Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 28.4.1994. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Jemen
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O GOSPODARSKOJ I TRGOVINSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE JEMEN

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Jemen, potpisan u Sani, 17. siječnja 1993. godine, u izvorniku na engleskom i arapskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora, u izvorniku na engieskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O GOSPODARSKOJ I TRGOVINSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE JEMEN

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Jemen (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), želeći osnažiti i razviti gospodarske i trgovinske odnose između svojih zemalja na osnovi jednakosti i obostrane dobrobiti, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će poduzeti sve primjerene mjere radi promicanja, olakšavanja i razvoja gospodarske i trgovinske suradnje između dvije zemlje u skladu s njihovim zakonima i propisima.

Članak 2.

a) Ugovorne stranke će jedna drugoj osigurati status najpovlaštenije nacije u svim pitanjima vezanim za njihovu trgovinu.

b) Međutim, gore navedene odredbe neće se odnositi na pogodnosti i privilegije:

(i) koje je bilo koja od ugovornih stranaka već odobrila ili od sada namjerava odobriti susjednim državama u namjeri olakšavanja graničnog prometa.

(ii) koje proizlaze iz carinske unije ili zone slobodne trgovine kojih je bilo koja od ugovornih stranaka Članicom ili kojima od sada namjerava pristupiti ili koje proilaze iz spora.zuma o uspostavljanju carinske unije ili zone slobodne trgovine kojima bilo koja od ugovornih stranaka može pristupiti.

Članak 3.

Ugovorne stranke su sporazumne izdavati uvozne i izvozne dozvole za one robe kojima su takve dozvole potrebne u skladu sa zakonima i propisma koji su na snazi u tim zemljama. Dozvole će se izdavati pod uvjetima koji neće biti manje povoljni od uvjeta odobrenih bilo kojoj trećoj zemlji.

Članak 4.

Uvoz i izvoz dobara, kao i oblici suradnje unutar okvira ovog Ugovora bit će provodeni na temelju trgovinskih ugovora koje će sklapati subjekti opunomoćeni za vanjsku trgovinu u skladu sa zakonima i propisima na snazi u njihovim zemljama.

Članak 5.

Ugovorne stranke će odobriti jedna drugoj status najpovlaštenije nacije u morskom prijevozu, u uporabi lučkih uredaja, u opskrbi brodova i tretmanu brodskih posada, a sve u skladu sa zakonima i propisima na snazi u tim zemljama.

Članak 6.

a) Svaka ugovorna stranka će promicati sudjelovanje one druge ugovorne stranke na izložbama i trgovinskim sajmovima unutar svojeg teritorija u skladu sa svojim zakonima i propisima na snazi.

b) U skladu sa zakonima i propisima na snazi u njima, ugovorne stranke će odobriti privremeni uvoz na svoj teritorij bez carinskih davanja slijedećih dobara:

(i) predmeta privremeno uvezenih radi ispitivanja i pokusa koje su odobrile nadležne vlasti.

(ii) predmeta privremeno uvezenih radi sudjelovanja na sajmovima i izložbama.

(iii) predmeta koji nemaju gospodarske vrijednosti, a koji su uvezeni radi potreba reklamiranja i ponude.

Članak 7.

Plaćanja između ugovornih stranaka će se obavljati u slobodno konvertibilnim valutama u skladu s deviznim propisima na snazi u tim zemljama.

Članak 8.

Odredbe ovog Ugovora neće utjecati na obveze koje su ugovorne stranke preuzele ostalim valjanim međunarodnim sporazumima.

Članak 9.

U svrhu nadzora nad primjenom ovog Ugovora, kao i radi tješnje gospodarske i trgovinske suradnje, ugovorne stranke se slažu da se predstavnici nadležnih vlasti iz obje zemlje susreću na sjednicama zajedničkog odbora.

Članak 10.

Odredbe ovog Ugovora će se primjenjivati na svim ugovorima sklopljenim tijekom njegove valjanosti, kao i na onim ugovorima koji nisu ispunjeni do dana isticanja ovog Ugovora.

Članak 11.

a) Ovaj Ugovor stupit će na snagu danom razmjene nota kojima se Potvrđuje da su obje ugovorne stranke ispunile internim zakonodavstvom predviđene uvjete za stupanje na snagu ovog Ugovora.

b) Ovaj Ugovor ostaje na snazi pet godina i automatski se produžuje na sljedeće tri godine, osim ako jedna od ugovornih stranaka diplomatskim putem ne izvijesti drugu o namjeri otkaza Ugovora, i to najmanje šest mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja važenja Ugovora.

Sastavljen i potpisan u Sani dana 17. sijećnja 1993. godine u dva primjerka na engleskom i arapskom, od kojih su oba teksta pravovaljana.

U slučaju neslaganja mjerodavan je engleski tekst Ugovora.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON ECONOMIC AND TRADE CO-OPERATION

The Government of the Republic of Yemen and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as Contracting Parties), being desirous of strengthening and developing economic and trade relations between the two countries on the basis of equaIity and mutual benefit, have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall take all appropriate measures to promote, facilitate and develop economic and trade co-operation between the two countries in accordance with their respective laws and regol__a_.t,_'nr_a_.

Article 2

a) The Contracting Parties shall grant mutually to the other Contracting Party the most favoured nation treatment in all matters related to their trade of goods.

b) However, the above provisions shall not apply to advantages and privileges:

(i) which are or shall be hereafter accorded by either of the Contracting Parties to neighbouring countries in order to facilitate frontier traffic.

(ii) resulting from a customs union or a free trade area of which either Party is or may hereafter become a member or of an agreement leading to the formation of a customs union or a free trade area which either Party may enter into.

Article 3

The Contracting Parties agree that import and export ličenses shall be issued in accordance with law and regulation being in force in their respective countries for those kinds of commodities. Where such licenses are required, licenses shall be granted on terms no less favourable than those granted to any third Party.

Article 4

The importation and exportation of goods as well as the forms of co-operation within ~the scope of this Agreement shall be effected on the basis of commercial contracts to be concluded between the subjects authorized to deal in foreign trade in each agreement and the laws and regulations in force in their respective countries.

Article 5

The Contracting Parties shall accord each other the most favoured nation treatment in sea transport, in using and handling port facilities, supplying the ships and treating the ships crew, in compliance with the laws and regulations in force in the respective country.

Article 6

a) Each Contracting Party shall promote the participation of the other Contracting Party in national exhibitions and trade fairs in its territory in accordance with laws and regulations being in force in their respective countries.

b) In accordance with laws and regulations in force in their countries the Contracting Parties shall allow customs duty free temporary importation to the territory of one of the Contracting Parties of the following objects:

(i) articles temporarily imported for tests and experiments approved by the competent authorities.

(ii) articles temporarily imported for the purpose of participation in fairs and exhibitions.

(iii) articles of non-commercial value imported for the purpose of advertising and tenders.

Article 7

Pavment between the two countries shall be carried out in accordance with the foreign exchange regulations in force in the respective country in freely convertible currencies.

Article 8

'The provisions of this Agreement shall not affect the obligations of either Contracting Party arising for them from other valid international agreements.

Article 9

For the purpose of supervising of the fulfilment of this agreement and for closer economic and trade co-operations, the Contracting Parties agree that the representatives of respective authorities of both countries will meet at the Joint Committee.

Article 10

The provisions of this Agreement shall be applied to all contracts concluded during its validity and those remaining unfulfilled on the date of its expiry.

Article 11

a) This Agreement shall be approved in accordance with the internal procedures necessary to this effect in each of the two countries and shall come into force on the date of exchange of notes confirming such approval.

b) This Agreement shall remain in force for period of five years and shall be automatically renewed for another period of three years unless any of the two Contracting Parties notifies. Notification shall be sent through the diplomatic channels by a written notice at least six months before the expiry of the validity of the Agreement.

Done and signed in Sana'a on l7th of January 1993 in two originals in English and Arabic languages both texts being equally authentic. In case of any discrepancies, the English version will prevail.

U potvrdu navedenog opundmoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ovaj Ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:303-03/94-O1/14
Urbroj: 5030114-94-1
Zagreb, 14. travnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.