Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 28.4.1994. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, broj 53/91 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐNANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALIEVINE ŠVEDSKE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske, potpisan u Zagrebu 14. siječnja 1994. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

SPORAZUM

o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske

Želeći u interesu međusobnih gospodarskih odnosa potaknuti razvoj cestovnog prometa putnika i stvari između dviju zemalja, Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Švedske u daljem tekstu ugovorne stranke dogovorile su se o sljedećem:

1. PRIMJENA
SPORAZUMA
Članak 1.

Odredbe ovog Sporazuma primjenjivat će se za međunarodni cestovni prijevoz putnika i stvari, koji se obavlja kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, između teritorija Republike Hrvatske i teritorija Republike Švedske, te u tranzitu preko njihovih teritorija. Ove će se odredbe također primjenjivati i za prijevoz putnika i stvari unutar teritorija neke od ugovornih stranaka (kabotaža), te za prijevoz između jedne ugovorne stranke i neke treće zemlje korištenjem vozila registriranih u zemlji druge ugovorne stranke.

II. DEFINICIJE
Članak 2.

U smislu ovog Sporazuma:

1, izraz “prijevoznik” označava fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u zemlji jedne od ugovornih stranaka kojoj je u dotičnoj zemlji zakonom dozvoljeno obavljanje usluga međunarodnog cestovnog prijevoza stvari ili putnika, u smislu javnog prijevoza ili prijevoza za vlastite potrebe, a u skladu s odgovarajućim propisima i zakonima te zemlje;

2. izraz “vozilo” označava motorno vozilo ili skup vozila u kojoj je barem motorno vozilo registrirano na teritoriju jedne od ugovornih stranaka, te koje se izričito koristi za cestovni prijevoz putnika i/ili stvari;

3. izraz “putničko motorno vozilo” označava svako vozilo na motorni pogon koje ima više od devet sjedala, uključujući i sjedalo za vozaća;

4. izraz “redovni linijski prijevoz” označava usluge obavljanja prijevoza putnika u određenim vremenskim intervalima po određenom itinereru, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unaprijed određenim stajalištima.

 

III. PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 3.

Sve vrste prijevoza putnika pomoću putnićkih motornih vozila, u smislu javnog prijevoza ili prijevoza za vlastite potrebe, i to za, iz ili unutar teritorija ugovornih stranaka ili u tranzitu preko njihovih teritorija, osim prijevoza naznačenih u Članku 6., podložne su režimu izdavanja dozvola.

Članak 4.

1. Redovni linijski prijevoz između dviju država ili u tranzitu preko njihovih teritorija zajednički će odobravati nadležni organi ugovornih stranaka.

2. Svaki nadležni organ izdat će dozvolu za onaj dio itinerera koji prolazi preko njegovog teritorija.

3. Nadležni će organi zajednički odrediti uvjete izdavanja dozvola, tj. vrijeme na koje se izdaju dozvole, učestalost prijevoza, redove vožnje i ejenike koji će se primjenjivati, kao i sve druge detalje potrebne za besprijekorno i djelotvorno obavljanje usluga linijskog prijevoza.

4. Molba za izdavanje dozvole upućuje se nadležnom organu države u kojoj je vozilo registrirano, a taj organ ima pravo prihvatiti ili odbiti dotičnu molbu. Ukoliko nema primjedbi na primljenu molbu, gore spomenuti nadležni organ prosljeduje je nadležnom organu druge ugovorne stranke.

5. Uz molbu se trebaju priložiti dokumenti sa svim potrebnim detaljima (predloženi redovi vožnje, cjenici i opisi linija, period unutar godine u kojem će se linijski prijevoz obavljati i datum početka Iinijskog prometaj. Nadležni organi mogu zahtijevati sve druge detalje za koje smatraju da su potrebni.

6. Pri obavljanju redovnog linijskog prijevoza u vozilu se mora nalaziti original dozvole ili njezina kopija koju je ovjerio nadležni organ ugovorne stranke koja ju je izdala.

Članak 5.

Dozvole se trebaju ishoditi za sve vrste slobodnog prijevoza koji nisu spomenuti u Članku 6. ovog Sporazuma. Molbe za ishodenje dozvola trebaju se podnijeti nadležnom organu ugovorne stranke na ćijem teritoriju se nalazi sjedište prijevoznika, a taj će organ proslijediti molbe (sa svojim napomenama) nadležnom organu druge ugovorne stranke.

Molbe za sve ostale vrste prijevoza putnika osim redovnog linijskog prijevoza će nadležni organ rješavati unutar 14 dana. Molba treba sadržavati sljedeće podatke:

- ime prijevoznika

- mjesta polaska i odredišta

-vrijeme za koje se traži dozvola

- itinerer

- frekvenciju i točan broj vožnji.

Članak 6.

Dozvole nisu potrebne kada se iste osobe prevoze istim vozilom:

a) na kružnom putovanju koje poćinje i treba završiti u zemlji registracije vozila, ili

b) na putovanju koje počinje na nekom mjestu u zemlji registracije vozila, te koje završava u nekom odredištu na teritoriju druge ugovorne stranke, s tim da se vozilo treba vratiti prazno u zemlju registracije vozila, osim ako nije drugačije odobreno, ili

c) na tranzitnom putovanju u slobodnom prijevozu.

Pri obavljanju prijevoza iz točke a) do c) ovog Članke vozač mora u vozilu imati ispunjen putni list koji sadržava popis putnika, potpisan od strane prijevoznika i ovjeren od strane nadležnih carinskih organa.

IV. PRIJEVOZ STVARI

Članak 7.

Prijevoznici ugovornih stranaka, koji na temelju nacio nalnih propisa imaju pravo obavljati usluge međunarod nog cestovnog prijevoza stvari, mogu obavljati takve uslu ge prijevoza između teritorija ug,ovornih stranaka i u tran zitu preko njihovih teritorija, bez dozvole.

Članak 8.

Prijevoznik sa sjedištem na teritoriju jedne ugovorne stranke ne smije prevoziti stvari između točke na teritorijL druge ugovorne stranke, osim ako za to ne dobije posebm dozvolu od druge ugovorne stranke.

V. OPĆE ODREDBE

Članak 9

Prijevoznik jedne ugovorne stranke ne smije obavljat usluge prijevoza sa teritorija druge ugovorne stranke na teritorij neke treće dr'cave ili obratno, osim ako za to ne do bije posebnu dozvolu od druge ugovorne stranke.

Članak 10.

1. Obje ugovorne stranke obvezuju se da u pogledt ukupne mase i dimenzija vozila neće za vozila registrirana na teritoriju druge ugovorne stranke primjenjivati propise strože od onih koji se odnose na vozila registrirana ns svom vlastitom teritoriju.

2. Ukupna masa i dimenzije vozila trebaju biti u skladL s podacima iz službenog dokumenta o registraciji vozila

3. Prijevoznici obiju ugovornih stranaka obvezuju se da će na teritoriju druge ugovorne stranke poštivati njene zakone i propise glede ukupne mase i dimenzija vozila.

4. Posebna dozvola se treba ishoditi ukoliko ukupna masa i/ili dimenzije vozila registriranog u državi jedne ugovorne stranke prekoračuju dozvoljenu ukupnu masu i/ili dimenzije vozila dozvoljene na teritoriju druge ugovorne stranke. Prijevoznik je dužan ishoditi takvu dozvolu od nadležnog organa druge ugovorne stranke prije ulaska na njen teritorij.

Članak 11.

1. Vozila jedne ugovorne stranke koja obavlja prijevoz u skladu s ovim Sporazumom na teritoriju druge ugovorne stranke oslobodena su od plaćanja svih poreza, naknada i ostalih davanja koja se na tom teritoriju naplaćuju za sudjelovanje u prometu ili za posjedovanje vozila.

2. Oslobadanja iz ovog Članka ne odnose se na cestarine, na porez na dodatnu vrijednost, niti na carinske pristojbe i porez na potrošnju goriva motornih vozila, od čega se izuzima gorivo koje se nalazi u standardnom spremniku vozila.

Članak 12.

Prijevoznici i posade njihovih vozila dužni su se na teritoriju druge ugovorne stranke pridržavati zakona i propisa koji su na snazi u toj državi.

Članak 13.

Ukoliko prijevoznik jedne ugovorne stranke prekrši bilo koju odredbu ovog Sporazuma kada se nalazi na teritoriju druge ugovorne stranke, tada će nadležni organ ugovorne stranke na čijem je teritoriju izvršen prekršaj obavijestiti drugu ugovornu stranku o dotičnom prekršaju, što ga ne sprečava da primijeni bilo koju zakonsku sankciju primjenjivu na svom teritoriju, a tako obviještena ugovorna stranka će poduzeti sve potrebne mjere u skladu sa svojim propisima. Nadležni organi ugovornih stranaka dužni su se međusobno izvještavati o provedenim sankcijama.

Članak 14.

1. Nadležni organi ugovornih stranaka regulirat će sva pitanja koja se odnose na usvajanje i primjenu ovog Sporazuma.

2. U svezi s tim, osniva se Mješovita komisija.

3. Mješovita komisija sastajat će se na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, a sastojat će se od predstavnika nadležnih organa i od predstavnika cestovnih prijevoznika obiju zemalja.

4. Ugovorne stranke sastavljanjem dodatnog protokola utvrdile su odredbe za primjenu ovog Sporazuma, koji je sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 15.

1. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu sklopljen između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Švedske od 23. prosinca 1969. godine, prestaje važiti u odnosima između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske.

2. Ugovorne stranke će diplomatskim putem razmijeniti obvijesti da su ispunjeni svi zahtjevi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu po istjeku 30 dana od prijema, zadnje obavijesti iz točke 2. ovoga Članka.

4. Svaka izmjena ovog Sporazuma stupa na snagu na dan kada je prispjela kasnija obvijest kojom su ugovorne stranke izvijestile jedna drugu pismeno diplomatskim putem o tome da su za to ispunjeni zahtjevi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom.

5. Ovaj Sporazum ostaje na snazi osim ako jedna ugovorna stranka, diplomatskim putem ne izvijesti drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri raskida Sporazuma šest mjeseci unaprijed.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Sporazum.

U Zagrebu, 14. siječnja 1994. godine, u dva primjerka na engleskom jeziku, od kojih su oba teksta pravovaljana.

DODATNI PROTOKOL

Sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade

Kraljevine Švedske

1. Za svrhu ovog Sporazuma nadležni organi su na švedskoj strani

a) u skladu sa Člancima 4. i l0. National Road Administration (Vagverket)

S-781 87 BORLANGE Tel. +48 243 750 000 Fax + 46 243 120 554

b) u skladu sa Člancima 5., 8., 9. i 13. National Board of Customs

Traffic Division (Generaltullstyrelsen, Trafikbyran) Box 2267

S-103 17 STOCKHOLM Tei. + 46 8 789 73 00 Fax: + 46 8 789 80 60

c) u skladu sa Člankom 14. Ministry of Transport and Communications (Kommunikationsdepartementet) S-103 33 STOCKHOLM

Tel. +46 8 763 10 00 Fax. + 46 8 11 89 43

na hrvatskoj strani

u skladu sa Člancima 4., 5., 8., 9., 10., 13. i 14. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Prisavlje 14

41000 ZAGREB Telefon: (385-41) 517000 Fax: (385-41) 518113

Sačinjeno u Zagrebu, dana 14. siječnja 1994. godine.

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Sweden on International Transport of Passengers and Goods by Road

The Government of the Kingdom af Sweden and the Government od the Republic of Croatia, hereinafter referred to as, the Contracting Parties, desirous of promoting, in the interest of their economic relations, the development between the two countries of transport of passengers and goods by road, have agreed as follows:

1. SCOPE

Article 1

The provisions of this Agreement shall apply to the international carriage of passengers and goods by road for hire or reward or on own account between the territories of the Contracting Parties and in transit through either territory. The provisions also apply to the carria~e of passengers and goods within the territory of a Contracting Parti (cabotage) and between one of the Contracting Parties and a third country with vehicles registered in the other Contracting Party.

II. DEFINITIONS

Article 2

For the purpose of this Agreement:

1. the term "carrier" shall mean a natural or legal person, who is established in either of the Contracting Parties and legally admitted in the country of establishment to carry out international transport of passengers and goods by road for hire or reward or on own account in accordance with the relevant national laws and regulations;

2. the term "vehicle" shall mean a motor vehicle or a coupled combination of vehicles of which at least the motor vehicle is registered in either Contracting Party and which is used exclusively for the carriage of passengers and/or goods by road;

3. the term "passenger motor vehicle" shall mean any power driven vehicle having more than s seats, including the drivers seat;

4. the term "regular services" shall mean services which provide for the transport of passengers of specified frequency along routes, whereby passengers may be taken up or set down at predetermined stopping points.

III. PASSENGER TRANSPORT

Article 3

All passenger transport operations for hire or reward or on own account by passenger motor vehicles to, from or within the two Contracting Parties or in transit through their territories are subject to the licensing regime except those specified in Article 6.

Article 4

1. Regular services between the two countries or in transit through their territories shall be approved jointly by the competent authorities of the Contracting Parties.

2. Each competent authority shall issue an authorization for the portion of the itinerary which is performed in its territory.

3. The competent authorities shall jointly determine the conditions of the authorization, namely its duration, the frequency of the transport operations, the time tables and the scale of tariffs to be applied, as well as any other detail necessary for the smooth and efficierit operation of the regular service.

4. The application for an authorization shall be addressed to the competent authority of the country of registration of the vehicle, which has the right to accept it or not. In case the application does not raise objection, this competent authority shall communicate it to the competent authority of the other Contracting Party.

5. The application shall be furnished with documents containing the necessary details (proposed time tables, tariffs and route, period during which the service is to be operated during the year and the date on which the service is intended to begin). The competent authorities may require such details as they deem appropriate.

6. During the performance of a regular service the original authorization or a copy thereof, certified by,the competent authority which issued the permit, shall be kept on bn~,rd thc vchicle.

Article 5

Any non-regular service, not covered by Article 6 of this Agreement, is subject to licensing. Applications for licences shall be submitted to the competent authority of the Contracting Party in whose territory the carrier is established, which transmits these applications to the competent authority of the other Contracting Party with its remarks.

Applications for licenses regarding nonregular services should be dealt with by the competent authority within 14 days. An application shall contain the following information:

- Name of carrier `

- Place of departure and destination

- Period of time when the service will be performed

- Route

- Number of journeys to be performed.

Article 6

No licence shall be required when the same persons are carried by the same vehicle either:

a) on a round trip beginning and intended to end in the country of registration of the vehicle, or

b) on a journey starting at a place in the country of registration of the vehicle and ending at a destination in the territory of the other Contracting Party, provided that, save where otherwise authorized, the vehicle returns empty to the country of registration, or

c) on a transit service of occasional character.

During the performance of a journey in accordance with points a) - c) a waybill, including a passenger list, completed and signed by the carrier and verified by the responsible customs authority, shall be kept aboard the vehicle.

IV. GOODS TRANSPORT

Article 7

- Carriers of one Contracting Party, who in accordance with their national legislation have the right to perform international road transport of goods, may perform such transport between the territories of the two Contracting Parties and in transit across these territories, without any licence issued by the other Contracting Party.

Article 8

A carrier domiciled in the territory of a Contracting Party shall not undertake the transport of goods between two points in the territory of the other Contracting Party, unless a licence for that purpose in granted by the competent authority of that other Contracting Party.

V. GENERAL PROVISIONS

Article 9

The undertaking of a transport operation by a carrier of one of the two Contracting Parties from the territory of the other to any third country of viceversa is prohibited, unless a licence for that purpose is granted by the competent authority off that other Contracting Party.

Article 10

1. As regards the weights and dimensions of the vehicles, each Contracting Party undertrakes not to impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party conditions which are more restrictive than those imposed on vehicles registered within its own territory.

2. Weight and dimensions of a vehicle must be in accordance withe the official registration of the vehicle.

3. Carriers of either of the Contracting Parties shall be bound to comply with the laws and regulations of the other Contracting Party as regards weights and dimensions of vehicles on entering the territory of that Contracting Party.

4. A special licence is required if the weight and/or dimensions of a vehicle registered in either Contracting Party exceed the permissible maximum weight and/or dimensions in the territory of the other Contracting Party. The carrier has to obtain such a licence from the competent authority of that Contracting Party before entering its territory.

Article 11

1. Vehicles of one Contracting Party carrying out transport in accordance with this Agreement in the territory of the other Contracting Party shall be exempted from all taxes, fees and other charges levied on the circulation and possession of vehicles in that territory.

2. The exemptions under this article shall not apply to road tolls and value added taxes nor to customs and excise duties on fuel consumption of motor vehicles, except, the fuel being in the normal fueltanks of the entering vehicles.

Article 12

Carriers ant the crews of their vehicles must, when operating in the territory of the other Contracting Party, comply with the laws and regulations in force in that country.

Article 13

If a carrier of one Contracting Party, when in the territory of the other Contracting Party, infringes any provision of this Agreement, the competent authority of the Contracting Party in whose territory the infringement occurred shall, without prejudice to any lawful sanction applicable in its own territory, notify the other Contracting Party, which will take such steps as are provided for by its national legislation. The competent authorities of the Contracting Parties will inform each other of the sanctions that have been imposed.

Article 14

1. The competent authorities of the two Contracting Parties shall regulate all questions regarding the implementation and the application of this Agreement.

2. For this purpose a Joint Committee is hereby established.

3. The Joint Committee shall meet at the request of either Contracting Party and shall comprise representatives of the competent authorities and of the road transport industry of both countries.

4. A. Contracting Parties have agreed on the provisions for the application of this Agreement in an Additional Protocol, which forms an integral part of the Agreement.

Article 15.

1. Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement on International Road Transport concluded between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on 23 December 1969 shall no longer be valid as between the Republic of Croatia and the Kingdom of Sweden.

2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the completion of their respective constitutional and national legislative requirements necessary to give effect to this Agreement.

3. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the later note in accordance with point 2 of this Article.

4. Any modification of this Agreement shall come into force on the later date on which both Contracting Parties have notified each other. In writing through diplomatic channels on the completion of their respective constitutional and national legislative requirements.

5. This Agreement shall remain in force unless one of the Contracting Parties gives the other Contracting Party six months written notice of its intention to terminate it.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Zagreb on January l4th 1994. in the English language both texts being equally authentic.

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Sweden on International Transport of Passengers and

Goods by Road

1. For the purpose of this Agreement the competent authorities are for the Swedish side

a) according to Articles 4 and l0 National Road Administration (Vagverket)

S-781 87 BORLANGE Phone: +48 243 750 000 Fax: +46 243 120 54

b) according to Articles 5,8,9 and 13

National Board of Customs Traffic Division (Generaltullstyrelsen, Trafikbyra,n) Box 22đ7

S-103 17 STOCKHOLM Phone: +46 8 789 73 00 Fax: + 4đ 8 789 80 60

c) according to Article 14 Ministry of Transport and Communications (Kommunikationsdepartementet) S-103 33 STOCKHOLM

Phone: +46 8 763 10 00 Fax: +46 8 11 89 43 for the Croatian side

according to Articles 4, 5, 8, 9, 10, 13 and 14 Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications

(Ministarstvo pomorstva, prometa i veza) Prisavlje 14

41000 ZAGREB Phone: (38-541) 517 000 Fax: (38-541) 518 113

Done in Zagreb, on January l4th, 1994

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Dodatni protokol.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 340-01/92-05/13
Urbroj: 5030114-94-3
Zagreb, 14. travnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v