Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 22.2.1994. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/9i i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O KULTURNOJ I PROSVJETNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Članak 1.

Potvrđuje (ratificira) se Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beijingu, dana 7. lipnja 1993. u izvorniku na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR

o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Narodne Republike Kine, u daljnjem tekstu “ugovorne stranke”, u nastojanju da učvrste odnose između dviju zemalja, prodube međusobno razumijevanje i prošire međusobno uspješnu i svestranu suradnju, ugovorile su sljedeće:

Članak 1.

Ugovorne stranke promicat će suradnju na svim raziuama kulture, prosvjete,'športa i novinarstva.

Članak 2.

Ugovorne stranke promicat će učenje i studije jezika, književnosti, povijesti i civilizacije druge zemlje.

U tom cilju poticat će razmjene studenata, nastavnika, lektora hrvatskog odnosno kineskog jezika, predavača i sveučilišnih profesora.

Članak 3.

Ugovorne stranke dodjeljivat će, prema potrebama i mogućnostima stipendije za studij i usavršavanje studentima i diplomiranim studentima svih struka iz prosvjete i kulture, te stipendije za seminare jezika, književnosti i kulture studentima i stručnjacima hrvatskog, odnosno kineskog jezika.

Članak 4.

Ugovorne stranke poticat će suradnju i izravne kontakte između sveučilišta, fakulteta, visokih škola, muzeja, arhiva i umjetničkih galerija, te drugih prosvjetnih i kulturnih ustanova i udruga.

Članak 5.

Ugovorne stranke razmotrit će uvjete za uzajamno priznavanje svjedodžbi, diploma, akademskih stupnjeva i zvanja i, ukoliko smatraju potrebnim, sklopiti poseban ugovor.

Članak 6.

Ugovorne stranke pomagat će jedna drugoj u nastojanjima za širenjem znanja o kulturi zemlje u drugoj i to: razmjenom posjeta kulturnih djelatnika, pisaca i umjetnika; razmjenom knjiga, časopisa i drugih publikacija; predavanjima i koncertima; umjetničkim i drugim izložbama; dramskim predstavama; uzajamnim prevođenjem književnih djela te razmjenama filmova, gramofonskih pldća i drugih sredstava reprodukcije.

Članak 7.

Ugovorne stranke podržavat će suradnju strukovnih organizacija, agencija, listova, filmskih institucija, radio i televizijskih kuća na temelju neposrednih ugovora.

Članak 8.

Ugovorne stranke će pozivati stručnjake u području kulture i prosvjete na međunarodne akademske konferencije i skupove koji se održavaju u zemlji ugovorne stranke.

Članak 9.

Ugovorne stranke poticat će i promicati suradnju između nacionalnih športskih asocijacija, športskih i drugih organizacija dviju država, posebice u dijelu športa djece i mladeži, natjecateljskog športa i športske rekreacije.

Suradnja će se ostvarivati preko službenih posjeta športskih delegacija, razmjenom športskih stručnjaka i trenera, organiziranim pripremama i susretima športaša i športskih momčadi na športskim priredbama i susretima u dvjema državama, suradnjom u oblasti stručnog i znanstvenoistraživačkog rada i školovanja kadrova, problematike športskih objekata i poduzetništva u športu.

Članak 10.

U cilju provedbe ovog Ugovora ugovorne stranke utvrđivat će trogodišnje programe suradnje u području kulture i prosvjete. Trogodišnji prbgram utvrđivat će se zajedničkim dogovorom između ovlaštenih ustanova ugovornih stranaka.

Članak 11.

Ovaj Ugovor postaje valjanim dan nakon što su ugovorne stranke prošle proceduru u svom zakonodavstvu te izvijestile drugu ugovornu stranku.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sklopljen je za razdoblje od pet godina. Nakon isteka početnog razdoblja od pet godina Ugovor se prešutno produžava za sljedećih pet godina i tako se dalje produžava, ukoliko ga niti jedna ugovorna stranke ne otkaže diplomatskim putem u pisanom obliku šest mjeseci prije isteka njegovog roka.

U slučaju otkazivanja, Ugovor ostaje na snazi šest mjeseci od primitka obavijesti o otkazivanju diplomatskim putem.

Članak 13.

Ovaj Ugovor potpisan je u Beijing-u, dne 7. lipnja 1993. u po dva izvorna primjerka na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku.

Sva tri teksta su podjednako vjerodostojna.

Članak 3.

Za izvršavanje ovog Ugovora nadležni su:

1. Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske i 2. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Za Vladu Republike Hrvatske                                    Za Vladu Narodne Republike Kine
Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova              Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova

         dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                                             Qien Qichen (Ćijen Ćičen), v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 605-01 /93-O 1 /02
Urbroj: 5030104-94-2
Zagreb, 3. veljače 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.