Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 6.6.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE DROGA KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumćarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.

Broj: PA4-58/1-94.
Zagreb, 1. lipnja 1994.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ALBANIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA, KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE DROGA KAO I PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumćarenja i zlouporabe droga, kao i protiv organiziranog kriminala (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisar. u Zagrebu, dana 14. prosinca 1993. godine na hrvatskom i albanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SURADNJI

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga kao i protiv organiziranog kriminala

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Albanije (u tekstu koji slijedi: ugovorne stranke), u želji za razvojem i ućvršćivanjem odnosa prijateljstva i suradnje u duhu Zaključnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, izraža.vajući svoju zabrinutost zbog proširenja granica međunarodnog kriminala te proširenja terorizma i protuzakonita prometa drogama i psihotropnim tvarima, izražavajući odlućnost da ujedinjenim naporom provode zajednićke djelatnosti usmjerene prema osiguravanju javne sigurnosti u svojim državama, a rukovodeći se načelima ravnopravnosti, uzajamnog razumijevanja i međusobne koristi te uvažavanja dri.avnog suvereniteta, dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Ugovorne stranke u okvirima ovoga Ugovora obvezuju se da će ostvarivati suradnju i ukazivati jedna drugoj pomoć u osiguravanju ustavnog ustrojstva. u sprećavanju, otkrivanju i istraživanju zloćina, prije svega na području:

a) borbe protiv terorizma.

b) borbe protiv organiziranog kriminala,

c) borbe protiv protuzakonite nabave ili ćuvanja vatrenog oružja, streljiva, eksploziva, jakih otrova i radioaktivnih tvari,

d) borbe protiv izrade i prodaje krivotvorenih financijsko-bankarskih dokumenata, novca i vrijednosnih papira,

e) borbe protiv protuzakonitog prometa drogama i psihotropnim tvarima,

f) borbe protiv nazakonitnih financijsko-bankarskih operacija, pranja novca stećenog na nezakonit način, krijumčarenja i inih kriminalnih radnji u području gospodarstva,

g) zaštite života, zdravlja, časti i slobode gradana i njihove imovine od kriminalnih pokušaja,

h) traženja nestalih osoba i osoba osumnjićenih za poćinjena krivićna djela,

i) traženja osoba koje su bijegu od kriminalne odgovornosti i kazne,

j) traženja predmeta u svezi s kriminalnom djelatnošću.

k) borbe protiv kriminala na području kulture, povijesnih spomenika i inih vrijednih predmeta,

1) borbe. protiv krade i otimanja motornih sredstava, krivotvorenja vozaćkih dozvola i prometnih dozvola, automobila i inih dokumenata u svezi s ovom vrstom prijevoza,

m) borbe protiv krivotvorenja dokumenata za prijelaz preko državne granice,

n) borbe protiv trgovine ljudima.

2. Suradnja ugovorrrih stranaka ostvaruje se u sljedećim oblicima:

a) izvršavanjem zahtjeva prema ugovoru,

b) razmjenom operativno-istražnih i kriminalistićkih obavijesti i materijala, izvješća o načinu provedbe ekspertiza i mogućnosti njihove primjene,

c) provedbom zajednićkih i naprijed dogovorenih djelovanja,

d) razmjenom pravnih i znanstvenih obavijesti,

e) razmjenom obavijesti o tehničkim sredstvima koja se koriste u borbi protiv kriminala,

f) razmjenom radnog iskustva i suradnjom na profesionalnoj pripremi osoblja i znanstvenih istra,živanja

3. Ovaj ugovor ne sprećava Stranke u razradivanju i razvijanju inih, uzajamno prihvatljivih oblika suradnje.

4. Molbe predviđene ovim Ugovorom dostavljaju se u pismenom obliku. U hitnim slućajevima molba može biti zaprimljena u usmenom obliku, uz njegovu pismenu potvrdu.

Članak 2.

Neposrednu suradnju u okviru ostvarenja ovoga Ugovora ostvaruju ugovorne stranke, i to:

za Republiku Hrvatsku - središnje službe Ministarstva unutarnjih poslova,

za Republiku Albaniju - Odjel za odnose s inozemstvom Ministarstva javnog reda koje mogu potpisivati protokole, odredujući njihov sadržaj, oblike i područja suradnje.

Članak 3.

1. Tijekom ostvarivanja suradnje na temelju ovoga Ugovora primjenuju se pravni propisi države ugovorne stranke na području koje se ona ostvaruje. Na molbu jedne ugovorne stranke mogu biti primijenjeni propisi njene države, ako oni nisu u suprotnosti s pravnim propisima drža,ve na području koje se ostvaruje suradnja.

2. Da bi se ostvarila uskladenost djelatnosti prilikom obavljanja pojedinih istražnih radnji, ugovorne stranke mogu, uz uzajamnu suglasnost, službeno uputiti svoje suradnike na području druge ugovorne stranke.

Članak 4.

1. Svaka od ugovornih stranaka ima pravo, nakon primljene molbe, otkazati pomoć ili suradnju, ako to ugroiava njen suverenitet, sigurnost ili ine interese njene države ili u slučajevima kada je ostvarivanje suradnje u suprotnosti sa zakonodavstvom te države.

2. O otkazivanju davanja pomoći, o nemogućnosti izvršenja molbe ili o njenom djelomićnom izvršavanju, ugovorne stranke obvezne su odmah pismeno izvijestiti jedna drugu.

Članak 5.

1. Svaka od ugovornih stranaka treba poduzeti sve potrebne mjere kako bi se očuvala tajnost podataka koje je dobila od druge ugovorne stranke, ako su oni tajnog karaktera ili a.ko ugovorna stranka koja ih dostavlja smatra nepoželjnim davanje u javnost njihovog sadržaja. Ugovorna stranka, koja dostavlja podatke, odreduje stupanj njihove tajnosti.

2. Ugovorna stranka koja je dobila podatke, koji se odnose na prava i slobode gradana, moi.e ih koristiti samo u one svrhe i uz one uvjete koje je naznaćila ugovorna stranka koja ih je dala.

3. Podaci o Građanima predaju se samo službama za borbu protiv zloćina, terorizma, nezakonite trgovine opojnim tvarima i organiziranog zločina.

4. U slućajevima kad gradanin o kojemu su predani podaci moli da ga se o tome obavijesti, ugovorne stranke obvezne su izvijestiti ga o sadržaju i svrsi njihova korište nja. Ova se obavijest ne daje ako je tako predviđeno zakonodavstvom države ugovorne stranke.

5. Ugovorne stranke osiguravaju tajnost podataka o Građanima od neovlaštenog korištenja, a također ne dopuštaju njihovu promjenu ili objavu. Ugovorne stranke osiguravaju nadzor i registraciju primanja, prijenosa i uništavanja podataka o Građanima na način utvrden zakonodavstvom države ugovorne stranke.

s. Na zahtjev ugovorne stranke koja je dala podatke; ugovorna stranka koja ih je dobila obvezna je obavijestiti kako ih je koristila i koje je rezultate zahvaljujući njima postigla.

7. Materijali, obavijesti, tehnička i ina sredstva dobivena u skladu s ovim Ugovorom mogu se predati trećoj strani samo uz suglasnost ugovorne stranke koja ih je predala.

Članak 6.

1. Ugovorne stranke osnovat će mješovitu kpmisiju radi pospješivanja i ocjenjivanja suradnje koja je utvrdena ovim Ugovorom, $tranke će diplomatskim putem razmijeniti obavijesti o Članovima te komisije.

2. Zasjedanja mješovite komisije održavat će se jednom godišnje, naizmjence u Republici Hrvatskoj i u Republici Albaniji.

3. Ako je potrebno, na molbu jedne od ugovornih stranaka, mogu se održavati izvanredni sastanci kako bi se razmotrila hitna pitanja.

Članak 7.

Troškove nastale prilikom ostvarivanja suradnje i pruianja pomoći, ugovorne stranke snose same ako nije drukčije dogovoreno.

Članak 8.

Prilikom ostvarivanja suradnje ugovorne stranke koristit će hrvatski i albanski jezik, a u slućaju potrebe engleski jezik.

Članak 9.

Odredbe ovog Ugovora na utjeću na ranije preuzete obveze ugovornih stranaka koje su preuzele ugovorne stranke u drugim međunarodnim ugovorima.

Članak 10.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana zadnje obavijesti diplomatskim putem jedne ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

2. Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

3. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

4. Svaka ugovorna stranka ima pravo otkazati Ugovor tako da u tom slućaju Ugovor prestaje važiti u roku od tri mjeseca od dana kad je druga ugovorna stranka diplomatskim putem primila obavijest o raskidu Ugovora.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Zagrebu, dana 14. prosinca 1993. godine u dva izvorna primjerka, svaki na hrvatskom i albanskom jeziku, a oba su primjerka jednako vjerodostojna.

U ime Vlade
Republike Hrvatske
ministar unutarnjih poslova
javnog reda
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

U ime Vlade
Republike Albanije
ministar Agron Musaraj, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: O18-OS/93-O1/07
Zagreb, 25. svibnja 1894.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.