavom ili je u najmu druge ugovorne stranke, radi obavljanja dužnosti koje su povezane s radom brodova i posade.

Članak 15.

Pretrpe li brodovi jedne ugovorne stranke nezgodu na moru ili se suoče s nekom drugom opasnošću u teritorijalnim vodama ili u blizini teritorijalnih voda druge ugovorne stranke, ta će ugovorna stranka na sve prikladne načine spašavati i zaštititi brod, Članove njegove posade, putnike i teret te će na najbrži mogući način izvijestiti o tome ovlaštene organe prve ugovorne stranke.

Ustreba li da se teret ili druga imovina spašena s broda jedne ugovorne stranke, koji je pretrpio nezgodu na moru privremeno uskladišti na teritoriju druge ugovorne stranke, da bi se prevezli do zemlje ugovora ili do neke treće zemlje, druga će ugovorna stranka osigurati potreban prostor i objekte, a ta će se imovina izuzeti od carinskih pristojbi.

Članak 16.

1. Prihodi i dobit koji ostvaruju brodovi iz Članka 1. ovog Ugovora oslobođeni su plaćanja poreza, nameta ili taksa bilo koje vrste.

2. Osobni prihodi gradana jedne ugovorne stranke koje ostvaruju poduzeća iste ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke izuzeta su od plaćanja poreza na tom teritoriju.

Članak 17.

Brodovi i Članovi posade jedne ugovorne stranke, dok se budu zadržavali u teritorijalnim vodama, unutrašnjim vodama i lukama druge ugovorne stranke, strogo će poštivati njezine zakone i druge propise, osobito one koji se odnose na sigurnost plovidbe, javni red, prijelaz granice, zakone i druge propise o carinskom i deviznom sustavu te sanitarnoj, veterinarskoj i fitosanitarnoj kontroli.

Nijedna se ugovorna stranka neće miješati u unutrašnje stvari brodova druge ugovorne stranke za njihova zadržavanja u njezinim teritorijalnim vodama, unutrašnjim vodama i lukama, osim u ovim slučajevima:

- na zahtjev ili po odobrenju diplomatskih ili konzularnih predstavnika druge ugovorne stranke,

- kad dogactaji na brodovima ili njihove posljedice utječu na mir, red i javnu sigurnost luke,

- kad osobe umiješane u te dogadaje nisu Članovi posade tih brodova.

Članak 18.

Predstavnici ovlaštenih državnih organa odgovornih za pomorski prijevoz obiju ugovornih stranaka mogu se sastajati prema potrebi, a da bi preispitali provođenje ovog Ugovora i razmotrili bilo koja druga pitanja od obostranog interesa u svezi s pomorskim prijevozom.

Članak 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom razmjene obavijesti ugovornih stranaka da su ispunjeni svi uvjeti unutarnjeg prava i zaključuje se na rok od pet godina. Ugovor ostaje na snazi i sljedećih pet godina, ako ga niti jedna stranka ugovornica ne otkaže pismeno šest mjeseci prije isteka roka njegovog važenja. Ugovor se može produžiti na isti način.

Sastavljeno u Beijingu 7. lipnja 1993. godine u dva primjerka na hrvatskom, kineskom i engleskom, od kojih su sva tri teksta jednako valjana. U slučaju neslaganja mjerodavan je engleski tekst ugovora.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za provedbu ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 018-05192-O1/14
Urbroj :5030114-94-1
Zagreb, 21. srpnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.