Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 14.4.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatskei Vlade Republike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, koji je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.

Broj: PA4-37/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) SPORAZUMA O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Članak 1.

Potvrđuje (ratificira) se Sporazum o kultbrnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: Sporazum), potpisan u Zagrebu 7. veljače 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i slovenskom ieziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke):

- želeći uspješno razvijati kulturnu i prosvjetnu suradnju,

- uvjerene da će takva suradnja pridonijeti boljem razumijevanju i jačanju cjelokupnih odnosa meciu državamai

- poštujući načela Završnog dokumenta Helsinške konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi,

odlućile su potpisati Sporazum o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji (u daljnjem tekstu: Sporazum). U tom cilju ugovorne stranke sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke razvijat će, u skladu s intencijama ovog Sporazuma, međusobnu kulturnu i prosvjetnu suradnju i u tom cilju podržavati izravnu suradnju i veze između sveućilišta i drugih obrazovnih i kulturnih ustanova, organizacija, društava i zaklada.

Ugovorne stranke podržavat će razmjene sveučilišnih .profesora, strućnjaka, umjetnika i studenata.

Članak 2.

Ugovorne stranke će u skladu s mogućnostima dodjeljivati stipendije za studi;'i specijalizacije.

Ugovorne stranke će uzajamnim dogovorom uredivati problematiku školovanja na svim razinama obrazovanja.

Članak 3.

Ugovorne stranke međusobno će poticati i omogućavati studij i ućenje hrvatskog/slovenskog jezika i književnosti druge ugovorne stranke, i to: osnivanjem katedri i lektora ta hrvatskog/slovenskog jezika na svojim obrazovnim us tanovama, razmjenom lektora, sudjelovanjem profesora studenata na ljetnim jezičnim i drugim tečajevima.

Članak 4.

Ugovorne stranke će se dogovoriti o uvjetima za sklapanje posebnog sporazuma o međusobnom priznavanju svjedodžbi, diploma i akademskih zvanja.

Članak 6.

Ugovorne stranke nastojat će da se u školskim udžbenicima objektivno prikažu povijest, zemljopis i kultura druge ugovorne stranke.

Članak 6.

Ugovorne stranke će u skladu sa svojim zakonodavstvom omogućavati stručnjacima druge ugovorne stranke proučavanje grade u institutima, arhivima, knjižnicama i muzejima, te prepisivanje, tehničko snimanje i mikro-filmsko snimanje te grade, kao i snimanje kulturne i prirodne baštine.

Ugovorne stranke omogućavat će razmjenu informacija o mjerama zaštite kulturne i prirodne baštine.

Članak 7.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području likovne, glazbene i kazališne umjetnosti, književnosti, filma i audiovizualnih umjetnosti, i to razmjenom:

- kulturnih i prosvjetnih djelatnika; stručnjaka, pisaca i umjetnika,

- predavanja, koncerata, kazališnih predstava, umjetničkih i drugih izložaba,

- knjiga, stručnih i drugih publikacija, filmova i audiovizualnih zapisa te suradnjom na prevođenju književnih djela.

Ugovorne stranke zalagat će se za bolje poznavanje kulture druge ugovorne stranke i podržavat će kulturnu suradnju u svim oblastima.

Članak 8.

Ugovorne stranke podržavat će izravnu suradnju novinskih agencija te radio i televizijskih ustanova.

Članak 9.

Ugovorne stranke surađivat će u zajedničkim nastojanjima na svestranom kulturnom i prosvjetnom razvoju nacionalnih manjina koje žive u obje države.

Članak 10.

Ugovorne stranke organizirat će nastavu hrvatskog jezika kao materinskog za djecu hrvatskog podrijetla i djecu gradana Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, odnosno nastavku slovenskog jezika kao materinskog za djecu slovenskog podrijetla i djecu gradana Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj.

Ugovorne stranke će se dogovoriti o uvjetima organiziranja te nastave i, ako bude potrebno, sklopiti poseban sporazum.

Članak 11.

Ugovorne stranke poticat će izravnu suradnju na području športa i između športskih organizacija.

Ugovorne stranke poticat će izravnu suradnju izmectu mladih i njihovih organizacija.

Članak 12.

Svi oblici suradnje koji proizlaze iz ovoga Sporazuma odvijat će se u skladu s unutarnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

Članak 13.

Ugovorne stranke će posebno pomagati uzajamnu suradnju na području kultut'e i prosvjete u okviru programa multilateralnih organizacija.

Članak 14.

Ugovorne stranke poticat će izravnu suradnju i drugih zainteresiranih organizacija i pojedinaca u kulturi i prosvjeti u skladu s odredbama ovoga Sporazuma.

Članak 15.

Ugovorne stranke suglasne su da se u cilju ostvarivanja ovoga Sporazuma osnuje zajednička komisija koja će se sastajati najmanje jedanput svake tri godine naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republići Sloveniji.

Datum i mjesto zasjedanja zajedničke komisije dogovorit će se diplomatskim putem.

Zajednička komisija pripremit će radne programe, detaljnije utvrditi ostvarivanje odredbi ovoga Sporazuma, pratit će provođenje ovoga Sporazuma te utvrditi financijske i administrativne uvjete za razmjene predviđene ovim Sporazumom.

Članak 16.

Ovaj Sporazum stupa na snagu po primitku zadnje obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni unutrašnjim zakonodavstvima ugovornih stranaka predviđeni uvjeti za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

Ovaj Sporazum zaključuje se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredno petogodišnje razdoblje te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže diplomatskim putem. U tom slučaju sporazum prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

U slučaju otkaza ovoga Sporazuma, u skladu s odredbama ovoga Članka, svaki program razmjena, dogovor ili projekt započet prema ovom Sporazumu, a koji je još u tijeku, važit će do njegova dovršenja.

Ovaj Sporazum potpisan je u Zagrebu dana 7. veljače 1994. u po dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Za Vladu Republike Hrvatske Republike Slovenije Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
Janez Drnovšek, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

 

Članak 3.

Za provođenje ovoga Sporazuma nadiežni su:

1. Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske i 2. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa: 805-O1/93-O1/05
Zagreb, 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.