Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 14.4.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O MORSKOM RIBOLOVU

Proglašavam Za.kon o potvrdivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom ribarstvu, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republfke Hrvatske na sjednici dana 24, ožujka 1994. godine

Broj: PA4-32/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v, r

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O MORSKOM RIBOLOVU

Članak 1:

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom ribolovu pot pisan u Zagrebu 7, veljače 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o morskom ribolovu

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije; u duhu dobroga susjedstva, trajnoga prijateljstva i uvažavanja obostranih interesa, u želji da urede i unaprijede~suradnju u području gospodarskih odnosa između dviju država, složile su se:

Članak 1.

U teritorijalnom moru Republike Hrvatske dozvoljava se slovenskim ribarima lov male plave ribe (dalje u tekstu: riba), u količini od 1.500 tona u 1994. godini.

Obje strane su se složile da se u skladu s raspoloživim ribolovnim bogatstvom količina dozvoljenog ulova iz stavka 1. ovoga Članka može povećati ili smanjiti.

Članak 2.

Ribolov se može obavljati tijekom cijele godine.

Članak 3.

Ribolov se može obavljati:

- kružnim mrežama plivaricama uz upotrebu umjetnog osvjetljenja,

- lebdećom povlačnom mrežom

- koćama.

Prilikom ribolova lebdećom povlačnom mrežom ribarski brodovi ne smiju se približavati obali na udaljenost koja je manja od 4 morske milje na potezu od Rta Savudrije do zapadno od Rta Kamenjak.

Članak 4.

O količinama ukupno dozvoljenog ulova iz Članka 1. ovoga ugovora Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo Republike Slovenije izdavat će svakome brodu slovenske državne pripadnosti koji sudjeluju u ribolovu u teritorijalnom moru Republike Hrvatske (dalje u tekstu: ribarski brod) dozvolu za ribolov u teritorijalnome moru Republike Hrvatske u kojoj će biti navedeno ime broda i ime zapovjednika broda.

Kopiju svake izdane dozvole ili njene izmjene Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo Republike Slovenije dostavit će Ministarstvu pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske u roku 24 sata nakon izdavanja dozvole.

Zapovjednik ribarskoga broda dužan je voditi knjigu ribolova u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, uredno u nju unositi podačke o vremenu svakog obavljenog ribolova, poziciji gdje je ribolov obavljen i o količini i vrsti ulovljene ribe.

Članak 5.

Hrvatski mjerodavni organi ovlašteni su obaviti pregled ribarskoga broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske u svako vrijeme i na svakome mjestu.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske dostavit će 15 dana nakon potpisivanja ovoga Ugovora popis mjerodavnih organa iz prvoga stavka Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Slovenije.

Zapovjednik ribarskoga broda dužan je na poziv ovlaštenoga organa Republike Hrvatske omogućiti uvid u dozvolu o ribolovu, knjigu ribolova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske, kontrolu ribolovnih alata i ulova.

U slučaju spora oko nalaza prilikom kontrole vrijedit će nalaz hrvatskoga mjerodavnog organa.

Članak 6.

Ribarski brodovi iz Članka 4. moraju nakon obavljenog ribolova uploviti u jednu od luka određenih ovim ugovorom zbog pregleda ulovljene ribe.

Nakon obavljenog pregleda riba se može bez plaćanja carine i drugih izvozno-uvoznih pristojbi prevesti u Republiku Sloveniju.

Ribarski brodovi iz Članka 4. mogu uploviti u jednu od navedenih luka: Pula, Rovinj, Poreč i Umag.

Članak 7.

Ako se ribarski brod ne drži odredaba ovog Ugovora za vrijeme dok je u teritorijalnome moru Republike Hrvatske na njega će se u cijelosti primijeniti propisi Republike Hrvatske.

U slučaju povrata mjerodavni hrvatski organ, osim kazne predviđene propisima Republike Hrvatske, može izreći zapovjedniku broda i kaznu gubitka prava stečenog dozvolom za ribolov iz Članka 4. ovoga Ugovora.

Mjerodavni organ Republike Hrvatske obavijestit će, u roku od 3 dana diplomatskim putem, mjerodavni organ Republike Slovenije o svim izrečenim ili poduzetim mjerama iz ovoga Članka.

Članak 8.

Ministar za poljoprivredu i šumarstvo Republike Slovenije dostavljat će svaka 3 mjeseca Ministarstvu pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske statističke podatke o vrstama, količini i područjima na kojima je ulovljena riba.

Podaci iz stavka 1. ovoga Članka dostavljat će se na temelju podataka iz knjige ribolova i to:

- do 15. travnja za prvo tromjesečje,

- do 15. srpnja za drugo tromjesečje,

-do 15. listopada za treće tromjesečje i

- do 15. siječrija 1995. godine za četvrto troriijesečje 1994. godine.

Članak 9.

Na ime naknade za ribolov slovenskih ribara u teritorijalnom moru Republike Hrvatske u 1994. godini Vlada Republike Slovenije isplatit će Vladi Republike Hrvatske iznos u visini od 0,15 DEM za 1 kilogram ulovljene ribe.

Isplata za ulovljenu ribu obavit će se:

- do 30. travnja za prvo tromjesečje,

- do 30. srpnja za drugo tromjesečje,

- do 30. listopada za treće tromjesećje i do 30. siječnja 1995. godine za četvrto tromjesečje 1994. godine.

Članak 10.

Tijekom ribolova i plovidbe kroz hrvatsko teritorijalno more ribarski brodovi dužni su se pridržavati propisa koji važe u teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 11.

Obje strane se slažu da pitanja zaštite i očuvanja živih morskih bogatstava i znanstvenih istraživanja od interesa za obje države urede posebnim ugovorom.

Članak 12.

Obje strane se slažu da potiču i pomažu zajedničke poslove u marikulturi i trgovini ribom.

Članak 13.

Za rješavanje sporova koji mogu nastati primjenom ovog ugovora osniva se Mješovita komisija.

Svaka strana ugovornica imenuje u Mješovitu komisiju po tri Člana.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje obavijesti kojom ugovore stranke izvijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti nacionalnog zakonodavstva za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor važi do 31. prosinca 1994. godine.

Ovaj Ugovor se može otkazati, a otkaz ugovora potrebno je najaviti 30 dana ranije, računajući od datuma primitka obavijesti.

Odredbe ovoga Ugovora privremeno će se primjenjivati od dana njegovog potpisivanja.

Članak 15.

Ugovorne strane će započeti pregovore o sklapanju novog ugovora najkasnije do kraja studenoga 1994. godine. Članak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva izvorna primjerka na hrvatskom i slovenskom jeziku koji su jednako vjerodostojni.

U Zagrebu dana 7. veljače 1994.

Za Vladu Republike Slovenije
Janez Drnovšek, v, r.

Za Vladu Republike Hrvatske
Nikica Valentić, v. r:

Članak 3.

Za provođenje ovoga Zakona zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama-Međunarodni ugovori”.

Klasa: 324-03/94-03/O1
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.