Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 6.6.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIHVATU OSOBA NA ZAJEDNIČKOJ DRŽAVNOJ GRANICI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajednićkoj državnoj granici, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.

Broj: PA4-59/1-94.
Zagreb, 1. lipnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIHVATU OSOBA NA ZAJEDNIČKOJ DRŽAVNOJ GRANICI

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajednićkoj državnoj granici (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji je potpisan u Zagrebu; 4. lipnja 1993. godine na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) u želji da reguliraju prihvat svojih državljana i državljana trećih država na zajednićkoj državnoj granici zaključile su sljedeći Ugovor:

Članak 1.

Nadležni granićni organi ugovornih stranaka će bez formalnosti prihvatiti osobu s područja druge ugovorne stranke, za koju se može vjerodostojno dokazati da je državljanin ugovorne stranke.

Članak 2.

Nadležni granićni organi ugovornih stranaka primit će natrag osobe ugovorne stranke koje su granićni organi druge ugovorne stranke preuzeli, ako se kasnije u postupku utvrdi, da te osobe nisu imale državljanstvo države koja ih je prethodno prihvatila.

Članak 3.

Vraćanje državljana ugovornih stranaka, kojima je zbog bolesti, malodobnosti, odnosno starosti potrebna njega, treba prethodno najaviti preko diplomatsko-konzularnih predstavništava ugovornih stranaka.

Izrućenje osobe iz prvog stavka ovoga Članka je potrebno najaviti najmanje 72 sata prije izvršenja.

Članak 4.

Nadležni granični organi ugovornih stranaka će bez posebnih formalnosti prihvatiti državljane trećih država, koji su na nedozvoljen način prešli državnu granicu između ugovornih stranaka i bili uhićeni na teritoriju druge ugovorne stranke u roku od tri dana po nedozvoljenom prelasku državne granice.

Ako se neformalni prihvat odbije onda je moguće zatražiti najavu prihvata sukladno Članku 5. ovoga Ugovora.

 

Najavu izručenja uputit će sa hrvatske strane nadležna Policijska uprava ćije područje djelovanja granići s Republikom Slovenijom, na slovenskoj strani nadležna Uprava za unutarnje poslove ćije upravno područje granići s Republikom Hrvatskom.

Članak 5.

Državljane trećih država koji su bili uhićeni na teritoriju druge ugovorne stranke u roku dužem od tri do najviše trideset dana od dana nedozvoljenog prelaska na teritorij druge ugovorne stranke, nadležni granićni organi preuzet će posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava ugovornih stranaka.

Izručenje je potrebno prethodno najaviti na granićnom prijelazu 72 sata prije izručenja odnosno prihvata osobe.

Članak 6.

Kao dokazi da je državljanin treće države prije nedozvoljenog prelaska dri.avne granice boravio na teritoriju druge ugovorne stranke vrijede:

- službene bilješke organa dri,ave na ćijem je teritoriju državljanin treće dri.ave boravio prije prelaska državne granice (vize, štambilji graničnih prijelaza, odobrenje boravka itd.),

- službeni spisi organa i ustanova države na teritoriju koje je državljanin treće države boravio prije nedozvoljenog prelaska državne granice (rješenja o kažnjavanju itd.),

- osobne izjave i izjave svjedoka koje je moguće provjeriti odnosno koje nedvojbeno ukazuju na to da je državIja.nin treće države boravio na teritoriju druge ugovorne stranke prije nedozvoljenog prelaska državne granice.

Članak 7.

Nadležni granićni organi ugovornih stranaka ponovno će prihvatiti državljane trećih država koje su nadležni granićni organi druge ugovorne stranke prethodno prihvatili na temelju Članka 4. i 5. ovoga Ugovora kada se kasnije u postupku utvrdi da je državljanin treće države u drugoj ugovornoj stranki u postupku za priznavanje statusa izbjeglice ili se naknadno ustanovi da državljanin treće države nije na nedozvoljen način došao s teritorija druge ugovorne stranke.

Izručenje je potrebno prethodno najaviti na graničnom prijelazu gdje će osoba biti ponovno izrućena odnosno prihvaćena u roku bd najmanje 72 sata prije izručenja.

Najavu za ponovno izrućenje upućuje Ministarstvo unutarnjih poslova ugovorne stranke, koja je državljanina treće države prihvatila, Ministarstvo unutarnjih poslova druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Svaka ugovorna stranka prihvatit će prijevoz državljana trećih država pod policijskim nadzorom, ako druga ugovorna stranka to zatraži i osigura prihvat osoba u odredišnoj državi i preko tranzitnih država.

Molbu za prijevoz državljana trećih država pod policijskom pratnjom upućuje Ministarstvo unutarnjih poslova nadležne države. koja traži prijevoz pod nadzorom, Ministarstvu unutarnjih poslova države koja će izvršiti prijevoz pod policijskim nadzorom.

Ministarstvo unutarnjih poslova zamoljene države mora Ministarstvu unutarnjih poslova države moliteljice na molbu odgovoriti u roku od 72 sata.

Članak 9.

Prijevoz državljana treće države pod policijskim nadzorom odbit će se u slučaju:

- ako nisu ispunjeni uvjeti za putovanje i prihvat u odredišnoj državi,

- ako mu u odredišnoj državi prijeti progon zbog njegovoga političkog uvjerenja, rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti odnosno ako bi bio izložen okrutnom, nećovječnom postupku ili kažnjavanju.

Članak l0.

Prihvat odnosno prijevoz državljana treće države pod policijskim nadzorom iz prethodnog Članka ovoga Ugovora nije moguć ako se radi o državljanima države s kojom ugovorna stranka koja je zamolila za prihvat odnosno prijevoz pod policijskim nadzorom granici.

Članak 11.

Izrućenje odnosno prihvat državljana trećih država na granici se vrši na granićnim prijelazima što su otvoreni za međunarodni cestovni ili željeznićki promet.

Izručenje odnosno prihvat državljana ugovornih stranaka može se izvršiti i na graničnim prijelazima koji su otvoreni za međudržavni cestovni promet.

Članak 12.

Troškove što nastanu oko prijevoza državljana trećih država pod policijskim nadzorom ili troškove ponovnog prihvata, snosi ugovorna stranka moliteljica.

Članak 13.

Za provođenje ovoga Ugovora ministarstva unutarnjih poslova ugovornih stranaka posebno će se dogovoriti glede:

a) postupka o međusobnom izvješćivanju, b) podataka i dokaza potrebnih za prihvat,

c) okolnosti u svezi s nedozvoljenim prelaskom granice,

d) graničnih prijelaza za prihvat,

e) stručnih dogovora o primjeni ovog Ugovora.

Članak 14.

Ovaj Ugovor ne zadire u unutarnje pravne akte ugovornih stranaka, osobito carinske i devizne propise, prava o priznavanju statusa izbjeglice, te izručenje osoba u okviru pravne pomoči između ugovornih stranaka.

Članak 15.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 dana po primitku zadnje obavijesti ugovornih strana diplomatskim putem da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se privremeno primjenjuje od dana potpisa.

Ovaj Ugovor vrijedi neodređeno vrijeme, osim ako ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem. U tom slućaju Ugovor prestaje vrijediti 6 mjeseci nakon prijema obavijesti o otkazivanju diplomatskim putem.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 4. lipnja 1993. u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri ćemu su oba primjerka jednako vjerodostojna.

Za Vladu
Republike Hrvatske
ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Za Vladu
Republike Slovenije
ministar unutarnjih poslova
Ivan Bizjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”

Klasa: 212-04193-O1/09
Zagreb, 25. svibnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r