Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 2.2.1994. Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 10. svibnja 1984. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine", broj 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. siječnja 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) PROTOKOLA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU POTPISANOG U MONTREALU 10. SVIBNJA 1984. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Protokol o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisan u Montrealu 10. svibnja 1984. godine, u izvorniku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Protokola u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

PROTOKOL
o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisan u Montrealu 10. svibnja 1984.

SKUPŠTINA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOGA ZRAKOPLOVSTVA

SASTAVŠI se na Dvadeset petom zasjedanju (Izvanrednom) u Montrealu 10. svibnja 1984.,

PRIMIVŠI na znanje da međunarodno civilno zrakoplovstvo može značajno doprinijeti stvaranju i očuvanju prijateljstva i razumijevanja između naroda i ljudi svijeta, iako njegova zloupotreba može postati prijetnja općoj sigurnosti,

PRIMIVŠI na znanje da je poželjno izbjeći napetost i promicati surađnju između naroda i ljudi o čemu ovisi mir u svijetu,

USTVRDIVŠI da je potrebno da se međunarodno civilno zrakoplovstvo razvija na siguran i uredan način, PRIMIV~I na znanje da u očuvanju s osnovnili postav

ki humanosti sigurnost i zaštita života na civilnim zrakoplovima mora biti osigurana,

USTVRDIVŠI da u Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu sačinjenoj u Chicagu sedmog prosinca 1944. godine države ugovornice priznaju da svaka država ima potpunu i isključivu suverenost nad zračnim prostorom iznad svojeg teritorija, - obvezuju se, u izdavanju propisa za svoje državne zrakoplove, da će dužna pažnja biti posvećena sigurnosti zračne plovidbe civilnih zrakoplova, i suglasne su da neupotrebljavaju civilne zrakoplove za bilo koju svrhu protivnu ciljevima konvencije,

PRIMIVŠI na znanje rješenost država ugovornica da poduzimaju odgovarajuće mjere u svrhu sprečavanja narušavanja zraćnog prostora drugih država i upotrebe civilnog zrakoplovstva u svrhe protivne ciljevima Konvencije, te daljnjeg osnaženja sigurnosti međunarodnoga civilnoga zrakoplovstva,

USTVRDIVŠ I opću želju država ugovornica da potvrdivanjem principa sustežanja upotrebe oružja protiv civilnih zrakoplova u letu,

1. ODLUĆUJE da je poželjno zbog toga dopuniti Konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu sačinjenu u Chicagu sedmog prosinca 1944.

2. ODOBRAVA, u skladu s odredbom Članka 94(a) spomenute Konvencije, njezinu sljedeću predloženu dopunu

Umetnuti iza Članka 3. sljedeći novi Članak 3 bis:

Članak 3 bis

(a) Države ugovornice priznaju da se svaka država mora sustezati od upotrebe oružja protiv civilnih zrakoplova u letu i da, u slučajevima presretanja, životi osoba na zrakoplovu i sigurnost zrakoplova ne smije biti ugrožena. Ova odredba ne može se tumačiti na način da u bilo kojem smislu mijenja prava i obveze država utvrdene Poveljom Ujedinjenih naroda.

b) Države ugovornice priznaju da je svaka država, u izvršavanju svoje suverenosti, ovlaštena zahtijevati prizemljenje na nekom određenom aerodromu civilnog zrakoplova koji leti iznad njenog teritorija bez odobrenja ili u slučaju opravdane sumnje da se koristi za bilo koje svrhe protivne ciljevima Konpencije; ona takocier može izdati takvom zrakoplovu bilo koju drugu uputu u svrhu okončanja te zloupotrebe. U tu svrhu, država ugovornica se može koristiti bilo kojim pogodnim načinom sukladnim pravilima me8unarodnog prava, uključujući odgovarajuće odredbe ove Konvencije, posebno stavka (a) ovog Članka. Svaka dx~cava ugovornica suglasna je da objavi svoje propise na snazi koji ~e odnose na presretanje civilnih zrakoplova.

(c) Svaki civilni zrakoplov će postupiti po zahtjevu danom u skladu sa stavkom (b) ovog Članka. Zbog toga će svaka država ugovornica uspostaviti potrebne odredbe u svojim nacionalnim zakonima i propisima da učini to postupanje obveznim za svaki civilni zrakoplov registriran u toj državi ili koji se koristi od strane korisnika koji ima osnovno mjesto poslovanja ili stalno boravište u toj državi. Svaka država ugovornica će učiniti svako kršenje tih primjenjivih zakona i propisa kažnjivim strogim kaznama i podnijeti će te slučajeve nadiežnim orga,nima u skladu sa svojim zakonima i propisima.

(d) Svaka država ugovornica će poduzeti potrebne mjere da zabrani namjernu upotrebu civilnog zrakoplova registriranog u toj državi ili korištenog od strane korisnika koji ima osnovno mjesto poslovanja ili stalno boravište u toj državi u bilo koje svrhe protivne ciljevima ove Konvencije. Ova odredba neće utjecati na stavak (a) ili prikraćivati stavke (b) i (c) ovog Članka.",

3. ODREĐUJE da, prema odredbama spomenutoga Članka 94(a) rečene Konvencije, predložena dopuna stupa na snagu kada je ratificira stotinu dvije države ugovornice, i

4. ODLUĆUJE da glavni tajnik Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva izradi'Protokol na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri čemu će svaki biti jednako vjerodostojan, unoseći gore predloženu dopunu kao i sijedeće:

(a) Protokol će biti potpisan od strane predsjednika _ Skupštine i glavnog tajnika.

(b) Protokol će biti otvoren za ratifikaciju svake države koja je ratificirala ili pristupila spomenutoj Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

(c) Akti o ratifikaciji će biti polagani kod Mectunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

(d) Protokol će stupiti na snagu prema državama koje su ga ratificirale na dan kad bude položen stotinu drugi akt o ratifikaciji.

(e) Glavni tajnik će odmah izvijestiti sve države ugovornice o danu polaganja svakog akta o ratifikaciji Protokola.

(f) Glavni tajnik će odmah izvijestiti sve države stranke spomenute Konvencije o danu stupanja Protokola na snagu.

(g) Prema svakoj drugoj državi ugovornici koja ratificira Protokol nakon navedenog datuma, Protokol će stupiti na snagu nakon polaganja akta o ratifikaciji kod Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva.

SUKLADNO, prema navedenoj odluci Skupštine, Ovaj Protokol je izradio glavni tajnik Organizacije.

U POT'VRDU navedenog, predsjednik i glavni tajnik spomenutog Dvadeset petog zasjedanja (Izvanrednog) Skupštine Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva, opunomoćeni za to od Skupštine, potpisali su ovaj Protokol,

SAčINJENO u Montrealu 10. svibnja godine tisuću devetsto osamdesetičetvrte, u jednom primjerku na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, svaki od kojih je jednako vjerodostojan. Ovaj Protokol će ostati pohranjen u arhivima Međunarodne organizacije civilnoga zrakoplovstva, a njegove ovjerene prijepise glavni tajnik Organizacije predat će svim državama strankama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu sačinjene u Chicagu sedmog prosinca 1944. godine.

PROTOCOL
relating to an amendment to the Convention on International Civi1 Aviation signed at Montreal on i0 May 1984

THE ASSEMBLEY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-fifth Session (Extraordinary) at Montreal on 10 May 1984,

HAVING NOTED that international civil aviation can greatly help to create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat to general security,

HAVING NOTED that it is desirable to avoid friction and to promote that cooperation between nations and pe' oples upon which the peace of the world depends,

HAVING NOTED that it is necessary that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner,

HAVING NOTED that in keeping with elementary considerations of humanity the safety and the lives of persons on board civil aircraft must be assured,

HAVING NOTED that in the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944 the contracting States

- recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory,

- undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for safety of navigation of ćivil aircraft, and

- agree not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of the Convention,

HAVING NOTED the resolve of the contracting States to take appropriate measures designed to prevent the violation of the other States' airspace and the use of civil aviation for purposes inconsistent with the aims of the Convention and to enhance further the safety of international civil aviation,

HAVING NOTED the general desire of contracting States to reaffirm the principle of non-use of weapons against civil aircraft in flight,

1. DECIDES that it is desirable therefore to amend the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

2. APPROVES, in accordance with the provision of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Insert, after Article 3, a new Article 3 bis:

Article 3 bis

(a) The contracting States recognize that every State must refrain from resorting to the use of weappons against civil aircraft in flight and that, in case of' interception, the lives of persons on board and the safety of aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying in any way the rights and obligations of States set forth in the Charter of the LJnited Nations.

(b) The contracting States recognize that every State, in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory without authority or if there are reasonable grounds to conclude that it is being used for any purpose inconsistent with the aims of this Convention; it may also give such aircraft any other instrnctions to put an end to such violations. For this purpose, the contracting States may resort to any appropriate means consistent with relevant rules of international law, including the relevant provisions of this Convention, specifically paragraph (a) of this Article. Each contracting State agrees to publish its regulations in force regarding the interception of civil aircraft.

(c) Every civil aircraft shall comply with an order given in conformity with paragraph (b) of this Article. To this end each contracting State shall establish all necessary provisions in its national laws or regulations to make such compliance mandatory for any civil aircraft registered in that State or operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in that State. Each contracting State shall make any violation of such applicable laws or regulations punishable by severe penalties and shall submit the case to its competent authorities in accordance with its laws or regulations.

(d) Each contracting State shall take appropriate measures to prohibit the deliberate use of any civil aircaft registered in that State or operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in that. State for any purpose inconsistent with the aims of this Convention. This provision shall not affect paragraph (a) or derogate from paragraphs (b) and (c) of this Article.t,

3. SPECIFIES pursuant to the provision of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and two as the number of contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

4. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned arid the matter hereinafter appearing: '

(a) The protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

(b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

(c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

(d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and second instrument of ratification is so deposited. ,

(e) The Secretary General shall immediately notify all contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

(f) The Secretary General shall notify all States to the said Convention of the date on wich the Protocol comes into force.

(g) With respect to any contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of rati)'ication with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up ,by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHERE OF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-fifth Session (Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the lOth day of May of the year one thousand nine hundred and eighty-four, in a single document in English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:ols-05/93-0l/11
Urbroj: 5030114-94-21
Zagreb, 6. siječnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić,v.r.