Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 14.4.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj: PA4-38/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O ZAPOŠLJAVANJU

Članak 1.

Potvrđuje (ratificira) se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju potpisan u Zagrebu 7. veljače 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi: .

 

SPORAZUM

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju

Članak 1.

Republika Hrvatska i Republika Slovenija (u daljnjem tekstu: države ugovornice) suglasne su da će područje zapošljavanja urediti po načelu uzajamnosti.

Članak 2.

Države ugovornice suglasne su, da će zapošljavanje djelatnika iz jedne u drugu državu ugovornicu provesti sukladno s drLavnim zakonodavstvom i konvencijama Međunarodne organizacije rada, koje obvezuju obje države ugovornice.

Članak 3.

Za provedbu poslova posredovanja pri zapošljavanju nadležni su:

- u Republici Hrvatskoj

- Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: MRSS - ZZ).

- u Republici Sloveniji - Republiški zavod za zaposlovanje (u daljnjem tekstu: RZZ).

Članak 4.

MRSS - ZZ i RZZ zaprimaju i izmjenjuju pismene ponude poslodavaca, koji su spremni zaposliti djelatnike države potpisnice u djelatnostima i zanimanjima, u kojima na tržištu rada države ugovornice nedostaju odgovarajući tražitelji zaposlenja.

Ponuda za zaposlenje mora sadržavati sljedeće podatke:

mjesto zaposlenja, naziv i adresa poslodavca, trajanje zaposlenja, naziv i kraći opis radnog mjesta, potrebna strućna sprema, stručni ispit, posebna znaiZja i sposobnosti, radno vrijeme, uvjete rada i smještaja, plaća. i dodaci na plaću, broj djelatnika, te ev,entualne posebne zahtjeve.

MRSS - ZZ i RZZ međusobno će se, u dogovorenom roku, pismeno izvješčivati o mogućnostima realizacije ponude.

Članak 5.

Posredovanje pri zapošljavanju u pravilu će se provoditi na temelju anonimnih ponuda. Iznimno je dozvoljeno posredovanje pri zapošljavanju na temelju nominativnih ponuda u sljedećim slučajevima:

- spajanje obitelji,

-prijašnji rad na području druge države ugovornice, - dnevne migracije.

Članak 6.

Zapošljavanje dnevnih migranata zemlje ugovornice regulirat će se posebnim sporazumom ili aneksom uz ovaj Sporazum.

Članak 7.

MRSS - ZZ i RZZ će zajedničkim dogovorom utvrditi postupak posredovanja pri zapošljavanju, te oblik i sadržaj potrebnih obrazaca (ponuda, liječnička svjedodžba, ugovor o zaposlenju, i drugo), a naročito pri posredovanju kod kratkoročnog zapošljavanja.

Obrasci iz prethodnog stavka su dvojezični.

Članak 8.

Prije odlaska na rad u drugu državu ugovornicu djelatnik će biti obvezatno upućen na liječnički pregled radi dobijanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju. Liječnićki pregled se sastoji od općeg pregleda, radioskopije pluća, serološkog pregleda, te mogućih pregleda na poseban zahtjev poslodavca, odnosno pregleda prema propisima države potpisnice u kojoj će djelatnik biti zaposlen.

Članak 9.

Prije odlaska na rad u drugu državu ugovornicu djelatnik će dobiti primjerak ugovora o zaposlenju, potpisan od strane poslodavca i ovjeren od MRSS - ZZ i RZZ kao po tvrdu da će poslodavac s djelatnikom zasnovati radni odnos. Djelatnik će istovremeno dobiti potvrdu službe za zapošljavanje države ugovornice, u koju odlazi na rad, da će mu biti izdana radna dozvola.

Članak 10.

Ukoliko djelatnik nakon dolaska u drugu državu ugovornicu bez svoje krivnje ne može započeti posao predviđen ugovorom o zaposlenju, i ukoliko mu posredovanjem nije moguće osigurati drugo odgovarajuće zaposlenje, poslodavac snosi sve troškove posredovanja i povratka djelatnika u matičnu državu.

Članak 11.

Troškove liječničkog pregleda, troškove dobivanja dozvole boravka i radne dozvole, troškove putovanja od mjesta prebivališta u jednoj do mjesta rada u drugoj državi ugovornici, te troškove koje su imali MRSS - ZZ i RZZ pri posredovanju, pripremi i izboru djelatnika, snosi poslodavac. Poslodavac ne smije, za te troškove, smanjiti plaću djelatnika.

Članak 12.

Djelatnici na radu u drugoj državi ugovornici imaju jednaka prava iz rada i na temelju rada, sigurnosti pri radu i socijalnog osiguranja kao i domaći djelatnici.

Članak 13.

Sporovi do kojih bi došlo između poslodavaca i djelatnika rješavaju se prema propisima koji važe za poslodavca.

Članak 14.

Pravo na novčanu naknadu u slućaju nezaposlenosti djelatnici ostvaruju u skladu s propisima države ugovornice, na čijem području im je prestao radni odnos i sporazumom o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Članak 15.

Države ugovornice su se sporazumjele da djelatnici zaposleni u drugoj državi ugovornici u skladu s ovim Sporazumom mogu cjelokupan prihod i uštedevinu prenijeti u drugu državu ugovornicu.

Članak 16.

MRSS - ZZ i RZZ svake će godine do kraja veljaće izmijeniti statističke podatke o zaposlenim djelatnicima druge države ugovornice na svojem području u protekloj godini.

Članak 17.

Vlade država ugovornica osnovat će mješovitu komisiju za provođenje, ovoga Sporazuma, u koju će svaka strana imenovati po tri predstavnika.

Mješovita komisija sastaje se na zahtjev jedne ili druge strane, naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

Mješovita komisija je nadležna za tumačenje ovoga Sporazuma i za rješavanje sporova, koji bi nastali pri njegovom provođenju.

Članak 18.

Članak 9. ovoga Sporazuma ne odnosi se na djelatnike država ugovornica koji su na dan stupanja na snagu ovoga Sporazuma već bili u radnom odnosu u drugoj državi ugovornici ili su prijavljeni kod njezine službe za zapošljavanje.

Članak 19.

Dnevnim migrantima koji na dan stupanja na snagu ovoga Sporazuma imaju osobnu radnu dozvolu i za koje poslodavac pismeno izjavi da će ih zadržati u radnom odnosu ili da će ih zaposliti, druga država ugovornica će izdati radnu dozvolu bez primjene Članka 4. Zakona o zapošljava,nju stranaca (“Narodne novine" br, 19/92., 33/92., 89/92. i 26/93.), odnosno Članka 5. Zakona o zaposlovanju tujcev (“Uradni list Republike Slovenije", št. 33/92.).

Članak 20.

Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje od pet godina. Ako ga ni jedna država ugovornica pismeno ne otkaže šest mjeseci prije isteka navedenog razdoblja, važenje Sporazuma produljuje se prešutno za narednih pet godina.

Članak 21.

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od primitka zadnje obavijesti o ispunjavanju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Osaj Sporazum je sastavljen u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U Zagrebu, dana 7. veljače 1994.

Za Vladu Republike Slovenije
Janez Drnovšek, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Za Vladu Republike Hrvatske
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 3.

Za izvršavanje ovoga Sporazuma nadležno je Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 100-O1/93-01105
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić. v, r,