Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24, ožujka 1894. godine.

Broj: PA4-33/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O MEĐUSOBNOM IZVRŠAVANJU SUDSKIH ODLUKA U KAZNENIM STVARIMA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, potpisan u Zagrebu, dana 7. veljače 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

 

UGOVOR

između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima

Republika Hrvatska i Republika Slovenija u želji unapređenja daljnje suradnje u području kaznenog prava cijeneći načela pravičnosti i socijalne rehabilitacije osudenih osoba, smatrajući da se ovi ciljevi u najvećoj mjeri mogu postići izvršenjem kaznenih sankcija u domicilnoj državi osudene osobe, dogovorile su se da sklope ovaj Ugovor.

PRVI DIO

Zajedničke odredbe

Članak 1.

(1) Države ugovornice obvezuju se da će na zamolbu, u skladu s uvjetima utvrdenim ovim Ugovorom, međusobno izvršavati sudske odluke u kaznenim stvarima koje je donio sud jedne države ugovornice protiv državljanina druge države ugovornice ili protiv osobe koja na njezinom teritoriju ima stalno prebivalište i to:

1. preuzimati nadzor nad osobama prema kojima je pravomoćno izrečena uvjetna kaznena sankcija za vrijeme provjeravanja,

2. preuzimati izvršenje kazni zatvora i drugih mjera koje predstavljaju lišenje slobode.

(2) Državljaninom države ugovornice smatra se osoba koja prema zakonima te države ima njezino državljanstvo.

Članak 2.

(1) Nadzor ili izvršenje prema odredbama ovog Ugovora, preuzet će se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako je osudena osoba državljanin države izvršenja ili tamo ima stalno prebivališče,

2. akoje sudska odluka pravomoćna,

3. ako se osuđena osoba s tim suglasi,

4. ako je djelo, na kojem se temelji pravomoćna sudska odluka, kazneno djelo prema pravu obiju država,

5. ako država presudenja i država izvršenja pristaju na prijenos izvršenja ili nadzora,

6. ako osudena osoba u vrijeme podnošenja zamolbe ima još najmanje izdržati šest mjeseci od izrečene kazne ili mjere što uključuje i uvjetnu sankciju.

(2) U posebnim slučajevima ugovorne strane mogu pristati na prijenos izvršenja i u slučaju kad osudena osoba mora još izdržati manji period izrečene kazne ili mjere od perioda navedenog u točki 6. stavak 1. ovoga Članka.

(3) Ako osudena osoba ne može dati pravovaljan pristanak na prijenos izvršenja ili nadzora, pristanak zakonskog zastupnika treba pribaviti prema pravu one države na čijem teritoriju boravi osudena osoba.

Članak 3.

(1) Izvršenje ili nadzor neće se preuzeti:

1. ako bi izvršenje ili nadzor bili protivni temeljnim načelima pravnog sustava države izvršenja,

2. ako dr~zava izvršenja smat~ da je djelo na kojem se temelji pravomoćna sudska odluka političke, vojne ili fiskalne prirode,

3. ako bi izvršenje ili nadzor bili protivni drugim obvezama koje je na međunarodnoj razini prihvatila država izvršenja,

4. ako se u dx ~avi izvršenja već vodi kazneni postupak povodom odnosnog djela ili ga ona namjerava pokrenuti, 5. ako država izvršenja nije u mogućnosti izvršiti sankciju zbog zastare izvršenja,

6. ako se osudena osoba s obzirom na starost u vrijeme izvršenja djela ne može procesuirati u državi izvršenja,

7. ako je osuđena osoba u zamoljenoj državi već pravomoćno osuđena za isto djelo ili je oslobođena,

8. ako je sudska odluka donesena u odsutnosti osuđene osobe,

9. ako je sudsku odluku donio izvanredni sud,

10. ako osuđena osoba uživa azil u državi izricanja presude.

(2) Zamoljena država treba, bez odgađanja izvijestiti državu moliteljicu o tome što je poduzela povodom zamolbe.

(3) U slučaju odbijanja zamolbe za preuzimanje izvršenja ili nadzora, u cjelini ili djelomično, zamoljena država dužna je obrazložiti razlog ili razloge za odbijanje.

Članak 4.

(i) Pomilovanje ili amnestiju mogu dati i dr'zava presuđenja i država izvršenja.

(2) Ako takve mjere poduzima država presuđenja o tome je dužna bez odgađanja izvijestiti državu izvršenja.

Članak 5.

Mjesto, vrijeme i način predaje i preuzimanja osuđene osobe utvrđuju se dogovorom između nadležnih tijela država ugovornica.

Članak 6.

Vlastiti državljani ne predaju se u svrhu izvršenja ili nadzora.

DRUGI DIO NADZOR Članak 7.

(1) Države ugovornice će r~a zamolbu, pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, međusobno nadzirati osobe kojima je sud u jednoj državi ugovornici pravomoćno izrekao uvjetnu kaznenu sankciju za vrijeme provjeravanja.

(2) Nadzor se provodi u onoj državi ugovornici čiji je osuđeni đržavljanin ili u kojoj ima stalno prebivalište. Članak 8.

(1) Nadzor se provodi isključivo u skladu s pravom države koja nadzire.

(2) Mjere nadzora izrečene u državi koja nadzire ne smiju ni u kom slučaju biti strože, prema svojoj prirodi ili trajanju, od mjera izrečenih u državi presuđenja.

(3) Pri izricanju mjera potrebnih za nadzor, u državi koja nadzire, treba u što većoj mjeri uvažavati mjere izrečene u državi presuđenja.

Članak 9.

Za opoziv uvjetne kaznene sankcije isključivo je nadležna država presuđenja.

Članak 10.

(1) Na temelju zamolbe, kojoj treba priložiti dokumente navedene u Članku 23. ovoga Ugovora, zamoljena država dužna je bez odgadanja izvijestiti državu moliteljicu da li će udovoljiti zamolbi.

(2) Država koja nadzire treba izvijestiti državu presuđe” nja o uvjetima i mjerama nadzora, o svim okolnostima koje bi mogle dovesti do opoziva uvjetne kaznene sankcije, kao i o proteku vremena nadzora.

Članak 11.

(1) Država presudenja dužna je bez odgadanja izvijestiti državu koja nadzire o pomilovanju, amnestiji ili opozivu uvjetne kaznene sankcije.

(2) Ako država presudenja opozove uvjetnu kaznenu sankciju ona, putem zamolbe upućene državi koja je nadzirala, može zatražiti preuzimanje izvršenja kazne.

Članak 12.

(1) Ako je nadzor preuzet, daljnje izvršenje u državi presudenja privremeno se obustavlja.

(2) Pravo države presuđenja na izvršenje konačno prestaje ako u toku preuzetog nadzora nije nastala ni jedna od okolnosti koja prema pravu države presudenja, izaziva opoziv uvjetne kaznene sankcije.

TREĆI DIO IZVRšENJE Članak 13.

(1) Ako je osoba koja je državljanin jedne od država ugovornica ili osoba koja na njezinom teritoriju ima stalno prebivalište, pravomoćno osudena za kazneno djelo u drugoj državi ugovornici na kaznu zatvora ili joj je izrečena sigurnosna mjera, svaka država ugovornica može zahtijevati da se izvršenje kazne zatvora, ili sigurnosne mjere, provede u onoj državi ugovornici čiji je osudeni državljanin ili u kojoj ima stalno prebivalište.

(2) Ovaj Ugovor ne isključuje pravo osudene osobe, njezinoga zakonskog zastupnika, supružnika, srodnika u pravoj liniji, brata ili sestre na podnošenje zamolbe za prijenos izvršenja sudu koji je donio odluku, ili nadležnom tijelu, kako države izricanja presude tako i dri,ave čiji je osuđeni državljanin ili u kojoj ima stalno prebivalište.

(3) Nadležno tijelo države presudenja poučit će osudenog, što je moguće prije, o mogućnosti izdržavanja kazne ili sigurnosne mjere u državi čiji je državljanin ili na čijem teritoriju ima stalno prebivalište.

Članak 14.

(1) Ako se preuzme izvršenje, sudovi države izvršenja, uzimajući u obzir kaznu zatvora ili sigurnosnu mjeru izrečenu u državi presudenja, odreduju kaznu zatvora ili sigurnosnu mjeru koju treba izvršiti prema svojem pravu.

(2) Izvršenjem u drugoj državi ugovornici osudena osoba ne smije ni u kojem slučaju biti dovedena u teži položaj nego što bi ga imala u državi presudenja.

(3) Vrijeme provedeno u zatvoru u državi presudenja uračunat će se potpuno u kaznu zatvora ili sigurnosnu mjeru koju treba izdržavati u državi izvršenja.

Članak 15.

Izvršenje se provodi iskljućivo prema pravu dri,ave izvršenja.

Članak 16.

(1) Država izvršenja vezana je za utvrdene činjenice na kojima se temelji sudska odluka.

(2) Za ukidanje ili izmjenu sudske odluke na kojoj se temelji zamolba za preuzimanje izvršenja iskljućivo je nadležna država presudenja o čemu je dužna odmah izvijestiti državu izvršenja.

Članak 17.

  1. Ako se presuda temelji na više djela, izvršenje se može zahtijevati samo za dio kazne koji otpada na pojedina od tih djela.

(2) Država presudenja utvrduje dio kazne za koji se preuzima izvršenje.

(3) Ako država presudenja u prikladnom roku ne postupi šukladno stavku 2. ovoga Članka, država izvršenja će odlućiti prema svom pravu i odrediti dio kazne koji treba izvršiti.

Članak 18.

(1) Preuzimanjem izvršenja privremeno prestaje daljnje izvršenje u državi presudenja. Ako se osudena osoba nalazi u zatvoru u državi presudenja, zatvor može trajati dok se ona ne preda državi izvršenja.

(2) Pravo države presudenja na izvršenje konačno prestaje kada je osudena osoba potpuno izdržala kaznu zatvora ili sigurnosnu mjeru u državi izvršenja ili joj je ona konačno oproštena.

(3) Država presudenja ponovno stjeće pravo na izvršenje ako osudena osoba izbjegne izvršenje u državi izvršenja. Država izvršenja o postojanju tih okolnosti dužna je izvijestiti državu presudenja.

Članak 19.

(1) Osudena osoba ne može biti, bez suglasnosti države presudenja, kazneno progonjena, sudena, podvrgnuta nekom drugom ograničavanju slobode ili izručenoj trećoj državi, zbog nekog drugog kaznenog djela učinjenog prije prijenosa izvršenja, a ne onog zbog kojeg je prijenos izvršenja odobren.

(2) Suglasnost države presuđenla iz stavka 1. ovog Članka nije potrebna:

1. ako osudena osoba ne napusti teritorij države izvršenja u roku od 45 dana od dana otpusta sa izdržavanja. U ovaj rok ne uraćunava se vrijeme za koje osudena osoba, neovisno od svoje volje, nije mogla napustiti teritorij države izvršenja.

2. ako je osudena osoba napustila teritorij države izvršenja, kojoj je u tom cilju predana, pa se ponovno dragovoljno vratila na njezin teritorij.

ĆETVRTI DIO ODREDBE O POSTUPKU

Članak 20.

(1) Pismena korespondencija prema ovom Ugovoru obavljat će se između Ministarstva pravosuda Republike Hrvatske, s jedne strane, i Ministarstva za pravosude Republike Slovenije, s druge strane. Diplomatski put ovim nije isključen.

(2) U hitnim slučajevima zamolbe i priopćenja, prema ovom Ugovoru mogu se dostavljati preko Meciunarodne organizacije kaznene policije - INTERPOL.

Članak 21

(1) Zamolbe i potrebna dokumentacija koji se podnose prema odredbama ovoga Ugovora, sastavljaju se u pismenoj formi na jeziku države moliteljice. Prijevodi na jezik zamoljene države ne prilažu se.

(2) Legalizacija dokumenata iz stavka 1. ovoga Članka nije potrebna.

Članak 22.

Prema ovom Ugovoru "jezik države moliteljice” podrazumij eva:

1. za teritorij Republike Hrvatske - hrvatski jezik, 2. za teritorij Republike Slovenije - slovenski jezik.

Članak 23.

(1) Ako država presudenja podnosi zamolbu, prema ovom Ugovoru, zamolbi treba priložiti:

1. primjerak ili ovjereni prijepis sudske odluke s potvrdom pravomoćnosti i prema potrebi, o izvršnosti,

2. prijepis primijenjenih zakonskih odredbi,

3. podatke o osudenoj osobi, o njezinom državljanstvu, o njezinom mjestu stalnog prebivališta,

4. prema potrebi potvrdu o vremenu provedenom na izdržavanju kazne koje treba uračunati,

5. zapisnik o izjavi osudene osobe iz koje se vidi njezina suglasnost za prijenos izvršenja ili nadzora,

6. ostale dokumente koji mogu biti od značaja za ocjenu zamolbe.

(2) Ako država izvršenja podnosi zamolbu, prema ovom Ugovoru, zamolbi treba priložiti:

1. prijepis zakonskih odredbi koje treba primijeniti,

2. podatke o osudenoj osobi, o njezinom državljanstvu, stalnom prebivalištu,

3: ostale dokumente koji mogu biti od značaja za ocjenu zamolbe,

4. ako se osudeni već nalazi u drž,avi izvršenja, treba priložiti i zapisnik iz kojeg se vidi njegova suglasnost za prijenos izvršenja.

(3) U slučaju zamolbe iz stavka 2. ovoga Članka država presudenja dostavlja istovremeno sa odobrenjem zamolbe primjerak ili prijepis sudske odluke na kojoj se nalazi potvrda pravomoćnosti, a po potrebi i izvršnosti, prijepis primijenjenih zakonskih odredbi i po potrebi potvrdu o vremenu provedenom na izdržavanju kazne koje treba uračunati.

Članak 24.

(1) Ako zamoljena država smatra da podaci i dokumentacija koji su joj dostavljeni nisu dovoljni, zatražit će dopunu u primjerenom roku koji se na obrazloženu zamolbu može produžiti.

(2) U nedostatku dopune o zamolbi za prijenos izvršenja ndlučivat će se na temelju postojećih podataka i dokumentacije.

Članak 25.

(1) Troškove nastale u svezi sa predajom osudene osobe radi izvršenja kaznene sankcije, snosi država izvršenja, osim troškova nastalih na teritoriju države presudenja o čemu će se dogovoriti tijela nadležna za predaju i preuzimanje osudene osobe.

j2) Država koja moli predaju osudene osobe zračnim putem snosit će troškove koji su nastali tom predajom.

Članak 26.

Država izvršenja izvijestit će dri,avu presudenja o izvršenju kaznene sankcije i to:

1. kad se kaznena sankcija izvrši,

2. kad osudena osoba izbjegne izvršenje,

3. kad država presudenja zatraži posebno izvješće.

Članak 27.

Ovaj ugovor će se primjenjivati i na sudske odluke donesene prije njegovog stupanja na pravnu snagu.

Članak 28.

(1) Prema ovom Ugovoru pod pojmom mjera koje imaju učinak lišenja slobode podrazumijeva se:

1. za teritorij Republike Hrvatske sigurnosne i odgojne mjere propisane kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske koje predstavljaju lišenje slobode,

2. za teritorij Republike Slovenije, sigurnosne i odgojne mjere propisane kaznenim zakonodavstvom Republike Slovenije koje predstavljaju lišenje slobode.

(2) Ako je trajanje izvršenja ovih mjera neodređeno, pri ocjeni da li to trajanje iznosi najmanje šest mjeseci (Članak 2. stavak i. točka 6.) uzet će se kao kriterij krajnji rok u kome se izrećena mjera mora ukinuti prema pravu države presudenja.

(3) Prema ovom Ugovoru pod pojmom uvjetna kaznena sankcija podrazumijeva se:

1. za teritorij Republike Hrvatske, uvjetna osuda i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom propisane kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske,

2. za teritorij Republike Slovenije, uvjetna osuda i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzor,om propisane kaznenim zakonodavstvom Republike Slovenije.

PETI DIO ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Ovaj Ugovor mora biti ratificiran.

(2) Ratifikacijske isprave bit će izmijenjene u Ljubljani. Članak 30.

(1) Ovaj Ugovor počinje važiti tridesetog dana po izmjeni ratifikacijskih isprava.

(2) Ovaj Ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka dxžava ugovornica može ga pismeno otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.

(3) Ovaj Ugovor će se i nakon otkaza primjenjivati na izvršenje kaznenih sankcija prema osobama koje su predane na temelju odredbi ovog Ugovora.

Ugovor je sastavljen u dva izvorna primjerka, na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri čemu su oba primjerka jednako vjerodostojna.

U Zagrebu, dana 7. veljače 1994.

Za Republiku Hrvatsku Za Republiku Sloveniju Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Janez Drnovšek, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovoria”

Klasa: 720-02/94-O1/O1
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.