Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novinea, br. 53/91 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RAFITIKACIJI) UGOVORA O GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske, potpisan u Bukureštu, 25. siječnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i rumunjskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku, glasi:

 

UGOVOR O GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Rumunjske u daljnjem tekstu - pugovorne stranke";

u svrhu promocije i razvoja gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Rumunjske na bazi jednake i obostrane dobrobiti;

sa ciljem dubljeg razvoja prijateljskih odnosa između obje zemlje;

imajući u vidu temeljne promjene u gospodarskom životu obje zemlje i interes obje ugovorne stranke za proširenjem direktnih kontakata između gospodarskih sudionika pod uvjetima tržišne ekonomije i za uspješno sudjelovanje u međunarodnoj trgovini;

odlučile su zaključiti ovaj Ugovor i dogovoriti se oko sljedećeg:

Članak 1.

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonodavstvom poduzet će određene mjere kako bi se osigurali povoljni uvjeti za daljnji razvoj zajedničkih korisnih gospodarskih odnosa u svim domenama gospodarskog života.

U cilju stvaranja stabilne bilateralne trgovine, ugovorne stranke će poticati obostranu razmjenu roba i usluga, kako onih tradicionalnih, tako i onih novih, zajedničkih ulaganja, kooperacije u proizvodnji i ostalih dugoročnih viših oblika gospodarske suradnje, isto kao i realizacije joint-ventures u skladu s propisima svake ugovorne stranke.

Članak 2.

U cilju da se osiguraju dobri uvjeti za razvoj gospodarsko-komercijalne suradnje i u skladu sa Općim sporazumom o carinama i trgovini, ugovorne stranke će zajednićki primijeniti klauzulu najpovlaštenije nacije.

Odredbe ovog Članka međutim neće utjecati na pogodnosti, privilegije i olakšice koje su obje ugovorne stranke dodijelile, ili mogu dodijeliti:

- susjednim državama kako bi se olakšala pogranična trgovina;

- državama članicama slobodne trgovinske zone, carinske ili gospodarske unije ili bilo kojeg drugog sporazuma o povlasticama kojeg jesu ili će postati sudionici ili potpisnici;

- zemljama u razvoju na osnovu međunarodnih ugovora.

Članak 3.

Sudionici u vanjsko-gospodarskim odnosima Republike Hrvatske i Rumunjske nadalje pod nazivom Ygospodarski sudionici" imat će u vidu kod zajedničke suradnje načela prihvaćena u međunarodnoj trgovini i praksi, uz upotrebu važećih svjetskih cijena.

Članak 4.

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonodavstvom, osigurat će neophodne uvjete za gospodarske sudionike iz Republike Hrvatske i Rumunjske kako bi mogli zaključiti ugovore o isporuci roba i davanja usluga.

U cilju razvoja gospodarskih bilateralnih odnosa ugovorne stranke mogu prema prijedlozima gospodarskih sudionika sastaviti indikativnu listu roba i usluga od interesa. Te liste nemaju ograničavajući karakter.

Članak 5.

Ugovorne stranke se obvezuju da će osigurati prikladnu zaštitu i realizaciju komercijalnih, industrijskih i intelektualnih vlasništva u skladu sa njihovim internim zakonodavstvom i njihovim međunarodnim ugovorima. Stoga će one poticati adekvatne ugovorne odnose između svojih gospodarskih sudionika kako bi zaštitile komercijalno, industrijsko i intelektualno vlasništvo. Takoder, one će olakšati kooperaciju i razmjenu mišljenja među kompetentnim organizacijama i institucijama na području komercijalnog, industrijskog i intelektualnog vlasništva.

Članak 6.

Plaćanje za sve vrste radnji ili usluga izvršit će se u konvertibilnoj valuti u skladu sa zakonodavstvom na snazi u Republici Hrvatskoj i Rumunjskoj, isto kao i u bilo kojoj drugoj formi sada u upotrebi u međunarodnom bankarstvu oko čega će se ugovorne stranke dogovoriti na bazi zajedničkog interesa i koristi.

Sa svrhom proširenja prometa i izbora roba, gospodarski sudionici ovlašteni za vanjsku trgovinu moći će zajednički voditi trgovinske transakcije, uključujući kompenzacije, a sve u skladu sa zakonodavstvom na snazi u obje države.

Članak 7.

Imajući u vidu ustanovljenje optimalnih uvjeta za promidžbu i razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa i, posebice, sa ciljem olakšavanja trgovinske razmjene, ugovorne stranke će poticati potpisivanje međubankovnih sporazuma između njihovih ovlaštenih banaka kao i suradnju na polju financiranja i bankarstva.

Članak 8.

U skladu sa zakonima i propisima svoje države, obje će ugovorne stranke odobriti sve pogodnosti prolaza kroz svoj teritorij one robe koja je porijeklom sa teritorija druge ugovorne stranke, a čije je odredište u trećim zemljama i robe koja je porijeklom iz trećih zemalja, a odredište joj je teritorij druge ugovorne stranke.

Članak 9.

U cilju olakšavanja trgovinske razmjene, ugovorne stranke će uzajamno potpomagati organiziranje prisustvovanja na trgovinskim sajmovima i izložbama na području njihovih država pod uvjetima koje će dogovoriti odgovorne vlasti dviju država.

Članak 10.

U smislu ispunjavanja odredbi iz ovog Ugovora, ugovorne stranke će ustanoviti zajedničku komisiju sastavljenu od predstavnika kompetentnih vlasti i gospodarskih sudionika Republike Hrvatske i Rumunjske.

Sastanci zajedničke komisije održavat će se naizmjence u Republici Hrvatskoj i u Rumunjskoj najmanje jedanput godišnje.

Pri sastanku zajedničke komisije analizirat će se bilateralni odnosi i donijeti odluke glede razvoja i proširenja komercijalne i tehničko-znanstvene suradnje, ugovorne stranke će davati inicijativu za poboljšanje uvjeta pod kojim se ostvaruje zajednička trgovina i suradnja u proizvodnji.

Članak 11.

U smislu provedbe odredaba ovog Ugovora ugovorne stranke se također mogu dogovoriti oko programa suradnje.

 

Članak 12.

Ovaj se Ugovor može izmijeniti i dopuniti prema preliminarnom dogovoru stranaka potpisnica.

Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s postupkom određenim u Članku 13.

Članak 13.

Ovaj Ugovor zaključen je na neodređeni vremenski period. Svaka od ugovornih stranaka može okončati ovaj Ugovor obavijestivši drugu ugovornu stranku u pismenom obliku o takvoj namjeri. U tom slučaju, taj će Ugovor prestati važiti 6 mjeseci od primitka takve obavijesti.

Ovaj Ugovor stupa na snagu sa danom kada ugovorne stranke obavijeste jedna drugu da je Ugovor odobren od nadležnih vlasti obje zemlje.

Ugovorne obveze preuzete od gospodarskih sudionika, bazirane na ovom Ugovoru, koje nisu ispunjene za vrijeme važećeg perioda, ostat će na snazi sve dok se ne izvrše, u skladu s odredbom ovog Ugovora.

Zaključeno u Bukureštu, dana 25. siječilja 1994. godine, u 2 originala, na hrvatskom i rumunjskom jeziku, a oba teksta su jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

 

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:303-03/94-O1/03
Urbroj : 5030114-94-2
Zagreb, 12. svibnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić,v.r.