Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 6.6.1994. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o uvjetima uzajamnih putovanja gradana bez viza
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 1994. donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O UVJETIMA UZAJAMNIH PUTOVANJA GRAĐANA BEZ VIZA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o uvjetima uzajamnih putovanja gradana bez viza, potpisan u Kijevu, dana 9. veljače 1994., u izvorniku na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o uvjetima uzajamnih putovanja gradana bez viza glasi:

UGOVOR

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o uvjetima uzajamnih putovanja građana bez viza

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ukrajine (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u svrhu razvijanja prijateljskih odnosa između dvije države, željni jaćanja političkih, gospodarskih, trgovačkih, znanstveno-istraživaćkih i kulturnih veza, dogovorile su se o sljedećem:

Članak 1.

Državljani Republike Hrvatske i državljani Ukrajine, koji su nositelji važećih diplomatskih i službenih putovnica mogu ući, izaći i putovati u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke bez viza.

Članak 2.

Osobe, o kojima se radi u Članku 1. ovog Ugovora, mogu boraviti na teritoriju druge ugovorne stranke bez viza najduže do 90 dana.

Produžavanje boravka navedenih osoba vrše nadležna tijela države boravka temeljem pismenog podneska diplomatskog ili konzularnog predstavništva države koja akreditira.

Članak 3.

Djelatnici diplomatsko-konzularnih misija jedne države ugovornice u drugoj državi ugovornici navedeni u Članku 1. ovog Ugovora koji su nositelji važećih diplomatskih i službenih putovnica mogu ući, izaći ili boraviti na teritoriju druge države ugovornice bez vize tijekom ćitavog sluibenog obnašanja te dužnosti.

Odredbe stavka 1. ovog Članka se odnose i na djelatnike službenih predstavništava jedne države u drugoj državi ugovornici u međunarodnim organizacijama koje se nalaze na teritoriju jedne od država ugovornih stranaka.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog Članka odnose se i na Članove obitelji navedenih osoba, koji žive s njima u Zajedničkom domaćinstvu i koji su nositelji važećih diplomatskih i službenih putovnica, tijekom ćitavog službenog boravka i obnašanja dužnosti.

Članak 4.

Državljani države jedne ugovorne stranke koji su nositelji putnih isprava mornara u službene svrhe mogu ući, izaći i putovati u tranzitu preko teritorija države druge ugovorne stranke bez viza.

Osobe iz stavka l. ovog Članka mogu boraviti na teritoriju druge države ugovorne stranke najviše do trideset (30) dana. Temeljem pismenog podneska nadležnih tijela jedne ugovorne stranke nadležna tijela druge ugovorne stranke mogu produžavati termin boravka navedenih državljana.

Članak 5.

Osobe na koje se odnose odredbe ovog Ugovora mogu ući, izaći i putovati preko teritorija, države druge ugovorne stranke preko granićnih prijelaza, otvorenih za međunarodni promet, uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz nacionalnog zakonodavstva.

Članak 6.

Državljani jedne ugovorne stranke iz Članka 14. ovog Ugovora dužni su za vrijeme boravka na teritoriju države druge ugovorne stranke pridržavati se zakonodavstva te države.

Ugovor ne ogranićava pravo bilo koje ugovorne stranke da ne odobri ulazak ili otkaže boravak državljanima druge ugovorne stranke navedenim u Člancima 14. ovog Ugovora, koji se smatraju kao “persona non grata”, ili nepoželjnima.

Članak 7.

Državljani države jedne ugovorne stranke dužni su u slućaju gubitka putnih isprava, navedenih ovim Ugovorom na teritoriju države druge ugovorne stranke, izvijestiti nadležna tijela drizve boravka.

Članak 8.

Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti uzorke putovnica navedenih ovim Ugovorom prije njegovog stupnja na snagu.

U slučaju uvodenja novih putovnica ili izmjene postojećih putovnica ugovorne stranke uzajamno će se izvijestiti i razmijeniti uzorke novih ili izmijenjenih putovnica najmanje trideset (30) dana prije uvodenja takvih isprava.

Članak 9.

Svaka od ugovornih stranaka može iz razloga sigurnosti ili javnog reda privremeno obustaviti primjenu odredbi ovog Ugovora.

Izvješće jedne ugovorne stranke o privremenoj obustavi i o daljnjem nastavljanju važenja odredbi ovog Ugovora uputit će se diplomatskim putem najkasnije sedam dana prije stupanja na snagu takve odluke.

Članak 10.

Uz uzajamnu suglasnost ugovornih stranaka odredbe ovog Ugovora mogu biti izmijenjene i dopunjene.

Članak 11.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu trideset (30) dana nakon što su stranke uzajamno izvijestile jedna drugu putem razmjene nota o ispunjavanju zakonodavne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.

Svaka od stranaka može otkazati važenje ovog Ugovora, izvijestivši o tome diplomatskim putem drugu stranku. U tom slučaju ovaj Ugovor prestaje važiti trideset (30) dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o takvom priopćenju.

Saćinjeno u Kijevu, 9. veljače 1994. godine u dva primjerka, svaki na hrvatskom i ukrajinskom jeziku, pri ćemu oba teksta imaju jednaku važnost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadleino je Ministarstvo vanjskih poslova

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 216-03/94-01/02
Urbroj : 5030109-84-3
Zagreb, 28. travnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.