Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 22.2.1994 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine”, broj 53/91 i 73/9i), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan u Beijingu, Narodna Republike Kina, dana 7. lipnja 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku. .

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR

između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja Vlada Republike Hrvatske i Vlada Narodne Republike

Kine (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), želeći potaknuti, zaštititi i stvoriti povoljne uvjete za ulaganje ulagača jedne ugovorne stranke na teritoriju druge, utemeljene na načelima i uzajamnom poštivanju suverenosti, jednakosti i zajedničke dobrobiti, a u cilju razvoja gospodarske suradnje između obiju država.

UGOVORILE SU KAKO ŠLIJEDI:

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

Izraz "ulaganje" podrazumijeva svaki oblik imovine koju je ulagač jedne ugovorne stranke uložio na teritoriju druge, sukladno zakonima i propisima druge ugovorne stranke, a uključuje:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu i druga imovinska prava;

b) dionice društva ili druge oblike udjela u društvima;

c) novčana potraživanja ili druge činidbe koje imaju gospodarsku vrijednost; autorska prava, industrijsko vlasništvo, znanje (know-how), ugled (goodwill) i tehnološke postupke;

d) koncesije odobrene na temelju zakona, uključujući i koncesije na istraživanje ili iskorištavanje prirodnih bogatstava.

Izraz "ulagač" podrazumijeva:

u odnosu na Republiku Hrvatsku:

a) državljane Republike Hrvatske;

b) pravne osobe osnovane u skladu sa žakonima i propisima Republike Hrvatske u odnosu na Narodnu Republiku Kinu:

a) državljane Narodne Republike Kine;

b) gospodarski subjekti ustanovljeni u skladu sa zakonima Narodne Republike Kine.

Izraz "isplata" podrazumijeva svotu koja proizlazi iz ulaganja, kao što su dobiti, dividende, kamate, nagrade i drugi zakoniti prihodi.

Članak 2.

Svaka ugovorna stranka ohrabrit će ulagaće druge ugovorne strarake na ulaganje na njezinom teritoriju, te odobriti takva ulaganja sukladno svojim zakonima i propisima.

2: Svaka ugovorna stranka pružit će pomoć i osigurati olakšice pri izdavanju viza i radnih dozvola državljanima druge ugovorne stranke u okviru svog teritorija u svezi sa svakom djelatnošću vezanom za takva ulaganja.

Članak 3.

Ulaganja i djelatnosti vezane uz ulaganja ulagaća bilo koje ugovorne stranke podvrgnuta su pravičnim i jednakim uvjetima i uživaju zaštitu na teritoriju druge ugovorne stranke.

Uvjeti i zaštita iz stavka 1. i 2. ovoga Članka ne smiju biti nepovoljniji od onih ugovorenih za ulaganja i djelatnosti vezane za ulaganja ulagaća treće države.

Uvjeti i zaštita iz stavka 1. ovoga Članka ne uključuju povlaštene uvjete koje je druga ugovorna stranka ugovorila za ulaganja ulagača treće države na temelju carinske unije, sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili za olakšavanje pogranične trgovine.

Članak 4

Nijedna ugovorna stranka ne smije eksproprirati, nacionalizirati ili poduzeti mjere istog značaja (u daljnjem tekstu: “eksproprijacija”) prema ulaganjima ulagača druge ugovorne stranke u okviru svog teritorija, osim ako su te mjere poduzete:

a) u javnom interesu;

b) prema domaćem pravnom postupku;

c) bez diskriminacije;

d) uz naknadu.

Naknada iz stavka 1 d) ovoga Članka mora odgovarati triišnoj vrijednosti ekspropriranog ulagar~ja u vrijeme kad je eksproprijacija objavljena, mora biti konvertibilna i slobodno prenosiva. Naknada se mora isplatiti bez nepotrebnog odlaganja.

Ulagačima jedne ugovorne stranke koji trpe štetu u ulaganjima na teritoriju druge ugovorne stranke, a koja proizlazi iz rata, stanja državne ugroženosti, pobuna, ustanaka ili drugih sličnih dogadaja, druga će ugovorna stranka, ako doga$aji imaju znaćajni utjecaj, odobriti uvjete naknade koji ne smiju biti nepovoljniji od onih odobrenih za ulagače treće dr'cave.

Članak 5.

Svaka ugovorna stranka, sukladno propisima, jamči ulagačima druge ugovorne stranke prijenos njihovih ulaganja i isplata izvršenih u okviru teritorija druge ugovorne stranke, ukljućujući:

dobiti, dividende, kamate i druge zakonite prihode; b) prihode iz cjelokupne ili djelomične likvidacije ulaganja;

isplate učinjene na temelju ugovora o zajmu vezanim za ulaganja;

licencne naknade (royalities) iz stavka 1

d) Članka 1;

e) isplate naknada za tehničku pomoć na ime tehničke suradnje ili tehničke usluge, kao i naknade za managerske usluge;

f) isplate vezane za projekte i ugovore;

zarade državljana druge ugovorne stranke čiji je rad vezan za ulaganje na teritoriju prve ugovorne stranke.

Gore navedeni prijenos mora biti izvršen u slobodno konvertibilnoj valuti prema tećaju ugovorne stranke koja priina ulaganja na dan prijenosa.

Članak 6.

Ako jedna ugovorna stranka ili njezina agencija vrši isplatu ulagaču pod garancijom da je isplata izvršena na temelju ulaganja ulagača na teritoriju druge ugovorne stranke, ta druga ugovorna stranka priznat će prijenos i subrogaciju bilo kojeg prava ili potraživanja tog ulagača u korist prve ugovorne stranke ili njezine agencije. Pravo ili potraživanje preneseno subrogacijom ne smije biti veće od prvobitnog prava ili potraživanja navedenog ulagača.

Članak '7.

Sporovi između ugovornih stranaka koji se odnose na tumačenje ili primjenu ovog Ugovora riješit će se na miran način savjetovanjem i pregovorima diplomatskim putem.

Ako se spor ne može riješiti na taj način u roku od šest (6) mjeseci, predat će se, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, na rješavanje arbitražnom sudu ad hoc.

Sud se sastoji od tri arbitra. U roku od dva (2) mjeseca od dana kada je jedna ugovorna stranka primila pismeni zahtjev druge ugovorne stranke za arbitražno rješavanje spora, svaka će od ~jih imenovati jednog arbitra. Ta dva arbitra će zajedno, u roku od sljedeća dva (2) mjeseca, imenovati trećeg arbitra koji mora biti državljanin treće države koja održava diplomatske veze s obje ugovorne stranke. Trećeg arbitra obje će ugovorne stranke imenovati za predsjedavajućeg tog arbitražnog suda.

Ako arbitražni sud ne bude ustanovljen u roku od četiri (4) mjeseca od dana primitka pismenog zahtjeva za arbitražu, bilo koja ugovorna stranka može, u nedostatku drugog sporazuma, pozvati predsjednika Međunarodnog suda pravde koji će imenovati arbitra koji još nije imenovan (ili oba). Ako je predsjednik državljanin jedne ugovorne stranke ili je na drugi način spriječen u obnašanju navedene dužnosti, imenovanja će izvršiti prvi sljedeći stariji Član Međunarodnog suda pravde koji nije državljanin niti jedne ugovorne stranke.

Arbitražni sud sam će odrediti postupak. Arbitražni sud donijet će odluku sukladno odredbama ovog Ugovora i na.čelima međunarodnog prava koja su prihvatile obje ugovorne stranke.

Arbitražni sud donijet će odluku većinom glasova. Takva je odluka konačna i obvezujuća za obje ugovorne stranke. Arbitražni sud ad hoc će na zahtjev jedne od ugovornih stranaka obrazložiti razloge donošenja takve odluke.

Svaka ugovorna stranka snosi troškove arbitra kojeg je imenovala, te troškove svog zastupanja tijekom arbitražnog postupka. Troškove predsjedavajućeg, te troškove suda snosit će obje ugovorne stranke na jednake dijelove.

Članak 8.

Svaki spor između ulagaća jedne ugovorne stranke i druge ugovorne stranke u svezi ulaganja izvršenog na teritoriju te druge ugovorne stranke riješit će se, što je više moguće, na miran način putem pregovaranja između stranaka u sporu.

Ako se spor ne može riješiti putem pregovora u roku od šest (6) mjeseci, bilo koja od stranaka u sporu ovlaštena je predati spor na rješavanje nadležnom sudu ugovorne stranke koja prima ulaganje.

U slućaju da se u roku od šest (6) mjeseci od početka pregovaranja iz stavka 1. ovoga Članka ne može riješiti spor koji se odnosi na iznos naknade za eksproprijaciju može se predati na rješavanje arbitražnom sudu ad hoc; Odredbe ovog stavka neće se primjenjivati u slučaju kad je ulagač izabrao postupak iz stavka 2. ovoga Članka.

Arbitražni sud bit će ustanovljen za svaki slučaj posebno na sljedeći način: svaka stranka u sporu imenovat će jednog arbitra, a tako imenovani arbitri izabrat će državljanina treće države, koja održava diplomatske odnose s ugovorenim strankama, za predsjedavajućeg. Prva dva at'bitra moraju biti imenovana u roku od dya (2) mjeseca od dana kada je druga stranka primila pismeni zahtjev za arbitražno rješavanje spora, a predsjedavajući u roku od ćetiri (4) mjeseca. Ukoliko u. navedenom razdoblju suđ ne bude ustanovljen, bilo koja od stranaka u sporu može pozvati glavnog tajnika Međunarodnog centra za rješavanje sporova oko ulaganja, koji će obaviti potrebna imenovanja.

Sud će sam utvrditi postupak. Ipak, sud moi,e prilikom utvrđivanja pravila postupka primijeniti Arbitražna pravila Međunarodnog centra za rješavanje sporova oko ulaganja.

Sud će donijeti odluku većinom glasova. Takva odluka je konaćna i obvezujuća za obje stranke u sporu. Obje ugovorne stranke obvezuju se priznati odluku arbitražnog suda u skladu s odredbama domaćeg prava o priznanju arbitražnih odluka.

Sud će donijeti odluku sukladno sa zakonom ugovorne stranke koja prima ulaganje, uključujući i pravila rješavanja sukoba zakona, odredbe ovog Ugovora, kao i općepriznata načela međunarodnog prava koja su prihvatile obje ugovorne stranke.

Svaka stranka u sporu snosi troškove arbitra kojeg je imenovala, te troškove vlastitog zastupanja u postupku. Troškove predsjedavajućeg, kao i ostale troškove snose obje stranke u sporu na jednake dijelove.

Članak 9.

Ako su uvjeti ulaganja koje će jedna ugovorna stranka ugovoriti sukladno svojim zakonima i propisima o ulaganjima i djelatnostima vezanim za ulaganja ulagača druge ugovorne stranke povoljniji od onih ugovorenih ovim Ugqvorom, primjenjivat će se takvi povoljniji uvjeti.

Članak 10.

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na ulaganja ulagača obiju ugovornih stranaka izvršena na teritoriju druge ugovorne stranke prije ili nakon njegovog stupanja na snagu, a sukladno zakonima i propisima te ugovorne stranke.

Članak 11.

Predstavnici obiju ugovornih stranaka održavat će povremene sastanke u svrhu:

ocjenjivanja primjene ovog Ugovora;

razmjene pravnih obavijesti i ocjene ulagačkih prilika;

rješavanja spotova koji proizlaze iz ulaganja; d) promicanja ponuda za promociju ulaganja;

razmatranja drugih pitanja u svezi s ulaganjima.

Prilikom zahtjeva bilo koje ugovorne stranke za savjetovanjem o bilo kojem pitanju iz stavka 1. ovoga Članka, druga ugovorna stranka dat će odgovor bez odlaganja, te će se savjetovanje održati alternativno u Zagrebu ili Pekingu.

Članak 12.

Ugovorne stranke će jedna drugu diplomatskim putem izvijestiti da su ispunjeni nacionalnim zakonodavstvom predviđeni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana idućeg mjeseca od dana primitka zadnje obavijesti iz stavka i. ovog Članka, i ostaje na snazi pet (5) godina.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi ukoliko niti jedna od ugovornih stranaka diplomatskim putem ne izvijesti drugu ugovornu stranku o namjeri raskida Ugovora najkasnije godinu dana prije isteka roka iz stavka 2. ovog Članka.

Nakon isteka poćetnog roka od pet (5) godina, Ugovor ostaje na snazi neograničeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka nože u svako doba raskinuti Ugovor uz pismo obavijest o raskidu diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranki najmanje godinu dana unaprijed.

Na ulaganja izvršena prije raskida ovog Ugovora, odredbe Članka 1. - 11. ovog Ugovora primjenjivat će se još deset godina od dana raskida Ugovora.

U potvrdu navedenog opunomočenici su potpisali ovaj Ugovor.

U Beijingu dana 7. lipnja 1993. godine u dva (2) primjerka na hrvatskom, kineskom i engleskom, od kojih su sva tri (3) teksta jednako valjana. U slučaju neslaganja mjerodavan je engleski tekst Ugovora.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:404-02/93-01/04
Urbroj : 5030114-94-1
Zagreb, 10. veljače 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić,v.r.