Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 14.4.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNNANJU I NADLEGNOSTI ZAJEDNIČKIH TIJELA ZA IDENTIFICIRANJE I OZNAGAVANJE DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Za.kon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne granice, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka .1994. godine.

Broj: PA4-31/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNIVANJU I NADLEŽNOSTI ZAJEDNIČKIH TIJELA ZA IDENTIFICIRANJE I OZNAČAVANJE DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade ftepublike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela za identificiranje i označavanje državne granice, potpisan u ~ateškim toplicama, dana 30. srpnja 1993. godine, u izvorni]su na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Viade Republike Slovenije o osnivanju i nadležnosti zajedničkih tijela

za identificiranje i oznaćavanje državne granice Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije,

- u želji da granična pitanja između dviju država urede na načelima Povelje Ujedinjenih naroda o poštivanju teritorijalne cjelovitosti država i postojećih državnih granica,

- u duhu dobroga susjedstva, dogovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ovim sporazumom Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (dalje u tekstu: ugovorne stranke) osnivaju zajednička tijela za identificiranje i označavanje državne granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije i odreduju njihow nadležnost.

Članak 2.

Ugovorne stranke imenovat će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovoga sporazuma, mješovitu diplomatsku komisiju (dalje u tekstu: Diplomatska komisija) u koju će svaka stranka imenovati svoju delegaciju.

Svaka delegacija ima predsjednika i najviše 5 Članova, a u svoj rad može uključiti i vještake.

Diplomatskoj komisiji predsjeda predsjednik delegacije domaćina. Komisija se naizmjenice sastaje u jednoj i drugoj državi.

Diplomatska komisiia nadležna je za podnošenje vladama ugovornih stranaka nacrta ugovora o granici između dviju država i za rješavanje spornih pitanja.

O razmatranim pitanjima Diplomatska komisija odlućuje sporazumno.

Odluke Komisije su punovažne kad ih potvrde obje Vlade.

Ako se u Komisiji ne postigne suglasnost glede razmatranih pitanja, predmet se predaje na rješavanje dvjema vladama.

Diplornatska komisija donosi poslovnik o svom radu.

Članak 3.

Diplomatska komisija imenuje Mješovitu hrvatsko-slovensku komisiju za obilježavanje, održavanje i obnavljanje državne granice (u daljnjem tekstu: Mješovita komisija) sastavljenu od predstavnika ugovornih stranaka.

Mješovita komisija je izvršno tijelo Diplompatske komisije. Svaka ugovorna stranka imenuje u Mješovitu komisiju predsjednika i najviše 5 Članova. U njen rad mogu biti uključeni vještaci i drugo tehničko osoblje.

Mješovita komisija donosi poslovnik o svome radu.

Članak 4.

Mješovita komisija nadležna je za precizno označavanje državne granice, njeno obilježavanje i održavanje graničnih znakova i u tu svrhu obavlja sljedeće poslove:

a) označava cijelu državnu granicu u prirodi,

b) izraduje potrebnu dokumentaciju o obavljenim poslovima i osigurava potpunu dokumentaciju za cijelu granicu (opis crte, razgraničenja, popis podataka odnosno koordinata medaša i geodetskih točaka, atlas planova graničnog područja) i priprema, osnove za ugovor o granici,

c) organizira i nadzire rad mješovitih tehničkih škupina.

Nakon označavanja i obiljei.avanja državne granice Mješovita komisija posebno je nadležna:

a) prema potrebi provjeravati pravilan položaj medaša i postavljati ih na pravo mjesto,

b) nakošene ili u zemlju upuštene medaše izravnati ili dignuti;

c) ćuvati vidljivost oznaka na pojedinim medašima,

d) održavati i obnavljati oštećene medaše,

e) medaše koji nedostaju zamijeniti novima,

f) u slučaju kada državna granica nije dovoljno vidljiva postavljati dodatne medaše,

g) premještati ugrožene medaše na sigurna mjesta,

h) na odgovarajući način prema potrebi označiti državnu granicu na mostovima, u tunelima i na drugim gradevinskim objektima,

i) prema potrebi postavljati odgovarajuće medaše na mjestima gdje državna granica sijeće željezničke pruge, ceste ili nadzemne dalekovode.

Članak 5.

Poslovi na granici predviđeni Člankom 4. ovoga Sporazuma obavljaju se uz suglasnost i sudjelovanje predstavnika obje ugovorne stranke.

Članak 6.

Mješovita komisija odlučuje Sporazumno. Ako se ne postigne sporazum, predmet se podnosi na rješavanje Diplomatskoj komisiji.

Mješovita komisija najmanje dva puta godišnje izvješćuje Diplomatsku komisiju o svome radu.

Članak 7.

Ugovorne stranke pokrivaju troškove za rad Članova komisije koje su imenovale, uključivo troškove vještaka i drugog osoblja koje su angažirale. Ostali troškovi koji proizlaze iz djelatnosti komisije dijele se na jednake dijelove, ako se ugovorne stranke ne dogovore drugačije.

Članak 8.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom kada se ugovorne stranke diplomatskim putem uzajamno obavijeste o ispunjenju uvjeta koji su potrebni za njegovo stupanje u skladu s unutarnjim zakonodavstvima.

Ovaj sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisa, a prestaje vrijediti 30 dana nakon što jedna strana drugu diplomatskim putem obavijesti o otkazivanju sporazuma.

Sastavljeno u čateškim toplicama dana 30. srpnja 1993. godine u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku. Oba su teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu
Republike Slovenije
Ignac Golob, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Za Vladu
Republike Hrvatske
dr. Ivo Sanađer, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 212-02/93-O1/09

Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.